Yleiset säädökset

 1. Euroopan parlamentin ja EKP:n välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä EUVL L 320, 30.11.2013, s. 2.
 2. EKP:n asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)  (EKP/2014/17), EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.
 3. Suositus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta  (EKP/2014/19), EUVL C 144, 14.5.2014, s. 2.
 4. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä  (EKP/2008/29), EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4.Lisätietoja
  2. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2009/5), EUVL L 100, 18.4.2009, s. 10.
  3. EKP:n päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2014, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2014/1), EUVL L 95, 29.3.2014, s. 56.
  4. EKP:n päätös (EU) 2015/716, annettu 12 päivänä helmikuuta 2015, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2015/8), EUVL L 114, 5.5.2015, s. 11.
  5. EKP:n päätös (EU) 2016/1717, annettu 21 päivänä syyskuuta 2016, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2016/27), EUVL L 258, 24.9.2016, s. 17.
  6. Päätös EKP/2004/2. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  24.9.2016.
 5. Päätös oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä  (EKP/2014/16), EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47.
  1. EKP:n päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta  (EKP/2019/27), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 9.
 6. EKP:n päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro  (EKP/2014/5), EUVL L 198, 5.7.2014, s. 7.
 7. EKP:n päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, EKP:n edustajien nimittämisestä valvontaelimeen  (EKP/2014/4), EUVL L 196, 3.7.2014, s. 38.
 8. EKP:n valvontaelimen työjärjestys  EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56.
  1. EKP:n valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 EUVL L 68, 13.3.2015, s. 88.
 9. EKP:n päätös annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2014/3), EUVL L 69, 8.3.2014, s. 107.
 10. EKP:n päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/59), EUVL L 70, 14.3.2015, s. 58.
 11. EKP:n asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014 , sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/26), EUVL L 179, 2.6.2014, s. 72.
 12. EKP:n päätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EKP/2014/29), EUVL L 214, 19.7.2014, s. 34.
  1. EKP:n päätös (EU) 2017/1493, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla annetun päätöksen EKP/2014/29 muuttamisesta  (EKP/2017/23), EUVL L 216, 22.8.2017, s. 23.
  2. Päätös (EKP/2014/29). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 22.8.2017, s. .
 13. EKP:n päätös, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EKP/2014/39), EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57.
 14. EKP:n suositus, annettu 28 päivänä tammikuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/2), EUVL C 51, 13.2.2015, s. 1.
 15. EKP:n päätös (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti  (EKP/2015/4), EUVL L 107, 25.4.2015, s. 76.
 16. EKP:n päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7), EUVL L 84, 28.3.2015, s. 67.
 17. EKP:n asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13), EUVL L 86, 26.3.2015, s. 13.Lisätietoja
  1. EKP:n asetus (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2017/25), EUVL L 240, 19.9.2017, s. 1.
  2. Asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 19.9.2017, s. .
 18. EKP:n päätös (EU) 2015/811, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2015/16), EUVL L 128, 23.5.2015, s. 27.
 19. EKP:n päätös (EU) 2015/727, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015, ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17), EUVL L 115, 6.5.2015, s. 36.
 20. EKP:n päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
 21. EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista  (EKP/2015/12), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29.
 22. EKP:n päätös (EU) 2015/2218, annettu 20 päivänä marraskuuta 2015, menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin olettamaa merkittävästä vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin (EKP/2015/38), EUVL L 314, 1.12.2015, s. 66.
 23. EKP:n suositus, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/49), EUVL C 438, 30.12.2015, s. 1.
 24. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/256, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016, EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevien yhteisten sääntöjen ja vähimmäisvaatimusten ulottamisesta koskemaan osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan keskuspankkia sen hoitaessa valvontatehtäviään  (EKP/2016/1), EUVL L 47, 25.2.2016, s. 16.
 25. EKP:n asetus (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4), EUVL L 78, 24.3.2016, s. 60.
 26. EKP:n päätös (EU) 2016/661, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2016 (EKP/2016/7), EUVL L 114, 28.4.2016, s. 14.
 27. EKP:n päätös (EU) 2016/1162, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta rikostutkinnan yhteydessä EKP/2016/19 (EKP/2016/19), EUVL L 192, 11.7.2016, s. 73.
 28. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1993, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen arvioinnin koordinointia sekä valvontaa koskevien periaatteiden vahvistamisesta (EKP/2016/37), EUVL L 306, 15.11.2016, s. 32.
 29. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/1994, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, vakavaraisuushallinnassa käytettävien laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinneista, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset suorittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti (EKP/2016/38), EUVL L 306, 15.11.2016, s. 37.
 30. EKP:n suositus, annettu 13 päivänä joulukuuta 2016, osingonjakopolitiikasta (EKP/2016/44), EUVL C 481, 23.12.2016, s. 1.
 31. EKP:n päätös (EU) 2019/976, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14), EUVL L 157, 14.6.2019, s. 61.Lisätietoja
 32. EKP:n suuntaviivat (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/9), EUVL L 101, 13.4.2017, s. 156.Lisätietoja
 33. EKP:n suositus, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017,yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/10), EUVL C 120, 13.4.2017, s. 2.
 34. EKP:n päätös (EU) 2017/760, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) (EKP/2017/11), EUVL  113, 28.4.2017, s. 52.
 35. EKP:n päätös (EU) 2017/933, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016, valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä (EKP/2016/40)  (EKP/2016/40), EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.
 36. EKP:n päätös (EU) 2017/934, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016, valvottavien yhteisöjen merkittävyyttä koskeviin päätöksiin liittyvän toimivallan siirtämisestä (EKP/2016/41)  (EKP/2016/41), EUVL L 141, 1.6.2017, s. 18.
 37. EKP:n päätös (EU) 2017/935, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016, sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointia koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2016/42)  (EKP/2016/42), EUVL L 141, 1.6.2017, s. 21.
 38. EKP:n päätös (EU) 2017/936, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/16), EUVL L 141, 1.6.2017, s. 26.
  1. EKP:n päätös (EU) 2018/228, annettu 13 päivänä helmikuuta 2018, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä annetun päätöksen (EU) 2017/936 muuttamisesta  (EKP/2018/6), EUVL L 43, 16.2.2018, s. 18.
  2. Päätös (EU) 2017/963 (EKP/2017/16). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 16.2.2018, s. .
 39. EKP:n päätös (EU) 2017/937, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, valvottavien yhteisöjen merkittävyyttä koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/17), EUVL L 141, 1.6.2017, s. 28.
 40. EKP:n päätös (EU) 2017/1198, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset raportoivat luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat Euroopan keskuspankille  (EKP/2017/21), EUVL L 172, 30.6.2017, s. 32.
 41. EKP:n asetus (EU) 2017/1539, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, päivästä, jona valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta annettua asetusta (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännöstöjen piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin (EKP/2017/26), EUVL L 240, 19.9.2017, s. 212.
 42. EKP:n suositus, annettu 28 päivänä joulukuuta 2017, osingonjakopolitiikasta  (EKP/2017/44), EUVL C 8, 11.1.2018, s. 1.
 43. EKP:n päätös (EU) 2018/546, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskeviin päätöksiin liittyvästä toimivallan delegoinnista  (EKP/2018/10), EUVL L 90, 6.4.2018, s. 105.
 44. EKP:n päätös (EU) 2018/547, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä  (EKP/2018/11), EUVL L 90, 6.4.2018, s. 110.
 45. EKP:n päätös (EU) 2018/667, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2018/12), 30.4.2018.
 46. EKP:n asetus (EU) 2018/1845, annettu 21 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen harkintavallan käyttämisestä erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyden arvioimiseksi asetettavan kynnysarvon osalta  (EKP/2018/26), EUVL L 299, 26.11.2018, s. 55.
 47. EKP:n suositus, annettu 7 päivänä tammikuuta 2019, osingonjakopolitiikasta  (EKP/2019/1), EUVL C 11, 11.1.2019, s. 1.
 48. EKP:n päätös (EU) 2019/322, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten antamista koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2019/4), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 7.
 49. EKP:n päätös (EU) 2019/323, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyviä delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä  (EKP/2019/5), EUVL L 55, 25.2.2019, s. 16.
 50. EKP:n päätös (EU) 2019/685, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2019, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (EKP/2019/10), EUVL L 115, 2.5.2019, s. 16.
 51. EKP:n päätös (EU) 2019/1376, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä  (EKP/2019/23), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 1.
 52. EKP:n päätös (EU) 2019/1377, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019, yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26), EUVL L 224, 28.8.2019, s. 6.
 53. EKP:n asetus, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41), EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.
  1. EKP:n Asetus (EU) 2019/2155, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta  (EKP/2019/37), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 70.Lisätietoja
  2. EKP:n asetus (EU) 2014/1163 (EKP/2014/41). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti 17.12.2019.
 54. EKP:n päätös (EU) 2019/2158, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä  (EKP/2019/38), EUVL L 327, 17.12.2019, s. 99.Lisätietoja