Všeobecný rámec

 1. Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu Ú. v. EÚ L 320, 30. 11. 2013, s. 2.
 2. Nariadenie ECB z 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD)  (ECB/2014/17), Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014, s. 1.
 3. Odporúčanie pre nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí ECB ukladať sankcie  (ECB/2014/19), Ú. v. EÚ C 144, 14. 5. 2014, s. 2.
 4. Rozhodnutie ECB z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB (ECB/2004/2), Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
  1. Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov ECB  (ECB/2008/29), Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2009, s. 4.Dodatočné informácie
  2. Rozhodnutie ECB z 19. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2009/5), Ú. v. EÚ L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
  3. Rozhodnutie ECB z 22. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2014/1), Ú. v. EÚ L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/716 z 12. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2015/8), Ú. v. EÚ L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
  6. Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
 5. Rozhodnutie o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2014/16), Ú. v. EÚ L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
 6. Rozhodnutie ECB z 31. januára 2014 o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro  (ECB/2014/5), Ú. v. EÚ L 198, 5. 7. 2014, s. 7.
 7. Rozhodnutie ECB zo 6. februára 2014 o vymenovaní zástupcov ECB v Rade pre dohľad  (ECB/2014/4), Ú. v. EÚ L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
 8. Rokovací poriadok Rady pre dohľad ECB  Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
  1. Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad ECB z 15. decembra 2014 Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
 9. Rozhodnutie ECB zo 4. februára 2014, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2014/3), Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014, s. 107.
 10. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59), Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
 11. Nariadenie ECB (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku  (ECB/2014/26), Ú. v. EÚ L 179, 2. 6. 2014, s. 72.
 12. Rozhodnutie ECB z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2014/29), Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014, s. 34.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
  2. Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
 13. Rozhodnutie ECB zo 17. septembra 2014, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu ECB (ECB/2014/39), Ú. v. EÚ L 300, 18. 10. 2014, s. 57.
 14. Odporúčanie ECB z 28. januára 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2015/2), Ú. v. EÚ C 51, 13. 2. 2015, s. 1.
 15. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/656 zo 4. februára 2015 o podmienkach, za akých sú úverové inštitúcie oprávnené zahrnúť predbežné alebo koncoročné zisky do vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s článkom 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
 16. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7), Ú. v. EÚ L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
 17. Nariadenie ECB (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13), Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
  1. Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
  2. Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 19. 9. 2017, s. .
 18. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/811 z 27. marca 2015 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB v držbe príslušných vnútroštátnych orgánov (ECB/2015/16), Ú. v. EÚ L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
 19. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/727 z 10. apríla 2015 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015  (ECB/2015/17), Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
 20. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/839 z 27. apríla 2015, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
 21. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu  (ECB/2015/12), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
 22. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2218 z 20. novembra 2015 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu (ECB/2015/38), Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
 23. Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2015/49), Ú. v. EÚ C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
 24. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
 25. Nariadenie ECB (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4), Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
 26. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7), Ú. v. EÚ L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
 27. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
 28. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
 29. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
 30. Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
 31. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14), Ú. v. EÚ L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatočné informácie
 32. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9), Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatočné informácie
 33. Odporúčanie ECB z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
 34. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11), Ú. v. EÚ 113, 28. 4. 2017, s. 52.
 35. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
 36. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
 37. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
 38. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/228 z 13. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/936 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti  (ECB/2018/6), Ú. v. EÚ L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
  2. Rozhodnutie (EÚ) 2017/936 (ECB/2017/16). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 16. 2. 2018, s. .
 39. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
 40. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/21), Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
 41. Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
 42. Odporúčanie ECB z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44), Ú. v. EÚ C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
 43. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch  (ECB/2018/10), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
 44. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/547 z 27. marca 2018 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
 45. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/667 z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
 46. Nariadenie ECB (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti  (ECB/2018/26), Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
 47. Odporúčanie ECB z 7. januára 2019 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2019/1), Ú. v. EÚ C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
 48. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/322 z 31. januára 2019 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/4), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
 49. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/323 z 12. februára 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/5), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
 50. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/685 z 18. apríla 2019 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2019  (ECB/2019/10), Ú. v. EÚ L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
 51. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
 52. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1377 z 31. júla 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
 53. Nariadenie ECB z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41), Ú. v. EÚ L 311, 31. 10. 2014, s. 23.
  1. Nariadenie ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad  (ECB/2019/37), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 70.Dodatočné informácie
 54. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad  (ECB/2019/38), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 99.Dodatočné informácie