Обща рамка

 1. Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм OВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 2..
 2. Регламент на ЕЦБ от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между ЕЦБ и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ)  (ЕЦБ/2014/17), OВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1..
 3. Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕO) № 2532/98 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2014/19), OВ C 144, 14.5.2014 г., стр. 2..
 4. Решение на ЕЦБ от 19 февруари 2004 година за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/2), OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33..
  1. Решение на ЕЦБ от 18 декември 2008 година за отлагане началото на ротационната система в Управителния съвет на ЕЦБ  (ЕЦБ/2008/29), OВ L 3, 7.1.2009 г., стр. 4..Допълнителна информация
  2. Решение на ЕЦБ от 19 март 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2009/5), OВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 10..
  3. Решение на ЕЦБ от 22 януари 2014 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2014/1), OВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 56..
  4. Решение (ЕС) 2015/716 на ЕЦБ от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/8), OВ L 114, 5.5.2015 г., стр. 11..
  5. Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
  6. Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
 5. Решение относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила  (ЕЦБ/2014/16), OВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47..
  1. Решение (ЕС) 2019/1378 на ЕЦБ от 9 август 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 9..
 6. Решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 година относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото (ЕЦБ/2014/5), OВ L 198, 5.7.2014 г., стр. 7..
 7. Решение на ЕЦБ от 6 февруари 2014 година за назначаването на представители на Европейска централна банка в Надзорния съвет (ЕЦБ/2014/4), OВ L 196, 3.7.2014 г., стр. 38..
 8. Процедурен правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 182, 21.6.2014 г., стр. 56..
  1. Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 88..
 9. РЕШЕНИЕ НА ЕЦБ от 4 февруари 2014 година за идентифицирането на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка (ЕЦБ/2014/3), OВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 107..
 10. Решение (ЕС) 2015/433 на ЕЦБ от 17 декември 2014 година относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник  (ЕЦБ/2014/59), OВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58..
 11. Регламент (ЕС) № 673/2014 на ЕЦБ от 2 юни 2014 година относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26), OВ L 179, 2.6.2014 г., стр. 72..
 12. Решение на ЕЦБ от 2 юли 2014 година относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2014/29), OВ L 214, 19.7.2014 г., стр. 34..
  1. Решение (ЕС) 2017/1493 на ЕЦБ от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2017/23), OВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23..
  2. Решение ЕЦБ/2014/29. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.8.2017 г., стр. ..
 13. Решение на ЕЦБ от 17 септември 2014 година относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/39), OВ L 300, 18.10.2014 г., стр. 57..
 14. Препоръка на ЕЦБ от 28 януари 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2015/2), OВ C 51, 13.2.2015 г., стр. 1..
 15. Решение (ЕС) 2015/656 на Европейска централна банка от 4 февруари 2015 година относно условията, при които на кредитните институции се разрешава да включат междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (ЕЦБ/2015/4), OВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 76..
 16. Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7), OВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 67..
 17. Регламент (ЕС) 2015/534 на ЕЦБ от 17 март 2015 година относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13), OВ L 86, 26.3.2015 г., стр. 13..
  1. Регламент (ЕС) 2017/1538 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 1..
  2. Регламент (EU) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 19.9.2017 г., стр. ..
 18. Решение (ЕС) 2015/811 на ЕЦБ от 27 март 2015 година относно публичния достъп до документите на ЕЦБ, с които разполагат националните компетентни органи (ЕЦБ/2015/16), OВ L 128, 23.5.2015 г., стр. 27..
 19. Решение (ЕС) 2015/727 на ЕЦБ от 10 април 2015 година относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17), OВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 36..
 20. Решение (ЕС) 2015/839 на ЕЦБ от 27 април 2015 година за определяне на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка  (ЕЦБ/2015/21), 6.5.2015.
 21. Насоки (ЕС) 2015/856 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/12), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29..
 22. Решение (ЕС) 2015/2218 на ЕЦБ от 20 ноември 2015 година относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция (ЕЦБ/2015/38), OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 66..
 23. Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2015/49), OВ C 438, 30.12.2015 г., стр. 1..
 24. Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
 25. Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
 26. Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
 27. Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
 28. Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
 29. Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
 30. Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
 31. Решение (ЕС) 2019/976 на ЕЦБ от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14), OВ L 157, 14.6.2019 г., стр. 61..Допълнителна информация
 32. Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9), OВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 156..Допълнителна информация
 33. Препоръка на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции  (ЕЦБ/2017/10), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 2..
 34. Решение (ЕС) 2017/760 на ЕЦБ от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11), OВ  113, 28.4.2017 г., стр. 52..
 35. Решение (ЕС) 2017/933 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи  (ЕЦБ/2016/40), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14..
 36. Решение (ЕС) 2017/934 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица  (ЕЦБ/2016/41), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 18..
 37. Решение (ЕС) 2017/935 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 21..
 38. Решение (ЕС) 2017/936 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26..
  1. Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
  2. Решение (ЕС) 2017/936 (ЕЦБ/2017/16). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 16.2.2018 г., стр. ..
 39. Решение (ЕС) 2017/937 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 28..
 40. Решение (ЕС) 2017/1198 на ЕЦБ от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/21), OВ L 172, 30.6.2017 г., стр. 32..
 41. Регламент (ЕС) 2017/1539 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 212..
 42. Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
 43. Решение (ЕС) 2018/546 на ЕЦБ от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал  (ЕЦБ/2018/10), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 105..
 44. Решение (ЕС) 2018/547 на ЕЦБ от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 110..
 45. Решение (ЕС) 2018/667 на ЕЦБ от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12), 30.4.2018.
 46. Регламент (ЕС) 2018/1845 на ЕЦБ от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения  (ЕЦБ/2018/26), OВ L 299, 26.11.2018 г., стр. 55..
 47. Препоръка на ЕЦБ от 7 януари 2019 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2019/1), OВ C 11, 11.1.2019 г., стр. 1..
 48. Решение (ЕС) 2019/322 на ЕЦБ от 31 януари 2019 година за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право (ЕЦБ/2019/4), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 7..
 49. Решение (ЕС) 2019/323 на ЕЦБ от 12 февруари 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право  (ЕЦБ/2019/5), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 16..
 50. Решение (ЕС) 2019/685 на ЕЦБ от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10), OВ L 115, 2.5.2019 г., стр. 16..
 51. Решение (ЕС) 2019/1376 на ЕЦБ от 23 юли 2019 година за делегиране на правомощието за приемане на решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции  (ЕЦБ/2019/23), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 1..
 52. Решение (ЕС) 2019/1377 на ЕЦБ от 31 юли 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции (ЕЦБ/2019/26), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 6..
 53. Регламент на ЕЦБ от 22 октомври 2014 година относно надзорните такси  (ЕЦБ/2014/41), OВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23..
  1. Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси  (ЕЦБ/2019/37), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 70..Допълнителна информация
  2. Регламент (ЕС) 2014/1163 (ECB/2014/41). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.12.2019.
 54. Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси  (ЕЦБ/2019/38), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 99..Допълнителна информация
 55. Препоръка на ЕЦБ от 27 март 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1 (ЕЦБ/2020/19), OВ C 63, 30.3.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
 56. Насоки (ЕС) 2020/497 на ЕЦБ от 20 март 2020 година относно вписването на някои данни в регистъра на данни за институциите и филиалите от националните компетентни органи  (ЕЦБ/2020/16), OВ L 106, 6.4.2020 г., стр. 3..