Retlige rammer

 1. Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme EUT L 320 af 30.11.2013, s. 2.
 2. ECB's forordning af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen)  (ECB/2014/17), EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.
 3. Henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner  (ECB/2014/19), EUT C 144 af 14.5.2014, s. 2.
 4. ECB's afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2004/2), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.Læs mere
  1. ECB's Afgørelse af 18. december 2008 om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for ECB  (ECB/2008/29), EUT L 3 af 7.1.2009, s. 4.Læs mere
  2. ECB's afgørelse af 19. marts 2009 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB  (ECB/2009/5), EUT L 100 af 18.4.2009, s. 10.
  3. ECB's afgørelse af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), EUT L 95 af 29.3.2014, s. 56.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2015/716 af 12. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2015/8), EUT L 114 af 5.5.2015, s. 11.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2016/1717 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2016/27), EUT L 258 af 24.9.2016, s. 17.
  6. Afgørelse ECB/2004/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 24.9.2016.
 5. Afgørelse om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2014/16), EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/1378 af 9. august 2019 om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2019/27), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 9.
 6. ECB's afgørelse af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5), EUT L 198 af 5.7.2014, s. 7.
 7. ECB's afgørelse af 6. februar 2014 om udnævnelsen af repræsentanter for ECB til Tilsynsrådet  (ECB/2014/4), EUT L 196 af 3.7.2014, s. 38.
 8. Forretningsorden for ECB's Tilsynsråd  EUT L 182 af 21.6.2014, s. 56.
  1. Ændring 1/2014 af 15. december 2014 af forretningsordenen for ECB's Tilsynsråd  EUT L 68 af 13.3.2015, s. 88.
 9. ECB's afgørelse af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (ECB/2014/3), EUT L 69 af 8.3.2014, s. 107.
 10. ECB's afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne  (ECB/2014/59), EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58.
 11. ECB's forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette  (ECB/2014/26), EUT L 179 af 2.6.2014, s. 72.
 12. ECB's afgørelse af 2. juli 2014 om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2014/29), EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/1493 af 3. august 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23), EUT L 216 af 22.8.2017, s. 23.
  2. Afgørelse (ECB/2014/29). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 22.8.2017, s. .
 13. ECBs afgørelse af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (ECB/2014/39), EUT L 300 af 18.10.2014, s. 57.
 14. ECB's henstilling af 28. januar 2015 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2015/2), EUT C 51 af 13.2.2015, s. 1.
 15. ECB's afgørelse (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang i den egentlige kernekapital i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2015/4), EUT L 107 af 25.4.2015, s. 76.
 16. ECB's afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7), EUT L 84 af 28.3.2015, s. 67.
 17. ECB's forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13), EUT L 86 af 26.3.2015, s. 13.
  1. ECB's forordning (EU) 2017/1538 af 25. august 2017 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 1.
  2. Forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 19.9.2017, s. .
 18. ECB's afgørelse (EU) 2015/811 af 27. marts 2015 om aktindsigt i ECB's dokumenter som er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse (ECB/2015/16), EUT L 128 af 23.5.2015, s. 27.
 19. ECB's afgørelse (EU) 2015/727 af 10. april 2015 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115 af 6.5.2015, s. 36.
 20. ECB's afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
 21. ECB's Retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/12), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29.
 22. ECB's afgørelse (EU) 2015/2218 af 20. november 2015 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2015/38), EUT L 314 af 1.12.2015, s. 66.
 23. ECB's henstilling af 17. december 2015 om politikker vedrørende udlodning (ECB/2015/49)  (ECB/2015/49), EUT C 438 af 30.12.2015, s. 1.
 24. ECB's retningslinje (EU) 2016/256 af 5. februar 2016 om udvidelsen af fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortrolig statistisk information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker, til at omfatte de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater og ECB i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver  (ECB/2016/1), EUT L 47 af 25.2.2016, s. 16.
 25. ECB's forordning (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4), EUT L 78 af 24.3.2016, s. 60.
 26. ECB's afgørelse (EU) 2016/661 af 15. april 2016 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2016 (ECB/2016/7), EUT L 114 af 28.4.2016, s. 14.
 27. ECB's afgørelse (EU) 2016/1162 af 30. juni 2016 om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning  (ECB/2016/19), EUT L 192 af 11.7.2016, s. 73.
 28. ECB's retningslinje (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter (ECB/2016/37), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 32.
 29. ECB's retningslinje (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 37.
 30. ECB's henstilling af 13. december 2016 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2016/44), EUT C 481 af 23.12.2016, s. 1.
 31. ECB's afgørelse (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157 af 14.6.2019, s. 61.Læs mere
 32. ECB's retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9), EUT L 101 af 13.4.2017, s. 156.Læs mere
 33. ECB's henstilling af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/10), EUT C 120 af 13.4.2017, s. 2.
 34. ECB's afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11), EUT  113 af 28.4.2017, s. 52.
 35. ECB's afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.
 36. ECB's afgørelse (EU) 2017/934 af 16. november 2016 om delegation af afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2016/41), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 18.
 37. ECB's afgørelse (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed  (ECB/2016/42), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 21.
 38. ECB's afgørelse (EU) 2017/936 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2017/16), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 26.
  1. ECB's afgørelse (EU) 2018/228 af 13. februar 2018 om ændring af afgørelse (EU) 2017/936 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed  (ECB/2018/6), EUT L 43 af 16.2.2018, s. 18.
  2. Afgørelse (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.2.2018, s. .
 39. ECB's afgørelse (EU) 2017/937 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2017/17), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 28.
 40. ECB's afgørelse (EU) 2017/1198 af 27. juni 2017 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til ECB (ECB/2017/21), EUT L 172 af 30.6.2017, s. 32.
 41. ECB's forordning (EU) 2017/1539 af 25. august 2017 om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 212.
 42. ECB's henstilling af 28. december 2017 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2017/44), EUT C 8 af 11.1.2018, s. 1.
 43. ECB's afgørelse (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag  (ECB/2018/10), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 105.
 44. ECB's afgørelse (EU) 2018/547 af 27. marts 2018 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/11), EUT L 90 af 6.4.2018, s. 110.
 45. ECB's afgørelse a(EU) 2018/667 f 19. april 2018 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
 46. ECB's forordning (EU) 2018/1845 af 21. november 2018 om udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er  (ECB/2018/26), EUT L 299 af 26.11.2018, s. 55.
 47. ECB's henstilling af 7. januar 2019 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2019/1), EUT C 11 af 11.1.2019, s. 1.
 48. ECB's afgørelse (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret (ECB/2019/4), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 7.
 49. ECB's afgørelse (EU) 2019/323 af 12. februar 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret  (ECB/2019/5), EUT L 55 af 25.2.2019, s. 16.
 50. ECB's afgørelse (EU) 2019/685 af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115 af 2.5.2019, s. 16.
 51. ECB's afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 1.
 52. ECB's afgørelse (EU) 2019/1377 af 31. juli 2019 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser  (ECB/2019/26), EUT L 224 af 28.8.2019, s. 6.
 53. ECBs forordning af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41), EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.
  1. ECB's forordning (EU) 2019/2155 af 5. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2019/37), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 70.Læs mere
 54. ECB's afgørelse (EU) 2019/2158 af 5. december 2019 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer  (ECB/2019/38), EUT L 327 af 17.12.2019, s. 99.Læs mere