Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
 4. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
 9. Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 10. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 12. Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
 13. Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
 16. Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
 17. Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatečné informace
 19. Stanovisko k předcházení praní peněz a financování terorismu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
 22. Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije  (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti  (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k právnímu rámci pro stavební spořitelny (CON/2015/53), Německo, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k řešení krize bank (CON/2015/31), Německo, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k návrhu zákona o zvláštních podmínkách restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných v cizí měně (CON/2015/26), Polsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k novému právnímu rámci pro spořitelny  (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k zákazu dražby nemovitého majetku, který je hlavním obydlím dlužníka (CON/2015/14), Řecko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k přezkumu úlohy a organizace Evropské rady pro systémová rizika (CON/2015/4), Úř. věst. C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 38. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko ke kolegiu k řešení krize (CON/2015/2), Belgie, 21. 1. 2015.
 40. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (CON/2014/67), Německo, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k odloženým daňovým pohledávkám (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language