Menu

Vispārējais regulējums

 1. Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu OV L 320, 30.11.2013, 2. lpp..
 2. ECB Regula (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru ECB sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17), OV L 141, 14.5.2014, 1. lpp..
 3. Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas  (ECB/2014/19), OV C 144, 14.5.2014, 2. lpp..
 4. ECB Lēmums (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2004/2), OV L 80, 18.3.2004, 33. lpp..
  1. ECB Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu ECB Padomē  (ECB/2008/29), OV L 3, 7.1.2009, 4. lpp..Papildus informācija
  2. ECB Lēmums (2009. gada 19. marts), ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2009/5), OV L 100, 18.4.2009, 10. lpp..
  3. ECB Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2014/1), OV L 95, 29.3.2014, 56. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/716 (2015. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2015/8), OV L 114, 5.5.2015, 11. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2016/1717 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2016/27), OV L 258, 24.9.2016, 17. lpp..
  6. Lēmums ECB/2004/2. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  24.9.2016.
 5. Lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2014/16), OV L 175, 14.6.2014, 47. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2019/27), OV L 224, 28.8.2019, 9. lpp..
 6. ECB Lēmums (2014. gada 31. janvāris) par ciešu sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuru valūta nav euro  (ECB/2014/5), OV L 198, 5.7.2014, 7. lpp..
 7. ECB Lēmums (2014. gada 6. februāris) par ECB pārstāvju iecelšanu Uzraudzības valdē  (ECB/2014/4), OV L 196, 3.7.2014, 38. lpp..
 8. ECB Uzraudzības valdes Reglaments OV L 182, 21.6.2014, 56. lpp..
  1. 2014. gada 15. decembra grozījums 1/2014 ECB Uzraudzības valdes Reglamentā OV L 68, 13.3.2015, 88. lpp..
 9. ECB 2014. gada 4. februāra lēmums, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2014/3), OV L 69, 8.3.2014, 107. lpp..
 10. ECB Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59), OV L 70, 14.3.2015, 58. lpp..
 11. ECB Regula (ES) Nr. 673/2014 (2014. gada 2. jūnijs) par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/26), OV L 179, 2.6.2014, 72. lpp..
 12. ECB Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2014/29), OV L 214, 19.7.2014, 34. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2017/1493 2017. gada 3. augusts, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014  (ECB/2017/23), OV L 216, 22.8.2017, 23. lpp..
  2. Lēmums (ECB/2014/29). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.8.2017, . lpp..
 13. ECB lēmums (2014. gada 17. septembris) par ECB monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības īstenošanu (ECB/2014/39), OV L 300, 18.10.2014, 57. lpp..
 14. ECB Ieteikums (2015. gada 28. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/2), OV C 51, 13.2.2015, 1. lpp..
 15. ECB Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ļauts 1. līmeņa pamatkapitālā iekļaut starpposma vai gada beigu peļņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4), OV L 107, 25.4.2015, 76. lpp..
 16. ECB Lēmums (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2015/7), OV L 84, 28.3.2015, 67. lpp..Papildus informācija
 17. ECB Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu  (ECB/2015/13), OV L 86, 26.3.2015, 13. lpp..
  1. ECB Regula (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25), OV L 240, 19.9.2017, 1. lpp..
  2. Regula (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 19.9.2017, . lpp..
  3. ECB Regula (ES) 2020/605 (2020. gada 9. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu  (ECB/2020/22), OV L 145, 7.5.2020, 1. lpp..
 18. ECB Lēmums (ES) 2015/811 (2015. gada 27. marts) par publisku piekļuvi nacionālo kompetento iestāžu rīcībā esošiem ECB dokumentiem  (ECB/2015/16), OV L 128, 23.5.2015, 27. lpp..
 19. ECB Lēmums (ES) 2015/727 (2015. gada 10. aprīlis) par gada uzraudzības maksu kopējo summu pirmajam maksas periodam un 2015. gadam (ECB/2015/17), OV L 115, 6.5.2015, 36. lpp..
 20. ECB lēmums (ES) 2015/839 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
 21. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus  (ECB/2015/12), OV L 135, 2.6.2015, 29. lpp..
 22. ECB lēmums (ES) 2015/2218 (2015. gada 20. novembris) par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38), OV L 314, 1.12.2015, 66. lpp..
 23. ECB Ieteikums (2015. gada 17. decembris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/49), OV C 438, 30.12.2015, 1. lpp..
 24. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/256 (2016. gada 5. februāris) par kopējo noteikumu un obligāto standartu piemērošanas paplašināšanu attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku tās uzraudzības funkciju izpildē, lai aizsargātu tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību  (ECB/2016/1), OV L 47, 25.2.2016, 16. lpp..
 25. ECB Regula (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4), OV L 78, 24.3.2016, 60. lpp..
 26. ECB Lēmums (ES) 2016/661 (2016. gada 15. aprīlis) par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7), OV L 114, 28.4.2016, 14. lpp..
 27. ECB Lēmums (ES) 2016/1162 (2016. gada 30. jūnijs) par konfidenciālas informācijas atklāšanu kriminālizmeklēšanas kontekstā  (ECB/2016/19), OV L 192, 11.7.2016, 73. lpp..
 28. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1993 (2016. gada 4. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes  (ECB/2016/37), OV L 306, 15.11.2016, 32. lpp..
 29. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1994 (2016. gada 4. novembris) par nacionālo kompetento iestāžu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013  (ECB/2016/38), OV L 306, 15.11.2016, 37. lpp..
 30. ECB Ieteikums (2016. gada 13. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2016/44), OV C 481, 23.12.2016, 1. lpp..
 31. ECB Lēmums (ES) 2019/976 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka mērķu noteikšanas un novērtējuma sniegšanas principus kopējās uzraudzības komandās un atceļ Lēmumu (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OV L 157, 14.6.2019, 61. lpp..Papildus informācija
 32. ECB Pamatnostādne (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9), OV L 101, 13.4.2017, 156. lpp..Papildus informācija
 33. ECB 2017. gada 4. aprīļa Ieteikums par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10), OV C 120, 13.4.2017, 2. lpp..
 34. ECB Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11), OV  113, 28.4.2017, 52. lpp..
 35. ECB Lēmums (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), OV L 141, 1.6.2017, 14. lpp..
 36. ECB Lēmums (ES) 2017/934 (2016. gada 16. novembris) par uzraudzīto iestāžu nozīmīguma lēmumu deleģēšanu (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), OV L 141, 1.6.2017, 18. lpp..
 37. ECB Lēmums (ES) 2017/935 (2016. gada 16. novembris) par pilnvaru pieņemt lēmumus par atbilstību un piemērotību deleģēšanu un atbilstības un piemērotības prasību novērtējumu (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), OV L 141, 1.6.2017, 21. lpp..
 38. ECB Lēmums (ES) 2017/936 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2017/16), OV L 141, 1.6.2017, 26. lpp..
  1. ECB Lēmums (ES) 2018/228 (2018. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/936, ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2018/6), OV L 43, 16.2.2018, 18. lpp..
  2. Lēmums (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.2.2018, . lpp..
 39. ECB Lēmums (ES) 2017/937 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par uzraudzīto iestāžu nozīmīgumu pieņemšanai (ECB/2017/17), OV L 141, 1.6.2017, 28. lpp..
 40. ECB Lēmums (ES) 2017/1198 (2017. gada 27. jūnijs) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus  (ECB/2017/21), OV L 172, 30.6.2017, 32. lpp..
 41. ECB Regula (ES) 2017/1539 (2017. gada 25. augusts), ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25)  (ECB/2017/26), OV L 240, 19.9.2017, 212. lpp..
 42. ECB Ieteikums (2017. gada 28. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2017/44), OV C 8, 11.1.2018, 1. lpp..
 43. ECB Lēmums (ES) 2018/546 (2018. gada 15. marts) par pašu kapitāla lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu  (ECB/2018/10), OV L 90, 6.4.2018, 105. lpp..
 44. ECB Lēmums (ES) 2018/547 (2018. gada 27. marts) ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto pašu kapitāla lēmumu pieņemšanai (ECB/2018/11), OV L 90, 6.4.2018, 110. lpp..
 45. ECB Lēmums (ES) 2018/667 (2018. gada 19. aprīlis) par 2018. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2018/12), 30.4.2018.
 46. ECB Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību  (ECB/2018/26), OV L 299, 26.11.2018, 55. lpp..
 47. ECB Ieteikums (2019. gada 7. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2019/1), OV C 11, 11.1.2019, 1. lpp..
 48. ECB Lēmums (ES) 2019/322 (2019. gada 31. janvāris) par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām deleģēšanu (ECB/2019/4), OV L 55, 25.2.2019, 7. lpp..
 49. ECB Lēmums (ES) 2019/323 (2019. gada 12. februāris), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām (ECB/2019/5), OV L 55, 25.2.2019, 16. lpp..
 50. ECB Lēmums (ES) 2019/685 (2019. gada 18. aprīlis) par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu  (ECB/2019/10), OV L 115, 2.5.2019, 16. lpp..
 51. ECB Lēmums (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23), OV L 224, 28.8.2019, 1. lpp..
 52. ECB Lēmums (ES) 2019/1377 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm (ECB/2019/26), OV L 224, 28.8.2019, 6. lpp..
 53. ECB Regula (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām  (ECB/2014/41), OV L 311, 31.10.2014, 23. lpp..
  1. ECB Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām  (ECB/2019/37), OV L 327, 17.12.2019, 70. lpp..Papildus informācija
  2. Regula (ES) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 17.12.2019.
 54. ECB Lēmums (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2019/38), OV L 327, 17.12.2019, 99. lpp..Papildus informācija
 55. EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS (2020. gada 27. marts) par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu (ECB/2020/19), OV C 63, 30.3.2020, 1. lpp..Papildus informācija
 56. ECB Pamatnostādne (ES) 2020/497 (2020. gada 20. marts) par noteiktu datu reģistrēšanu, ko nacionālās kompetentās iestādes veic Iestāžu un filiāļu datu reģistrā  (ECB/2020/16), OV L 106, 6.4.2020, 3. lpp..