Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη σχετικά με τη στενή συνεργασία μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (ΗΝΒ) στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και με την εντολή και τα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας της ΗΝΒ (CON/2020/10), Κροατία, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της ΒΝΒ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και με την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του βουλγαρικού λεβ (CON/2020/5), Βουλγαρία, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα συνδίκων και εκκαθαριστών πιστωτικών ιδρυμάτων να διατηρούν κεφάλαια σε λογαριασμό στη Latvijas Banka (CON/2020/4), Λεττονία, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2020/3), Γερμανία, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Γνώμη σχετικά με την εθνική άμυνα (CON/2020/2), Εσθονία, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Γνώμη όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό πολιτικών αποδοχών (CON/2019/32), Κάτω Χώρες, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2019/31), Κάτω Χώρες, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση μη ειδικών κατηγοριών ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης και μετόχων μειοψηφίας τραπεζών στις οποίες η Δημοκρατία της Σλοβενίας είχε πλειοψηφική συμμετοχή που μεταβλήθηκε λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων από την Banka Slovenije  (CON/2019/26), Σλοβενία, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνώμη σχετικά με τους στόχους και τη διακυβέρνηση της λετονικής επιτροπής χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγορών (CON/2019/22), Λεττονία, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Γνώμη σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Κροατία, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του πορτογαλικού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2019/19), Πορτογαλία, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Γνωμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (CON/2019/17), Κύπρος, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 13. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (CON/2019/16), Βουλγαρία, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας  (CON/2019/9), Ελλάδα, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας με δικαστική απόφαση (CON/2019/8), Ιρλανδία, 18.2.2019.
 16. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και την επίβλεψη των υπηρεσιών πληρωμών από την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Μάλτα, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Γνωμη αναφορικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και συναφών νομικών πράξεων (CON/2018/55), 7.12.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
 18. Γνωμη σχετικά με πρόταση οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων (CON/2018/54), EE  C 444 της 20.11.2018, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
 19. Γνώμη σχετικά με την αποστολή της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)όσον αφορά τη μακροπροληπτική εποπτεία και τη διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2018/52), Βουλγαρία, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και της προστασίας των επενδυτών (CON/2018/50), Πολωνία, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Γνώμη σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθετική πράξη για τον σκοπό της καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) (CON/2018/49), Βουλγαρία, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Γνώμη σχετικά με τον καθορισμό βασικών υπηρεσιών και διαχειριστών βασικών υπηρεσιών για τον σκοπό της ασφάλειας δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων (CON/2018/47), Σλοβενία, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση φινλανδικού νόμου για τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις ετοιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα  (CON/2018/46), Φινλανδία, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Γνώμη όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν τα συστημικώς σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα κατά τον καθορισμό πολιτικών σταθερών αποδοχών (CON/2018/44), Κάτω Χώρες, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου αλλαγής της δομής λαϊκών και συνεταιριστικών τραπεζών (CON/2018/42), Ιταλία, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση διοικητικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς (CON/2018/40), Γερμανία, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Γνώμη σχετικά με κρίσιμες υποδομές, την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και τις καλυμμένες ομολογίες (CON/2018/39), Σλοβακία, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (CON/2018/37), EE  C 382 της 23.10.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 29. Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της προληπτικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2018/36), EE  C 378 της 19.10.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 30. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (CON/2018/32), EE  C 79 της 4.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 31. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της δραστηριότητας που αφορά την κυριότητα συμβάσεων πίστωσης (CON/2018/31), Ιρλανδία, 5.7.2018.
 32. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών γενικού ενδιαφέροντος (CON/2018/27), Βέλγιο, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 33. Γνωμη αναφορικά, αφενός, με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και συναφών νομικών πράξεων και, αφετέρου, με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (CON/2018/26), EE  C 251 της 18.7.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 34. Γνώμη σχετικά με διοικητικές κυρώσεις και ποινικά αδικήματα σε σχέση με την παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών στην Central bank of Ireland (CON/2018/24), Ιρλανδία, 11.5.2018.
 35. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό και την εποπτεία των κρίσιμων υποδομών για σκοπούς ασφαλείας της τεχνολογίας των πληροφοριών (CON/2018/22), Εσθονία, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση των δανείων σε ελβετικό φράγκο (CON/2018/21), Σλοβενία, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Γνώμη σχετικά της με πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (CON/2018/20), EE  C 220 της 25.6.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 38. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και συναφών νομικών πράξεων  (CON/2018/19), EE  C 255 της 20.7.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 39. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2018/12), EE  C 120 της 6.4.2018, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 40. Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (CON/2018/9), Λουξεμβούργο, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Γνώμη σχετικά με την προσφυγή των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοδότηση προερχόμενη από χρηματοοικονομικές εταιρείες  (CON/2018/7), Ουγγαρία, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Γνώμη σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και τη διοίκηση της Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Μάλτα, 6.2.2018.
 43. Σχέδιο Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  (CON/2018/3), Σλοβενία, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των κεντρικών πιστωτικών συνεταιρισμών (CON/2017/54), Λιθουανία, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Γνώμη όσον αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (CON/2017/50), Βουλγαρία, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Γνώμη σχετικά με τη στήριξη οφειλετών στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και την υποστήριξη της εθελούσιας ανδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα ή περιέχουν ρήτρα ξένου νομισματος (CON/2017/48), Πολωνία, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Γνώμη σχετικά με αναθεωρήσεις του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης (CON/2017/47), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
 48. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 49. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς  (CON/2017/35), Αυστρία, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Γνώμη σχετικά με μια νέα κατηγορία χρεογράφων, ένα νέο μακροπροληπτικό εργαλείο, τη ​​δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ιδρύματος διακανονισμού και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων συμψηφισμού (CON/2017/23), Βέλγιο, 8.6.2017.
 51. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (CON/2017/22), EE  C 236 της 21.7.2017, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 52. Γνώμη σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα περιορισμού των συστημικών κινδύνων (CON/2017/21), Αυστρία, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Γνώμη σχετικά με την Επιτροπή για την παρακολούθηση των διαδικασικών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα αποθεματικά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων (CON/2017/19), Ισπανία, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (CON/2017/7), Ελλάδα, 15.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
 55. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και την έκδοση οδηγιών προς τους δανειστές όσον αφορά τα κυμαινόμενα επιτόκια (CON/2016/54), Ιρλανδία, 17.11.2016.
 56. Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μετοχικού κεφαλαίου που αποκτά πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν διαδικασίας διακανονισμού οφειλών (CON/2016/48), Κύπρος, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 57. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (CON/2016/26), EE  C 252 της 12.7.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 58. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2016/23), Σλοβενία, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών, εγγυοδοτικό σύστημα για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ικανότητα χορήγησης δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (CON/2016/17), Ιταλία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Γνώμη της EKT σχετικά με α) πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και β) πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2016/11), EE  C 219 της 17.6.2016, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 61. Γνώμη σχετικά με την επιβολή φόρου σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2016/1), Πολωνία, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Banka Slovenije  (CON/2015/57), Σλοβενία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Γνώμη σχετικά με την απόσβεση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου (CON/2015/56), Ρουμανία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στεγαστικής αποταμίευσης (CON/2015/53), Γερμανία, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών  (CON/2015/48), Λουξεμβούργο, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37), Κύπρος, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 67. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών (CON/2015/31), Γερμανία, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου περί των ειδικότερων όρων αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων ξένου νομίσματος στην Πολωνία (CON/2015/26), Πολωνία, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Γνώμη σχετικά με νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ταμιευτηρίων (CON/2015/23), Πορτογαλία, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων  (CON/2015/20), Μάλτα, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων (CON/2015/19), Ισπανία, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις το νομικού πλαισίου λειτουργίας της σλοβενικής εταιρείας διαχείρισης τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων  (CON/2015/16), Σλοβενία, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση ανοικτών θέσεων σε στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2015/15), Ουγγαρία, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Γνώμη σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14), Ελλάδα, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών (banche popolari) (CON/2015/13), Ιταλία, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της αποστολής και της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2015/4), EE  C 192 της 10.6.2015, σ. 1.
 77. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά  (CON/2015/3), Σλοβακία, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Γνώμη σχετικά με το Σώμα Εξυγίανσης (CON/2015/2), Βέλγιο, 21.1.2015.
 79. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2014/80), Ουγγαρία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Γνώμη σχετικά με το τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο (CON/2014/79), Σλοβενία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Γνώμη σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τις υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα  (CON/2014/74), Δανία, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών (CON/2014/67), Γερμανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Γνώμη σχετικά με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (CON/2014/66), Πορτογαλία, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Γνώμη σχετικά με μέτρα συνοδευτικά του κανονισμού ΕΕΜ (CON/2014/43), Αυστρία, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Γνώμη σχετικά με την οργάνωση, την εποπτεία και τη φερεγγυότητα πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/40), Ισπανία, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language