Γενικό πλαίσιο

 1. Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της EKT σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού EE  L 320 της 30.11.2013, σ. 2.
 2. Κανονισμός της EKT της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της EKT, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ)  (EKT/2014/17), EE  L 141 της 14.5.2014, σ. 1.
 3. Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της EKT για επιβολή κυρώσεων  (EKT/2014/19), EE  C 144 της 14.5.2014, σ. 2.
 4. Απόφαση της EKT της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της EKT (EKT/2004/2), EE  L 80 της 18.3.2004, σ. 33.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Απόφαση της EKT της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της EKT  (EKT/2008/29), EE  L 3 της 7.1.2009, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Απόφαση της EKT της 19ης Μαρτίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2009/5), EE  L 100 της 18.4.2009, σ. 10.
  3. Απόφαση της EKT της 22ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT  (EKT/2014/1), EE  L 95 της 29.3.2014, σ. 56.
  4. Απόφαση (ΕΕ) 2015/716 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2015/8), EE  L 114 της 5.5.2015, σ. 11.
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2016/1717 της EKT, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT  (EKT/2016/27), EE  L 258 της 24.9.2016, σ. 17.
  6. Απόφαση ΕΚΤ/2004/2. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  24.9.2016.
 5. Απόφαση σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (EKT/2014/16), EE  L 175 της 14.6.2014, σ. 47.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2019/1378 της EKT, της 9ης Αυγούστου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του  (EKT/2019/27), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 9.
 6. Απόφαση της ΕΚΤ, της 31ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ  (EKT/2014/5), EE  L 198 της 5.7.2014, σ. 7.
 7. Απόφαση της EKT, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων της EKT στο εποπτικό συμβούλιο  (EKT/2014/4), EE  L 196 της 3.7.2014, σ. 38.
 8. Εσωτερικός κανονισμός του εποπτικού συμβουλίου της EKT  EE  L 182 της 21.6.2014, σ. 56.
  1. Τροποποίηση 1/2014, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, του εσωτερικού κανονισμού του εποπτικού συμβουλίου της EKT EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 88.
 9. Απόφαση της ΕΚΤ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στη συνολική αξιολόγηση  (EKT/2014/3), EE  L 69 της 8.3.2014, σ. 107.
 10. Απόφαση (ΕΕ) 2015/433 της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας και τον εσωτερικό της κανονισμό (EKT/2014/59), EE  L 70 της 14.3.2015, σ. 58.
 11. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 673/2014 της EKT, της 2ας Ιουνίου 2014 , σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό  (EKT/2014/26), EE  L 179 της 2.6.2014, σ. 72.
 12. Απόφαση της EKT, της 2ας Ιουλίου 2014, σχετικά με την υποβολή στην EKT εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (EKT/2014/29), EE  L 214 της 19.7.2014, σ. 34.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2017/1493 της EKT, της 3ης Αυγούστου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην EKT εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής  (EKT/2017/23), EE  L 216 της 22.8.2017, σ. 23.
  2. Απόφαση (ΕΚΤ/2014/29). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 22.8.2017, σ. .
 13. Απόφαση της ΕKT, της 17ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας της EKT  (EKT/2014/39), EE  L 300 της 18.10.2014, σ. 57.
 14. Σύσταση της EKT, της 28ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2015/2), EE  C 51 της 13.2.2015, σ. 1.
 15. Απόφαση (ΕΕ) 2015/656 της EKT, της 4ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ενδιάμεσα κέρδη περιόδου ή κέρδη τέλους χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013  (EKT/2015/4), EE  L 107 της 25.4.2015, σ. 76.
 16. Απόφαση (ΕΕ) 2015/530 της EKT, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (EKT/2015/7), EE  L 84 της 28.3.2015, σ. 67.
 17. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της EKT, της 17ης Μαρτίου 2015, για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση  (EKT/2015/13), EE  L 86 της 26.3.2015, σ. 13.
  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1538 της EKT, της 25ης Αυγούστου 2017, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (EKT/2017/25), EE  L 240 της 19.9.2017, σ. 1.
  2. Κανονισμός (EE) 2015/534 (EKT/2015/13). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 19.9.2017, σ. .
 18. Απόφαση (ΕΕ) 2015/811 της EKT, της 27ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της EKT που βρίσκονται στην κατοχή εθνικών αρμόδιων αρχών  (EKT/2015/16), EE  L 128 της 23.5.2015, σ. 27.
 19. Απόφαση (ΕΕ) 2015/727 της EKT, της 10ης Απριλίου 2015, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 (EKT/2015/17), EE  L 115 της 6.5.2015, σ. 36.
 20. Απόφαση (EE) 2015/839 της EKT, της 27ης Απριλίου 2015, για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε συνολική αξιολόγηση  (EKT/2015/21), 6.5.2015.
 21. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/856 της EKT, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού  (EKT/2015/12), EE  L 135 της 2.6.2015, σ. 29.
 22. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2218 της EKT, της 20ής Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων (EKT/2015/38), EE  L 314 της 1.12.2015, σ. 66.
 23. Σύσταση της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2015/49), EE  C 438 της 30.12.2015, σ. 1.
 24. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/256 της EKT, της 5ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και ελάχιστων προτύπων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η EKT με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετεχόντων κρατών μελών και την EKT όσον αφορά τις εποπτικές της λειτουργίες  (EKT/2016/1), EE  L 47 της 25.2.2016, σ. 16.
 25. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της ΕKT, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (EKT/2016/4), EE  L 78 της 24.3.2016, σ. 60.
 26. Απόφαση (ΕΕ) 2016/661 της EKT, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 (EKT/2016/7), EE  L 114 της 28.4.2016, σ. 14.
 27. Απόφαση (ΕΕ) 2016/1162 της EKT, της 30ής Ιουνίου 2016, σχετικά με την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο ανακριτικών ερευνών  (EKT/2016/19), EE  L 192 της 11.7.2016, σ. 73.
 28. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/1993 της EKT, της 4ης Νοεμβρίου 2016, για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την παρακολούθηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας που περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα  (EKT/2016/37), EE  L 306 της 15.11.2016, σ. 32.
 29. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/1994 της EKT, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EKT/2016/38), EE  L 306 της 15.11.2016, σ. 37.
 30. Σύσταση της EKT, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2016/44), EE  C 481 της 23.12.2016, σ. 1.
 31. Απόφαση (ΕΕ) 2019/976 της EKT, της 29ης Μαΐου 2019, για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (EKT/2019/14), EE  L 157 της 14.6.2019, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
 32. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/9), EE  L 101 της 13.4.2017, σ. 156.Πρόσθετες πληροφορίες
 33. Σύσταση της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/10), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 2.
 34. Απόφαση (ΕΕ) 2017/760 της EKT, της 24ης Απριλίου 2017, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (EKT/2017/11), EE   113 της 28.4.2017, σ. 52.
 35. Απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις (ΕΚΤ/2016/40)  (EKT/2016/40), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 14.
 36. Απόφαση (ΕΕ) 2017/934 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων (ΕΚΤ/2016/41)  (EKT/2016/41), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 18.
 37. Απόφαση (ΕΕ) 2017/935 της EKT, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας (ΕΚΤ/2016/42)  (EKT/2016/42), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 21.
 38. Απόφαση (ΕΕ) 2017/936 της EKT, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2017/16), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 26.
  1. Απόφαση (ΕΕ) 2018/228 της EKT, της 13ης Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2017/936 με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων  (EKT/2018/6), EE  L 43 της 16.2.2018, σ. 18.
  2. Απόφαση (ΕΕ) 2017/963 (ΕΚΤ/2017/16). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 16.2.2018, σ. .
 39. Απόφαση (ΕΕ) 2017/937 της EKT, της 23ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2017/17), EE  L 141 της 1.6.2017, σ. 28.
 40. Απόφαση (ΕΕ) 2017/1198 της EKT, της 27ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την υποβολή σχεδίων χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην EKT  (EKT/2017/21), EE  L 172 της 30.6.2017, σ. 32.
 41. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1539 της EKT, της 25ης Αυγούστου 2017, για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1538 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25) σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια  (EKT/2017/26), EE  L 240 της 19.9.2017, σ. 212.
 42. Σύσταση της EKT, της 28ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (EKT/2017/44), EE  C 8 της 11.1.2018, σ. 1.
 43. Απόφαση (ΕΕ) 2018/546 της EKT, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια  (EKT/2018/10), EE  L 90 της 6.4.2018, σ. 105.
 44. Απόφαση (ΕΕ) 2018/547 της EKT, της 27ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την ανάθεση της κατ' εξουσιοδότηση έκδοσης αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων  (EKT/2018/11), EE  L 90 της 6.4.2018, σ. 110.
 45. Απόφαση (ΕΕ) 2018/667 της EKT, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 (EKT/2018/12), 30.4.2018.
 46. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1845 της EKT, της 21ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες της καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013  (EKT/2018/26), EE  L 299 της 26.11.2018, σ. 55.
 47. Σύσταση της EKT, της 7ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2019/1), EE  C 11 της 11.1.2019, σ. 1.
 48. Απόφαση (ΕΕ) 2019/322 της EKT, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας (EKT/2019/4), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 7.
 49. Απόφαση (ΕΕ) 2019/323 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2019/5), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 16.
 50. Απόφαση (ΕΕ) 2019/685 της EKT, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 (EKT/2019/10), EE  L 115 της 2.5.2019, σ. 16.
 51. Απόφαση (ΕΕ) 2019/1376 της EKT, της 23ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων  (EKT/2019/23), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 1.
 52. Απόφαση (ΕΕ) 2019/1377 της EKT, της 31ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2019/26), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 6.
 53. Κανονισμός της ΕΚΤ, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (EKT/2014/41), EE  L 311 της 31.10.2014, σ. 23.
  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2155 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη  (EKT/2019/37), EE  L 327 της 17.12.2019, σ. 70.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Κανονισμός (ΕΕ) 2014/1163 (ΕΚΤ/2014/41). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2019.
 54. Απόφαση (ΕΕ) 2019/2158 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη  (EKT/2019/38), EE  L 327 της 17.12.2019, σ. 99.Πρόσθετες πληροφορίες
 55. Σύσταση της EKT, της 27ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1 (EKT/2020/19), EE  C 63 της 30.3.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες