Üldraamistik

 1. Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevaheline kokkulepe demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega ELT L 320, 30.11.2013, lk 2.
 2. EKP 16. aprilli 2014. aasta määrus, millega kehtestatakse raamistik EKP ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames(ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus)  (EKP/2014/17), ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.
 3. Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98 EKP volituste kohta rakendada sanktsioone  (EKP/2014/19), ELT C 144, 14.5.2014, lk 2.
 4. EKP otsus, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. veebruar 2004 (EKP/2004/2), ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.
  1. EKP otsus EKP nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta, 18. detsember 2008 (EKP/2008/29), ELT L 3, 7.1.2009, lk 4.Täiendav teave
  2. EKP otsus, millega muudetakse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 19. märts 2009, (EKP/2009/5), ELT L 100, 18.4.2009, lk 10.
  3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 22. jaanuar 2014 (EKP/2014/1), ELT L 95, 29.3.2014, lk 56.
  4. EKP otsus (EL) 2015/716, 12. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2015/8), ELT L 114, 5.5.2015, lk 11.
  5. EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
  6. Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
 5. EKP otsus vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta, 14. aprill 2014  (EKP/2014/16), ELT L 175, 14.6.2014, lk 47.
  1. EKP otsus (EL) 2019/1378, 9. august 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta  (EKP/2019/27), ELT L 224, 28.8.2019, lk 9.
 6. EKP otsus tiheda koostöö kohta riiklike pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro, 31. jaanuar 2014  (EKP/2014/5), ELT L 198, 5.7.2014, lk 7.
 7. EKP otsus EKP esindajate ametisse nimetamise kohta järelevalvenõukogus, 6. veebruar 2014  (EKP/2014/4), ELT L 196, 3.7.2014, lk 38.
 8. EKP järelevalvenõukogu kodukord ELT L 182, 21.6.2014, lk 56.
  1. EKP järelevalvenõukogu kodukorra 15. detsembri 2014. aasta muudatus 1/2014 ELT L 68, 13.3.2015, lk 88.
 9. EKP otsus, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused, 4. veebruar 2014 (EKP/2014/3), ELT L 69, 8.3.2014, lk 107.
 10. EKP otsus (EL) 2015/433 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta, 17. detsember 2014 (EKP/2014/59), ELT L 70, 14.3.2015, lk 58.
 11. EKP määrus (EL) nr 673/2014 lepituskomisjoni asutamise ja kodukorra kohta, 2. juuni 2014 (EKP/2014/26), ELT L 179, 2.6.2014, lk 72.
 12. EKP otsus komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle, 2. juuli 2014  (EKP/2014/29), ELT L 214, 19.7.2014, lk 34.
  1. EKP otsus (EL) 2017/1493, 3. august 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle  (EKP/2017/23), ELT L 216, 22.8.2017, lk 23.
  2. Otsus (EKP/2014/29). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.8.2017, lk .
 13. EKP otsus, 17. september 2014, EKP rahapoliitika ja järelevalve funktsioonide lahususe rakendamise kohta (EKP/2014/39), ELT L 300, 18.10.2014, lk 57.
 14. EKP soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta, 28. jaanuar 2015  (EKP/2015/2), ELT C 51, 13.2.2015, lk 1.
 15. EKP otsus (EL) 2015/656, 4. veebruar 2015, tingimuste kohta, mille kohaselt krediidiasutused võivad kajastada vahe- või aastakasumit esimese taseme põhiomavahendites kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõikega 2  (EKP/2015/4), ELT L 107, 25.4.2015, lk 76.
 16. EKP otsus (EL) 2015/530, 11. veebruar 2015, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta  (EKP/2015/7), ELT L 84, 28.3.2015, lk 67.
 17. EKP määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015, järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13), ELT L 86, 26.3.2015, lk 13.
  1. EKP määrus (EL) 2017/1538, 25. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), ELT L 240, 19.9.2017, lk 1.
  2. Määrus (EL) 2015/534 (EKP/2015/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 19.9.2017, lk .
 18. EKP otsus (EL) 2015/811, 27. märts 2015, üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele riiklikes pädevates asutustes (EKP/2015/16), ELT L 128, 23.5.2015, lk 27.
 19. EKP otsus (EL) 2015/727, 10. aprill 2015, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal  (EKP/2015/17), ELT L 115, 6.5.2015, lk 36.
 20. EKP otsus (EL) 2015/839, 27. aprill 2015, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
 21. EKP suunis (EL) 2015/856, 12. märts 2015, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted  (EKP/2015/12), ELT L 135, 2.6.2015, lk 29.
 22. EKP otsus (EL) 2015/2218, 20. november 2015, menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile (EKP/2015/38), ELT L 314, 1.12.2015, lk 66.
 23. EKP soovitus, 17. detsember 2015, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2015/49), ELT C 438, 30.12.2015, lk 1.
 24. EKP suunis (EL) 2016/256, 5. veebruar 2016, ühtsete reeglite ja miinimumstandardite laiendamise kohta riiklikele pädevatele asutustele osalevates liikmesriikides ja EKPle järelevalve funktsioonis seoses riikide keskpankade abil EKP poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsega  (EKP/2016/1), ELT L 47, 25.2.2016, lk 16.
 25. EKP määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta  (EKP/2016/4), ELT L 78, 24.3.2016, lk 60.Täiendav teave
 26. EKP otsus (EL) 2016/661, 15. aprill 2016, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2016. aastal  (EKP/2016/7), ELT L 114, 28.4.2016, lk 14.
 27. EKP otsus (EL) 2016/1162, 30. juuni 2016, konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus  (EKP/2016/19), ELT L 192, 11.7.2016, lk 73.
 28. EKP suunis (EL) 2016/1993, 4. november 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted  (EKP/2016/37), ELT L 306, 15.11.2016, lk 32.
 29. EKP suunis (EL) 2016/1994, 4. november 2016, põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EKP/2016/38), ELT L 306, 15.11.2016, lk 37.
 30. EKP soovitus, 13. detsember 2016, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2016/44), ELT C 481, 23.12.2016, lk 1.
 31. EKP otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14), ELT L 157, 14.6.2019, lk 61.Täiendav teave
 32. EKP suunis (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9), ELT L 101, 13.4.2017, lk 156.Täiendav teave
 33. EKP soovitus, 4. aprill 2017, ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel (EKP/2017/10), ELT C 120, 13.4.2017, lk 2.
 34. EKP otsus (EL) 2017/760, 24. aprill 2017, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11), ELT  113, 28.4.2017, lk 52.
 35. EKP otsus (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40)  (EKP/2016/40), ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.
 36. EKP otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)  (EKP/2016/41), ELT L 141, 1.6.2017, lk 18.
 37. EKP otsus (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42)  (EKP/2016/42), ELT L 141, 1.6.2017, lk 21.
 38. EKP otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16), ELT L 141, 1.6.2017, lk 26.
  1. EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
  2. Otsus (EL) 2017/963 (EKP/2017/16). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.2.2018, lk .
 39. EKP otsus (EL) 2017/937, 23. mai 2017, millega nimetatakse ametisse tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta (EKP/2017/17), ELT L 141, 1.6.2017, lk 28.
 40. EKP otsus (EL) 2017/1198, 27. juuni 2017, riikide pädevate asutuste poolt EKPle esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta  (EKP/2017/21), ELT L 172, 30.6.2017, lk 32.
 41. EKP määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26), ELT L 240, 19.9.2017, lk 212.
 42. EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
 43. EKP otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2018/10), ELT L 90, 6.4.2018, lk 105.
 44. EKP otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11), ELT L 90, 6.4.2018, lk 110.
 45. Euroopa Kespanga (EL) 2018/667, 19.aprilli 2018. aasta otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12), 30.4.2018.
 46. EKP määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust  (EKP/2018/26), ELT L 299, 26.11.2018, lk 55.
 47. EKP soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2019/1), ELT C 11, 11.1.2019, lk 1.
 48. EKP otsus (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/4), ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.
 49. EKP otsus (EL) 2019/323, 12. veebruar 2019, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5), ELT L 55, 25.2.2019, lk 16.
 50. EKP otsus (EL) 2019/685, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal  (EKP/2019/10), ELT L 115, 2.5.2019, lk 16.
 51. EKP otsus (EL) 2019/1376, 23. juuli 2019, krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/23), ELT L 224, 28.8.2019, lk 1.
 52. EKP otsus (EL) 2019/1377, 31. juuli 2019, millega nimetatakse ametisse tööüksuse juhid delegeeritud otsuste tegemiseks krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas  (EKP/2019/26), ELT L 224, 28.8.2019, lk 6.
 53. EKP määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta  (EKP/2014/41), ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.
  1. EKP määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta  (EKP/2019/37), ELT L 327, 17.12.2019, lk 70.Täiendav teave
 54. EKP otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta  (EKP/2019/38), ELT L 327, 17.12.2019, lk 99.Täiendav teave