Obecný rámec

  1. Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu Úř. věst. L 320, 30. 11. 2013, s. 2.
  2. Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu)  (ECB/2014/17), Úř. věst. L 141, 14. 5. 2014, s. 1.
  3. Doporučení k nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci ECB uvalovat sankce  (ECB/2014/19), Úř. věst. C 144, 14. 5. 2014, s. 2.
  4. Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2014/16), Úř. věst. L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
  5. Rozhodnutí ECB ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2004/2), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 33.
    1. Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2008, kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů ECB  (ECB/2008/29), Úř. věst. L 3, 7. 1. 2009, s. 4.Dodatečné informace
    2. Rozhodnutí ECB ze dne 19. března 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2009/5), Úř. věst. L 100, 18. 4. 2009, s. 10.
    3. Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění [2a)-b)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie 18. 4. 2009.
    4. Rozhodnutí ECB ze dne 22. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), Úř. věst. L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
    5. Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 1. 2014.
    6. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/716 ze dne 12. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2015/8), Úř. věst. L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
    7. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
  6. Rozhodnutí ECB ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro  (ECB/2014/5), Úř. věst. L 198, 5. 7. 2014, s. 7.
  7. Rozhodnutí ECB ze dne 6. února 2014 o jmenování zástupců ECB do Rady dohledu  (ECB/2014/4), Úř. věst. L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
  8. Jednací řád Rady dohledu ECB  Úř. věst. L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
    1. Změna jednacího řádu Rady dohledu ECB 1/2014 ze dne 15. prosince 2014  Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
  9. Rozhodnutí ECB ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2014/3), Úř. věst. L 69, 8. 3. 2014, s. 107.
  10. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59), Úř. věst. L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
  11. Nařízení ECB (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu (ECB/2014/26), Úř. věst. L 179, 2. 6. 2014, s. 72.
  12. Rozhodnutí ECB ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2014/29), Úř. věst. L 214, 19. 7. 2014, s. 34.
  13. Rozhodnutí ECB ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu ECB (ECB/2014/39), Úř. věst. L 300, 18. 10. 2014, s. 57.
  14. Nařízení ECB ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41), Úř. věst. L 311, 31. 10. 2014, s. 23.
  15. Kodex chování členů Rady dohledu ECB  Úř. věst. C 93, 20. 3. 2015, s. 2.
  16. Doporučení ECB ze dne 28. ledna 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/2), Úř. věst. C 51, 13. 2. 2015, s. 1.
  17. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Úř. věst. L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
  18. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7), Úř. věst. L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
  19. Nařízení ECB (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13), Úř. věst. L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
  20. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/811 ze dne 27. března 2015 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB, které se nacházejí v držení vnitrostátních příslušných orgánů (ECB/2015/16), Úř. věst. L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
  21. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/727 ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015  (ECB/2015/17), Úř. věst. L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
  22. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
  23. Obecné zásady ECB (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/12), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
  24. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/3 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/36), Úř. věst. L 1, 5. 1. 2016, s. 4.
  25. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2015/38), Úř. věst. L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
  26. Doporučení ECB ze dne 17. prosince 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/49), Úř. věst. C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
  27. Obecné zásady ECB (EU) 2016/256 ze dne 5. února 2016 o rozšíření použitelnosti společných pravidel a minimálních standardů ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank na vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států a Evropskou centrální banku při plnění funkcí v oblasti dohledu  (ECB/2016/1), Úř. věst. L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
  28. Nařízení ECB (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4), Úř. věst. L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
  29. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7), Úř. věst. L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
  30. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1162 ze dne 30. června 2016 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů  (ECB/2016/19), Úř. věst. L 192, 11. 7. 2016, s. 73.