Menu

EKT/2008/29

  1. Απόφαση της EKT της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της EKT  (EKT/2008/29), EE  L 3 της 7.1.2009, σ. 4.