Regelverk

 1. Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen EUT L 320, 30.11.2013, s. 2.
 2. ECB:s förordning av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan ECB och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM))  (ECB/2014/17), EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.
 3. Rekommendation om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner  (ECB/2014/19), EUT C 144, 14.5.2014, s. 2.
 4. ECB:s beslut av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2004/2), EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet  (ECB/2008/29), EUT L 3, 7.1.2009, s. 4.Ytterligare information
  2. ECB:s beslut av den 19 mars 2009 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100, 18.4.2009, s. 10.
  3. ECB:s beslut av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2014/1), EUT L 95, 29.3.2014, s. 56.
  4. ECB:s beslut (EU) 2015/716 av den 12 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2015/8), EUT L 114, 5.5.2015, s. 11.
  5. ECB:s beslut (EU) 2016/1717 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2016/27), EUT L 258, 24.9.2016, s. 17.
  6. Beslut ECB/2004/2. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.9.2016.
 5. Beslut om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2014/16), EUT L 175, 14.6.2014, s. 47.
  1. ECB:s beslut (EU) 2019/1378 av den 9 augusti 2019 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2019/27), EUT L 224, 28.8.2019, s. 9.
 6. ECB:s beslut av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta  (ECB/2014/5), EUT L 198, 5.7.2014, s. 7.
 7. ECB:s beslut av den 6 februari 2014 om utnämningen av ECB:s företrädare i tillsynsnämnden  (ECB/2014/4), EUT L 196, 3.7.2014, s. 38.
 8. Arbetsordning för ECB:s tillsynsnämnd  EUT L 182, 21.6.2014, s. 56.
  1. Ändring 1/2014 av den 15 december 2014 av arbetsordningen för ECB:s tillsynsnämnd EUT L 68, 13.3.2015, s. 88.
 9. ECB:s beslut av den 4 februari 2014 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för den samlade bedömningen (ECB/2014/3), EUT L 69, 8.3.2014, s. 107.
 10. ECB:s beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59), EUT L 70, 14.3.2015, s. 58.
 11. ECB:s förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning  (ECB/2014/26), EUT L 179, 2.6.2014, s. 72.
 12. ECB:s beslut av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB  (ECB/2014/29), EUT L 214, 19.7.2014, s. 34.
  1. ECB:s beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (ECB/2017/23), EUT L 216, 22.8.2017, s. 23.
  2. Beslut (ECB/2014/29). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.8.2017, s. .
 13. ECB:s beslut av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan ECB:s penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39), EUT L 300, 18.10.2014, s. 57.
 14. ECB:s rekommendation av den 28 januari 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/2), EUT C 51, 13.2.2015, s. 1.
 15. ECB:s beslut (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013  (ECB/2015/4), EUT L 107, 25.4.2015, s. 76.
 16. ECB:s beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7), EUT L 84, 28.3.2015, s. 67.
 17. ECB:s förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation  (ECB/2015/13), EUT L 86, 26.3.2015, s. 13.
  1. ECB:s förordning (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25), EUT L 240, 19.9.2017, s. 1.
  2. Förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 19.9.2017, s. .
 18. ECB:s beslut (EU) 2015/811 av den 27 mars 2015 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar som innehas av nationella behöriga myndigheter (ECB/2015/16), EUT L 128, 23.5.2015, s. 27.
 19. ECB:s beslut (EU) 2015/727 av den 10 april 2015 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115, 6.5.2015, s. 36.
 20. ECB:s beslut (EU) 2015/839 av den 27 april 2015 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
 21. ECB:s riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/12), EUT L 135, 2.6.2015, s. 29.
 22. ECB:s beslut (EU) 2015/2218 av den 20 november 2015 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn (ECB/2015/38), EUT L 314, 1.12.2015, s. 66.
 23. ECB:s rekommendation av den 17 december 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/49), EUT C 438, 30.12.2015, s. 1.
 24. ECB:s riktlinje (EU) 2016/256 av den 5 februari 2016 om att utvidga de gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa statistiska uppgifter som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna till att även omfatta nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och ECB vid utförandet av tillsynsuppgifter  (ECB/2016/1), EUT L 47, 25.2.2016, s. 16.
 25. ECB:s förordning (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten  (ECB/2016/4), EUT L 78, 24.3.2016, s. 60.
 26. ECB:s beslut (EU) 2016/661 av den 15 april 2016 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2016  (ECB/2016/7), EUT L 114, 28.4.2016, s. 14.
 27. ECB:s beslut (EU) 2016/1162 av den 30 juni 2016 om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar  (ECB/2016/19), EUT L 192, 11.7.2016, s. 73.
 28. ECB:s riktlinje (EU) 2016/1993 av den 4 november 2016 om principer för samordningen av bedömningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, och om övervakningen av institutionella skyddssystem inklusive betydande och mindre betydande institut  (ECB/2016/37), EUT L 306, 15.11.2016, s. 32.
 29. ECB:s riktlinje (EU) 2016/1994 av den 4 november 2016 om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål genom nationella behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306, 15.11.2016, s. 37.
 30. ECB:s rekommendation av den 13 december 2016 om utdelningsregler (ECB/2016/44), EUT C 481, 23.12.2016, s. 1.
 31. ECB:s beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157, 14.6.2019, s. 61.Ytterligare information
 32. ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut  (ECB/2017/9), EUT L 101, 13.4.2017, s. 156.Ytterligare information
 33. ECB:s rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10), EUT C 120, 13.4.2017, s. 2.
 34. ECB:s beslut (EU) 2017/760 av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11), EUT  113, 28.4.2017, s. 52.
 35. ECB:s beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
 36. ECB:s beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), EUT L 141, 1.6.2017, s. 18.
 37. ECB:s beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), EUT L 141, 1.6.2017, s. 21.
 38. ECB:s beslut (EU) 2017/936 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2017/16), EUT L 141, 1.6.2017, s. 26.
  1. ECB:s beslut (EU) 2018/228 av den 13 februari 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2018/6), EUT L 43, 16.2.2018, s. 18.
  2. Beslut (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.2.2018, s. .
 39. ECB:s beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17), EUT L 141, 1.6.2017, s. 28.
 40. ECB:s beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till ECB  (ECB/2017/21), EUT L 172, 30.6.2017, s. 32.
 41. ECB:s förordning (EU) 2017/1539 av den 25 augusti 2017 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26), EUT L 240, 19.9.2017, s. 212.
 42. ECB:s rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44), EUT C 8, 11.1.2018, s. 1.
 43. ECB:s beslut (EU) 2018/546 av den 15 mars 2018 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/10), EUT L 90, 6.4.2018, s. 105.
 44. ECB:s beslut (EU) 2018/547 av den 27 mars 2018 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/11), EUT L 90, 6.4.2018, s. 110.
 45. ECB:s beslut EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
 46. ECB:s förordning (EU) 2018/1845 av den 21 november 2018 om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är  (ECB/2018/26), EUT L 299, 26.11.2018, s. 55.
 47. ECB:s rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler  (ECB/2019/1), EUT C 11, 11.1.2019, s. 1.
 48. ECB:s beslut (EU) 2019/322 av den 31 januari 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/4), EUT L 55, 25.2.2019, s. 7.
 49. ECB:s beslut (EU) 2019/323 av den 12 februari 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/5), EUT L 55, 25.2.2019, s. 16.
 50. ECB:s beslut (EU) 2019/685 av den 18 april 2019 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115, 2.5.2019, s. 16.
 51. ECB:s beslut (EU) 2019/1376 av den 23 juli 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23), EUT L 224, 28.8.2019, s. 1.
 52. ECB:s beslut (EU) 2019/1377 av den 31 juli 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut  (ECB/2019/26), EUT L 224, 28.8.2019, s. 6.
 53. ECB:s förordning av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41), EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.
  1. ECB:s förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37), EUT L 327, 17.12.2019, s. 70.Ytterligare information
 54. ECB:s beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38), EUT L 327, 17.12.2019, s. 99.Ytterligare information