Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k úzké spolupráci mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (HNB) v rámci jednotného mechanismu dohledu a k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním úkolům HNB (CON/2020/10), Chorvatsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k právu insolvenčních správců a likvidátorů úvěrových institucí držet peněžní prostředky na účtu u Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k zákonu o národní obraně (CON/2020/2), Estonsko, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování (CON/2019/32), Nizozemsko, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko ke svobodě informací (CON/2019/31), Nizozemsko, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k cílům a řízení lotyšské komise pro finanční a kapitálové trhy  (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Chorvatsko, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/9), Řecko, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/8), Irsko, 18. 2. 2019.
 16. Stanovisko k dohledu Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta nad agenturami, které referují o úvěrech, a k jejímu dozoru nad platebními službami  (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
 18. Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatečné informace
 19. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k pravidlům, kterými se mají řídit systémově významné úvěrové instituce při stanovení zásad týkajících se pevné složky odměny (CON/2018/44), Nizozemsko, 23. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k úpravě reformy družstevních bank a záložen  (CON/2018/42), Itálie, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k předávání administrativních údajů pro statistické účely (CON/2018/40), Německo, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 29. Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 30. Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 31. Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
 32. Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 33. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (CON/2018/26), Úř. věst. C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 34. Stanovisko ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irsko, 11. 5. 2018.
 35. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu (CON/2018/20), Úř. věst. C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 38. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 39. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 40. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko ke zdrojům financování a řízení maltského úřadu pro finanční služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
 43. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
 48. Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 49. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 51. Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
 52. Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
 55. Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
 56. Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), Úř. věst. C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 58. Stanovisko k předcházení praní peněz a financování terorismu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
 61. Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije  (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti  (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k právnímu rámci pro stavební spořitelny (CON/2015/53), Německo, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k řešení krize bank (CON/2015/31), Německo, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k návrhu zákona o zvláštních podmínkách restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných v cizí měně (CON/2015/26), Polsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k novému právnímu rámci pro spořitelny  (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko k zákazu dražby nemovitého majetku, který je hlavním obydlím dlužníka (CON/2015/14), Řecko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k přezkumu úlohy a organizace Evropské rady pro systémová rizika (CON/2015/4), Úř. věst. C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 77. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko ke kolegiu k řešení krize (CON/2015/2), Belgie, 21. 1. 2015.
 79. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (CON/2014/67), Německo, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k odloženým daňovým pohledávkám (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language