Alle ECB adviezen

 1. Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
 6. Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
 10. Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.
 16. Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 19. Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.
 22. Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
 23. Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
 28. Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
 33. Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 42. Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 45. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
 50. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), 20.4.2016.Aanvullende informatie
 52. Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering (CON/2016/23), Slovenië, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 55. Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
 62. Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
 66. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 67. Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
 74. Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
 80. Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 83. Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 85. Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 86. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
 91. Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
 93. Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
 95. Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
 117. Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen (CON/2015/15), Hongarije, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen (CON/2015/14), Griekenland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95  (CON/2015/10), PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 125. Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en de leden van haar besluitvormende organen (CON/2015/8), Slovenië, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pankki (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advise inzake de evaluatie van de missie en organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2015/4), PB C 192 van 10.6.2015, blz. 1.
 131. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Advies inzake het afwikkelingscollege (CON/2015/2), België, 21.1.2015.
 133. Advies inzake verzoeken om te mogen optreden als een onderneming die haar activiteit afbouwt (CON/2015/1), Oostenrijk, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds (CON/2014/92), Roemenië, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
 138. Advies inzake kredietvereisten (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Advies inzake de conversie in vreemde valuta luidende leningen (CON/2014/87), Hongarije, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies inzaker de algemene voorwaarden voor consumentenkrediet (CON/2014/85), Hongarije, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (CON/2014/84), PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.
 143. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen  (CON/2014/83), PB C 137 van 27.4.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 144. Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) (CON/2014/82), Spanje, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Advies inzake girale effecten (CON/2014/81), Slovenië, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/80), Hongarije, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies inzake het juridische kader voor coöperatieve banken (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Advies inzake een aan financiële instellingen verleend specifiek belastingvoordeel (CON/2014/77), Hongarije, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Advies inzake specifieke afwikkelingsregels voor overeenkomsten betreffende consumptief krediet  (CON/2014/76), Hongarije, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Advies inzake de vaststelling van gewogen gemiddelde rendementen voor federale leningen en de benoeming van externe accountants (CON/2014/75), Oostenrijk, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Advies inzake regels betreffende conflictenbelangen voor leden van de besluitvormende organen en directieleden van Banca d’Italia (CON/2014/73), Italië, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Advies inzake nadere op specifiieke consumentenkredietcontracten toepasselijke regels (CON/2014/72), Hongarije, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Advies inzake de publicatie van het jaarlijkse kostenpercentage voor kredietovereenkomsten voor consumenten  (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Advies betreffende de scheiding en regulering van bankactiviteiten (CON/2014/70), Frankrijk, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Advies inzake de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken  (CON/2014/67), Duitsland, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
 159. Advies inzake de reservevereisten in verband met de invoering van de euro (CON/2014/68), Litouwen, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Advies inzake actieve belastinglatenties (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2014/65), Litouwen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies inzake met onderlinge waarborgverenigingen verbonden spaarbanken  (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/62), Hongarije, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Advies inzake de herdenominatie van het kapitaal en van de effecten van ondernemingen (CON/2014/63), Litouwen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Advies inzake reorganisatie en liquidatiemaatregelen betreffende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Oostenrijk, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Advies inzake nieuwe algemene maatregelen die voortvloeien uit een besluit van het Supreme Court betreffende contracten voor consumentenleningen  (CON/2014/59), Hongarije, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen  (CON/2014/58), PB C 352 van 7.10.2014, blz. 4.Aanvullende informatie
 168. Advies inzaake de afwikkeling van kredietinstellingen en andere instellingen (CON/2014/60), Cyprus, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Advies inzake het Centrale Kredietregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Advies inzake de bevoegdheid voor muntstukkenuitgifte (CON/2014/56), Cyprus, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Advies inzake de reproductie van eurobankbiljetten en forint bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/55), Hongarije, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Advies inzake regels betreffende de raadpleging van de ECB (CON/2014/54), Slowakije, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 174. Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen (CON/2014/50), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 1.
 176. Advies inzake de leeftijdsbegrenzing die geldt voor het mandaat van de Gouverneur en de plaatsvervangende gouverneurs van de Banque de France  (CON/2014/51), Frankrijk, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Advies inzake het verwerken, de distributie en bescherming tegen vervalsing van bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/48), Hongarije, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Advies van de ECB van 24 juni 2014 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (CON/2014/49), PB C 336 van 26.9.2014, blz. 5.Aanvullende informatie
 181. Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken (CON/2014/45), Bulgarije, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Advies inzake maatregelen die de SSm-verordening flankeren (CON/2014/43), Oostenrijk, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Advies inzake verantwoordelijke leningsvoorwaarden (CON/2014/44), Hongarije, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Advies inzake de rentevergoeding op minimumreserves (CON/2014/42), Litouwen, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Advies inzake de kortetermijn liquiditeitsvereisten van kredietinstellingen (CON/2014/41), Hongarije, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen (CON/2014/40), Spanje, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Advies inzake de toegang voor het publiek tot specifieke informatie van dubieuze leningen van bepaalde banken (CON/2014/39), Slovenië, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Advies inzake de remuneratie van het personeel en de leden van de besluitvormende organene van Banca d’Italia en de belastingheffing op haar geherwaardeerde aandelen (CON/2014/38), Italië, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Advies inzake de beperking op contante betalingen en ontvangsten (CON/2014/37), Roemenië, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Advies betreffende een voorstel voor een verordening inzake geldmarktfondsen  (CON/2014/36), PB C 255 van 6.8.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 191. Advies inzake pensioenbeperkingen (CON/2014/35), Oostenrijk, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Advies inzeke het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2014/33), Litouwen, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Advies inzake bepaalde bankbiljetten en muntstukken die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2014/32), Zweden, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Advies inzake de oplossing van crises in the financiële markten (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Advies inzake overheidsfinanciën (CON/2014/30), Litouwen, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen via het HFSF (CON/2014/29), Griekenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Advies inzake het monitoren van het gebruik van kredietbeoordelingen door marktdeelnemers (CON/2014/28), Litouwen, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Advies inzake valutawisselexploitanten (CON/2014/27), Litouwen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Advies inzake met overheidseffecten verbandhoudende transacties (CON/2014/26), Roemenië, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenië, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Advies inzake crisisbeheer (CON/2014/24), Litouwen, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Advies inzake de regels betreffende belangenconflicten voor topambtenaren van Banco de España  (CON/2014/22), Spanje, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Advies inzake de mismatch van looptijd en deviezenposities van kredietinstellingen (CON/2014/15), Hongarije, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Advies inzake wijzigingen in het bestuur van de Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italië, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.
 211. Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.
 212. Advies inzake de invoering van de Euro in Litouwen (CON/2014/14), Litouwen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.
 214. Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (CON/2014/12), Nederland, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 215. Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Advies van de ECB van 5 februari 2014 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aanvullende informatie
 217. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties  (CON/2014/10), PB C 193 van 5.2.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 218. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Hongarije, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Advies inzake het loon voor overheidsambtenaren gedurende ziekteverlof (CON/2014/7), Ierland, 28.1.2014.
 220. Advies inzake het afronden van in Euro luidende betalingen (CON/2014/6), België, 23.1.2014.
 221. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum  (CON/2014/3), PB C 80 van 19.3.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 222. Advies inzake toegang tot informatie over bezit van ambtenaren (CON/2014/5), Slovenië, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2014/4), Litouwen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2014/1), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 3.
 225. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende indexen die als benchmarks worden gehanteerd in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2014/2), PB C 113 van 15.4.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 226. Advies inzake een kapitaalverhoging van Banca d'Italia (CON/2013/96), Italië, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Advies inzake gedekte obligaties (CON/2013/94), Roemenië, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Advies inzake de variabele beloning van werknemers van effectenhandelaars (CON/2013/95), Denemarken, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Advies inzake het kredietregister (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Advies inzake de beheersing van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia  (CON/2013/92), Italië, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Advies inzake de overheidsfinanciën in Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Advies inzake de overheidsfinanciën in Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Advies inzake de verwerking en de distributie van bankbiljetten, en hun bescherming tegen valsemunterij in Hongarije (CON/2013/89), Hongarije, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Advies inzake de gegevensrapportageverplichtingen ter ondersteuning van de taken van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Hongarije, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Advies inzake maatregelen ter versterking van bankstabiliteit (CON/2013/86), Slovenië, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Advies inzake het bestuur van de Autoriteit Financieel Toezicht (CON/2013/83), Denemarken, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas en de reikwijdte van overheidsaudit daarop (CON/2013/85), Litouwen, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Advies inzake vergunningverlening aan, regulering van en toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/81), Cyprus, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2013/79), Litouwen, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Advies inzake wijziging van beslissingsbevoegdheden van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Advies van de ECB inzake het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (CON/2013/77), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 246. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (CON/2013/76), PB C 109 van 11.4.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 247. Advies inzake de financiële herstructurering van bedrijven (CON/2013/75), Slovenië, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Advies inzake de overdracht van het beheer van overheidseigendom aan Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Roemenië, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Advies inzake maatregelen betreffende bankherstructurering (CON/2013/73), Slovenië, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72), PB C 14 van 16.10.2013, blz. 5.Aanvullende informatie
 251. Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader (CON/2013/71), Hongarije, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (CON/2013/70), Slovenië, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. ECB-Advies inzake wijzigingen aan de wet op de Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 254. Advies inzake een nieuwe statistische taak van de Nationale Bank van België  (CON/2013/68), België, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 255. Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Advies inzake kredietcoöperaties (CON/2013/63), Litouwen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Advies inzake de verlening van betaaldiensten door Banka Slovenije ten behoeve van budgetgebruikers (CON/2013/62), Slovenië, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Advies inzake de autonomie van Banco de España in personeelsaangelegenheden en inzake de mandaatsbeëindiging van de Gouverneur (CON/2013/61), Spanje, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken (CON/2013/67), Slovenië, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 264. Advies inzake het jaarrekeningenregister  (CON/2013/58), Slowakije, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen (CON/2013/57), Griekenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader (CON/2013/56), Hongarije, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Advies inzake maatregelen betreffende het stimuleren van kredietverlening op lange termijn (CON/2013/55), België, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 268. Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/54), Cyprus, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Zweden, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/51), Cyprus, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen (CON/2013/52), Spanje, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Advies inzake stabilisatiemaatregelen (CON/2013/50), Roemenië, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Advies inzake bijkantoren van niet-EER kredietinstellingen (CON/2013/49), Ierland, 9.7.2013.
 274. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland  (CON/2013/48), PB C 204 van 18.7.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 275. Advies inzake de reservevereisten in samenhang met de invoering van de euro (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Advies inzake hervorming van bezoldigingen en pensioenen (CON/2013/46), Ierland, 28.6.2013.
 277. Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka (CON/2013/45), Litouwen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Advies inzake een speciale heffing op kredietinstellingen (CON/2013/44), Cyprus, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten (CON/2013/43), België, 12.6.2013.Aanvullende informatie
 280. Advies inzake herstel- en afwikkelplannen (CON/2013/42), België, 10.6.2013.Aanvullende informatie
 281. Advies inzake de gewijzigde governance van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Advies inzake makroprudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/39), Roemenië, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Hongarije, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Advies betreffende het Griekse Fonds voor Financiële Stabiliteit  (CON/2013/38), Griekenland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (CON/2013/37), PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.Aanvullende informatie
 286. Advies inzake de status van kredietinstellingen en het opzetten van financieringsbedrijven (CON/2013/36), Frankrijk, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35), PB C 176 van 21.6.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 288. Advies inzake schuldregelingen voor personen met teveel schulden (CON/2013/34), Griekenland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Advies inzake hypotheekgeverbescherming (CON/2013/33), Spanje, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een voorstel voor een verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (CON/2013/32), PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 291. Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României (CON/2013/31), Roemenië, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Advies inzake macroprudentieel beleid (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 293. Advies inzake een consumentenkredietregister (CON/2013/29), Frankrijk, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Advies inzake de bescherming tegen risico's en de scheiding van bankaktiviteiten (CON/2013/28), Duitsland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Advies inzake het kader voor overheidsgaranties en overheidsgaranties voor Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), België, 15.4.2013.Aanvullende informatie
 296. Advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen.  (CON/2013/26), Oostenrijk, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Advies inzake het deposito-garantie fonds (CON/2013/25), Spanje, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 299. Advies betreffende bijzondere hypothecaire transacties (CON/2013/23), Slowakije, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Advies inzake betalingsbalansrapportage (CON/2013/22), Oostenrijk, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit (CON/2013/21), Slovenië, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Advies inzake slapende depositorekeningen bij kredietinstellingen (CON/2013/20), Griekenland, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2013/18), België, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 305. Advies inzake de herkaptalisatie van kredietinstelligen (CON/2013/17), Griekenland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Advies inzake de bijdragen van de Oesterreichische Nationalbank aan de Poverty Reduction van het Internationaal Monetair Fonds en een bilaterale leningsovereenkomst tussen het het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Oostenrijk, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Advies inzake de winstverdeling van de Bank of Greece  (CON/2013/15), Griekenland, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit (CON/2013/13), België, 18.2.2013.Aanvullende informatie
 310. Advies inzake het aanttrekken van deposito's en effectenrekeningbeheer door de schatkist (CON/2013/12), Hongarije, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Advies inzake beperkingen van betalingen in contanten bij loonuitbetaling (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen (CON/2013/10), Cyprus, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2013/9), Denemarken, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Advies inzake een overheidsgarantie voor bepaalde verbintenissen van dochtermaatschappijnen van Dexia SA  (CON/2013/8), Frankrijk, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Advies inzake geldovermakingen en automatische-incasso transacties (CON/2013/7), Italië, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Advies inzake nieuwe aan de Banca Naţională a României toegekende bevoegdheden inzake nationale schuld en nationale kredietverzuimswaps (CON/2013/6), Roemenië, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat betreft de bewaardertaken, bezoldigingsbeleid en sancties (CON/2013/4), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 18.
 319. Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen (CON/2013/3), Spanje, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben  (CON/2013/2), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 321. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/111), Ierland, 21.12.2012.
 323. Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2012/110), Litouwen, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Advies inzake de instelling van kapitaalbuffers voor de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italië, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Advies inzake vermogensbeheerders (CON/2012/108), Spanje, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Advies inzake high frequency trading  (CON/2012/107), Duitsland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Advies inzake bancaire en financiële stabiliteit (CON/2012/106), Frankrijk, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten  (CON/2012/103), PB C 70 van 9.3.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 329. Advies betreffende de implementatie van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie  (CON/2012/105), Litouwen, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Advies inzake financiële wetgeving (CON/2012/104), Denemarken, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Advies inzake bepaalde voorwaarden voor het verstrekken van leningen (CON/2012/102), Roemenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Advies inzake de Bankwet (CON/2012/101), Slovenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Advies inzake een overheidsgarantie ter dekking van bepaalde verplichtingen van dochterondernemingen van Dexia SA  (CON/2012/100), België, 30.11.2012.Aanvullende informatie
 334. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot instelling van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2012/99), PB C 39 van 12.2.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 335. Advies inzake de verlenging van een Ierse overheidsgarantie van beleenbare passiva van kredietinstellingen (CON/2012/98), Ierland, 29.11.2012.
 336. Advies betreffende verschillende reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten aan de Commissie zijn voorgelegd met het oog op vaststelling middels een gedelegeerde verordening van de Commissie en uitvoeringsverordeningen tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  (CON/2012/95), PB C 60 van 1.3.2013, blz. 1.
 337. Advies inzake de invoering van de euro (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) (CON/2012/96), PB C 30 van 1.2.2013, blz. 6.Aanvullende informatie
 339. Advies inzake de gewijzigde Wet op de heffing financiële transacties (CON/2012/94), Hongarije, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Advies inzake een heffing op financiële diensten en inzake een heffing op de totale waarde van de balans van een bank (CON/2012/93), Slovenië, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Advies inzake gedekte obligaities (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Duitsland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Advies inzake het gewijzigde kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2012/90), Griekenland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Advies inzake eurobankbiljetten en euromuntstukken en gewijzigde statuten van de Banco de España (CON/2012/89), Spanje, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Advies inzake de stabilisatie van de financiële markt (CON/2012/88), Duitsland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Advies inzake de spelling van de eenheidsmunt (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Advies inzake de personeelsremuneratie en de begroting van Banco de Portugal (CON/2012/86), Portugal, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (CON/2012/84), PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 349. Advies inzake overheidsgaranties voor kredietinstellingen (CON/2012/85), Cyprus, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2012/83), Slowakije, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Advies inzake het controleren van cash (CON/2012/82), Duitsland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Advies inzake de winstverdeling tussen de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de Belgische Staat (CON/2012/81), België, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 353. Advies inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka  (CON/2012/80), Letland, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Advies inzake fiscale regels en het beheer van bankrekeningen en betalingen van begrotingsorganisaties (CON/2012/79), Bulgarije, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Advies inzake open-markttransacties en permanente faciliteiten (CON/2012/78), Roemenië, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP): indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP, wat betreft de vaststelling van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven en betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, wat de vaststelling van indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen betreft (CON/2012/77), PB C 73 van 13.3.2013, blz. 5.
 357. Advies inzake de vrijheid van informatie (CON/2012/76), Ierland, 19.10.2012.
 358. Advies inzake Europese financiële bijstand (CON/2012/75), Spanje, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/74), Ierland, 5.10.2012.
 360. Advies inzake de voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Advies inzake een geconsolideerd rechtskader voor betalingsdiensten (CON/2012/72), Polen, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Advies inzake de versterking van bankstabiliteit (CON/2012/71), Slovenië, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Advies inzake met het faillissement van natuurlijke personen verband houdende maatregelen (CON/2012/70), Ierland, 14.9.2012.
 364. Advies inzake een kapitaalverhoging van de Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Advies inzake financiële coöperaties (CON/2012/68), Ierland, 4.9.2012.
 366. Advies inzake de rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties (CON/2012/67), Oostenrijk, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Advies inzake rapportagevereisten betreffende buitenlandse handel (CON/2012/66), Duitsland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Advies inzake de verhoging van de Oostenrijkse quota bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/65), Oostenrijk, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Advies inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italië, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Advies inzake het stabiliserende begrotingsbeleid en de instelling bij Lietuvos bankas van een anti-crisis overheidsreserverekening (CON/2012/63), Litouwen, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
 372. Advies inzake de hervorming van toezicht op verzekering en pensioenvoorziening (CON/2012/61), Italië, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/60), Spanje, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Advies inzake de belasting op financiële transacties (CON/2012/59), Hongarije, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Advies inzake de Sloveense Sovereign Holding  (CON/2012/57), Slovenië, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2012/56), PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 378. Advies inzake de versterking van financieel toezicht en het instellen van een comité financiële stabiliteit  (CON/2012/55), Duitsland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Advies inzake oude bankbiljetten die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2012/54), Zweden, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regulering (CON/2012/52), Ierland, 16.7.2012.
 381. Advies inzake de bankheffing en bijdragen aan het depositogarantiestelsel  (CON/2012/53), Slowakije, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Advies inzake de 2002-2007 wetten op de Central Bank of Cyprus  (CON/2012/51), Cyprus, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Advies inzake de herkapitalisatie van de Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Hongarije, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Advies inzake bankherkapitalisatie  (CON/2012/48), Slovenië, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Advies inzake het voorkomen van vertraagde betalingen  (CON/2012/47), Slovenië, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Advies inzake de reorganisatie en verkoop van onroerend goed activa in de financiële sector (CON/2012/46), Spanje, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Advies inzake de verhoogde quota van Hongarije bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2012/45), Hongarije, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Advies inzake de Wet op Česká národní banka  (CON/2012/44), Tsjechië, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Advies inzake de wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Hongarije, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Advies inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vrijstellingen, algemene voorwaarden voor bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomwerking, transparantie en toezicht (CON/2012/42), PB C 47 van 19.2.2013, blz. 1.
 392. Advies inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Advies inzake schuldregelingen voor personen met te veel schulden (CON/2012/40), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/39), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Advies inzake oversight op retailbetalingsdiensten en -systemen (CON/2012/38), Italië, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Advies inzake betalingen in contanten  (CON/2012/37), Denemarken, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en de kwaliteit van de chartale geldomloop (CON/2012/34), Duitsland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Advies inzake werkingskosten verband houdend met toezicht (CON/2012/35), België, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 399. Advies inzake beperkingen op verrekeningen in contant geld  (CON/2012/36), Litouwen, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Advies inzake betalingen in contanten (CON/2012/33), Spanje, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Advies van de ECB van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese socialeondernemerschapsfondsen  (CON/2012/32), PB C 175 van 19.6.2012, blz. 11.
 402. Advies inzake het Deposito Garantie Fonds en het bankafwikkelingsregime (CON/2012/30), Denemarken, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Advies inzake de Statuten van the Bank of Greece (CON/2012/31), Griekenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Advies inzake het Staatsfonds voor de garantie van de stabiliteit van het staatspensioenstelsel (CON/2012/29), Bulgarije, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en woningkredietovereenkomsten (CON/2012/27), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 408. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/25), Griekenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Advies betreffende een voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings  (CON/2012/24), PB C 167 van 13.6.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 410. Advies inzake herkapitalisering betreffende uitvoeringsmaatregelen (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2012/22), Slovenië, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Advies inzake i) een voorstel voor een richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, ii) een voorstel voor een verordening betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EMIR) betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, iii) een voorstel voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, en iv) een voorstel voor een verordening betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)  (CON/2012/21), PB C 161 van 7.6.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 413. Advies inzake de deelname van Italië aan de programma's van het Internationaal Monetair Fonds in antwoord op de financiële crisis (CON/2012/20), Italië, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Adviez inzake de benoeming van de leden van de Raad van bestuur van Latvijas Banka  (CON/2012/19), Letland, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Advies inzake versterkte economische governance van het eurogebied (CON/2012/18), PB C 141 van 17.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 416. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), PB C 137 van 12.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 417. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2012/16), Letland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Adviez inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidsbevinding van euromuntstukken (CON/2012/15), Griekenland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/14), Griekenland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/13), Spanje, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Advies inzake de voorwaarden van door de Griekse Staat uitgegeven of gegarandeerde effecten (CON/2012/12), Griekenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Advies inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector (CON/2012/11), Spanje, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Advies inzake het liquiditeitsbeheer in de schatkistrekeningen van Banca d’Italia en de selectie van tegenpartijen voor daarmee verband houdende transacties (CON/2012/9), Italië, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie  (CON/2012/10), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 425. Advies inzake het controlestelsel voor transacties in giraal overdraagbare effecten (CON/2012/8), Griekenland, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Advies inzake het stelsel van reserveverplichtingen (CON/2012/7), Roemenië, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Advies inzake pensioenhervormingen in de overheidssector (CON/2012/6), Ierland, 26.1.2012.
 428. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en een voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2012/5), PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
 429. Advies inzake gedematerialiseerde effecten (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Advies inzake maatregelen ter stabilisering van de financiële markt (CON/2012/2), Duitsland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Advies inzake een garantieregeling voor de verplichtingen van Italiaanse banken en inzake de inwisseling van Lira bankbiljetten (CON/2012/4), Italië, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Advies inzake de salarissen van ambtenaren  (CON/2012/1), Cyprus, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Advies inzake de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen (CON/2011/107), Griekenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Advies inzake de onafhankelijkheid van Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Hongarije, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Advies inzake Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Hongarije, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Advies inzake de oprichting en de financiering van een resolutiefonds en de gewijzigde berekening van bijdragen aan het deposito-garantiestelsel (CON/2011/103), België, 12.12.2011.Aanvullende informatie
 437. Advies inzake de echtheidsbevinding van voor omloop ongeschikte euromuntstukken en het opleggen van administratieve maatregelen en boetes (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 438. Advies inzake de betaling van een verhoogde quota van Roemenie bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/102), Roemenië, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Advies inzake wetgeving betreffende effectenmarkten (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/100), PB C 364 van 14.12.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
 441. Advies inzake de gewijzigde regels betreffende de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litouwen, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Advies inzake wetgeving betreffende de financiering van het centraal register van bankrekeningnummers (CON/2011/98), België, 7.12.2011.Aanvullende informatie
 443. Advies inzake fiscale verantwoordelijkheid (CON/2011/96), Slowakije, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Advies inzake vaststelling en betaling van quota-aandelen in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Adviez inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen door de overheid (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/94), Italië, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Advies inzake het beheer van financiële crises en het inrichten van een onafhankelijk fonds voor financiële stabiliteit (CON/2011/93), Cyprus, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/92), Duitsland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Advies inzake de gewijzigde winstverdelingsregels van Lietuvos banka (CON/2011/91), Litouwen, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Advies inzake de betaling door Banco de Portugal van een verhoogde quota van Portugal bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Advies inzake een verliesgarantie in verband met een uitgebreide compensatieregeling (CON/2011/90), Denemarken, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie ten aanzien van in aanmerking komende verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2011/88), Ierland, 7.11.2011.
 453. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en leningsovereenkomsten inzake huisaankoop (CON/2011/87), Hongarije, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en overbruggingsbanken (CON/2011/86), Roemenië, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrijk, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/84), Ierland, 21.10.2011.
 457. Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Advies inzake regels die van toepassing zijn op hypotheek- en gemeenteobligaties in Slovenië (CON/2011/81), Slovenië, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Advies inzake het register voor financiële rekeningen (CON/2011/80), Slowakije, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), België, 13.10.2011.Aanvullende informatie
 462. Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2011/78), Slovenië, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/77), PB C 301 van 12.10.2011, blz. 2.Aanvullende informatie
 464. Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel (CON/2011/76), Nederland, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 465. Advies inzake minimumreserves (CON/2011/75), Tsjechië, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Advies inzake kredietverlening aan natuurlijke personen (CON/2011/74), Roemenië, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Advies inzake wijzigingen in de Griekse regeling voor crisisafwikkeling voor kredietinstellingen (CON/2011/72), Griekenland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Advies inzake de categorieën van bemiddelaars die gemachtigd zijn op rekening gedematerialiseerde effecten aan te houden uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden (CON/2011/71), België, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 470. Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken (CON/2011/70), Slovenië, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering (CON/2011/69), Ierland, 9.9.2011.
 472. Advies inzake de ratificatie door Italië van een wijziging van de artikelen van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds en de quotaverhoging (CON/2011/68), Italië, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen (CON/2011/67), Litouwen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Advies inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken  (CON/2011/65), PB C 273 van 16.9.2011, blz. 2.
 475. Advies inzake een bijzondere heffing op in Slowakije actieve financiële instellingen (CON/2011/66), Slowakije, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop  (CON/2011/64), België, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 477. Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Advies inzake de gewijzigde Wet tot voorkoming van achterstallige betalingen (CON/2011/61), Slovenië, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen (CON/2011/60), Nederland, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 481. Advies betreffende de recirculatie van contant geld en de bescherming van nationale en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij  (CON/2011/59), Hongarije, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten  (CON/2011/58), PB C 240 van 18.8.2011, blz. 3.
 483. Advies inzake de conversie van filialen van buitenlandse kredietinstellingen in dochterondernemingen (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie  (CON/2011/56), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 21.Aanvullende informatie
 485. Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten (CON/2011/55), Slovenië, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Advies inzake grensoverschrijdende transacties (CON/2011/54), Spanje, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Advies van de Hongaarse Rekenkamer ('State Audit Office') inzake de audit van Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Hongarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten (CON/2011/52), Bulgarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten  (CON/2011/51), Tsjechië, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het gecentraliseerde effectendepot (CON/2011/50), Bulgarije, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet (CON/2011/49), Slowakije, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (CON/2011/48), PB C 182 van 23.6.2011, blz. 6.
 493. Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen (CON/2011/46), Litouwen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Advies inzake de invoering van een compensatieregeling voor banken in moeilijkheden (CON/2011/45), Denemarken, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie  (CON/2011/44), PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.Aanvullende informatie
 497. Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 498. Advies van de ECB van 4 mei 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2011/42), PB C 159 van 28.5.2011, blz. 10.Aanvullende informatie
 499. Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2011/41), België, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 500. Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa (CON/2011/40), Slovenië, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/39), Ierland, 26.4.2011.
 502. Advies inzake wijzigingen in de governancestructuur van de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Oostenrijk, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Advies inzake het versterken van de governance bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (CON/2011/37), Nederland, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 504. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece (CON/2011/36), Griekenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Advies inzake de beheerprocedure van afwikkelingsrisico’s voor netto-vereveningssystemen  (CON/2011/35), Roemenië, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis  (CON/2011/34), Griekenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Advies inzake het Voorstel van een Grondwet aangaande Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Hongarije, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Advies van de ECB van 7 april 2011 inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro  (CON/2011/32), PB C 155 van 25.5.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 509. Advies inzake de totale balanswaarde van een bank (CON/2011/31), Slovenië, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Advies inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningmummers (CON/2011/30), België, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 511. Advies inzake een specifieke belasting op banken en het opzetten van een onafhankelijk financieel stabiliteitsfonds (CON/2011/29), Cyprus, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Advies inzake de opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique als centrale depositaris van protesten (CON/2011/28), België, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 513. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2011/26), Roemenië, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties (CON/2011/27), Cyprus, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Advies inzake het voorkomen van niet-tijdige betlaingen (CON/2011/25), Slovenië, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Advies inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben  (CON/2011/24), PB C 140 van 11.5.2011, blz. 8.Aanvullende informatie
 517. Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Advies van de ECB van 11 maart 2011 inzake een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (CON/2011/22), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 16.
 519. Advies betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CON/2011/20), België, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 520. Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2011/19), Frankrijk, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)  (CON/2011/18), PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 522. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps  (CON/2011/17), PB C 91 van 23.3.2011, blz. 1.
 523. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/16), PB C 74 van 8.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 524. Advies inzake wetgeving betreffende het deposito-garantiefonds (CON/2011/15), Roemenië, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels  (CON/2011/12), PB C 99 van 31.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 527. Advies inzake hervorming van de economische governance in de Europese Unie  (CON/2011/13), PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
 528. Advies inzake de opname van kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Advies inzake wijzigingen van de Poolse Grondwet betreffende de aanneming van de euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Advies inzake de deelname van Italië aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis (CON/2011/10), Italië, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Advies inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de heronderhandeling over de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Monaco  (CON/2011/8), PB C 60 van 25.2.2011, blz. 1.
 532. Advies inzake het gewijzigde nationale kader betreffende monetaire beleidstransacties met het oog op verdere harmonisatie met het Eurosysteem (CON/2011/7), Litouwen, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Advies betreffende een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat  (CON/2011/6), PB C 62 van 26.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 534. Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 535. Advies inzake gesloten beleggingsfondsen die niet-publieke participatiebewijzen uitgeven (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Advies inzake wijzigingen op de Bankwet (CON/2011/3), Slovenië, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de Beurs van Cyprus (CON/2011/2), Cyprus, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 539. Advies inzake de verlenging van overheidssteun en van herkapitaliseringsmaatregelen voor financiële instellingen behoudens een besluit van de Europese Commissie (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Advies inzake de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de wetgevende bevoegdheden van zijn President (CON/2010/94), Hongarije, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Advies inzake het verlengen van overheidsgaranties voor banken en andere instellingen en de verlenging van de herkapitalisatieregeling van overheidswege (CON/2010/93), Zweden, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen (CON/2010/92), Ierland, 17.12.2010.
 543. Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 544. ECB-Advies inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Monetaire Raad en de bezoldiging van de leden van de Raad van Comissarissen van Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Hongarije, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. ECB-Advies inzake enige nieuwe bepalingen betreffende contant geld in omloop  (CON/2010/89), Slowakije, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Advies inzake de verhoging van het kapitaal en de wettelijke reserve van Banque de France (CON/2010/88), Frankrijk, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en inzake sancties vanwege het niet beschermen van eurobankbiljetten en euromuntstukken tegen valsemunterij (CON/2010/87), Griekenland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Advies inzake het tijdelijke aanhouden van aandelen door kredietinstellingen gedurende financiële herstructureringen of reddingsoperaties van ondernemingen (CON/2010/86), Roemenië, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Advies inzake de ratificatie of implementatie van een Overeenkomst betreffende Postale Betalingsdiensten (CON/2010/85), 1.12.2010.
 550. Advies inzake het kader van minimumreserves (CON/2010/84), Estland, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus  (CON/2010/82), PB C 337 van 14.12.2010, blz. 1.
 552. Advies inzake bankenherstructurering  (CON/2010/83), Duitsland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Advies inzake woningbouwverenigingen (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. ECB-Advies inzake bezoldiging van het personeel van Banco de Portugal en de begroting (CON/2010/80), Portugal, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Advies inzake beperkingen van contante betalingen (CON/2010/79), Bulgarije, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Advies inzake het gewijzigde kader voor monetaire beleidstransacties met het oog op verdergaande harmonisering met het Eurosysteem (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Advies inzake wijzigingen van de Grondwet en de Wet op wetgeving, betreffende de wetgevende bevoegdheden van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Hongarije, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/75), Ierland, 2.11.2010.
 560. Advies inzake een verhoging voor Oostenrijk van de Nieuwe Kredietovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2010/74), Oostenrijk, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied  (CON/2010/72), PB C 278 van 15.10.2010, blz. 1.
 563. Advies inzake de verlenging van Ierse overheidsgarantie voor bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/71), Ierland, 16.9.2010.
 564. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het runnen van Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Advies inzake maatregelen tot het herstel van het budgettair evenwicht (CON/2010/69), Roemenië, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Advies inzake reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2010/68), Hongarije, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Advies inzake een ontwerpverordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie (CON/2010/67), PB C 252 van 18.9.2010, blz. 1.
 568. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende officiële statistieken (CON/2010/66), Roemenië, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het depositogarantiestelsel (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid  (CON/2010/65), PB C 223 van 18.8.2010, blz. 1.
 571. Advies inzake uitvoeringsregels betreffende beloningssystemen van instellingen en verzekeringsmaatschappijen (CON/2010/63), Duitsland, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Advies inzake wijzigingen van diverse wetten betreffende het verminderen van financiële onevenwichtigheden (CON/2010/62), Hongarije, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Advies inzake bepaalde bevoegdheden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Bulgarije, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Advies inzake het kader betreffende minimumreserves (CON/2010/60), Estland, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Advies inzake de carrières van ambtenaren van de Deutsche Bundesbank  (CON/2010/59), Duitsland, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Advies inzake het beteugelen van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia (CON/2010/58), Italië, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Advies inzake de overdracht van prudentiële toezichtstaken aan de Oostenrijke Autoriteit Financiële Markten (CON/2010/57), Oostenrijk, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Advies inzake de gewijzigde wet op de Magyar Nemzeti Bank vanwege de invoering van salarisverlagingen (CON/2010/56), Hongarije, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Advies inzake informatieverstrekking en andere verplichtingen van Banka Slovenije als verstrekker van betalingsdiensten voor begrotingsmiddels in aanmerking komende overheidsinstanties (CON/2010/55), Slovenië, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Advies inzake het oprichten van het Fonds voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/54), Griekenland, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Advies inzake beperkingen op short selling (CON/2010/53), Duitsland, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland (CON/2010/52), PB C 190 van 14.7.2010, blz. 1.
 583. Advies inzake de salarissen van het personeel van Banca Naţională a României (CON/2010/51), Roemenië, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Advies inzake het verlenen van overheidsgaranties aan banken en andere instellingen en de verlenging van de recapitalisatieregeling van de overheid (CON/2010/50), Zweden, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Advies inzake de herstructurering van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ierland, 17.6.2010.
 586. Advies inzake het recht van Sveriges Riksbank om informatie te verzamelen bij Zweeds effectenemittenten (CON/2010/49), Zweden, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Advies inzake de Wet op gedekte obligaties (CON/2010/47), Duitsland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Advies inzake de wijziging van verscheidene bepalingen van de wet op het bankwezen (CON/2010/46), Slovenië, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Advies inzake wijzigingen in het financiële stabiliteitsregime (CON/2010/45), Denemarken, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Advies inzake statistieken, grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Bulgarije, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Advies inzake een aantal Banque de France betreffende bepalingen (CON/2010/44), Frankrijk, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas, het mandaat en de beloning van leden van de Raad van bestuur, immuniteit van externe reserves van buitenlandse centrale banken en jaarrekeningen van Lietuvos bankas (CON/2010/42), Litouwen, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Advies inzake beloningssystemen in instellingen en verzekeringsondernemingen (CON/2010/41), Duitsland, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Advies inzake een bilaterale lening tussen het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Oostenrijk, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Advies inzake de overdracht van rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitgifte, distributie en aflossing van overheidsschuld (CON/2010/39), Cyprus, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Advies inzake nieuwe denominaties voor muntstuken en bankbiljetten (CON/2010/38), Zweden, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Advies inzake een wijziging van de regels die het voortzetten van het ambt van de president van Narodowy Bank Polski verzekeren (CON/2010/37), Polen, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Advies inzake een wetsontwerp betreffende de herinvoering van redelijkheid in belastingheffing en betreffende belastingontwijking (CON/2010/36), Griekenland, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Advies inzake aanvullende financiële stabiliteitsmaatregelen in Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Advies inzake schuldregelingen voor natuurlijke personen die teveel schulden hebben (CON/2010/34), Griekenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Advies inzake toezicht op particuliere verzekering, de invoering van een garantiefonds voor particuliere levensverzekeringen en overige bepalingen (CON/2010/33), Griekenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Advies inzake een wijziging van de regels betreffende voorzieningen van Narodowy Bank Polski tegen wisselkoersrisico’s (CON/2010/32), Polen, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Advies inzake de gewijzigde Wet op kredietinstellingen en financiële ondernemingen ter invoering van nadere stabiliseringsmaatregelen voor de financiële markt (CON/2010/31), Hongarije, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Advies inzake de hervorming van de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2010/30), Ierland, 7.4.2010.
 605. Advies inzake het ook aan banken en andere instellingen toekennen van overheidsgaranties (CON/2010/29), Zweden, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28), PB C 103 van 22.4.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 607. Advies inzake een nieuw wettelijk kader betreffende integriteit en preventie van corruptie aangaande de toepassing ervan op Banka Slovenije en haar besluitvormende organen (CON/2010/27), Slovenië, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Advies inzake een wetsontwerp betreffende overheidskapitaalinvesteringen in depositobanken (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Advies inzake onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en het verbod op monetaire financiering (CON/2010/25), Bulgarije, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Advies inzake een wijziging van de Wet op Danmarks Nationalbank betreffende de autoriteit voor het verzamelen van informatie ter compilatie van statistieken (CON/2010/24), Denemarken, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2010/23), PB C 87 van 1.4.2010, blz. 1.
 612. Advies betreffende de bijdrage van Oostenrijk aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF (CON/2010/22), Oostenrijk, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader betreffende de liquiditeitsverruiming van de economie als antwoord op de impact van de internationale financiële crisis (CON/2010/21), Griekenland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Advies inzake wijzigingen betreffende de Wet op en de statuten van Eesti Pank (CON/2010/20), Estland, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2010/19), PB C 58 van 10.3.2010, blz. 3.Aanvullende informatie
 616. Advies inzake de invoering van een 7-daagse depositofaciliteit (CON/2010/18), Letland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Advies inzake de invoering van het Hellenic Statistical System en een onafhankelijke statistische autoriteit (CON/2010/17), Griekenland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Advies inzake de Ierse leningsovereenkomst met het Internationale Monetair Fonds (CON/2010/15), Ierland, 9.2.2010.
 620. Advies inzake maatregelen ter ondersteuning van bankleningen aan ondernemingen (CON/2010/14), Polen, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Advies inzake de specifieke administratieve procedure die Banca Naţională a României toepast op in problemen verkerende kredietinstellingen  (CON/2010/12), Roemenië, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Advies inzake de taken van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot het lidmaatschap van Hongarije van het International Monetair Fonds (CON/2010/13), Hongarije, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Advies betreffende de tweede verlenging van het staatsherkapitalisatiestelsel (CON/2010/11), Zweden, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Advies inzake de taken van de Magyar Nemzeti Bank, de structuur en de juridische status van de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de oprichting van de Raad voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/10), Hongarije, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Advies inzake de consolidatie van depositobanken (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Advies inzake de herstructurering van zaken- en beroepsschulden aan kredietinstellingen en inzake gegevensverwerking door het kredietagentschap  (CON/2010/8), Griekenland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG  (CON/2010/6), PB C 19 van 26.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 628. Advies inzake herstelmaatregelen die van toepassing zijn op ondernemingen in de bancaire en financiële sector, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en inzake het statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), België, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 629. Advies inzake drie voorstellen voor verordeningen van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een Europese Autoriteit voor effecten en markten (CON/2010/5), PB C 13 van 20.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 630. Advies inzake de fusie de verzekeringsvergunningverlenende en de toezichthoudende autoriteiten  (CON/2010/4), Frankrijk, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Advies inzake bepaalde maatregelen betreffende bancaire en financiële regulering  (CON/2010/3), Frankrijk, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor het produceren van nationale statistieken (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Advies inzake de reproductie van forint- en eurobankbiljetten en van forint- en euromunten in Hongarije (CON/2010/1), Hongarije, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Advies inzake de bevoegdheden van Banka Slovenije met betrekking tot het IMF-lidmaatschap van Slovenië (CON/2009/100), Slovenië, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Advies inzake de verlenging van Oostenrijkse overheidsgaranties voor de interbancaire markt  (CON/2009/99), Oostenrijk, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Advies inzake de algemene voorwaarden en de operationele en technische vereisten van afwikkelondernemingen voor het betalingssysteem in Hongarije (CON/2009/98), Hongarije, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Advies inzake rapportagevereisten betreffende de buitenlandse handel (CON/2009/97), Duitsland, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (CON/2009/95), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 6.Aanvullende informatie
 639. Advies inzake de realisatie van aan de Banco de España, aan andere nationale centrale banken van de lidstaten of aan de ECB in de uitvoering van hun taken verschafte zekerheden  (CON/2009/96), Spanje, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (CON/2009/94), PB C 291 van 12.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 641. Advies betreffende voorwaarden en procedures voor de toepassing van de maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit  (CON/2009/93), Litouwen, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2009/92), Ierland, 9.11.2009.
 643. Advies inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (CON/2009/91), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 644. Advies inzake de rangorde van het voorrecht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), België, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 645. Advies inzake de samenstelling van de directie van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland en het lidmaatschap van de Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ierland, 4.11.2009.
 646. Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling  (CON/2009/87), Hongarije, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Advies betreffende maatregelen ter verbetering van de liquiditeit en ter vergroting van het concurrentievermogen van kredietinstellingen  (CON/2009/86), Oostenrijk, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Advies inzake de onafhankelijkheid van Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Slowakije, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Advies van de ECB van 26 oktober 2009 betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s  (CON/2009/88), PB C 270 van 11.11.2009, blz. 1.
 650. Advies inzake toezicht door De Nederlandsche Bank op afwikkeldiensten (CON/2009/84), Nederland, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 651. Advies inzake de verlenging van overheidssteun aan financiële instellingen (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Advies inzake de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litouwen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Advies van de ECB van 16 oktober 2009 houdende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG  (CON/2009/81), PB C 272 van 13.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 654. Advies inzake de rol van De Nederlandsche Bank in het geldstelsel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CON/2009/80), Nederland, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 655. Advies inzake de verlenging van overheidsgaranties ten behoeve van banken en andere instellingen (CON/2009/79), Zweden, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Advies inzake de uitgifte van bijzondere overheidsobligaties voor kredietinstellingen (CON/2009/78), Cyprus, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Advies betreffende een Voorstel voor een Verordening van de Raad over de invoering van de euro(Gecodificeerde versie)  (CON/2009/76), PB C 246 van 14.10.2009, blz. 1.
 658. Advies inzake de audit van overheidswege van Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litouwen, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/75), Slowakije, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 660. Advies inzake de benoemingsprocedure voor de gouverneur van de Banque de France (CON/2009/74), Frankrijk, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Advies inzake een verlenging van de overheidsgarantie betreffende passiva van kredietinstellingen (CON/2009/73), België, 23.9.2009.Aanvullende informatie
 662. Advies inzake betalingsdiensten (CON/2009/72), Roemenië, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Advies inzake de toezichthoudende taken van Česká národní banka betreffende consumentenkrediet (CON/2009/71), Tsjechië, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 664. Advies inzake bepalingen aangaande het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering betreffende Banco de España  (CON/2009/70), Spanje, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Advies aangaande de vergoeding op de door Banca d'Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/69), Italië, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 666. Advies inzake de oprichting van een National Agentschap voor het beheer van activa (CON/2009/68), Ierland, 31.8.2009.
 667. Advies aangaande de uitbreiding van het recht van Narodowy Bank Polski effecten te verhandelen (CON/2009/67), Polen, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 668. Advies inzake het versterken van technieken voor de aanpak van probleembanken (CON/2009/65), Letland, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 669. Advies inzake de wijziging van het wettelijk kader voor clearing operaties (CON/2009/66), Finland, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 670. Advies inzake de openbaarheid van informatie betreffende het vermogen van gezagsdragers en hoge ambtenaren (CON/2009/64), Slovenië, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Advies inzake een gewijzigde ontwerp-wettelijke bepaling betreffende de belastingheffing op de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/63), Italië, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 672. Advies betreffende de herstructurering van banken en de verhoging van het eigen vermogen van kredietinstellingen (CON/2009/62), Spanje, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 673. Advies aangaande de procedure tot wijziging van de officiële wisselkoers van de litas (CON/2009/61), Litouwen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 674. Advies aangaande het wettelijk kader voor coöperatieve spaarkassen en kredietverenigingen (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 675. Advies aangaande het staatsherkapitalisatieplan (CON/2009/58), Zweden, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 676. Advies aangaande de belasting van de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/59), Italië, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 677. Advies aangaande de regelgeving betreffende de financieringsleasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen (CON/2009/57), Cyprus, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 678. Advies inzake gewijzigde financiële steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2009/56), Ierland, 25.6.2009.
 679. Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 680. Advies aangaande verdere maatregelen ter stabilisatie van de financiële markt (CON/2009/54), Duitsland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 681. Advies inzake de distributie van Latvijas Banka’s winsten (CON/2009/53), Letland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 682. Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten (CON/2009/52), Tsjechië, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 683. Advies betreffende maatregelen voor een meer doeltreffend depositogarantiestelsel (CON/2009/51), Roemenië, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 684. Advies inzake maatregelen ter versterking van het financiële toezicht (CON/2009/50), Duitsland, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 685. Advies inzake maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de financiële crisis (CON/2009/49), Slowakije, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 686. Advies inzake ter versterking van de bevoegdheden van Banca Naţională a României’s om kredietinstellingen in nood te ondersteunen  (CON/2009/48), Roemenië, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 687. Advies inzake bezoldiging in de overheidssector met betrekking tot centrale-bank onafhankelijkheid (CON/2009/47), Letland, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 688. Advies inzake het uitbreiden van de oversight role van de Banque centrale du Luxembourg middels een ontwerp van wet betreffende betalingsdiensten, elektronisch-geld instellingen en het definitieve karakter van de afwikkeling in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 689. Advies inzake de op het personeel van de Deutsche Bundesbank toepasselijke juridische relaties (CON/2009/45), Duitsland, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 690. Advies aangaande de aanpassing van het wettelijk kader van Magyar Nemzeti Bank aan nieuwe administratieve regels (CON/2009/44), Hongarije, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 691. Advies inzake de liberalisatie van correspondent banking diensten voor betalingen in de nationale valuta en inzake de betreffende statistische rapportagevereisten (CON/2009/43), Roemenië, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 692. Advies aangaande de organisatie en de werking van officiele statistieken in Roemenie (CON/2009/42), Roemenië, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 693. Advies aangaande de betaling door Banco de Portugal van de toename van de quota van Portugal in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2009/41), Portugal, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 694. Advies aangaande het toezicht op betalingsinstellingen door Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litouwen, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 695. Advies inzake maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2009/39), Griekenland, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 696. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ratingbureaus (CON/2009/38), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
 697. Advies aangaande wijzigingen aan het mechanisme voor de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2009/37), PB C 106 van 8.5.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 698. Advies aangaande de betaling door Banco de España van de voorgestelde verhoging van het IMF-aandeel van Spanje (CON/2009/35), Spanje, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 699. Advies aangaande betalingsdiensten en -systemen (CON/2009/36), Cyprus, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 700. Advies aangaande de wijzigingen aan de Bankwet in verband met de crisis op de financiele markt (CON/2009/34), Tsjechië, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 701. Advies inzake de verhoging van de Italiaanse quota bij het Internationale Monetaire Fonds (CON/2009/33), Italië, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit (CON/2009/32), Litouwen, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 703. Advies aangaande het leveren van staatsgaranties aan banken en andere instellingen (CON/2009/30), Zweden, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 704. Advies aangaande de wijzigingen aan de Wet op het depositogarantiestelsel wat betreft de dekking en de betaling (CON/2009/31), Letland, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 705. Advies aangaande procedureregels voor staatswaarborgen ter handhaving van de financiele stabiliteit (CON/2009/28), Hongarije, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 706. Advies aangaande de uitbreiding van het toepassingsgebied van de maatregelen die kunnen getroffen worden bij een financiele crisis (CON/2009/29), België, 25.3.2009.Aanvullende informatie
 707. Advies aangaande betaaldiensten-en systemen (CON/2009/27), Slovenië, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 708. Advies aangaande de wijziging van de regels aangaande de winstverdeling van Lietuvos bankas in de context van de financiele onrust (CON/2009/26), Litouwen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 709. Advies aangaande een wijziging aan de staatsgarantie ter vermijding van liquiditeitsstromen  (CON/2009/25), België, 19.3.2009.Aanvullende informatie
 710. Advies aangaande maatregelen voor de verdere stabilisatie van de financiele markt  (CON/2009/24), Duitsland, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 711. Advies aangaande het beheer van de door Banca d’Italia aangehouden liquiditeitsrekening van de Schatkist (CON/2009/23), Italië, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 712. Advies aangaande de beurs, alsook het gecentraliseerd effectendepot en het gecentraliseerd effectenregister (CON/2009/21), Cyprus, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 713. Advies aangaande wijzigingen aan het juridisch kader voor de staatsbank, Gospodarstwa Krajowego, ter verbetering van haar rol in overheidsprogramma's (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 714. Advies aangaande de uitbreiding van de reikwijdte van de depositogarantiestelsels (CON/2009/20), Cyprus, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 715. Advies inzake rekapitalisatie van bepaalde financiële instellingen en hun overname door de Staat. (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 716. Advies aangaande stabilisatiemaatregelen voor het financiele systeem (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 717. Advies aangaande wijzigingen aan de Bankenrichtlijn en de Richtlijn kapitaaltoereikendheid wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer  (CON/2009/17), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
 718. Advies aangaande wetgeving ter machtiging van de Minister van Financien Nationale Pensioenreservefondsen opdracht te geven te investeren in financiele instellingen als een deel van de recapitalisatie van banken  (CON/2009/16), Ierland, 25.2.2009.
 719. Advies aangaande financiele steunmaatregelen in verband met de vergoeding van ambtenaren (CON/2009/15), Ierland, 24.2.2009.
 720. Advies aangaanden de normen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s)  (CON/2009/14), PB C 58 van 12.3.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 721. Advies inzake aanvullende geschiktheidscriteria voor de leden van de Raad van bestuur van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en verdere regels aangaande het voorleggen van informatie dienaangaande (CON/2009/13), Bulgarije, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 722. Advies aangaande de algemene voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen en -waarborgen in noodsituaties (CON/2009/12), Cyprus, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 723. Advies aangaande de door de staat betaalde vergoeding in het kader van de overname van een bank (CON/2009/11), Letland, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 724. Advies aangaande de voorwaarden en de werkingsregels van de centrale effectenbewaarnemer, de clearinginstelling en de centrale tegenpartij  (CON/2009/9), Hongarije, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 725. Advies aangaande de afschaffing van de kleinste denominatie als wettig betaalmiddel en wijzigingen aan de afrondingsregels (CON/2009/8), Zweden, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 726. Advies aangaande het depositogarantiestelsel en de rol van de toezichthouders bij insolventieprocedures (CON/2009/10), Letland, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 727. Advies aangaande de rol van de Banque centrale du Luxembourg in het opmaken van bepaalde statistieken (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 728. Advies aangaande de uitbreiding van het stelsel voor de financiele stabiliteit dat de volledig dekking garandeert van vorderingen van depositohouders en gewone schuldeisers en aangaande een stelsel voor de terbeschikkingstelling van staatskapitaal aan kredietinstellingen (CON/2009/6), Denemarken, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 729. Advies inzake de betaling door de Oesterreichische Nationalbank van de voorgestelde Oostenrijkse IMF quota (CON/2009/5), Oostenrijk, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 730. Advies betreffende wijziging van de regels betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4), België, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 731. Advies betreffende de voorwaarden van kapitaalinbrengen door de staat en debt to equity swaps krachtens de Wet houdende overheidsfinanciën  (CON/2009/3), Slovenië, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 732. Advies betreffende staatsgaranties voor bankleningen  (CON/2009/2), Letland, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 733. Advies inzake een nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap (CON/2009/1), PB C 21 van 28.1.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 734. Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen (CON/2008/92), Slovenië, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 735. Advies inzake de toepassing op de Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique van de beperkingen ten aanzien van beëindigingsvergoedingen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (CON/2008/91), België, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 736. Advies aangaande de productie en de distributie van bankbiljetten en munten en technische maatregelen ter vermijding van valsemunterij  (CON/2008/90), Hongarije, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 737. Advies aangaande monetaire beleidsinstrumenten (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 738. Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van een staatsgarantie (CON/2008/88), Slovenië, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 739. Advies betreffende wijzigingen aan de Wet op betalings- en effectenafwikkelingssystemen  (CON/2008/87), Spanje, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 740. Advies betreffende het chartale geldcircuit (CON/2008/86), Slowakije, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language