Ramy prawne

 1. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego Dz.U. L 320 z 30.11.2013, str. 2.
 2. Rozporządzenie EBC z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w Ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego)  (EBC/2014/17), Dz.U. L 141 z 14.5.2014, str. 1.
 3. Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień EBC do nakładania sankcji  (EBC/2014/19), Dz.U. C 144 z 14.5.2014, str. 2.
 4. Decyzja EBC z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin EBC (EBC/2004/2), Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 33.
  1. Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC  (EBC/2008/29), Dz.U. L 3 z 7.1.2009, str. 4.Dodatkowe informacje
  2. Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2009/5), Dz.U. L 100 z 18.4.2009, str. 10.
  3. Decyzja EBC z dnia 22 stycznia 2014 r.zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2014/1), Dz.U. L 95 z 29.3.2014, str. 56.
  4. Decyzja EBC (UE) 2015/716 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2015/8), Dz.U. L 114 z 5.5.2015, str. 11.
  5. Decyzja EBC (UE) 2016/1717 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2016/27), Dz.U. L 258 z 24.9.2016, str. 17.
  6. Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.9.2016.
 5. Decyzja w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2014/16), Dz.U. L 175 z 14.6.2014, str. 47.
  1. Decyzja EBC (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2019/27), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 9.
 6. Decyzja EBC z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5), Dz.U. L 198 z 5.7.2014, str. 7.
 7. Decyzja EBC z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie mianowania przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru  (EBC/2014/4), Dz.U. L 196 z 3.7.2014, str. 38.
 8. Regulamin Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 182 z 21.6.2014, str. 56.
  1. Zmiana 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. regulaminu Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 88.
 9. Decyzja EBC z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2014/3), Dz.U. L 69 z 8.3.2014, str. 107.
 10. Decyzja EBC (UE) 2015/433 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59), Dz.U. L 70 z 14.3.2015, str. 58.
 11. Rozporządzenie EBC (UE) nr 673/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu  (EBC/2014/26), Dz.U. L 179 z 2.6.2014, str. 72.
 12. Decyzja EBC z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29), Dz.U. L 214 z 19.7.2014, str. 34.
  1. Decyzja EBC (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014  (EBC/2017/23), Dz.U. L 216 z 22.8.2017, str. 23.
  2. Decyzja (EBC/2014/29). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.8.2017, str. .
 13. Decyzja EBC z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej EBC (EBC/2014/39), Dz.U. L 300 z 18.10.2014, str. 57.
 14. Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/2), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 1.
 15. Decyzja EBC (UE) 2015/656 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie warunków, na jakich instytucje kredytowe mogą włączać zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013  (EBC/2015/4), Dz.U. L 107 z 25.4.2015, str. 76.
 16. Decyzja EBC (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7), Dz.U. L 84 z 28.3.2015, str. 67.
 17. Rozporządzenie EBC (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych  (EBC/2015/13), Dz.U. L 86 z 26.3.2015, str. 13.
  1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 1.
  2. Rozporządzenie (EU) 2015/534 (EBC/2015/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 19.9.2017, str. .
 18. Decyzja EBC (UE) 2015/811 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (EBC/2015/16), Dz.U. L 128 z 23.5.2015, str. 27.
 19. Decyzja EBC (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17), Dz.U. L 115 z 6.5.2015, str. 36.
 20. Decyzja EBC (UE) 2015/839 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie  (EBC/2015/21), 6.5.2015.
 21. Wytyczne EBC (UE) 2015/856 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy zasad etyki dla jednolitego mechanizmu nadzorczego  (EBC/2015/12), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 29.
 22. Decyzja EBC (UE) 2015/2218 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej (EBC/2015/38), Dz.U. L 314 z 1.12.2015, str. 66.
 23. Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/49), Dz.U. C 438 z 30.12.2015, str. 1.
 24. Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
 25. Rozporządzenie EBC (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii  (EBC/2016/4), Dz.U. L 78 z 24.3.2016, str. 60.
 26. Decyzja EBC (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.  (EBC/2016/7), Dz.U. L 114 z 28.4.2016, str. 14.
 27. Decyzja EBC (UE) 2016/1162 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych  (EBC/2016/19), Dz.U. L 192 z 11.7.2016, str. 73.
 28. Wytyczne EBC (UE) 2016/1993 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje (EBC/2016/37), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 32.
 29. Wytyczne EBC (UE) 2016/1994 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (EBC/2016/38), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 37.
 30. Zalecenie EBC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2016/44), Dz.U. C 481 z 23.12.2016, str. 1.
 31. Decyzja EBC (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14), Dz.U. L 157 z 14.6.2019, str. 61.Dodatkowe informacje
 32. Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.Dodatkowe informacje
 33. Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
 34. Decyzja EBC (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11), Dz.U.  113 z 28.4.2017, str. 52.
 35. Decyzja EBC (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)  (EBC/2016/40), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 14.
 36. Decyzja EBC (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)  (EBC/2016/41), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 18.
 37. Decyzja EBC (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)  (EBC/2016/42), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 21.
 38. Decyzja EBC (UE) 2017/936 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2017/16), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 26.
  1. Decyzja EBC (UE) 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2018/6), Dz.U. L 43 z 16.2.2018, str. 18.
  2. Decyzja (UE) 2017/963 (EBC/2017/16). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.2.2018, str. .
 39. Decyzja EBC (UE) 2017/937 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 28.
 40. Decyzja EBC (UE) 2017/1198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych  (EBC/2017/21), Dz.U. L 172 z 30.6.2017, str. 32.
 41. Rozporządzenie EBC (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości  (EBC/2017/26), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 212.
 42. Zalecenie EBC z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44), Dz.U. C 8 z 11.1.2018, str. 1.
 43. Decyzja EBC (UE) 2018/546 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie funduszy własnych  (EBC/2018/10), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 105.
 44. Decyzja EBC (UE) 2018/547 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane w przedmiocie funduszy własnych (EBC/2018/11), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 110.
 45. Decyzja EBC (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12), 30.4.2018.
 46. Rozporządzenie EBC (UE) 2018/1845 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych  (EBC/2018/26), Dz.U. L 299 z 26.11.2018, str. 55.
 47. Zalecenie EBC z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2019/1), Dz.U. C 11 z 11.1.2019, str. 1.
 48. Decyzja EBC (UE) 2019/322 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 7.
 49. Decyzja EBC (UE) 2019/323 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego  (EBC/2019/5), Dz.U. L 55 z 25.2.2019, str. 16.
 50. Decyzja EBC (UE) 2019/685 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.  (EBC/2019/10), Dz.U. L 115 z 2.5.2019, str. 16.
 51. Decyzja EBC (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 1.
 52. Decyzja EBC (UE) 2019/1377 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/26), Dz.U. L 224 z 28.8.2019, str. 6.
 53. Rozporządzenie EBC z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41), Dz.U. L 311 z 31.10.2014, str. 23.
  1. Rozporządzenie EBC (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych  (EBC/2019/37), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 70.Dodatkowe informacje
 54. Decyzja EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych  (EBC/2019/38), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 99.Dodatkowe informacje