Algemeen kader

 1. Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de ECB zijn opgedragen PB L 320 van 30.11.2013, blz. 2.
 2. Verordening van de ECB van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de ECB en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening)  (ECB/2014/17), PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1.
 3. Aanbeveling voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen  (ECB/2014/19), PB C 144 van 14.5.2014, blz. 2.
 4. Besluit van de ECB van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2004/2), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 18 december 2008 betreffende het uitstel van de start van het toerbeurtensysteem in de raad van bestuur van de ECB  (ECB/2008/29), PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4.Aanvullende informatie
  2. Besluit van de ECB van 19 maart 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2009/5)  (ECB/2009/5), PB L 100 van 18.4.2009, blz. 10.
  3. Besluit van de ECB van 22 januari 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2014/1), PB L 95 van 29.3.2014, blz. 56.
  4. Besluit (EU) 2015/716 van de ECB van 12 februari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2015/8), PB L 114 van 5.5.2015, blz. 11.
  5. Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
  6. Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
 5. Besluit van de ECB van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2014/16), PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47.
  1. Besluit (EU) 2019/1378 van de ECB van 9 augustus 2019 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2019/27), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 9.
 6. Besluit van de ECB van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben  (ECB/2014/5), PB L 198 van 5.7.2014, blz. 7.
 7. Besluit van de ECB van 6 februari 2014 betreffende de benoeming van vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van toezicht  (ECB/2014/4), PB L 196 van 3.7.2014, blz. 38.
 8. Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 182 van 21.6.2014, blz. 56.
  1. Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 68 van 13.3.2015, blz. 88.
 9. Besluit van de ECB van 4 februari 2014 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan de uitgebreide beoordeling (ECB/2014/3), PB L 69 van 8.3.2014, blz. 107.
 10. Besluit (EU) 2015/433 van de ECB van 17 december 2014 betreffende de oprichting van een Ethisch comité en zijn reglement van orde  (ECB/2014/59), PB L 70 van 14.3.2015, blz. 58.
 11. Verordening (EU) nr. 673/2014 van de ECB van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde (ECB/2014/26), PB L 179 van 2.6.2014, blz. 72.
 12. Besluit van de ECB van 2 juli 2014 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben (ECB/2014/29), PB L 214 van 19.7.2014, blz. 34.
  1. Besluit (EU) 2017/1493 van de ECB van 3 augustus 2017 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben  (ECB/2017/23), PB L 216 van 22.8.2017, blz. 23.
  2. Besluit (ECB/2014/29). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 22.8.2017, blz. .
 13. Besluit van de ECB van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetairebeleidsfunctie en de toezichtfunctie van de ECB (ECB/2014/39), PB L 300 van 18.10.2014, blz. 57.
 14. Aanbeveling van de ECB van 28 januari 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/2), PB C 51 van 13.2.2015, blz. 1.
 15. Besluit (EU) 2015/656 van de ECB van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 tussentijdse of eindejaarsresultaten mogen opnemen in het tier 1-kernkapitaal  (ECB/2015/4), PB L 107 van 25.4.2015, blz. 76.
 16. Besluit (EU) 2015/530 van de ECB van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2015/7), PB L 84 van 28.3.2015, blz. 67.
 17. Verordening (EU) 2015/534 van de ECB van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie  (ECB/2015/13), PB L 86 van 26.3.2015, blz. 13.
  1. Verordening (EU) 2017/1538 van de ECB van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 1.
  2. Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 19.9.2017, blz. .
 18. Besluit (EU) 2015/811 van de ECB van 27 maart 2015 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB in bezit van de nationale bevoegde autoriteiten (ECB/2015/16), PB L 128 van 23.5.2015, blz. 27.
 19. Besluit (EU) 2015/727 van de ECB van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17), PB L 115 van 6.5.2015, blz. 36.
 20. Besluit (EU) 2015/839 van de ECB van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
 21. Richtsnoer (EU) 2015/856 van de ECB van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme  (ECB/2015/12), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 29.
 22. Besluit (EU) 2015/2218 van de ECB van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling (ECB/2015/38), PB L 314 van 1.12.2015, blz. 66.
 23. Aanbeveling van de ECB van 17 december 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/49), PB C 438 van 30.12.2015, blz. 1.
 24. Richtsnoer (EU) 2016/256 van de ECB van 5 februari 2016 betreffende de uitbreiding tot de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten en de ECB in haar toezichtfuncties van gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door de ECB verzamelde statistische gegevens daarin bijgestaan door de nationale centrale banken  (ECB/2016/1), PB L 47 van 25.2.2016, blz. 16.
 25. Verordening (EU) 2016/445 van de ECB van 14 maart 2016 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2016/4), PB L 78 van 24.3.2016, blz. 60.
 26. Besluit (EU) 2016/661 van de ECB van 15 april 2016 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2016 (ECB/2016/7), PB L 114 van 28.4.2016, blz. 14.
 27. Besluit (EU) 2016/1162 van de ECB van 30 juni 2016 inzake de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken  (ECB/2016/19), PB L 192 van 11.7.2016, blz. 73.
 28. Richtsnoer (EU) 2016/1993 van de ECB van 4 november 2016 tot vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten (ECB/2016/37), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 32.
 29. Richtsnoer (EU) 2016/1994 van de ECB van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (ECB/2016/38), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 37.
 30. Aanbeveling van de ECB van 13 december 2016 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44), PB C 481 van 23.12.2016, blz. 1.
 31. Besluit (EU) 2019/976 van de ECB van 29 mei 2019 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274  (ECB/2019/14), PB L 157 van 14.6.2019, blz. 61.Aanvullende informatie
 32. Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/9), PB L 101 van 13.4.2017, blz. 156.Aanvullende informatie
 33. Aanbeveling van de ECB van 4 april 2017 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/10), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 2.
 34. Besluit (EU) 2017/760 van de ECB van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11), PB  113 van 28.4.2017, blz. 52.
 35. Besluit (EU) 2017/933 van de ECB van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 14.
 36. Besluit (EU) 2017/934 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 18.
 37. Besluit (EU) 2017/935 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 21.
 38. Besluit (EU) 2017/936 van de ECB van 23 mei 2017 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 26.
  1. Besluit (EU) 2018/228 van de ECB van 13 februari 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/936 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten  (ECB/2018/6), PB L 43 van 16.2.2018, blz. 18.
  2. Besluit (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 16.2.2018, blz. .
 39. Besluit (EU) 2017/937 van de ECB van 23 mei 2017 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 28.
 40. Besluit (EU) 2017/1198 van de ECB van 27 juni 2017 betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB  (ECB/2017/21), PB L 172 van 30.6.2017, blz. 32.
 41. Verordening (EU) 2017/1539 van de ECB van 25 augustus 2017 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn  (ECB/2017/26), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 212.
 42. Aanbeveling van de ECB van 28 december 2017 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2017/44), PB C 8 van 11.1.2018, blz. 1.
 43. Besluit (EU) 2018/546 van de ECB van 15 maart 2018 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van eigenvermogenbesluiten  (ECB/2018/10), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 105.
 44. Besluit (EU) 2018/547 van de ECB van 27 maart 2018 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde eigenvermogenbesluiten (ECB/2018/11), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 110.
 45. Besluit (EU) 2018/667 van de ECB van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
 46. Verordening (EU) 2018/1845 van de ECB van 21 november 2018 inzake de uitoefening van haar manoeuvreerruimte krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen  (ECB/2018/26), PB L 299 van 26.11.2018, blz. 55.
 47. Aanbeveling van de ECB van 7 januari 2019 betreffende dividenduitkeringsbeleid  (ECB/2019/1), PB C 11 van 11.1.2019, blz. 1.
 48. Besluit (EU) 2019/322 van de ECB van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 7.
 49. Besluit (EU) 2019/323 van de ECB van 12 februari 2019 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten aangaande krachtens het nationaal recht toegekende toezichthoudende bevoegdheden  (ECB/2019/5), PB L 55 van 25.2.2019, blz. 16.
 50. Besluit (EU) 2019/685 van de ECB van 18 april 2019 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2019 (ECB/2019/10), PB L 115 van 2.5.2019, blz. 16.
 51. Besluit (EU) 2019/1376 van de ECB van 23 juli 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid tot de vaststelling van besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/23), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 1.
 52. Besluit (EU) 2019/1377 van de ECB van 31 juli 2019 houdende benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake paspoortprocedures, de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen en de intrekking van vergunningen van kredietinstellingen (ECB/2019/26), PB L 224 van 28.8.2019, blz. 6.
 53. Verordening (van de ECB van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2014/41), PB L 311 van 31.10.2014, blz. 23.
  1. Verordening (EU) 2019/2155 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2019/37), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 70.Aanvullende informatie
 54. Besluit (EU) 2019/2158 Van de ECB van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren  (ECB/2019/38), PB L 327 van 17.12.2019, blz. 99.Aanvullende informatie