Cadru general

 1. Acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere JO L 320, 30.11.2013, p. 2.
 2. Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS)  (BCE/2014/17), JO L 141, 14.5.2014, p. 1.
 3. Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuţiile BCE în materie de sancţiuni  (BCE/2014/19), JO C 144, 14.5.2014, p. 2.
 4. Decizia BCE din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2004/2), JO L 80, 18.3.2004, p. 33.
  1. Decizia BCE din 18 decembrie 2008 cu privire la amânarea utilizării sistemului de rotație în Consiliul guvernatorilor BCE  (BCE/2008/29), JO L 3, 7.1.2009, p. 4.Informaţii suplimentare
  2. Decizia BCE din 19 martie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2009/5), JO L 100, 18.4.2009, p. 10.
  3. Decizia BCE din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2014 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE(BCE/2014/1)  (BCE/2014/1), JO L 95, 29.3.2014, p. 56.
  4. Decizia (UE) 2015/716 a BCE din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2015/8), JO L 114, 5.5.2015, p. 11.
  5. Decizia (UE) 2016/1717 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2016/27), JO L 258, 24.9.2016, p. 17.
  6. Decizia BCE/2004/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.9.2016.
 5. Decizie privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia  (BCE/2014/16), JO L 175, 14.6.2014, p. 47.
  1. Decizia (UE) 2019/1378 a BCE din 9 august 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia  (BCE/2019/27), JO L 224, 28.8.2019, p. 9.
 6. Decizia BCE din 31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autorităţile naţionale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro  (BCE/2014/5), JO L 198, 5.7.2014, p. 7.
 7. Decizia BCE din 6 februarie 2014 privind numirea reprezentanţilor BCE în Consiliul de supraveghere  (BCE/2014/4), JO L 196, 3.7.2014, p. 38.
 8. Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE  JO L 182, 21.6.2014, p. 56.
  1. Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 68, 13.3.2015, p. 88.
 9. Decizia BCE din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3), JO L 69, 8.3.2014, p. 107.
 10. Decizia (UE) 2015/433 a BCE din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59), JO L 70, 14.3.2015, p. 58.
 11. Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al BCE din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26), JO L 179, 2.6.2014, p. 72.
 12. Decizia BCE din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei  (BCE/2014/29), JO L 214, 19.7.2014, p. 34.
  1. Decizia (UE) 2017/1493 a BCE din 3 august 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei  (BCE/2017/23), JO L 216, 22.8.2017, p. 23.
  2. Decizia (BCE/2014/29). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 22.8.2017, p. .
 13. Decizia BCE din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE (BCE/2014/39), JO L 300, 18.10.2014, p. 57.
 14. Recomandarea BCE din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/2), JO C 51, 13.2.2015, p. 1.
 15. Decizia (UE) 2015/656 a BCE din 4 februarie 2015 privind condițiile în care le este permis instituțiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  (BCE/2015/4), JO L 107, 25.4.2015, p. 76.
 16. Decizia (UE) 2015/530 a BCE din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7), JO L 84, 28.3.2015, p. 67.
 17. Regulamentul (UE) 2015/534 al BCE din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere  (BCE/2015/13), JO L 86, 26.3.2015, p. 13.
  1. Regulamentul (UE) 2017/1538 al BCE din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25), JO L 240, 19.9.2017, p. 1.
  2. Regulamentul (EU) 2015/534 (BCE/2015/13). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 19.9.2017, p. .
 18. Decizia (UE) 2015/811 a BCE din 27 martie 2015 privind accesul public la documentele BCE aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16), JO L 128, 23.5.2015, p. 27.
 19. Decizia (UE) 2015/727 a BCE din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17), JO L 115, 6.5.2015, p. 36.
 20. Decizia (UE) 2015/839 a BCE din 27 aprilie 2015 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare  (BCE/2015/21), 6.5.2015.
 21. Orientarea (UE) 2015/856 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/12), JO L 135, 2.6.2015, p. 29.
 22. Decizia (UE) 2015/2218 a BCE din 20 noiembrie 2015 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2015/38), JO L 314, 1.12.2015, p. 66.
 23. Recomandarea BCE din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/49), JO C 438, 30.12.2015, p. 1.
 24. Orientarea (UE) 2016/256 a BCE din 5 februarie 2016 privind extinderea regulilor comune și a standardelor minime pentru protecția confidențialității informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană, cu sprijinul băncilor centrale naționale, asupra autorităților naționale competente ale statelor membre participante și asupra BCE în funcțiile sale în materie de supraveghere  (BCE/2016/1), JO L 47, 25.2.2016, p. 16.
 25. Regulamentul (UE) 2016/445 al BCE din 14 martie 2016 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii  (BCE/2016/4), JO L 78, 24.3.2016, p. 60.
 26. Decizia (UE) 2016/661 a BCE din 15 aprilie 2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016  (BCE/2016/7), JO L 114, 28.4.2016, p. 14.
 27. Decizia (UE) 2016/1162 a BCE din 30 iunie 2016 privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală  (BCE/2016/19), JO L 192, 11.7.2016, p. 73.
 28. Orientarea (UE) 2016/1993 a BCE din 4 noiembrie 2016 de stabilire a principiilor pentru coordonarea evaluării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și monitorizarea sistemelor instituționale de protecție care includ instituții semnificative și mai puțin semnificative (BCE/2016/37), JO L 306, 15.11.2016, p. 32.
 29. Orientarea (UE) 2016/1994 a BCE din 4 noiembrie 2016 privind abordarea referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale de către autoritățile naționale competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (BCE/2016/38), JO L 306, 15.11.2016, p. 37.
 30. Recomandarea BCE din 13 decembrie 2016 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2016/44), JO C 481, 23.12.2016, p. 1.
 31. Decizia (UE) 2019/976 a BCE din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14), JO L 157, 14.6.2019, p. 61.Informaţii suplimentare
 32. Orientarea (UE) 2017/697 a BCE din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/9), JO L 101, 13.4.2017, p. 156.Informaţii suplimentare
 33. Recomandarea BCE din 4 aprilie 2017 privind specificațiile comune pentru exercitarea anumitor opțiuni și marje de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative (BCE/2017/10), JO C 120, 13.4.2017, p. 2.
 34. Decizia (UE) 2017/760 a BCE din 24 aprilie 2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 (BCE/2017/11), JO  113, 28.4.2017, p. 52.
 35. Decizia (UE) 2017/933 a BCE din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40), JO L 141, 1.6.2017, p. 14.
 36. Decizia (UE) 2017/934 a BCE din 16 noiembrie 2016 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2016/41), JO L 141, 1.6.2017, p. 18.
 37. Decizia (UE) 2017/935 a BCE din 16 noiembrie 2016 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42), JO L 141, 1.6.2017, p. 21.
 38. Decizia (UE) 2017/936 a BCE din 23 mai 2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea  (BCE/2017/16), JO L 141, 1.6.2017, p. 26.
  1. Decizia (UE) 2018/228 a BCE din 13 februarie 2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea  (BCE/2018/6), JO L 43, 16.2.2018, p. 18.
  2. Decizia (UE) 2017/963 (BCE/2017/16). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 16.2.2018, p. .
 39. Decizia (UE) 2017/937 a BCE din 23 mai 2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate cu privire la caracterul semnificativ al entităților supravegheate (BCE/2017/17), JO L 141, 1.6.2017, p. 28.
 40. Decizia (UE) 2017/1198 a BCE din 27 iunie 2017 privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit către Banca Centrală Europeană  (BCE/2017/21), JO L 172, 30.6.2017, p. 32.
 41. Regulamentul (UE) 2017/1539 al BCE din 25 august 2017 de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale (BCE/2017/26), JO L 240, 19.9.2017, p. 212.
 42. Recomandarea BCE din 28 decembrie 2017 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2017/44), JO C 8, 11.1.2018, p. 1.
 43. Decizia (UE) 2018/546 a BCE din 15 martie 2018 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind fondurile proprii  (BCE/2018/10), JO L 90, 6.4.2018, p. 105.
 44. Decizia (UE) 2018/547 a BCE din 27 martie 2018 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind fondurile proprii (BCE/2018/11), JO L 90, 6.4.2018, p. 110.
 45. Decizia (UE) 2018/667 BCE din 19 aprilie 2018 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12), 30.4.2018.
 46. Regulamentul (UE) 2018/1845 al BCE din 21 noiembrie 2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante  (BCE/2018/26), JO L 299, 26.11.2018, p. 55.
 47. Recomandarea BCE din 7 ianuarie 2019 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2019/1), JO C 11, 11.1.2019, p. 1.
 48. Decizia (UE) 2019/322 a BCE din 31 ianuarie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național (BCE/2019/4), JO L 55, 25.2.2019, p. 7.
 49. Decizia (UE) 2019/323 a BCE din 12 februarie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5), JO L 55, 25.2.2019, p. 16.
 50. Decizia (UE) 2019/685 a BCE din 18 aprilie 2019 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019  (BCE/2019/10), JO L 115, 2.5.2019, p. 16.
 51. Decizia (UE) 2019/1376 a BCE din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23), JO L 224, 28.8.2019, p. 1.
 52. Decizia (UE) 2019/1377 a BCE din 31 iulie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26), JO L 224, 28.8.2019, p. 6.
 53. Regulamentul BCE din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41), JO L 311, 31.10.2014, p. 23.
  1. Regulamentul (UE) 2019/2155 al BCE din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere  (BCE/2019/37), JO L 327, 17.12.2019, p. 70.Informaţii suplimentare
  2. Regulamentul (UE) 2014/1163 (BCE/2014/41). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 17.12.2019.
 54. Decizia (UE) 2019/2158 a BCE din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere  (BCE/2019/38), JO L 327, 17.12.2019, p. 99.Informaţii suplimentare