Alle ECB adviezen

 1. Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Hongarije, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer  (CON/2018/45), Kroatië, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies van de ECB inzake de te volgen regels door systeemrelevante kredietinstellingen bij de vaststelling van het vastebeloningsbeleid (CON/2018/44), Nederland, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 8. Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
 9. Advies inzake wijzigingen aan de hervorming van popolari banken en cooperatieve banken (CON/2018/42), Italië, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro  (CON/2018/41), België, 4.9.2018.Aanvullende informatie
 11. Advies betreffende de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden (CON/2018/40), Duitsland, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 7.Aanvullende informatie
 13. Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 15. Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 16. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het „Pericles IV-programma”) (CON/2018/35), PB C 378 van 16.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 17. Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 18. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (CON/2018/33), PB C 303 van 29.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 19. Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
 20. Advies inzake hypotheekaflossingvereisten (CON/2018/30), Zweden, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
 22. Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 24. Advies inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ierland, 11.5.2018.
 25. Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (CON/2018/20), PB C 220 van 25.6.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 29. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 30. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer (CON/2018/17), Kroatië, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 34. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vicepresident van de ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
 35. Advies inzake de oplossing van hypotheekleningen met achterstallen  (CON/2018/13), Ierland, 5.3.2018.
 36. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 37. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece (CON/2018/11), Griekenland, 15.2.2018.
 39. Advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cyprus, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
 43. Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 45. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
 47. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1), PB C 77 van 1.3.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 48. Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
 54. Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
 55. Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 56. Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
 61. Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
 64. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Aanvullende informatie
 65. Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 69. Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Advies inzake een Wet op de Nationale Stichting voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling (CON/2017/26), Oostenrijk, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake de eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten (CON/2017/25), Spanje, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenië, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 80. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
 81. Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 83. Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Advies inzake contante betalingen (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Zweden, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Advies inzake de Wet op rechtsbescherming voor houders van gekwalificeerd bankkrediet (CON/2017/16), Slovenië, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
 92. Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
 96. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), 8.3.2017.Aanvullende informatie
 97. Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
 103. Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 106. Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.Aanvullende informatie
 109. Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
 110. Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
 115. Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
 120. Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 129. Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 132. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
 137. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), PB C 252 van 12.7.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 139. Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering (CON/2016/23), Slovenië, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 142. Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
 149. Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
 153. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 154. Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
 161. Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
 167. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 170. Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 172. Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 173. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
 178. Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
 180. Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
 182. Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
 204. Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen (CON/2015/15), Hongarije, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen (CON/2015/14), Griekenland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95  (CON/2015/10), PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 212. Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en de leden van haar besluitvormende organen (CON/2015/8), Slovenië, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pankki (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Advise inzake de evaluatie van de missie en organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2015/4), PB C 192 van 10.6.2015, blz. 1.
 218. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Advies inzake het afwikkelingscollege (CON/2015/2), België, 21.1.2015.Aanvullende informatie
 220. Advies inzake verzoeken om te mogen optreden als een onderneming die haar activiteit afbouwt (CON/2015/1), Oostenrijk, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds (CON/2014/92), Roemenië, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
 225. Advies inzake kredietvereisten (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Advies inzake de conversie in vreemde valuta luidende leningen (CON/2014/87), Hongarije, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Advies inzaker de algemene voorwaarden voor consumentenkrediet (CON/2014/85), Hongarije, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (CON/2014/84), PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.
 230. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen  (CON/2014/83), PB C 137 van 27.4.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 231. Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) (CON/2014/82), Spanje, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Advies inzake girale effecten (CON/2014/81), Slovenië, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/80), Hongarije, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Advies inzake het juridische kader voor coöperatieve banken (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Advies inzake een aan financiële instellingen verleend specifiek belastingvoordeel (CON/2014/77), Hongarije, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Advies inzake specifieke afwikkelingsregels voor overeenkomsten betreffende consumptief krediet  (CON/2014/76), Hongarije, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Advies inzake de vaststelling van gewogen gemiddelde rendementen voor federale leningen en de benoeming van externe accountants (CON/2014/75), Oostenrijk, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Advies inzake regels betreffende conflictenbelangen voor leden van de besluitvormende organen en directieleden van Banca d’Italia (CON/2014/73), Italië, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Advies inzake nadere op specifiieke consumentenkredietcontracten toepasselijke regels (CON/2014/72), Hongarije, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Advies inzake de publicatie van het jaarlijkse kostenpercentage voor kredietovereenkomsten voor consumenten  (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Advies betreffende de scheiding en regulering van bankactiviteiten (CON/2014/70), Frankrijk, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Advies inzake de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken  (CON/2014/67), Duitsland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
 246. Advies inzake de reservevereisten in verband met de invoering van de euro (CON/2014/68), Litouwen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Advies inzake actieve belastinglatenties (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2014/65), Litouwen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Advies inzake met onderlinge waarborgverenigingen verbonden spaarbanken  (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/62), Hongarije, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Advies inzake de herdenominatie van het kapitaal en van de effecten van ondernemingen (CON/2014/63), Litouwen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Advies inzake reorganisatie en liquidatiemaatregelen betreffende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Oostenrijk, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Advies inzake nieuwe algemene maatregelen die voortvloeien uit een besluit van het Supreme Court betreffende contracten voor consumentenleningen  (CON/2014/59), Hongarije, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen  (CON/2014/58), PB C 352 van 7.10.2014, blz. 4.Aanvullende informatie
 255. Advies inzaake de afwikkeling van kredietinstellingen en andere instellingen (CON/2014/60), Cyprus, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Advies inzake het Centrale Kredietregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Advies inzake de bevoegdheid voor muntstukkenuitgifte (CON/2014/56), Cyprus, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Advies inzake de reproductie van eurobankbiljetten en forint bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/55), Hongarije, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Advies inzake regels betreffende de raadpleging van de ECB (CON/2014/54), Slowakije, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 261. Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen (CON/2014/50), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 1.
 263. Advies inzake de leeftijdsbegrenzing die geldt voor het mandaat van de Gouverneur en de plaatsvervangende gouverneurs van de Banque de France  (CON/2014/51), Frankrijk, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Advies inzake het verwerken, de distributie en bescherming tegen vervalsing van bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/48), Hongarije, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Advies van de ECB van 24 juni 2014 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (CON/2014/49), PB C 336 van 26.9.2014, blz. 5.Aanvullende informatie
 268. Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken (CON/2014/45), Bulgarije, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Advies inzake maatregelen die de SSm-verordening flankeren (CON/2014/43), Oostenrijk, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Advies inzake verantwoordelijke leningsvoorwaarden (CON/2014/44), Hongarije, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Advies inzake de rentevergoeding op minimumreserves (CON/2014/42), Litouwen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Advies inzake de kortetermijn liquiditeitsvereisten van kredietinstellingen (CON/2014/41), Hongarije, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen (CON/2014/40), Spanje, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Advies inzake de toegang voor het publiek tot specifieke informatie van dubieuze leningen van bepaalde banken (CON/2014/39), Slovenië, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Advies inzake de remuneratie van het personeel en de leden van de besluitvormende organene van Banca d’Italia en de belastingheffing op haar geherwaardeerde aandelen (CON/2014/38), Italië, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Advies inzake de beperking op contante betalingen en ontvangsten (CON/2014/37), Roemenië, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Advies betreffende een voorstel voor een verordening inzake geldmarktfondsen  (CON/2014/36), PB C 255 van 6.8.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 278. Advies inzake pensioenbeperkingen (CON/2014/35), Oostenrijk, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Advies inzeke het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2014/33), Litouwen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Advies inzake bepaalde bankbiljetten en muntstukken die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2014/32), Zweden, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Advies inzake de oplossing van crises in the financiële markten (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Advies inzake overheidsfinanciën (CON/2014/30), Litouwen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen via het HFSF (CON/2014/29), Griekenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Advies inzake het monitoren van het gebruik van kredietbeoordelingen door marktdeelnemers (CON/2014/28), Litouwen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Advies inzake valutawisselexploitanten (CON/2014/27), Litouwen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Advies inzake met overheidseffecten verbandhoudende transacties (CON/2014/26), Roemenië, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenië, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Advies inzake crisisbeheer (CON/2014/24), Litouwen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Advies inzake de regels betreffende belangenconflicten voor topambtenaren van Banco de España  (CON/2014/22), Spanje, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Advies inzake de mismatch van looptijd en deviezenposities van kredietinstellingen (CON/2014/15), Hongarije, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Advies inzake wijzigingen in het bestuur van de Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italië, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.Aanvullende informatie
 298. Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.Aanvullende informatie
 299. Advies inzake de invoering van de Euro in Litouwen (CON/2014/14), Litouwen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.Aanvullende informatie
 301. Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (CON/2014/12), Nederland, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 302. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Advies van de ECB van 5 februari 2014 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aanvullende informatie
 304. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties  (CON/2014/10), PB C 193 van 5.2.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 305. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Hongarije, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Advies inzake het loon voor overheidsambtenaren gedurende ziekteverlof (CON/2014/7), Ierland, 28.1.2014.
 307. Advies inzake het afronden van in Euro luidende betalingen (CON/2014/6), België, 23.1.2014.Aanvullende informatie
 308. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum  (CON/2014/3), PB C 80 van 19.3.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 309. Advies inzake toegang tot informatie over bezit van ambtenaren (CON/2014/5), Slovenië, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2014/4), Litouwen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2014/1), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 3.
 312. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende indexen die als benchmarks worden gehanteerd in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2014/2), PB C 113 van 15.4.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 313. Advies inzake een kapitaalverhoging van Banca d'Italia (CON/2013/96), Italië, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Advies inzake gedekte obligaties (CON/2013/94), Roemenië, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Advies inzake de variabele beloning van werknemers van effectenhandelaars (CON/2013/95), Denemarken, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Advies inzake het kredietregister (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Advies inzake de beheersing van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia  (CON/2013/92), Italië, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Advies inzake de overheidsfinanciën in Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Advies inzake de overheidsfinanciën in Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Advies inzake de verwerking en de distributie van bankbiljetten, en hun bescherming tegen valsemunterij in Hongarije (CON/2013/89), Hongarije, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Advies inzake de gegevensrapportageverplichtingen ter ondersteuning van de taken van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Hongarije, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Advies inzake maatregelen ter versterking van bankstabiliteit (CON/2013/86), Slovenië, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Advies inzake het bestuur van de Autoriteit Financieel Toezicht (CON/2013/83), Denemarken, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas en de reikwijdte van overheidsaudit daarop (CON/2013/85), Litouwen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Advies inzake vergunningverlening aan, regulering van en toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/81), Cyprus, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2013/79), Litouwen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Advies inzake wijziging van beslissingsbevoegdheden van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Advies van de ECB inzake het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (CON/2013/77), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 333. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (CON/2013/76), PB C 109 van 11.4.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 334. Advies inzake de financiële herstructurering van bedrijven (CON/2013/75), Slovenië, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Advies inzake de overdracht van het beheer van overheidseigendom aan Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Roemenië, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Advies inzake maatregelen betreffende bankherstructurering (CON/2013/73), Slovenië, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72), PB C 14 van 16.10.2013, blz. 5.Aanvullende informatie
 338. Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader (CON/2013/71), Hongarije, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (CON/2013/70), Slovenië, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. ECB-Advies inzake wijzigingen aan de wet op de Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 341. Advies inzake een nieuwe statistische taak van de Nationale Bank van België  (CON/2013/68), België, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 342. Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Advies inzake kredietcoöperaties (CON/2013/63), Litouwen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Advies inzake de verlening van betaaldiensten door Banka Slovenije ten behoeve van budgetgebruikers (CON/2013/62), Slovenië, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Advies inzake de autonomie van Banco de España in personeelsaangelegenheden en inzake de mandaatsbeëindiging van de Gouverneur (CON/2013/61), Spanje, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken (CON/2013/67), Slovenië, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 351. Advies inzake het jaarrekeningenregister  (CON/2013/58), Slowakije, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen (CON/2013/57), Griekenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader (CON/2013/56), Hongarije, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Advies inzake maatregelen betreffende het stimuleren van kredietverlening op lange termijn (CON/2013/55), België, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 355. Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/54), Cyprus, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Zweden, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/51), Cyprus, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen (CON/2013/52), Spanje, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Advies inzake stabilisatiemaatregelen (CON/2013/50), Roemenië, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Advies inzake bijkantoren van niet-EER kredietinstellingen (CON/2013/49), Ierland, 9.7.2013.
 361. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland  (CON/2013/48), PB C 204 van 18.7.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 362. Advies inzake de reservevereisten in samenhang met de invoering van de euro (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Advies inzake hervorming van bezoldigingen en pensioenen (CON/2013/46), Ierland, 28.6.2013.
 364. Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka (CON/2013/45), Litouwen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Advies inzake een speciale heffing op kredietinstellingen (CON/2013/44), Cyprus, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten (CON/2013/43), België, 12.6.2013.Aanvullende informatie
 367. Advies inzake herstel- en afwikkelplannen (CON/2013/42), België, 10.6.2013.Aanvullende informatie
 368. Advies inzake de gewijzigde governance van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Advies inzake makroprudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/39), Roemenië, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Hongarije, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Advies betreffende het Griekse Fonds voor Financiële Stabiliteit  (CON/2013/38), Griekenland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (CON/2013/37), PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.Aanvullende informatie
 373. Advies inzake de status van kredietinstellingen en het opzetten van financieringsbedrijven (CON/2013/36), Frankrijk, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35), PB C 176 van 21.6.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 375. Advies inzake schuldregelingen voor personen met teveel schulden (CON/2013/34), Griekenland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Advies inzake hypotheekgeverbescherming (CON/2013/33), Spanje, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een voorstel voor een verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (CON/2013/32), PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 378. Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României (CON/2013/31), Roemenië, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Advies inzake macroprudentieel beleid (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 380. Advies inzake een consumentenkredietregister (CON/2013/29), Frankrijk, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Advies inzake de bescherming tegen risico's en de scheiding van bankaktiviteiten (CON/2013/28), Duitsland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Advies inzake het kader voor overheidsgaranties en overheidsgaranties voor Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), België, 15.4.2013.Aanvullende informatie
 383. Advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen.  (CON/2013/26), Oostenrijk, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Advies inzake het deposito-garantie fonds (CON/2013/25), Spanje, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 386. Advies betreffende bijzondere hypothecaire transacties (CON/2013/23), Slowakije, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Advies inzake betalingsbalansrapportage (CON/2013/22), Oostenrijk, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit (CON/2013/21), Slovenië, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Advies inzake slapende depositorekeningen bij kredietinstellingen (CON/2013/20), Griekenland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2013/18), België, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 392. Advies inzake de herkaptalisatie van kredietinstelligen (CON/2013/17), Griekenland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Advies inzake de bijdragen van de Oesterreichische Nationalbank aan de Poverty Reduction van het Internationaal Monetair Fonds en een bilaterale leningsovereenkomst tussen het het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Oostenrijk, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Advies inzake de winstverdeling van de Bank of Greece  (CON/2013/15), Griekenland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit (CON/2013/13), België, 18.2.2013.Aanvullende informatie
 397. Advies inzake het aanttrekken van deposito's en effectenrekeningbeheer door de schatkist (CON/2013/12), Hongarije, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Advies inzake beperkingen van betalingen in contanten bij loonuitbetaling (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen (CON/2013/10), Cyprus, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2013/9), Denemarken, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Advies inzake een overheidsgarantie voor bepaalde verbintenissen van dochtermaatschappijnen van Dexia SA  (CON/2013/8), Frankrijk, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Advies inzake geldovermakingen en automatische-incasso transacties (CON/2013/7), Italië, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Advies inzake nieuwe aan de Banca Naţională a României toegekende bevoegdheden inzake nationale schuld en nationale kredietverzuimswaps (CON/2013/6), Roemenië, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat betreft de bewaardertaken, bezoldigingsbeleid en sancties (CON/2013/4), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 18.
 406. Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen (CON/2013/3), Spanje, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben  (CON/2013/2), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 408. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/111), Ierland, 21.12.2012.
 410. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2012/110), Litouwen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Advies inzake de instelling van kapitaalbuffers voor de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italië, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Advies inzake vermogensbeheerders (CON/2012/108), Spanje, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Advies inzake high frequency trading  (CON/2012/107), Duitsland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Advies inzake bancaire en financiële stabiliteit (CON/2012/106), Frankrijk, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten  (CON/2012/103), PB C 70 van 9.3.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 416. Advies betreffende de implementatie van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie  (CON/2012/105), Litouwen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Advies inzake financiële wetgeving (CON/2012/104), Denemarken, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Advies inzake bepaalde voorwaarden voor het verstrekken van leningen (CON/2012/102), Roemenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Advies inzake de Bankwet (CON/2012/101), Slovenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Advies inzake een overheidsgarantie ter dekking van bepaalde verplichtingen van dochterondernemingen van Dexia SA  (CON/2012/100), België, 30.11.2012.Aanvullende informatie
 421. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot instelling van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2012/99), PB C 39 van 12.2.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 422. Advies inzake de verlenging van een Ierse overheidsgarantie van beleenbare passiva van kredietinstellingen (CON/2012/98), Ierland, 29.11.2012.
 423. Advies betreffende verschillende reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten aan de Commissie zijn voorgelegd met het oog op vaststelling middels een gedelegeerde verordening van de Commissie en uitvoeringsverordeningen tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  (CON/2012/95), PB C 60 van 1.3.2013, blz. 1.
 424. Advies inzake de invoering van de euro (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) (CON/2012/96), PB C 30 van 1.2.2013, blz. 6.Aanvullende informatie
 426. Advies inzake de gewijzigde Wet op de heffing financiële transacties (CON/2012/94), Hongarije, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Advies inzake een heffing op financiële diensten en inzake een heffing op de totale waarde van de balans van een bank (CON/2012/93), Slovenië, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Advies inzake gedekte obligaities (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Duitsland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Advies inzake het gewijzigde kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2012/90), Griekenland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Advies inzake eurobankbiljetten en euromuntstukken en gewijzigde statuten van de Banco de España (CON/2012/89), Spanje, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Advies inzake de stabilisatie van de financiële markt (CON/2012/88), Duitsland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Advies inzake de spelling van de eenheidsmunt (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Advies inzake de personeelsremuneratie en de begroting van Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (CON/2012/84), PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 436. Advies inzake overheidsgaranties voor kredietinstellingen (CON/2012/85), Cyprus, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2012/83), Slowakije, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Advies inzake het controleren van cash (CON/2012/82), Duitsland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Advies inzake de winstverdeling tussen de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de Belgische Staat (CON/2012/81), België, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 440. Advies inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Advies inzake fiscale regels en het beheer van bankrekeningen en betalingen van begrotingsorganisaties (CON/2012/79), Bulgarije, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Advies inzake open-markttransacties en permanente faciliteiten (CON/2012/78), Roemenië, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP): indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP, wat betreft de vaststelling van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven en betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, wat de vaststelling van indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen betreft (CON/2012/77), PB C 73 van 13.3.2013, blz. 5.
 444. Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2012/76), Ierland, 19.10.2012.
 445. Advies inzake Europese financiële bijstand (CON/2012/75), Spanje, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/74), Ierland, 5.10.2012.
 447. Advies inzake de voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Advies inzake een geconsolideerd rechtskader voor betalingsdiensten (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Advies inzake de versterking van bankstabiliteit (CON/2012/71), Slovenië, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Advies inzake met het faillissement van natuurlijke personen verband houdende maatregelen (CON/2012/70), Ierland, 14.9.2012.
 451. Advies inzake een kapitaalverhoging van de Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Advies inzake financiële coöperaties (CON/2012/68), Ierland, 4.9.2012.
 453. Advies inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties (CON/2012/67), Oostenrijk, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Advies inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel (CON/2012/66), Duitsland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Advies inzake de verhoging van de Oostenrijkse quota bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/65), Oostenrijk, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Advies inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italië, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Advies inzake het stabiliserende begrotingsbeleid en de instelling bij Lietuvos bankas van een anti-crisis overheidsreserverekening (CON/2012/63), Litouwen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
 459. Advies inzake de hervorming van toezicht op verzekering en pensioenvoorziening (CON/2012/61), Italië, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/60), Spanje, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Advies inzake de belasting op financiële transacties (CON/2012/59), Hongarije, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Advies inzake de Sloveense Sovereign Holding  (CON/2012/57), Slovenië, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2012/56), PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 465. Advies inzake de versterking van financieel toezicht en het instellen van een comité financiële stabiliteit  (CON/2012/55), Duitsland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Advies inzake oude bankbiljetten die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2012/54), Zweden, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regulering (CON/2012/52), Ierland, 16.7.2012.
 468. Advies inzake de bankheffing en bijdragen aan het depositogarantiestelsel  (CON/2012/53), Slowakije, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Advies inzake de 2002-2007 wetten op de Central Bank of Cyprus  (CON/2012/51), Cyprus, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Advies inzake de herkapitalisatie van de Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Hongarije, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Advies inzake bankherkapitalisatie  (CON/2012/48), Slovenië, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Advies inzake het voorkomen van vertraagde betalingen  (CON/2012/47), Slovenië, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Advies inzake de reorganisatie en verkoop van onroerend goed activa in de financiële sector (CON/2012/46), Spanje, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Advies inzake de verhoogde quota van Hongarije bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/45), Hongarije, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Advies inzake de Wet op Česká národní banka  (CON/2012/44), Tsjechië, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Advies inzake de wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Hongarije, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Advies inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vrijstellingen, algemene voorwaarden voor bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomwerking, transparantie en toezicht (CON/2012/42), PB C 47 van 19.2.2013, blz. 1.
 479. Advies inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Advies inzake schuldregelingen voor personen met te veel schulden (CON/2012/40), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/39), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Advies inzake oversight op retailbetalingsdiensten en -systemen (CON/2012/38), Italië, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Advies inzake betalingen in contanten  (CON/2012/37), Denemarken, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en de kwaliteit van de chartale geldomloop (CON/2012/34), Duitsland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Advies inzake werkingskosten verband houdend met toezicht (CON/2012/35), België, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 486. Advies inzake beperkingen op verrekeningen in contant geld  (CON/2012/36), Litouwen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Advies inzake betalingen in contanten (CON/2012/33), Spanje, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Advies van de ECB van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese socialeondernemerschapsfondsen  (CON/2012/32), PB C 175 van 19.6.2012, blz. 11.
 489. Advies inzake het Deposito Garantie Fonds en het bankafwikkelingsregime (CON/2012/30), Denemarken, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Advies inzake de Statuten van the Bank of Greece (CON/2012/31), Griekenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Advies inzake het Staatsfonds voor de garantie van de stabiliteit van het staatspensioenstelsel (CON/2012/29), Bulgarije, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en woningkredietovereenkomsten (CON/2012/27), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 495. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/25), Griekenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Advies betreffende een voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings  (CON/2012/24), PB C 167 van 13.6.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 497. Advies inzake herkapitalisering betreffende uitvoeringsmaatregelen (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2012/22), Slovenië, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Advies inzake i) een voorstel voor een richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, ii) een voorstel voor een verordening betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EMIR) betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, iii) een voorstel voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, en iv) een voorstel voor een verordening betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)  (CON/2012/21), PB C 161 van 7.6.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 500. Advies inzake de deelname van Italië aan de programma's van het Internationaal Monetair Fonds in antwoord op de financiële crisis (CON/2012/20), Italië, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Adviez inzake de benoeming van de leden van de Raad van bestuur van Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Advies inzake versterkte economische governance van het eurogebied (CON/2012/18), PB C 141 van 17.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 503. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), PB C 137 van 12.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 504. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Adviez inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidsbevinding van euromuntstukken (CON/2012/15), Griekenland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/14), Griekenland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/13), Spanje, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Advies inzake de voorwaarden van door de Griekse Staat uitgegeven of gegarandeerde effecten (CON/2012/12), Griekenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Advies inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector (CON/2012/11), Spanje, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Advies inzake het liquiditeitsbeheer in de schatkistrekeningen van Banca d’Italia en de selectie van tegenpartijen voor daarmee verband houdende transacties (CON/2012/9), Italië, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie  (CON/2012/10), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 512. Advies inzake het controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten (CON/2012/8), Griekenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2012/7), Roemenië, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Advies inzake pensioenhervormingen in de overheidssector (CON/2012/6), Ierland, 26.1.2012.
 515. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en een voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2012/5), PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
 516. Advies inzake gedematerialiseerde effecten (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Advies inzake maatregelen ter stabilisering van de financiële markt (CON/2012/2), Duitsland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Advies inzake een garantieregeling voor de verplichtingen van Italiaanse banken en inzake de inwisseling van Lira bankbiljetten (CON/2012/4), Italië, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Advies inzake de salarissen van ambtenaren  (CON/2012/1), Cyprus, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Advies inzake de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen (CON/2011/107), Griekenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Advies inzake de onafhankelijkheid van Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Hongarije, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Advies inzake Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Hongarije, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Advies inzake de oprichting en de financiering van een resolutiefonds en de gewijzigde berekening van bijdragen aan het deposito-garantiestelsel (CON/2011/103), België, 12.12.2011.Aanvullende informatie
 524. Advies inzake de echtheidsbevinding van voor omloop ongeschikte euromuntstukken en het opleggen van administratieve maatregelen en boetes (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 525. Advies inzake de betaling van een verhoogde quota van Roemenie bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/102), Roemenië, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Advies inzake wetgeving betreffende effectenmarkten (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/100), PB C 364 van 14.12.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
 528. Advies inzake de gewijzigde regels betreffende de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litouwen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Advies inzake wetgeving betreffende de financiering van het centraal register van bankrekeningnummers (CON/2011/98), België, 7.12.2011.Aanvullende informatie
 530. Advies inzake fiscale verantwoordelijkheid (CON/2011/96), Slowakije, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Advies inzake vaststelling en betaling van quota-aandelen in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Adviez inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen door de overheid (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/94), Italië, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Advies inzake het beheer van financiële crises en het inrichten van een onafhankelijk fonds voor financiële stabiliteit (CON/2011/93), Cyprus, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/92), Duitsland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Advies inzake de gewijzigde winstverdelingsregels van Lietuvos banka (CON/2011/91), Litouwen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Advies inzake de betaling door Banco de Portugal van een verhoogde quota van Portugal bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Advies inzake een verliesgarantie in verband met een uitgebreide compensatieregeling (CON/2011/90), Denemarken, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie ten aanzien van in aanmerking komende verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2011/88), Ierland, 7.11.2011.
 540. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en leningsovereenkomsten inzake huisaankoop (CON/2011/87), Hongarije, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en overbruggingsbanken (CON/2011/86), Roemenië, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrijk, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/84), Ierland, 21.10.2011.
 544. Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Advies inzake regels die van toepassing zijn op hypotheek- en gemeenteobligaties in Slovenië (CON/2011/81), Slovenië, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Advies inzake het register voor financiële rekeningen (CON/2011/80), Slowakije, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), België, 13.10.2011.Aanvullende informatie
 549. Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2011/78), Slovenië, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/77), PB C 301 van 12.10.2011, blz. 2.Aanvullende informatie
 551. Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel (CON/2011/76), Nederland, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 552. Advies inzake minimumreserves (CON/2011/75), Tsjechië, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Advies inzake kredietverlening aan natuurlijke personen (CON/2011/74), Roemenië, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Advies inzake wijzigingen in de Griekse regeling voor crisisafwikkeling voor kredietinstellingen (CON/2011/72), Griekenland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Advies inzake de categorieën van bemiddelaars die gemachtigd zijn op rekening gedematerialiseerde effecten aan te houden uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden (CON/2011/71), België, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 557. Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken (CON/2011/70), Slovenië, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering (CON/2011/69), Ierland, 9.9.2011.
 559. Advies inzake de ratificatie door Italië van een wijziging van de artikelen van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds en de quotaverhoging (CON/2011/68), Italië, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen (CON/2011/67), Litouwen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Advies inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken  (CON/2011/65), PB C 273 van 16.9.2011, blz. 2.
 562. Advies inzake een bijzondere heffing op in Slowakije actieve financiële instellingen (CON/2011/66), Slowakije, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop  (CON/2011/64), België, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 564. Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Advies inzake de gewijzigde Wet tot voorkoming van achterstallige betalingen (CON/2011/61), Slovenië, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen (CON/2011/60), Nederland, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 568. Advies betreffende de recirculatie van contant geld en de bescherming van nationale en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij  (CON/2011/59), Hongarije, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten  (CON/2011/58), PB C 240 van 18.8.2011, blz. 3.
 570. Advies inzake de conversie van filialen van buitenlandse kredietinstellingen in dochterondernemingen (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie  (CON/2011/56), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 21.Aanvullende informatie
 572. Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten (CON/2011/55), Slovenië, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Advies inzake grensoverschrijdende transacties (CON/2011/54), Spanje, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Advies van de Hongaarse Rekenkamer ('State Audit Office') inzake de audit van Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Hongarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten (CON/2011/52), Bulgarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten  (CON/2011/51), Tsjechië, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het gecentraliseerde effectendepot (CON/2011/50), Bulgarije, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet (CON/2011/49), Slowakije, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (CON/2011/48), PB C 182 van 23.6.2011, blz. 6.
 580. Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen (CON/2011/46), Litouwen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Advies inzake de invoering van een compensatieregeling voor banken in moeilijkheden (CON/2011/45), Denemarken, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie  (CON/2011/44), PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.Aanvullende informatie
 584. Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 585. Advies van de ECB van 4 mei 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2011/42), PB C 159 van 28.5.2011, blz. 10.Aanvullende informatie
 586. Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2011/41), België, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 587. Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa (CON/2011/40), Slovenië, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/39), Ierland, 26.4.2011.
 589. Advies inzake wijzigingen in de governancestructuur van de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Oostenrijk, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Advies inzake het versterken van de governance bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (CON/2011/37), Nederland, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 591. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece (CON/2011/36), Griekenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Advies inzake de beheerprocedure van afwikkelingsrisico’s voor netto-vereveningssystemen  (CON/2011/35), Roemenië, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis  (CON/2011/34), Griekenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Advies inzake het Voorstel van een Grondwet aangaande Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Hongarije, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Advies van de ECB van 7 april 2011 inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro  (CON/2011/32), PB C 155 van 25.5.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 596. Advies inzake de totale balanswaarde van een bank (CON/2011/31), Slovenië, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Advies inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningmummers (CON/2011/30), België, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 598. Advies inzake een specifieke belasting op banken en het opzetten van een onafhankelijk financieel stabiliteitsfonds (CON/2011/29), Cyprus, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Advies inzake de opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique als centrale depositaris van protesten (CON/2011/28), België, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 600. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2011/26), Roemenië, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties (CON/2011/27), Cyprus, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Advies inzake het voorkomen van niet-tijdige betlaingen (CON/2011/25), Slovenië, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Advies inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben  (CON/2011/24), PB C 140 van 11.5.2011, blz. 8.Aanvullende informatie
 604. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Advies van de ECB van 11 maart 2011 inzake een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (CON/2011/22), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 16.
 606. Advies betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CON/2011/20), België, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 607. Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2011/19), Frankrijk, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)  (CON/2011/18), PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 609. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps  (CON/2011/17), PB C 91 van 23.3.2011, blz. 1.
 610. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/16), PB C 74 van 8.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 611. Advies inzake wetgeving betreffende het deposito-garantiefonds (CON/2011/15), Roemenië, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels  (CON/2011/12), PB C 99 van 31.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 614. Advies inzake hervorming van de economische governance in de Europese Unie  (CON/2011/13), PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
 615. Advies inzake de opname van kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Advies inzake wijzigingen van de Poolse Grondwet betreffende de aanneming van de euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Advies inzake de deelname van Italië aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis (CON/2011/10), Italië, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Advies inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de heronderhandeling over de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Monaco  (CON/2011/8), PB C 60 van 25.2.2011, blz. 1.
 619. Advies inzake het gewijzigde nationale kader betreffende monetaire beleidstransacties met het oog op verdere harmonisatie met het Eurosysteem (CON/2011/7), Litouwen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Advies betreffende een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat  (CON/2011/6), PB C 62 van 26.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 621. Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 622. Advies inzake gesloten beleggingsfondsen die niet-publieke participatiebewijzen uitgeven (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Advies inzake wijzigingen op de Bankwet (CON/2011/3), Slovenië, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de Beurs van Cyprus (CON/2011/2), Cyprus, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 626. Advies inzake de verlenging van overheidssteun en van herkapitaliseringsmaatregelen voor financiële instellingen behoudens een besluit van de Europese Commissie (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Advies inzake de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de wetgevende bevoegdheden van zijn President (CON/2010/94), Hongarije, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Advies inzake het verlengen van overheidsgaranties voor banken en andere instellingen en de verlenging van de herkapitalisatieregeling van overheidswege (CON/2010/93), Zweden, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen (CON/2010/92), Ierland, 17.12.2010.
 630. Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 631. ECB-Advies inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Monetaire Raad en de bezoldiging van de leden van de Raad van Comissarissen van Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Hongarije, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. ECB-Advies inzake enige nieuwe bepalingen betreffende contant geld in omloop  (CON/2010/89), Slowakije, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Advies inzake de verhoging van het kapitaal en de wettelijke reserve van Banque de France (CON/2010/88), Frankrijk, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en inzake sancties vanwege het niet beschermen van eurobankbiljetten en euromuntstukken tegen valsemunterij (CON/2010/87), Griekenland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Advies inzake het tijdelijke aanhouden van aandelen door kredietinstellingen gedurende financiële herstructureringen of reddingsoperaties van ondernemingen (CON/2010/86), Roemenië, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten (CON/2010/85), 1.12.2010.
 637. Advies inzake het kader van minimumreserves (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus  (CON/2010/82), PB C 337 van 14.12.2010, blz. 1.
 639. Advies inzake bankenherstructurering  (CON/2010/83), Duitsland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Advies inzake woningbouwverenigingen (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. ECB-Advies inzake bezoldiging van het personeel van Banco de Portugal en de begroting (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Advies inzake beperkingen van contante betalingen (CON/2010/79), Bulgarije, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Advies inzake het gewijzigde kader voor monetaire beleidstransacties met het oog op verdergaande harmonisering met het Eurosysteem (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Advies inzake wijzigingen van de Grondwet en de Wet op wetgeving, betreffende de wetgevende bevoegdheden van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Hongarije, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/75), Ierland, 2.11.2010.
 647. Advies inzake een verhoging voor Oostenrijk van de Nieuwe Kredietovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2010/74), Oostenrijk, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied  (CON/2010/72), PB C 278 van 15.10.2010, blz. 1.
 650. Advies inzake de verlenging van Ierse overheidsgarantie voor bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/71), Ierland, 16.9.2010.
 651. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het runnen van Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Se