Bendroji sistema

 1. Europos Parlamento ir ECB tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą OL L 320, 2013 11 30, p. 2.
 2. 2014 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas, kuriuo sukuriama ECB, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas)  (ECB/2014/17), OL L 141, 2014 5 14, p. 1.
 3. Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl ECB teisių taikyti sankcijas  (ECB/2014/19), OL C 144, 2014 5 14, p. 2.
 4. 2004 m. vasario 19 d. ECB sprendimas dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2004/2), OL L 80, 2004 3 18, p. 33.
  1. 2008 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, atidėti rotacijos sistemos ECB valdančiojoje taryboje pradžią  (ECB/2008/29), OL L 3, 2009 1 7, p. 4.Papildoma informacija
  2. 2009 m. kovo 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2009/5), OL L 100, 2009 4 18, p. 10.
  3. 2014 m. sausio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2014/1), OL L 95, 2014 3 29, p. 56.
  4. 2015 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2015/716, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2015/8), OL L 114, 2015 5 5, p. 11.
  5. 2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
  6. Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
 5. 2014 m. balandžio 14 d. ECB sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (ECB/2014/16), OL L 175, 2014 6 14, p. 47.
  1. 2019 m. rugpjūčio 9 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1378, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių  (ECB/2019/27), OL L 224, 2019 8 28, p. 9.
 6. 2014 m. sausio 31 d. ECB sprendimas dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis  (ECB/2014/5), OL L 198, 2014 7 5, p. 7.
 7. 2014 m. vasario 6 d. ECB sprendimas dėl ECB atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo  (ECB/2014/4), OL L 196, 2014 7 3, p. 38.
 8. ECB priežiūros valdybos darbo reglamentas  OL L 182, 2014 6 21, p. 56.
  1. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB priežiūros valdybos darbo reglamento dalinis pakeitimas Nr. 1/2014  OL L 68, 2015 3 13, p. 88.
 9. 2014 m. vasario 4 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2014/3), OL L 69, 2014 3 8, p. 107.
 10. 2014 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių  (ECB/2014/59), OL L 70, 2015 3 14, p. 58.
 11. 2014 m. birželio 2 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26), OL L 179, 2014 6 2, p. 72.
 12. 2014 m. liepos 2 d. ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2014/29), OL L 214, 2014 7 19, p. 34.
  1. 2017 m. rugpjūčio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui  (ECB/2017/23), OL L 216, 2017 8 22, p. 23.
  2. Sprendimas (ECB/2014/29). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 8 22, p. .
 13. 2014 m. rugsėjo 17 d. ECB sprendimas dėl ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (ECB/2014/39), OL L 300, 2014 10 18, p. 57.
 14. 2015 m. sausio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/2), OL C 51, 2015 2 13, p. 1.
 15. 2015 m. vasario 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/656 dėl sąlygų, kurioms esant kredito įstaigoms leidžiama įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį  (ECB/2015/4), OL L 107, 2015 4 25, p. 76.
 16. 2015 m. vasario 11 d. ECB sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7), OL L 84, 2015 3 28, p. 67.
 17. 2015 m. kovo 17 d. ECB reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo  (ECB/2015/13), OL L 86, 2015 3 26, p. 13.
  1. 2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), OL L 240, 2017 9 19, p. 1.
  2. ECB reglamentas (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 9 19, p. .
 18. 2015 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/811 dėl galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais ECB dokumentais  (ECB/2015/16), OL L 128, 2015 5 23, p. 27.
 19. 2015 m. balandžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m.  (ECB/2015/17), OL L 115, 2015 5 6, p. 36.
 20. 2015 m. balandžio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/839, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos  (ECB/2015/21), 2015 5 6.
 21. 2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai  (ECB/2015/12), OL L 135, 2015 6 2, p. 29.
 22. 2015 m. lapkričio 20 d. ECB SPRENDIMAS (ES) 2015/2218 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros (ECB/2015/38), OL L 314, 2015 12 1, p. 66.
 23. 2015 m. gruodžio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/49), OL C 438, 2015 12 30, p. 1.
 24. 2016 m. vasario 5 d. ECB gairės (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą  (ECB/2016/1), OL L 47, 2016 2 25, p. 16.
 25. 2016 m. kovo 14 d. ECB reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4), OL L 78, 2016 3 24, p. 60.
 26. 2016 m. balandžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7), OL L 114, 2016 4 28, p. 14.
 27. 2016 m. birželio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1162 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus  (ECB/2016/19), OL L 192, 2016 7 11, p. 73.
 28. 2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai  (ECB/2016/37), OL L 306, 2016 11 15, p. 32.
 29. 2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38), OL L 306, 2016 11 15, p. 37.
 30. 2016 m. gruodžio 13 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2016/44), OL C 481, 2016 12 23, p. 1.
 31. 2019 m. gegužės 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/976, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OL L 157, 2019 6 14, p. 61.Papildoma informacija
 32. 2017 m. balandžio 4 d. ECB gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9), OL L 101, 2017 4 13, p. 156.Papildoma informacija
 33. 2017 m. balandžio 4 d. ECB rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10), OL C 120, 2017 4 13, p. 2.
 34. 2017 m. balandžio 24 d. ECB sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11), OL  113, 2017 4 28, p. 52.
 35. 2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40), OL L 141, 2017 6 1, p. 14.
 36. 2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/934 dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41), OL L 141, 2017 6 1, p. 18.
 37. 2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42), OL L 141, 2017 6 1, p. 21.
 38. 2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16), OL L 141, 2017 6 1, p. 26.
  1. 2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimas (ES) 2018/228, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo  (ECB/2018/6), OL L 43, 2018 2 16, p. 18.
  2. Sprendimas (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 2 16, p. .
 39. 2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/937, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl prižiūrimų subjektų svarbos (ECB/2017/17), OL L 141, 2017 6 1, p. 28.
 40. 2017 m. birželio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus  (ECB/2017/21), OL L 172, 2017 6 30, p. 32.
 41. 2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26), OL L 240, 2017 9 19, p. 212.
 42. 2017 m. gruodžio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2017/44), OL C 8, 2018 1 11, p. 1.
 43. 2018 m. kovo 15 d. ECB sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10), OL L 90, 2018 4 6, p. 105.
 44. 2018 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11), OL L 90, 2018 4 6, p. 110.
 45. 2018 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12), 2018 4 30.
 46. 2018 m. lapkričio 21 d. ECB reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės  (ECB/2018/26), OL L 299, 2018 11 26, p. 55.
 47. 2019 m. sausio 7 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2019/1), OL C 11, 2019 1 11, p. 1.
 48. 2019 m. sausio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4), OL L 55, 2019 2 25, p. 7.
 49. 2019 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5), OL L 55, 2019 2 25, p. 16.
 50. 2019 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2019/685 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m.  (ECB/2019/10), OL L 115, 2019 5 2, p. 16.
 51. 2019 m. liepos 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1376 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23), OL L 224, 2019 8 28, p. 1.
 52. 2019 m. liepos 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/1377, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo (ECB/2019/26), OL L 224, 2019 8 28, p. 6.
 53. 2014 m. spalio 22 d. ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41), OL L 311, 2014 10 31, p. 23.
  1. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB Reglamentas (ES) 2019/2155 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių  (ECB/2019/37), OL L 327, 2019 12 17, p. 70.Papildoma informacija
  2. ECB reglamentas (ES) 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2019 12 17.
 54. 2019 m. gruodžio 5 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų  (ECB/2019/38), OL L 327, 2019 12 17, p. 99.Papildoma informacija