Obecný rámec

 1. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu Úř. věst. L 320, 30. 11. 2013, s. 2.
 2. Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu)  (ECB/2014/17), Úř. věst. L 141, 14. 5. 2014, s. 1.
 3. Doporučení k nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci ECB uvalovat sankce  (ECB/2014/19), Úř. věst. C 144, 14. 5. 2014, s. 2.
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2004/2), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů ECB  (ECB/2008/29), Úř. věst. L 3, 7. 1. 2009, s. 4.Dodatečné informace
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2009/5), Úř. věst. L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 22. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), Úř. věst. L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/716 ze dne 12. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2015/8), Úř. věst. L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
  6. Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 9. 2016.
 5. Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2014/16), Úř. věst. L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1378 ze dne 9. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2019/27), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
 6. Rozhodnutí ECB ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro  (ECB/2014/5), Úř. věst. L 198, 5. 7. 2014, s. 7.
 7. Rozhodnutí ECB ze dne 6. února 2014 o jmenování zástupců ECB do Rady dohledu  (ECB/2014/4), Úř. věst. L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
 8. Jednací řád Rady dohledu ECB  Úř. věst. L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
  1. Změna jednacího řádu Rady dohledu ECB 1/2014 ze dne 15. prosince 2014  Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
 9. Rozhodnutí ECB ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2014/3), Úř. věst. L 69, 8. 3. 2014, s. 107.
 10. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59), Úř. věst. L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
 11. Nařízení ECB (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu (ECB/2014/26), Úř. věst. L 179, 2. 6. 2014, s. 72.
 12. Rozhodnutí ECB ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2014/29), Úř. věst. L 214, 19. 7. 2014, s. 34.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance  (ECB/2017/23), Úř. věst. L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
  2. Rozhodnutí (ECB/2014/29). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 8. 2017, s. .
 13. Rozhodnutí ECB ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu ECB (ECB/2014/39), Úř. věst. L 300, 18. 10. 2014, s. 57.
 14. Doporučení ECB ze dne 28. ledna 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/2), Úř. věst. C 51, 13. 2. 2015, s. 1.
 15. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Úř. věst. L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
 16. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7), Úř. věst. L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
 17. Nařízení ECB (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13), Úř. věst. L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
  1. Nařízení ECB (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
  2. Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 19. 9. 2017, s. .
 18. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/811 ze dne 27. března 2015 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB, které se nacházejí v držení vnitrostátních příslušných orgánů (ECB/2015/16), Úř. věst. L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
 19. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/727 ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015  (ECB/2015/17), Úř. věst. L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
 20. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
 21. Obecné zásady ECB (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/12), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
 22. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2015/38), Úř. věst. L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
 23. Doporučení ECB ze dne 17. prosince 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/49), Úř. věst. C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
 24. Obecné zásady ECB (EU) 2016/256 ze dne 5. února 2016 o rozšíření použitelnosti společných pravidel a minimálních standardů ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank na vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států a Evropskou centrální banku při plnění funkcí v oblasti dohledu  (ECB/2016/1), Úř. věst. L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
 25. Nařízení ECB (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4), Úř. věst. L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
 26. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7), Úř. věst. L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
 27. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1162 ze dne 30. června 2016 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů  (ECB/2016/19), Úř. věst. L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
 28. Obecné zásady ECB (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce  (ECB/2016/37), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
 29. Obecné zásady ECB (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
 30. Doporučení ECB ze dne 13. prosince 2016 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2016/44), Úř. věst. C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
 31. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/976 ze dne 29. května 2019, kterým se stanoví zásady pro vymezení cílů a sdílení zpětné vazby ve společných týmech dohledu a zrušuje rozhodnutí (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), Úř. věst. L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatečné informace
 32. Obecné zásady ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9), Úř. věst. L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatečné informace
 33. Doporučení ECB ze dne 4. dubna 2017 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/10), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
 34. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/760 ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11), Úř. věst. 113, 28. 4. 2017, s. 52.
 35. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
 36. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/934 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o významu dohlížených subjektů (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
 37. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
 38. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/228 ze dne 13. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/936 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti  (ECB/2018/6), Úř. věst. L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
  2. Rozhodnutí (EU) 2017/936 (ECB/2017/16). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 16. 2. 2018, s. .
 39. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/937 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů (ECB/2017/17), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
 40. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance  (ECB/2017/21), Úř. věst. L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
 41. Nařízení ECB (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
 42. Doporučení ECB ze dne 28. prosince 2017 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2017/44), Úř. věst. C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
 43. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí  (ECB/2018/10), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
 44. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/547 ze dne 27. března 2018 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci (ECB/2018/11), Úř. věst. L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
 45. Rozhodnutí ECB (EU) 2018/667 ze dne 19. dubna 2018 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
 46. Nařízení ECB (EU) 2018/1845 ze dne 21. listopadu 2018 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s limitem pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti  (ECB/2018/26), Úř. věst. L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
 47. Doporučení ECB ze dne 7. ledna 2019 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2019/1), Úř. věst. C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
 48. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/322 ze dne 31. ledna 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy  (ECB/2019/4), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
 49. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/323 ze dne 12. února 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy (ECB/2019/5), Úř. věst. L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
 50. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/685 ze dne 18. dubna 2019 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2019  (ECB/2019/10), Úř. věst. L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
 51. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1376 ze dne 23. července 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
 52. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/1377 ze dne 31. července 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce  (ECB/2019/26), Úř. věst. L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
 53. Nařízení ECB ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41), Úř. věst. L 311, 31. 10. 2014, s. 23.
  1. Nařízení ECB (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled  (ECB/2019/37), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 70.Dodatečné informace
 54. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2158 ze dne 5. prosince 2019 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled  (ECB/2019/38), Úř. věst. L 327, 17. 12. 2019, s. 99.Dodatečné informace