Ramy prawne

 1. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego Dz.U. L 320 z 30.11.2013, str. 2.
 2. Rozporządzenie EBC z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w Ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego)  (EBC/2014/17), Dz.U. L 141 z 14.5.2014, str. 1.
 3. Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień EBC do nakładania sankcji  (EBC/2014/19), Dz.U. C 144 z 14.5.2014, str. 2.
 4. Decyzja w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2014/16), Dz.U. L 175 z 14.6.2014, str. 47.
 5. Decyzja EBC z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin EBC (EBC/2004/2), Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 33.
  1. Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  (EBC/2008/29), Dz.U. L 3 z 7.1.2009, str. 4.Dodatkowe informacje
  2. Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2009/5), Dz.U. L 100 z 18.4.2009, str. 10.
  3. Decyzja EBC z dnia 22 stycznia 2014 r.zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2014/1), Dz.U. L 95 z 29.3.2014, str. 56.
  4. Decyzja EBC (UE) 2015/716 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2015/8), Dz.U. L 114 z 5.5.2015, str. 11.
  5. Decyzja EBC (UE) 2016/1717 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2016/27), Dz.U. L 258 z 24.9.2016, str. 17.
  6. Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.9.2016.
 6. Decyzja EBC z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5), Dz.U. L 198 z 5.7.2014, str. 7.
 7. Decyzja EBC z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie mianowania przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru  (EBC/2014/4), Dz.U. L 196 z 3.7.2014, str. 38.
 8. Regulamin Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 182 z 21.6.2014, str. 56.
  1. Zmiana 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. regulaminu Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 88.
 9. Decyzja EBC z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2014/3), Dz.U. L 69 z 8.3.2014, str. 107.
 10. Decyzja EBC (UE) 2015/433 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59), Dz.U. L 70 z 14.3.2015, str. 58.
 11. Rozporządzenie EBC (UE) nr 673/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu  (EBC/2014/26), Dz.U. L 179 z 2.6.2014, str. 72.
 12. Decyzja EBC z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29), Dz.U. L 214 z 19.7.2014, str. 34.
 13. Decyzja EBC z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej EBC (EBC/2014/39), Dz.U. L 300 z 18.10.2014, str. 57.
 14. Rozporządzenie EBC z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41), Dz.U. L 311 z 31.10.2014, str. 23.
 15. Kodeks postępowania członków Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. C 93 z 20.3.2015, str. 2.
 16. Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/2), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 1.
 17. Decyzja EBC (UE) 2015/656 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie warunków, na jakich instytucje kredytowe mogą włączać zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013  (EBC/2015/4), Dz.U. L 107 z 25.4.2015, str. 76.
 18. Decyzja EBC (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7), Dz.U. L 84 z 28.3.2015, str. 67.
 19. Rozporządzenie EBC (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych  (EBC/2015/13), Dz.U. L 86 z 26.3.2015, str. 13.
 20. Decyzja EBC (UE) 2015/811 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (EBC/2015/16), Dz.U. L 128 z 23.5.2015, str. 27.
 21. Decyzja EBC (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17), Dz.U. L 115 z 6.5.2015, str. 36.
 22. Decyzja EBC (UE) 2015/839 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie  (EBC/2015/21), 6.5.2015.
 23. Wytyczne EBC (UE) 2015/856 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy zasad etyki dla jednolitego mechanizmu nadzorczego  (EBC/2015/12), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 29.
 24. Decyzja EBC (UE) 2015/2218 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej (EBC/2015/38), Dz.U. L 314 z 1.12.2015, str. 66.
 25. Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/49), Dz.U. C 438 z 30.12.2015, str. 1.
 26. Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
 27. Rozporządzenie EBC (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii  (EBC/2016/4), Dz.U. L 78 z 24.3.2016, str. 60.
 28. Decyzja EBC (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.  (EBC/2016/7), Dz.U. L 114 z 28.4.2016, str. 14.
 29. Decyzja EBC (UE) 2016/1162 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych  (EBC/2016/19), Dz.U. L 192 z 11.7.2016, str. 73.
 30. Wytyczne EBC (UE) 2016/1993 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje (EBC/2016/37), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 32.
 31. Wytyczne EBC (UE) 2016/1994 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (EBC/2016/38), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 37.
 32. Zalecenie EBC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2016/44), Dz.U. C 481 z 23.12.2016, str. 1.
 33. Decyzja EBC (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3  (EBC/2017/6), Dz.U. L 40 z 13.2.2017, str. 72.Dodatkowe informacje
 34. Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.
 35. Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.