Splošni okvir

 1. Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih za uresničevanje demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora UL L 320, 30. 11. 2013, str. 2.
 2. Uredba ECB z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN)  (ECB/2014/17), UL L 141, 14. 5. 2014, str. 1.
 3. Priporočilo za Uredbo Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2532/98 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij  (ECB/2014/19), UL C 144, 14. 5. 2014, str. 2.
 4. Sklep ECB z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2004/2), UL L 80, 18. 3. 2004, str. 33.
  1. Sklep ECB z dne 18. decembra 2008 o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu ECB  (ECB/2008/29), UL L 3, 7. 1. 2009, str. 4.Dodatne informacije
  2. Sklep ECB z dne 19. marca 2009 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB  (ECB/2009/5), UL L 100, 18. 4. 2009, str. 10.
  3. Sklep ECB z dne 22. januarja 2014 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2014/1), UL L 95, 29. 3. 2014, str. 56.
  4. Sklep ECB (EU) 2015/716 z dne 12. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2015/8), UL L 114, 5. 5. 2015, str. 11.
  5. Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
  6. Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
 5. Sklep o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje  (ECB/2014/16), UL L 175, 14. 6. 2014, str. 47.
  1. Sklep ECB (EU) 2019/1378 z dne 9. avgusta 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (ECB/2019/27), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 9.
 6. Sklep ECB z dne 31. januarja 2014 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro  (ECB/2014/5), UL L 198, 5. 7. 2014, str. 7.
 7. Sklep ECB z dne 6. februarja 2014 o imenovanju predstavnikov ECB v Nadzorni odbor (ECB/2014/4), UL L 196, 3. 7. 2014, str. 38.
 8. Poslovnik Nadzornega odbora ECB  UL L 182, 21. 6. 2014, str. 56.
  1. Sprememba 1/2014 z dne 15. decembra 2014 Poslovnika Nadzornega odbora ECB  UL L 68, 13. 3. 2015, str. 88.
 9. Sklep ECB z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2014/3), UL L 69, 8. 3. 2014, str. 107.
 10. Sklep ECB (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/59), UL L 70, 14. 3. 2015, str. 58.
 11. Uredba (EU) št. 673/2014 ECB z dne 2. junija 2014 o ustanovitvi Odbora za mediacijo in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/26), UL L 179, 2. 6. 2014, str. 72.
 12. Sklep ECB z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2014/29), UL L 214, 19. 7. 2014, str. 34.
  1. Sklep ECB (EU) 2017/1493 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2017/23), UL L 216, 22. 8. 2017, str. 23.
  2. Sklep (ECB/2014/29). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 8. 2017, str. .
 13. Sklep ECB z dne 17. septembra 2014 o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo ECB (ECB/2014/39), UL L 300, 18. 10. 2014, str. 57.
 14. Priporočilo ECB z dne 28. januarja 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/2), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 1.
 15. Sklep ECB (EU) 2015/656 z dne 4. februarja 2015 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013  (ECB/2015/4), UL L 107, 25. 4. 2015, str. 76.
 16. Sklep ECB (EU) 2015/530 z dne 11. februarja 2015 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2015/7), UL L 84, 28. 3. 2015, str. 67.
 17. Uredba (EU) 2015/534 ECB z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij  (ECB/2015/13), UL L 86, 26. 3. 2015, str. 13.
  1. Uredba ECB (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 1.
  2. Uredba (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 19. 9. 2017, str. .
 18. Sklep ECB (EU) 2015/811 z dne 27. marca 2015 o dostopu javnosti do dokumentov ECB, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16), UL L 128, 23. 5. 2015, str. 27.
 19. Sklep ECB (EU) 2015/727 z dne 10. aprila 2015 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015  (ECB/2015/17), UL L 115, 6. 5. 2015, str. 36.
 20. Sklep ECB (EU) 2015/839 z dne 27. aprila 2015 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
 21. Smernica ECB (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora  (ECB/2015/12), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 29.
 22. Sklep ECB (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38), UL L 314, 1. 12. 2015, str. 66.
 23. Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/49), UL C 438, 30. 12. 2015, str. 1.
 24. Smernica ECB (EU) 2016/256 z dne 5. februarja 2016 o razširitvi skupnih pravil in minimalnih standardov za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank, na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic in Evropsko centralno banko v nadzorni funkciji (ECB/2016/1), UL L 47, 25. 2. 2016, str. 16.
 25. Uredba ECB (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4), UL L 78, 24. 3. 2016, str. 60.
 26. Sklep ECB (EU) 2016/661 z dne 15. aprila 2016 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2016 (ECB/2016/7), UL L 114, 28. 4. 2016, str. 14.
 27. Sklep ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj  (ECB/2016/19), UL L 192, 11. 7. 2016, str. 73.
 28. Smernica ECB (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 32.
 29. Smernica ECB (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 37.
 30. Priporočilo ECB z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44), UL C 481, 23. 12. 2016, str. 1.
 31. Sklep ECB (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), UL L 157, 14. 6. 2019, str. 61.Dodatne informacije
 32. Smernica ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9), UL L 101, 13. 4. 2017, str. 156.Dodatne informacije
 33. Priporočilo ECB z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 2.
 34. Sklep ECB (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11), UL 113, 28. 4. 2017, str. 52.
 35. Sklep ECB (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 14.
 36. Sklep ECB (EU) 2017/934 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2016/41), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 18.
 37. Sklep ECB (EU) 2017/935 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o sposobnosti in primernosti ter o ocenjevanju izpolnjevanja zahtev glede sposobnosti in primernosti (ECB/2016/42), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 21.
 38. Sklep ECB (EU) 2017/936 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2017/16), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 26.
  1. Sklep ECB (EU) 2018/228 z dne 13. februarja 2018 o spremembi Sklepa (EU) 2017/936 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2018/6), UL L 43, 16. 2. 2018, str. 18.
  2. Sklep (EU) 2017/936 (ECB/2017/16). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 16. 2. 2018, str. .
 39. Sklep ECB (EU) 2017/937 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2017/17), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 28.
 40. Sklep (EU) 2017/1198 ECB z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21), UL L 172, 30. 6. 2017, str. 32.
 41. Uredba ECB (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 212.
 42. Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
 43. Sklep ECB (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 105.
 44. Sklep ECB (EU) 2018/547 z dne 27. marca 2018 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o kapitalu (ECB/2018/11), UL L 90, 6. 4. 2018, str. 110.
 45. Sklep ECB (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
 46. Uredba ECB (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi  (ECB/2018/26), UL L 299, 26. 11. 2018, str. 55.
 47. Priporočilo ECB z dne 7. januarja 2019 o politiki razdelitve dividend (ECB/2019/1), UL C 11, 11. 1. 2019, str. 1.
 48. Sklep ECB (EU) 2019/322 z dne 31. januarja 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/4), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 7.
 49. Sklep ECB (EU) 2019/323 z dne 12. februarja 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu (ECB/2019/5), UL L 55, 25. 2. 2019, str. 16.
 50. Sklep ECB (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10), UL L 115, 2. 5. 2019, str. 16.
 51. Sklep ECB (EU) 2019/1376 z dne 23. julija 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 1.
 52. Sklep ECB (EU) 2019/1377 z dne 31. julija 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/26), UL L 224, 28. 8. 2019, str. 6.
 53. Uredba ECB z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2014/41), UL L 311, 31. 10. 2014, str. 23.
  1. Uredba ECB (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2019/37), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 70.Dodatne informacije
  2. Uredba (EU) št. 2014/1163 (ECB/2014/41). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 12. 2019.
 54. Sklep ECB (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2019/38), UL L 327, 17. 12. 2019, str. 99.Dodatne informacije