Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ

 1. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2017/15), Σλοβενία, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας (CON/2017/14), Σουηδία, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου κάλυψης των στοιχείων που περιέχονται στο μητρώο πιστώσεων (CON/2017/13), Λεττονία, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία (CON/2017/11), Γερμανία, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για πλημμύρα (CON/2017/12), Ιρλανδία, 7.4.2017.
 6. Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό κρίσιμων υποδομών για τους σκοπούς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CON/2017/10), Γερμανία, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Γνώμη σχετικά με δάνεια που αφορούν ξένο νόμισμα (CON/2017/9), Πολωνία, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με τη χρήση μετρητών στη Δανία (CON/2017/8), Δανία, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (CON/2017/7), Ελλάδα, 15.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
 10. Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2017/5), Πολωνία, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας σε διάφορα προγράμματα του Διενθούς Νομισματικού Ταμείου: παράταση της εφαρμογής των γενικών συμφωνιών δανεισμού, συμβολή στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη και νέα διμερής συμφωνία δανεισμού (CON/2017/4), Ιταλία, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3), Κύπρος, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 13. Γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2), Κύπρος, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 14. Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, συντηρητική ανακεφαλαιοποίηση και λοιπές επείγουσες διατάξεις για τον τραπεζικό τομέα (CON/2017/1), Ιταλία, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Γνώμη σχετικά με βελγικό σχέδιο νόμου για την επίβλεψη των φορέων επεξεργασίας συναλλαγών πληρωμών (CON/2016/61), Βέλγιο, 28.12.2016.
 16. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες της Česká národní banka όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2016/60), Τσεχική Δημοκρατία, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije (CON/2016/59), Σλοβενία, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση στην De Nederlandsche Bank δημόσιων καθηκόντων όσον αφορά τα κέρματα  (CON/2016/58), Κάτω Χώρες, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Γνώμη σχετικά με την επιστροφή των εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του κεντρικού αρχείου πιστώσεων και του αρχείου τραπεζικών λογαριασμών (CON/2016/57), Βουλγαρία, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Γνώμη σχετικά με τους δείκτες διαθέσιμων  (CON/2016/56), Ουγγαρία, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου που καταργεί την κρατική εγγύηση σε σχέση με την έκτακτη ενίσχυση σε ρευστοτητα (CON/2016/55), Βέλγιο, 17.11.2016.
 22. Γνώμη σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και την έκδοση οδηγιών προς τους δανειστές όσον αφορά τα κυμαινόμενα επιτόκια (CON/2016/54), Ιρλανδία, 17.11.2016.
 23. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση των καθηκόντων του Federal Agency for Financial Market Stabilisation και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ όσον αφορά τις χρηστές πολιτικές αποδοχών  (CON/2016/53), Γερμανία, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Κροατία, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της μεθόδου εκτοκισμού συγκεκριμένων γαλλικών λογαριασμών αποταμίευσης (livret A) (CON/2016/51), Γαλλία, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για τη διευκόλυνση της επιστροφής ορισμένων διαφορών συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιβαρύνουν δάνεια ξένου νομίσματος (CON/2016/50), Πολωνία, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ  (CON/2016/49), 12.10.2016.
 28. Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μετοχικού κεφαλαίου που αποκτά πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν διαδικασίας διακανονισμού οφειλών (CON/2016/48), Κύπρος, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 29. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka (CON/2016/47), Λεττονία, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί τίτλων σε λογιστική μορφή (CON/2016/46), Σλοβενία, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην παροχή στοιχείων που αφορούν εισφορά επί ασφαλίστρων (CON/2016/45), Σλοβακία, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2016/44), 12.9.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 33. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο του εκπροσώπου της επιτροπής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο εποπτικό συμβούλιο της EKT και με τα εποπτικά τέλη (CON/2016/43), Φινλανδία, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων (CON/2016/42), Σλοβενία, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Γνώμη σχετικά με εγκύκλιο της Banca d’Italia για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των ιταλικών συνεργατικών τραπεζών  (CON/2016/41), Ιταλία, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις στο καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2016/40), Ρουμανία, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών (CON/2016/38), Πολωνία, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Γνώμη σχετικά με ειδικούς κανόνες για την αναδιάρθωση δανείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα ή συνδεδεμένων με δείκτες ξένου νομίσματος (CON/2016/39), Πολωνία, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Γνώμη σχετικά με την εξαίρεση δικαιωμάτων συμψηφισμού σε σχέση με απαιτήσεις που παρέχονται ως ασφάλεια σε κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών  (CON/2016/37), Γαλλία, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Γνώμη σχετικά με τη μέθοδο και διαδικασία μέτρησης, διαλογής, συσκευασίας και σήμανσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων  (CON/2016/36), Πολωνία, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Γνώμη σχετικά με την επέκταση της πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2016/35), Βέλγιο, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Γνώμη σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία  (CON/2016/34), Ελλάδα, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 43. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Κροατία, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Γνώμη σχετικά με τη μείωση των νομοθετικά καθοριζόμενων αμοιβών των υπαλλήλων των κρατικών και ημικρατικών υπηρεσιών (CON/2016/32), Κάτω Χώρες, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Γνώμη σχετικά με την καταναλωτική πίστη (CON/2016/31), Σλοβενία, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Γνώμη σχετικά με την εσωτερική επιθεώρηση της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) (CON/2016/30), Βουλγαρία, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Γνώμη σχετικά με κανονισμό περί ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων (CON/2016/29), Αυστρία, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και την εκκαθάριση τραπεζών  (CON/2016/28), Σλοβενία, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (CON/2016/27), EE  C 223 της 21.6.2016, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 50. Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και τη θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2016/25), Ιταλία, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (CON/2016/26), 20.4.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 52. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije (CON/2016/24), Σλοβενία, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2016/23), Σλοβενία, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2016/22), EE  C 216 της 6.4.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 55. Γνώμη σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο ειδικό ταμείο αρωγής και αντιμετώπισης καταστροφών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  (CON/2016/21), Αυστρία, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς που διέπει τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (CON/2016/20), Γαλλία, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων (CON/2016/18), Σουηδία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2016/19), Βουλγαρία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών, εγγυοδοτικό σύστημα για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ικανότητα χορήγησης δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (CON/2016/17), Ιταλία, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών διαχείρισης διαδικασίας μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας (CON/2016/16), Κύπρος, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 61. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση  (CON/2016/15), 17.3.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 62. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικών όρων όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις (CON/2016/13), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Γνώμη σχετικά με την απόκτηση της νόμιμης κυριότητας του Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer από την Banque de France (CON/2016/14), Γαλλία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Γνώμη σχετικά με την επιλεξιμότητα χρηματοδοτικών μέσων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (CON/2016/12), Ρουμανία, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Γνώμη της EKT σχετικά με α) πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και β) πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2016/11), EE  C 219 της 17.6.2016, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 66. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (CON/2016/10), EE  C 130 της 13.4.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 67. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2016/9), Κύπρος, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 68. Γνώμη σχετικά με την ιεραρχία πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2016/7), Γαλλία, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Γνώμη σχετικά με περαιτέρω τροποποιήσεις των όρων υπεύθυνης χορήγησης δανείων (CON/2016/8), Ουγγαρία, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2016/6), Σλοβενία, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2016/5), Κύπρος, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 72. Γνώμη σχετικά με τη διαφύλαξη της ανταλλαγής και της απόσυρσης κερμάτων από το Νομισματοκοπείο της Αυστρίας (CON/2016/4), Αυστρία, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2016/3), Ελλάδα, 21.1.2016.Πρόσθετες πληροφορίες
 74. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων  (CON/2016/2), Λιθουανία, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Γνώμη σχετικά με την επιβολή φόρου σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2016/1), Πολωνία, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Γνώμη σχετικά με την υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (CON/2015/58), Αυστρία, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Banka Slovenije  (CON/2015/57), Σλοβενία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Γνώμη σχετικά με την απόσβεση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου (CON/2015/56), Ρουμανία, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Γνώμη σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές  (CON/2015/55), Ιρλανδία, 10.12.2015.
 80. Γνώμη σχετικά με την καταναλωτική πίστη (CON/2015/54), Τσεχική Δημοκρατία, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στεγαστικής αποταμίευσης (CON/2015/53), Γερμανία, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2015/52), Κάτω Χώρες, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Γνώμη σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (CON/2015/51), Πορτογαλία, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία (CON/2015/50), Βέλγιο, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 85. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής της κίνησης πληρωμών (CON/2015/49), Κάτω Χώρες, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών  (CON/2015/48), Λουξεμβούργο, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Γνώμη σχετικά με μέτρα που συνοδεύουν τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης  (CON/2015/47), Αυστρία, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Γνώμη σχετικά με μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/46), Βουλγαρία, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45), Κύπρος, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 90. Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων  (CON/2015/44), Ιρλανδία, 11.11.2015.
 91. Γνώμη σχετικά με τη διευθέτηση καταστάσεων κρίσης στη χρηματοπιστωτική αγορά και την επιβολή ειδικής εισφοράς σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2015/43), Σλοβακία, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Γνώμη σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση ιδρυμάτων (CON/2015/42), Βέλγιο, 4.11.2015.
 93. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banca d'Italia (CON/2015/41), Ιταλία, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2015/40), Ιρλανδία, 29.10.2015.
 95. Γνώμη σχετικά με τους συντελεστές αποθεματικών (CON/2015/39), Ουγγαρία, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Γνώμη σχετικά με την προκαταρκτική αξιολόγηση συγκεκριμένων όρων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/38), Ουγγαρία, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37), Κύπρος, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 98. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/35), Ιταλία, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/36), Τσεχική Δημοκρατία, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αγορά χρηματοδοτικών μέσων (CON/2015/34), Σλοβενία, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της Lietuvos bankas ως αρχής εξυγίανσης  (CON/2015/33), Λιθουανία, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή δανείων εκφρασμένων σε ελβετικό φράγκο (CON/2015/32), Κροατία, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών (CON/2015/31), Γερμανία, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Γνώμη σχετικά με την παροχή ορισμένων στοιχείων σημαντικών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2015/30), Αυστρία, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2015/29), Τσεχική Δημοκρατία, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του συνταγματικού δικαίου και του νόμου για την Česká národní banka (CON/2015/28), Τσεχική Δημοκρατία, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Γνώμη σχετικά με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων για την αναφορά δεδομένων στην Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας (CON/2015/27), Αυστρία, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου περί των ειδικότερων όρων αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων ξένου νομίσματος στην Πολωνία (CON/2015/26), Πολωνία, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/25), Ελλάδα, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 110. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (CON/2015/24), Ελλάδα, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 111. Γνώμη σχετικά με νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ταμιευτηρίων (CON/2015/23), Πορτογαλία, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Γνώμη σχετικά με την προστασία του καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/21), Σλοβακία, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά (CON/2015/22), Τσεχική Δημοκρατία, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων  (CON/2015/20), Μάλτα, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων (CON/2015/19), Ισπανία, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (CON/2015/18), EE  C 209 της 25.6.2015, σ. 3.
 117. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ταμείου εγγύησης καταθέσεων και την εξυγίανση στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/17), Πολωνία, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις το νομικού πλαισίου λειτουργίας της σλοβενικής εταιρείας διαχείρισης τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων  (CON/2015/16), Σλοβενία, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση ανοικτών θέσεων σε στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2015/15), Ουγγαρία, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Γνώμη σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14), Ελλάδα, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών (banche popolari) (CON/2015/13), Ιταλία, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους μεσολαβητές σε πιστοδοτικές πράξεις (CON/2015/12), Πορτογαλία, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες και τις κτηματικές τράπεζες (CON/2015/11), Πολωνία, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (CON/2015/10), EE  C 175 της 29.5.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 125. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Πολωνία, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije και των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεών της (CON/2015/8), Σλοβενία, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Γνώμη σχετικά με τη στρατηγική της μακροπροληπτικής πολιτικής (CON/2015/7), Λιθουανία, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Eesti Pank (CON/2015/6), Εσθονία, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής επίσημων στατιστικών στη Λιθουανία (CON/2015/5), Λιθουανία, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της αποστολής και της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2015/4), EE  C 192 της 10.6.2015, σ. 1.
 131. Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά  (CON/2015/3), Σλοβακία, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Γνώμη σχετικά με το Σώμα Εξυγίανσης (CON/2015/2), Βέλγιο, 21.1.2015.
 133. Γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις ιδρυμάτων με σκοπό τη λειτουργία τους ως ασφαλιστικών εταιρειών που δεν αναλαμβάνουν πλέον την κάλυψη κινδύνων ("run off") (CON/2015/1), Αυστρία, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Γνώμη σχετικά με τη συνεισφορά της Ρουμανίας στo Ταμείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (CON/2014/92), Ρουμανία, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Γνώμη σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων και τη χρήση του αποθεματικού συντάξεων (CON/2014/91), Αυστρία, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Γνώμη σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση εξυγίανσης ή ανάκλησης άδειας τραπεζών (CON/2014/90), Βουλγαρία, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Γνώμη σχετικά με τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο εθνικής κοινοβουλευτικής ανακριτικής διαδικασίας (CON/2014/89), Ιρλανδία, 19.12.2014.
 138. Γνώμη σχετικά με όρους παροχής πιστώσεων (CON/2014/88), Εσθονία, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή δανείων ξένου νομίματος (CON/2014/87), Ουγγαρία, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων (CON/2014/86), Βουλγαρία, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης (CON/2014/85), Ουγγαρία, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων  (CON/2014/84), EE  C 31 της 30.1.2015, σ. 3.
 143. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ  (CON/2014/83), EE  C 137 της 27.4.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 144. Γνώμη σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ από οντότητα ειδικού σκοπού (CON/2014/82), Ισπανία, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Γνώμη σχετικά με τίτλους σε λογιστική μορφή (CON/2014/81), Σλοβενία, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2014/80), Ουγγαρία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Γνώμη σχετικά με το τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο (CON/2014/79), Σλοβενία, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνεργατικές τράπεζες (CON/2014/78), Πολωνία, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Γνώμη σχετικά με την παροχή ορισμένου φορολογικού οφέλους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2014/77), Ουγγαρία, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Γνώμη σχετικά με συγκεκριμένους κανόνες διακανονισμού όσον αφορά συμβάσεις καταναλωτικών δανείων  (CON/2014/76), Ουγγαρία, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Γνώμη σχετικά με τον καθορισμό των σταθμισμένων μέσων αποδόσεων των ομοσπονδιακών δανείων και με τον διορισμό εξωτερικών ελεγκτών  (CON/2014/75), Αυστρία, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Γνώμη σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τις υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα  (CON/2014/74), Δανία, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Γνώμη σχετικά με κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της Banca d’Italia  (CON/2014/73), Ιταλία, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Γνώμη σχετικά με πρόσθετους κανόνες εφαρμοστέους σε συγκεκριμένες συμβάσεις καταναλωτικών δανείων (CON/2014/72), Ουγγαρία, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Γνώμη σχετικά με τη δημοσίευση του ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2014/71), Εσθονία, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Γνώμη σχετικά με τον διαχωρισμό και τη ρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων (CON/2014/70), Γαλλία, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών (CON/2014/67), Γερμανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της δραστηριότητας απόκτησης πιστώσεων (CON/2014/69), Ιρλανδία, 12.9.2014.
 159. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατόπιν εισαγωγής του ευρώ (CON/2014/68), Λιθουανία, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Γνώμη σχετικά με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (CON/2014/66), Πορτογαλία, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Γνώμη σχετικά με ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2014/65), Λιθουανία, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Γνώμη σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου που είναι συνδεδεμένες με αλληλοβοηθητικές ενώσεις (CON/2014/64), Πορτογαλία, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2014/62), Ουγγαρία, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Γνώμη σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του νομίσματος έκφρασης του κεφαλαίου και των μετοχών των εταιρειών (CON/2014/63), Λιθουανία, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Γνώμη σχετικά με μέτρα αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης της Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Αυστρία, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Γνώμη σχετικά με νέα γενικά μέτρα που απορρέουν από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2014/59), Ουγγαρία, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (CON/2014/58), EE  C 352 της 7.10.2014, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
 168. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60), Κύπρος, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 169. Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο πιστώσεων (CON/2014/57), Πορτογαλία, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56), Κύπρος, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 171. Γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων φιορινιών και ευρώ στην Ουγγαρία (CON/2014/55), Ουγγαρία, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Γνώμη σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διαβούλευση της EKT (CON/2014/54), Σλοβακία, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Γνώμη σχετικά με την έγκριση των συστημάτων πληρωμών (CON/2014/53), Μάλτα, 10.7.2014.
 174. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/52), Πολωνία, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λιθουανία (CON/2014/50), EE  C 244 της 26.7.2014, σ. 1.
 176. Γνώμη σχετικά με το ισχύον όριο ηλικίας και τη διάρκεια θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Banque de France (CON/2014/51), Γαλλία, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και διανομή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ουγγαρία και με την προστασία έναντι της παραχάραξης (CON/2014/48), Ουγγαρία, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στον τομέα των στατιστικών πληρωμών (CON/2014/47), Πολωνία, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με επιτροπή συστημικού κινδύνου (CON/2014/46), Λουξεμβούργο, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (CON/2014/49), EE  C 336 της 26.9.2014, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 181. Γνώμη σχετικά με τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2014/45), Βουλγαρία, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Γνώμη σχετικά με μέτρα συνοδευτικά του κανονισμού ΕΕΜ (CON/2014/43), Αυστρία, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Γνώμη σχετικά με τις προϋποθέσεις για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων (CON/2014/44), Ουγγαρία, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Γνώμη σχετικά με τον τοκισμό των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2014/42), Λιθουανία, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης ρευστότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/41), Ουγγαρία, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Γνώμη σχετικά με την οργάνωση, την εποπτεία και τη φερεγγυότητα πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/40), Ισπανία, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Γνώμη σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τα επισφαλή δάνεια ορισμένων τραπεζών (CON/2014/39), Σλοβενία, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των μελών του προσωπικού και των οργάνων λήψης αποφάσεων της Banca d’Italia και τη φορολόγηση της αναπροσαρμοσμένης αξίας των μετοχών της (CON/2014/38), Ιταλία, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς σε πληρωμές και εισπράξεις με χρήση μετρητών (CON/2014/37), Ρουμανία, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς  (CON/2014/36), EE  C 255 της 6.8.2014, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 191. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις συντάξεις (CON/2014/35), Αυστρία, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματοδοτικές εταιρείες (CON/2014/34), Πορτογαλία, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2014/33), Λιθουανία, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Γνώμη σχετικά με ορισμένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2014/32), Σουηδία, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Γνώμη σχετικά με την επιτυχή διευθέτηση κρίσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2014/31), Φινλανδία, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Λιθουανίας (CON/2014/30), Λιθουανία, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μέσω του ΤΧΣ (CON/2014/29), Ελλάδα, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 198. Γνώμη σχετικά με την παρακολούθηση της χρήσης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας από τους φορείς της αγοράς  (CON/2014/28), Λιθουανία, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Γνώμη σχετικά με υπηρεσίες διαχείρισης συναλλάγματος (CON/2014/27), Λιθουανία, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Γνώμη σχετικά με πράξεις που αφορούν τίτλους του Δημοσίου (CON/2014/26), Ρουμανία, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije (CON/2014/25), Σλοβενία, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση κρίσης (CON/2014/24), Λιθουανία, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Γνώμη σχετικά με την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου χώρας των τραπεζικών ομίλων  (CON/2014/23), Αυστρία, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Γνώμη σχετικά με τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τους ανώτερους υπαλλήλους της Banco de España  (CON/2014/22), Ισπανία, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, την μακροπρολητπική εποπτεία και την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών. (CON/2014/21), Εσθονία, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων σε ευρώ (CON/2014/20), Ρουμανία, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Γνώμη σχετικά με την αναντιστοιχία ληκτότητας και τις συναλλαγματικές θέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2014/15), Ουγγαρία, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Γνώμη σχετικά με μεταβολές στη διακυβέρνηση της Banca d’Italia  (CON/2014/19), Ιταλία, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Γνώμη σχετικά με την μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2014/18), Πολωνία, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Γνώμη σχετικά με την κατάσταση και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2014/17), Βέλγιο, 14.2.2014.
 211. Γνώμη σχετικά με τις μακροπροληπτικές αρμοδιότητες και μέσα της NBB (CON/2014/16), Βέλγιο, 13.2.2014.
 212. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία (CON/2014/14), Λιθουανία, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Γνώμη σχετικά με λογαριασμούς άυλων τίτλων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα  (CON/2014/13), Βέλγιο, 12.2.2014.
 214. Γνώμη σχετικά με τη μείωση νόμιμων αμοιβών ανωτέρων υπαλλήλων στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα  (CON/2014/12), Κάτω Χώρες, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Γνώμη σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής (CON/2014/11), Πολωνία, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ  (CON/2014/9), 5.2.2014.Πρόσθετες πληροφορίες
 217. Γνώμη της EKT, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (CON/2014/10), EE  C 193 της 5.2.2014, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 218. Γνώμη σχετικά με την Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ουγγαρία, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των δημοσίων λειτουργών κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας (CON/2014/7), Ιρλανδία, 28.1.2014.
 220. Γνώμη σχετικά με τη στρογγυλοποίηση πληρωμών σε ευρώ (CON/2014/6), Βέλγιο, 23.1.2014.
 221. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη μετάθεση της ημερομηνίας μετάβασης στον SEPA (CON/2014/3), EE  C 80 της 19.3.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 222. Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργών  (CON/2014/5), Σλοβενία, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά  (CON/2014/4), Λιθουανία, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2014/1), EE  C 244 της 26.7.2014, σ. 3.
 225. Γνώμη της σχετικά με πρόταση κανονισμού αναφορικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (CON/2014/2), EE  C 113 της 15.4.2014, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 226. Γνώμη σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Banca d’ Italia (CON/2013/96), Ιταλία, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2013/94), Ρουμανία, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Γνώμη σχετικά με τις κυμαινόμενες αποδοχές των υπαλλήλων εταιρειών διαπραγμάτευσης κινητών αξιών  (CON/2013/95), Δανία, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Γνώμη σχετικά με το μητρώο πιστώσεων (CON/2013/93), Λεττονία, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την Banca d’Italia  (CON/2013/92), Ιταλία, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Εσθονίας  (CON/2013/91), Εσθονία, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά του Λουξεμβούργου  (CON/2013/90), Λουξεμβούργο, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και τη διάθεση τραπεζογραμματίων, καθώς και την προστασία τους από την παραχάραξη στην Ουγγαρία  (CON/2013/89), Ουγγαρία, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για την υποστήριξη των εποπτικών καθηκόντων της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ουγγαρία, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/86), Σλοβενία, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/87), Πορτογαλία, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Γνώμη σχετικά με τα μέσα πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών (CON/2013/84), Γαλλία, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Γνώμη σχετικά με τη διακυβέρνηση της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής (CON/2013/83), Δανία, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Γνώμη σχετικά με τη νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων της Lietuvos banka και το εύρος του δημοσίου ελέγχου της (CON/2013/85), Λιθουανία, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη μακροπροληπτική επίβλεψη (CON/2013/82), Φινλανδία, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Γνώμη της σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/81), Κύπρος, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 242. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων σταθερότητας και με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/80), Ρουμανία, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/79), Λιθουανία, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CON/2013/78), Κύπρος, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 245. Γνώμη επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (CON/2013/77), EE  C 51 της 22.2.2014, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 246. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (CON/2013/76), EE  C 109 της 11.4.2014, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 247. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση εταιρειών (CON/2013/75), Σλοβενία, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης κρατικών ακινήτων στην Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Ρουμανία, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την αναδιοργάνωση τραπεζών (CON/2013/73), Σλοβενία, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (CON/2013/72), EE  C 14 της 16.10.2013, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
 251. Γνώμη σχετικά με το ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/71), Ουγγαρία, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Γνώμη σχετικά με την ίδρυση Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα μακροπροληπτικά καθήκοντα των εθνικών αρχών (CON/2013/70), Σλοβενία, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του Νόμου περί της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας  (CON/2013/69), Μάλτα, 13.9.2013.
 254. Γνώμη σχετικά με τα νέα στατιστικά καθήκοντα της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Βέλγιο, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 255. Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Banco de Portugal (CON/2013/66), Πορτογαλία, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση και την επανακυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (CON/2013/65), Λεττονία, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Γνώμη σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2013/64), Πολωνία, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Γνώμη σχετικά με τις πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/63), Λιθουανία, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από την Banka Slovenije για τους χρήστες του προϋπολογισμού (CON/2013/62), Σλοβενία, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Γνώμη σχετικά με την αυτοτέλεια της Banco de España σε θέματα προσωπικού και με τη λήξη της θητείας του διοικητή (CON/2013/61), Ισπανία, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/67), Σλοβενία, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας στην Danmarks Nationalbank μέσω αυτόματης εξασφάλισης (CON/2013/60), Δανία, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Γνώμη σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2013/59), Βέλγιο, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 264. Γνώμη περί του μητρώου οικονομικών καταστάσεων (CON/2013/58), Σλοβακία, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Γνωμη σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57), Ελλάδα, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 266. Γνώμη σχετικά με το νέο ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/56), Ουγγαρία, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού (CON/2013/55), Βέλγιο, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 268. Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/54), Κύπρος, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 269. Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Σουηδία, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/51), Κύπρος, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 271. Γνώμη σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και τραπεζικά ιδρύματα (CON/2013/52), Ισπανία, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Γνώμη σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης (CON/2013/50), Ρουμανία, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Γνώμη σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός του ΕΟΧ (CON/2013/49), Ιρλανδία, 9.7.2013.
 274. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λετονία  (CON/2013/48), EE  C 204 της 18.7.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 275. Γνώμη για τα ελάχιστα αποθεματικά σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2013/47), Λεττονία, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων (CON/2013/46), Ιρλανδία, 28.6.2013.
 277. Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Lietuvos bankas (CON/2013/45), Λιθουανία, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Γνώμη σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος (CON/2013/44), Κύπρος, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 279. Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση των αχρηστευθέντων από αντικλεπτικές συσκευές τραπεζογραμματίων (CON/2013/43), Βέλγιο, 12.6.2013.
 280. Γνώμη σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης (CON/2013/42), Βέλγιο, 10.6.2013.
 281. Γνώμη σχετικά με μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2013/41), Κύπρος, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Γνώμη περί της μακροπροληπτικής επίβλεψης του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/39), Ρουμανία, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Γνώμη σχετικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ουγγαρία, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Γνώμη σχετικά με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2013/38), Ελλάδα, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (CON/2013/37), EE  C 179 της 25.6.2013, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
 286. Γνώμη σχετικά με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος και την ίδρυση χρηματοδοτικών εταιρειών (CON/2013/36), Γαλλία, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (CON/2013/35), EE  C 176 της 21.6.2013, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
 288. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2013/34), Ελλάδα, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 289. Γνώμη σχετικά με την προστασία των ενυπόθηκων οφειλετών (CON/2013/33), Ισπανία, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πρόταση κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2013/32), EE  C 166 της 12.6.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 291. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας της Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ρουμανία, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική πολιτική (CON/2013/30), Μάλτα, 30.4.2013.
 293. Γνώμη σχετικά με μητρώο καταναλωτικής πίστης (CON/2013/29), Γαλλία, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Γνώμη σχετικά με την προστασία από κινδύνους και τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων (CON/2013/28), Γερμανία, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Γνώμη σχετικά με το βελγικό πλαίσιο για τις κρατικές εγγυήσεις και με τις κρατικές εγγυήσεις προς την Dexia SA και την Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Βέλγιο, 15.4.2013.
 296. Γνώμη σχετικά με τον σχεδιασμό σε περίπτωση κρίσης και την έγκαιρη παρέμβαση για πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/26), Αυστρία, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/25), Ισπανία, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2013/24), Μάλτα, 5.4.2013.
 299. Γνώμη σχετικά με ειδικές συναλλαγές συνδεόμενες με στεγαστικά δάνεια (CON/2013/23), Σλοβακία, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών (CON/2013/22), Αυστρία, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/21), Σλοβενία, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Γνώμη σχετικά με αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/20), Ελλάδα, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 303. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/19), Πορτογαλία, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2013/18), Βέλγιο, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 305. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17), Ελλάδα, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 306. Γνώμη σχετικά με τις εισφορές της Oesterreichische Nationalbank στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Trust) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη διμερή σύμβαση δανείου μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Αυστρία, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2013/15), Ελλάδα, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 308. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2013/14), Πολωνία, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2013/13), Βέλγιο, 18.2.2013.
 310. Γνώμη σχετικά με την αποδοχή καταθέσεων και τη διαχείριση λογαριασμών τίτλων από το δημόσιο ταμείο (CON/2013/12), Ουγγαρία, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στο πλαίσιο της μισθοδοσίας (CON/2013/11), Φινλανδία, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Γνώμη σχετικά με πλαίσιο εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2013/10), Κύπρος, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 313. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις συναλλαγές με χρήση μετρητών  (CON/2013/9), Δανία, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2013/8), Γαλλία, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Γνώμη σχετικά με συναλλαγές μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης  (CON/2013/7), Ιταλία, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Γνώμη σχετικά με νέες αρμοδιότητες της Banca Naţională a României που αφορούν σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και κρατικά συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CON/2013/6), Ρουμανία, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Γνώμη σχετικά με πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/5), Πολωνία, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (CON/2013/4), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 18.
 319. Γνώμη σχετικά με έγκαιρη παρέμβαση, με την αναδιοργάνωση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/3), Ισπανία, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CON/2013/2), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 11.
 321. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2013/1), Πολωνία, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα του μητρώου πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/111), Ιρλανδία, 21.12.2012.
 323. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/110), Λιθουανία, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Γνώμη σχετικά με την δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Ιταλία, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Γνώμη σχετικά με εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (CON/2012/108), Ισπανία, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Γνώμη σχετικά με συναλλαγές υψηλής συχνότητας (CON/2012/107), Γερμανία, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Γνώμη σχετικά με την τραπεζική και χρηματοοικονομική σταθερότητα (CON/2012/106), Γαλλία, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα  (CON/2012/103), EE  C 70 της 9.3.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 329. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση  (CON/2012/105), Λιθουανία, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Γνώμη σχετικά με χρηματοοικονομική νομοθεσία  (CON/2012/104), Δανία, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Γνώμη σχετικά με ορισμένες προϋποθέσεις κατά την χορήγηση δανείων (CON/2012/102), Ρουμανία, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Γνώμη σχετικά με τον νόμο περί τραπεζών (CON/2012/101), Σλοβενία, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2012/100), Βέλγιο, 30.11.2012.
 334. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας για την ίδρυση πλαισίου για την αναδιοργάνωση και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων  (CON/2012/99), EE  C 39 της 12.2.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 335. Γνώμη σχετικά με την παράταση της εγγύησης του ιρλανδικού κράτους όσον αφορά επιλέξιμες υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/98), Ιρλανδία, 29.11.2012.
 336. Γνώμη σχετικά με διάφορα σχέδια κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή προκειμένου να εκδοθούν από την τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών  (CON/2012/95), EE  C 60 της 1.3.2013, σ. 1.
 337. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ  (CON/2012/97), Λεττονία, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην EKT σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (CON/2012/96), EE  C 30 της 1.2.2013, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
 339. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί φόρου επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών (CON/2012/94), Ουγγαρία, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Γνώμη σχετικά με φόρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού μίας τράπεζας  (CON/2012/93), Σλοβενία, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2012/92), Γερμανία, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης για τις τράπεζες  (CON/2012/91), Πολωνία, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2012/90), Ελλάδα, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 344. Γνώμη σχετικά με τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ και με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ισπανίας  (CON/2012/89), Ισπανία, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2012/88), Γερμανία, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Γνώμη σχετικά με την γραφή της ονομασίας του ενιαίου νομίσματος (CON/2012/87), Λεττονία, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και τον προϋπολογισμό  (CON/2012/86), Πορτογαλία, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (CON/2012/84), EE  C 374 της 4.12.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 349. Γνώμη σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85), Κύπρος, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 350. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά (CON/2012/83), Σλοβακία, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο των μετρητών (CON/2012/82), Γερμανία, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών μεταξύ της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και του βελγικού κράτους  (CON/2012/81), Βέλγιο, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 353. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka  (CON/2012/80), Λεττονία, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Γνώμη σχετικά με δημοσιονομικούς κανόνες και με τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών οργανισμών του δημόσιου τομέα (CON/2012/79), Βουλγαρία, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Γνώμη σχετικά με πράξεις ανοικτής αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις (CON/2012/78), Ρουμανία, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (CON/2012/77), EE  C 73 της 13.3.2013, σ. 5.
 357. Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2012/76), Ιρλανδία, 19.10.2012.
 358. Γνώμη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Ενίσχυση (CON/2012/75), Ισπανία, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα όσον αφορά το μητρώο πιστώσεων στην Ιρλανδία (CON/2012/74), Ιρλανδία, 5.10.2012.
 360. Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2012/73), Λεττονία, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενοποιημένου νομικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (CON/2012/72), Πολωνία, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2012/71), Σλοβενία, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Γνώμη σχετικά με μέτρα που αφορούν την αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων (CON/2012/70), Ιρλανδία, 14.9.2012.
 364. Γνώμη σχετικά με αύξηση κεφαλαίου της Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Λουξεμβούργο, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Γνώμη σχετικά με πιστωτικούς συνεταιρισμούς (CON/2012/68), Ιρλανδία, 4.9.2012.
 366. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για διασυνοριακές συναλλαγές υπηρεσιών (CON/2012/67), Αυστρία, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο (CON/2012/66), Γερμανία, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/65), Αυστρία, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Ιταλία, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Γνώμη σχετικά με την σταθεροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία λογαριασμού αποθεματικών του Δημοσίου στην Lietuvos bankas για την αντιμετώπιση της κρίσης (CON/2012/63), Λιθουανία, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CON/2012/62), EE  C 310 της 13.10.2012, σ. 12.
 372. Γνώμη σχετικά με την μεταρρύθμιση του εποπτικού πλαισίου στον τομέα της ασφάλισης και των συντάξεων (CON/2012/61), Ιταλία, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/60), Ισπανία, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (CON/2012/59), Ουγγαρία, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Γνώμη σχετικά με ταμείο σταθεροποίησης όσον αφορά τις τράπεζες (CON/2012/58), Πολωνία, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Γνώμη σχετικά με κρατικό ταμείο διαχείρισης επενδύσεων στη Σλοβενία (Slovenia Sovereign Holding)  (CON/2012/57), Σλοβενία, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2012/56), EE  C 218 της 24.7.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 378. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη σύσταση επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2012/55), Γερμανία, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Γνώμη σχετικά με ορισμένα παλαιά τραπεζογραμμάτια που παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα (CON/2012/54), Σουηδία, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας και την εκτέλεση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/52), Ιρλανδία, 16.7.2012.
 381. Γνώμη σχετικά με την εισφορά επί των τραπεζών και τις εισφορές στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/53), Σλοβακία, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Γνώμη σχετικά με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2007 (CON/2012/51), Κύπρος, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 383. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Κύπρος, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 384. Γνώμη σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Ουγγαρία, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (CON/2012/48), Σλοβενία, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών (CON/2012/47), Σλοβενία, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση και πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/46), Ισπανία, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2012/45), Ουγγαρία, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τη Česká národní banka (CON/2012/44), Τσεχική Δημοκρατία, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Γνώμη σχετικά με το νόμο για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Ουγγαρία, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Γνώμη σχετικά με σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (CON/2012/42), EE  C 47 της 19.2.2013, σ. 1.
 392. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη λειτουργία κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2012/41), Πολωνία, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2012/40), Ελλάδα, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 394. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/39), Ελλάδα, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 395. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας (CON/2012/38), Ιταλία, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/37), Δανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2012/34), Γερμανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Γνώμη σχετικά με λειτουργικές δαπάνες που αφορούν την εποπτεία (CON/2012/35), Βέλγιο, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 399. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στους διακανονισμούς με χρήση μετρητών (CON/2012/36), Λιθουανία, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2012/33), Ισπανία, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Γνώμη της EKT, της 25ης Απριλίου 2012, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2012/32), EE  C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
 402. Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και το καθεστώς εξυγίανσης τραπεζών (CON/2012/30), Δανία, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Γνώμη σχετικά με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2012/31), Ελλάδα, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 404. Γνώμη σχετικά το κρατικό ταμείο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος (CON/2012/29), Βουλγαρία, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Ουγγαρία, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Γνώμη σχετικά με υποθήκες και συμβάσεις δανείου για ακίνητα κατοικίας εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (CON/2012/27), Ουγγαρία, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Γνώμη σχετικά με βελγικές καλυμμένες ομολογίες και μέτρα για τη διευκόλυνση της παροχής δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών (CON/2012/28), Βέλγιο, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 408. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/25), Ελλάδα, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 409. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2012/24), EE  C 167 της 13.6.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 410. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ανακεφαλαιοποίησης (CON/2012/23), Πορτογαλία, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2012/22), Σλοβενία, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Γνώμη σχετικά με i) πρόταση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ii) πρόταση κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EMIR) για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, iii) πρόταση οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς και iv) πρόταση κανονισμού για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (CON/2012/21), EE  C 161 της 7.6.2012, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 413. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2012/20), Ιταλία, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Γνώμη σχετικά με τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Latvijas Banka  (CON/2012/19), Λεττονία, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Γνώμη σχετικά με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ (CON/2012/18), EE  C 141 της 17.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 416. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (CON/2012/17), EE  C 137 της 12.5.2012, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 417. Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών  (CON/2012/16), Λεττονία, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ (CON/2012/15), Ελλάδα, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 419. Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14), Ελλάδα, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 420. Γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις (CON/2012/13), Ισπανία, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Γνωμη σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου  (CON/2012/12), Ελλάδα, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2012/11), Ισπανία, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας στους λογαριασμούς του δημοσίου ταμείου στην Banca d’Italia και με την επιλογή αντισυμβαλλομένων για συναφείς πράξεις (CON/2012/9), Ιταλία, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (CON/2012/10), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 425. Γνωμη σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (CON/2012/8), Ελλάδα, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 426. Γνώμη σχετικά με το καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών (CON/2012/7), Ρουμανία, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Γνώμη σχετικά με συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα  (CON/2012/6), Ιρλανδία, 26.1.2012.
 428. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και με πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (CON/2012/5), EE  C 105 της 11.4.2012, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 429. Γνώμη σχετικά με άυλους τίτλους (CON/2012/3), Λουξεμβούργο, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2012/2), Γερμανία, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Γνώμη σχετικά με σύστημα εγγύησης των υποχρεώσεων των ιταλικών τραπεζών και την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων σε ιταλική λίρα (CON/2012/4), Ιταλία, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Γνώμη σχετικά με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (CON/2012/1), Κύπρος, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 433. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του ελληνικού πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2011/107), Ελλάδα, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 434. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Ουγγαρία, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Γνώμη σχετικά με τη Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Ουγγαρία, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση και χρηματοδότηση ταμείου εξυγίανσης και με την τροποποιημένη μέθοδο υπολογισμού των εισφορών στο ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2011/103), Βέλγιο, 12.12.2011.
 437. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο της γνησιότητας και την επεξεργασία των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία και με την επιβολή διοικητικών μέτρων και ποινών (CON/2011/105), Μάλτα, 9.12.2011.
 438. Γνώμη σχετικά με την καταβολή αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ρουμανίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2011/102), Ρουμανία, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Γνώμη σχετικά με νομοθεσία που διέπει τις αγορές κινητών αξιών (CON/2011/101), Φινλανδία, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2011/100), EE  C 364 της 14.12.2011, σ. 7.Πρόσθετες πληροφορίες
 441. Γνώμη σχετικά με τις αναθεωρημένες τροποποιήσεις των κανόνων περί διανομής κερδών της Lietuvos Bankas (CON/2011/99), Λιθουανία, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Γνώμη σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τη χρηματοδότηση του κεντρικού μητρώου αριθμών τραπεζικών λογαριασμών (CON/2011/98), Βέλγιο, 7.12.2011.
 443. Γνώμη σχετικά με τη δημοσιονομική ευθύνη (CON/2011/96), Σλοβακία, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Γνώμη σχετικά με την εκπροσώπηση και την καταβολή μεριδίων συμμετοχής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2011/97), Εσθονία, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος (CON/2011/95), Πορτογαλία, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2011/94), Ιταλία, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων και τη σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2011/93), Κύπρος, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 448. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2011/92), Γερμανία, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Γνώμη σχετικά με τις τροποποιήσεις των κανόνων περί διανομής κερδών της Lietuvos Bankas (CON/2011/91), Λιθουανία, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Γνώμη σχετικά με την καταβολή αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Πορτογαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Banco de Portugal (CON/2011/89), Πορτογαλία, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Γνώμη σχετικά με εγγύηση ζημιών στο πλαίσιο διευρυμένου συστήματος αποζημίωσης (CON/2011/90), Δανία, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για αποδεκτές υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2011/88), Ιρλανδία, 7.11.2011.
 453. Γνώμη σχετικά με υποθήκες και συμβάσεις δανείου για ακίνητα κατοικίας εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (CON/2011/87), Ουγγαρία, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Γνώμη σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης και ενδιάμεσες τράπεζες (CON/2011/86), Ρουμανία, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Γαλλία, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Γνώμη σχετικά με μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2011/84), Ιρλανδία, 21.10.2011.
 457. Γνώμη σχετικά με μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και τροποποιήσεις του συστήματος εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της Banco de Portugal (CON/2011/83), Πορτογαλία, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Λουξεμβούργο, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις κανόνων που εφαρμόζονται σε ενυπόθηκα ομόλογα και ομόλογα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σλοβενία (CON/2011/81), Σλοβενία, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Γνώμη σχετικά με μητρώο οικονομικών καταστάσεων (CON/2011/80), Σλοβακία, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Βέλγιο, 13.10.2011.
 462. Γνώμη σχετικά με κυρώσεις που αφορούν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (CON/2011/78), Σλοβενία, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/77), EE  C 301 της 12.10.2011, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
 464. Γνώμη σχετικά με μεταρρύθμιση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων (CON/2011/76), Κάτω Χώρες, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα αποθεματικά (CON/2011/75), Τσεχική Δημοκρατία, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Γνώμη σχετικά με στατιστικές, με διατραπεζικές αγορές χρήματος και κρατικών τίτλων τις οποίες διαχειρίζεται η Banca Naţională a României και με το πλαίσιο πράξεων συναλλάγματος και ελάχιστων αποθεματικών (CON/2011/73), Ρουμανία, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Γνώμη σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (CON/2011/74), Ρουμανία, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του ελληνικού πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2011/72), Ελλάδα, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 469. Γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες ενδιάμεσων φορέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να τηρούν λογαριασμούς άυλων τίτλων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα ή σε λογιστικές μονάδες (CON/2011/71), Βέλγιο, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 470. Γνώμη σχετικά με την εξουσιοδότηση συμμετοχής στο εποπτικό συμβούλιο τραπεζών (CON/2011/70), Σλοβενία, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Γνώμη σχετικά με νέα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας και την εκτέλεση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2011/69), Ιρλανδία, 9.9.2011.
 472. Γνώμη σχετικά με την κύρωση από την Ιταλία της τροποποίησης του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής (CON/2011/68), Ιταλία, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Γνώμη σχετικά με τη θέσπση απαιτήσεων για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2011/67), Λιθουανία, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού για την έκδοση κερμάτων ευρώ και με πρόταση κανονισμού για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (CON/2011/65), EE  C 273 της 16.9.2011, σ. 2.
 475. Γνώμη σχετικά με ειδική εισφορά επί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Σλοβακία (CON/2011/66), Σλοβακία, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διατήρηση της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών (CON/2011/64), Βέλγιο, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 477. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή συγκεντρωτικών λογαριασμών στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2011/63), Πολωνία, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που διέπει τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2011/62), Πολωνία, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την πρόληψη των καθυστερημένων πληρωμών (CON/2011/61), Σλοβενία, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Γνώμη σχετικά με τη δυνατότητα λήψης μέτρων παρέμβασης, σε περίπτωση κρίσης, όσον αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε δυσπραγία (CON/2011/60), Κάτω Χώρες, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Γνώμη σχετικά με την ανακύκλωση μετρητών και την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία εθνικού και ξένου νομίσματος που έχει την ιδιότητα νόμιμου χρήματος (CON/2011/59), Ουγγαρία, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (CON/2011/58), EE  C 240 της 18.8.2011, σ. 3.
 483. Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή των υποκαταστημάτων των ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων σε θυγατρικές εταιρίες  (CON/2011/57), Πολωνία, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Γνώμη αναφορικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη της νομισματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη διατήρηση του ευρώ στον Άγιο Βαρθολομαίο σύμφωνα με την τροποποίηση του καθεστώτος του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (CON/2011/56), EE  C 213 της 20.7.2011, σ. 21.Πρόσθετες πληροφορίες
 485. Γνώμη σχετικά με την εναρμόνιση νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με το TARGET2-Securities και τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της Banka Slovenije όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες (CON/2011/55), Σλοβενία, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Γνώμη σχετικά με διασυνοριακές συναλλαγές (CON/2011/54), Ισπανία, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Γνώμη σχετικά με τον ουγγρικό κρατικό ελεγκτικό φορέα όσον αφορά τον έλεγχο από αυτόν της Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Ουγγαρία, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Γνώμη σχετικά με υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών  (CON/2011/52), Βουλγαρία, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων  (CON/2011/51), Τσεχική Δημοκρατία, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Γνώμη σχετικά με την κεφαλαιακή και διοικητική διάρθρωση του κεντρικού αποθετηρίου (CON/2011/50), Βουλγαρία, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Γνώμη σχετικά με το ρόλο της Národná banka Slovenska όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και την καταναλωτική πίστη  (CON/2011/49), Σλοβακία, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του Προέδρου της EKT (CON/2011/48), EE  C 182 της 23.6.2011, σ. 6.
 493. Γνώμη σχετικά με νέα νομοθεσία όσον αφορά το πιστωτικό μητρώο (CON/2011/47), Λεττονία, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση όσον αφορά την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στη Λιθουανία (CON/2011/46), Λιθουανία, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Γνώμη σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αποζημίωσης όσον αφορά τραπεζικά ιδρύματα σε δυσπραγία (CON/2011/45), Δανία, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (CON/2011/44), EE  C 203 της 9.7.2011, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 497. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Μάλτα, 18.5.2011.
 498. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών  (CON/2011/42), EE  C 159 της 28.5.2011, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
 499. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/41), Βέλγιο, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 500. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων για το μητρώο χρηματοοικονομικών στοιχείων (CON/2011/40), Σλοβενία, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Γνώμη σχετικά με μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2011/39), Ιρλανδία, 26.4.2011.
 502. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της διοικητικής δομής της Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Αυστρία, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση της διακυβέρνησης της De Nederlandsche Bank και της αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών (CON/2011/37), Κάτω Χώρες, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36), Ελλάδα, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 505. Γνώμη σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου διακανονισμού για συστήματα καθαρού διακανονισμού (CON/2011/35), Ρουμανία, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας συνεπεία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2011/34), Ελλάδα, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 507. Γνώμη σχετικά με σχέδιο Συντάγματος όσον αφορά τη Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Ουγγαρία, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ (CON/2011/32), EE  C 155 της 25.5.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 509. Γνώμη σχετικά με φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού τράπεζας (CON/2011/31), Σλοβενία, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Γνώμη σχετικά με τη χρηματοδότηση κεντρικού μητρώου αριθμών τραπεζικών λογαριασμών (CON/2011/30), Βέλγιο, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 511. Γνώμη σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29), Κύπρος, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 512. Γνώμη σχετικά με την κατάργηση του καθήκοντος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique να ενεργεί ως κεντρικό καταθετήριο πράξεων διαμαρτύρησης (CON/2011/28), Βέλγιο, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 513. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/26), Ρουμανία, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Γνώμη σχετικά με νομοθετικές διατάξεις περί καλυμμένων αξιογράφων (CON/2011/27), Κύπρος, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 515. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών (CON/2011/25), Σλοβενία, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Γνώμη αναφορικά με σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (CON/2011/24), EE  C 140 της 11.5.2011, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
 517. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών  (CON/2011/23), Πολωνία, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Γνώμη αναφορικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση νομισματικής συμφωνίας με τη Γαλλική Δημοκρατία, που ενεργεί προς όφελος της γαλλικής υπερπόντιας κοινότητας του Αγίου Βαρθολομαίου (CON/2011/22), EE  C 213 της 20.7.2011, σ. 16.
 519. Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο εταιρικών πιστώσεων (CON/2011/20), Βέλγιο, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 520. Γνώμη σχετικά με την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ (CON/2011/19), Γαλλία, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (κωδικοποιημένο κείμενο) (CON/2011/18), EE  C 114 της 12.4.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 522. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CON/2011/17), EE  C 91 της 23.3.2011, σ. 1.
 523. Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό ενός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2011/16), EE  C 74 της 8.3.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 524. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2011/15), Ρουμανία, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2011/14), Λιθουανία, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (CON/2011/12), EE  C 99 της 31.3.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 527. Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CON/2011/13), EE  C 150 της 20.5.2011, σ. 1.
 528. Γνώμη σχετικά με την επέκταση στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς της στήριξης που παρέχει το Δημόσιο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2011/11), Πολωνία, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πολωνικού Συντάγματος όσον αφορά την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2011/9), Πολωνία, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2011/10), Ιταλία, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Γνώμη σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες αναδιαπραγμάτευσης της νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο του Μονακό (CON/2011/8), EE  C 60 της 25.2.2011, σ. 1.
 532. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του εθνικού πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα (CON/2011/7), Λιθουανία, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων (ΧΟΕΔ) (CON/2011/6), EE  C 62 της 26.2.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 534. Γνώμη σχετικά με την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη των δομών χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο Βέλγιο (CON/2011/5), Βέλγιο, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 535. Γνώμη σχετικά με επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου που εκδίδουν πιστοποιητικά επενδύσεων τα οποία διατίθενται χωρίς δημόσια εγγραφή (CON/2011/4), Πολωνία, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του τραπεζικού νόμου (CON/2011/3), Σλοβενία, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (CON/2011/2), Κύπρος, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 538. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2011/1), EE  C 57 της 23.2.2011, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 539. Γνώμη σχετικά με την επέκταση της στήριξης του Δημοσίου και μέτρα αναδιάρθρωσης κεφαλαίων όσον αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CON/2010/95), Πολωνία, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Γνώμη σχετικά με την εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και τις νομοθετικές αρμοδιότητες του προέδρου της (CON/2010/94), Ουγγαρία, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα και την παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων (CON/2010/93), Σουηδία, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Γνώμη σχετικά με την έκτακτη σταθεροποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/92), Ιρλανδία, 17.12.2010.
 543. Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (CON/2010/90), Μάλτα, 13.12.2010.
 544. Γνώμη σχετικά με το διορισμό και την παύση μελών του νομισματικού συμβουλίου και με τις αποδοχές των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Ουγγαρία, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Γνώμη σχετικά με ορισμένες νέες διατάξεις για την κυκλοφορία μετρητών (CON/2010/89), Σλοβακία, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Γνώμη σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου και του τακτικού αποθεματικού της Banque de France (CON/2010/88), Γαλλία, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Γνώμη σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά με την επιβολή κυρώσεων λόγω μη προστασίας των τραπεζογραμματίων και των νομισμάτων ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (CON/2010/87), Ελλάδα, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 548. Γνώμη σχετικά με την προσωρινή συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις κατά τη διενέργεια πράξεων χρηματοπιστωτικής εξυγίανσης ή διάσωσης αυτών (CON/2010/86), Ρουμανία, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Γνωμη σχετικά με την επικύρωση ή την εφαρμογή συμφωνίας για τις υπηρεσίες ταχυδρομικών πληρωμών (CON/2010/85), 1.12.2010.
 550. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/84), Εσθονία, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CON/2010/82), EE  C 337 της 14.12.2010, σ. 1.
 552. Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση τραπεζών (CON/2010/83), Γερμανία, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Γνώμη σχετικά με εταιρείες κτηματικής πίστης (CON/2010/81), Πολωνία, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και με τον προϋπολογισμό (CON/2010/80), Πορτογαλία, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Γνώμη σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών (CON/2010/79), Βουλγαρία, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας όσον αφορά τις δανειακές απαιτήσεις (CON/2010/78), Λουξεμβούργο, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα (CON/2010/77), Λεττονία, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του Συντάγματος και του νόμου περί νομοθεσίας όσον αφορά τις νομοθετικές αρμοδιότητες της Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Ουγγαρία, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/75), Ιρλανδία, 2.11.2010.
 560. Γνώμη σχετικά με την αύξηση στην Αυστρία του πιστωτικού ορίου των Νέων Συμφωνιών Δανεισμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2010/74), Αυστρία, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Γνωμη σχετικά με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2010/73), Κύπρος, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 562. Γνώμη σχετικά με δυο προτάσεις κανονισμών για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (CON/2010/72), EE  C 278 της 15.10.2010, σ. 1.
 563. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2010/71), Ιρλανδία, 16.9.2010.
 564. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Πολωνία, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Γνώμη σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας (CON/2010/69), Ρουμανία, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Γνώμη σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2010/68), Ουγγαρία, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εκτέλεσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των συντελεστών στάθμισης του ΕνΔΤΚ και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2454/97 της Επιτροπής  (CON/2010/67), EE  C 252 της 18.9.2010, σ. 1.
 568. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί επίσημων στατιστικών (CON/2010/66), Ρουμανία, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που διέπει το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2010/64), Πολωνία, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (CON/2010/65), EE  C 223 της 18.8.2010, σ. 1.
 571. Γνώμη σχετικά με διατάξεις εφαρμογής που αφορούν συστήματα αποζημίωσης ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών στη Γερμανία (CON/2010/63), Γερμανία, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων νόμων όσον αφορά τον περιορισμό της χρηματοοικονομικής αστάθειας (CON/2010/62), Ουγγαρία, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Γνώμη σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/61), Βουλγαρία, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο περί ελάχιστων αποθεματικών (CON/2010/60), Εσθονία, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Γνώμη σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Γερμανία, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Γνώμη σχετικά με τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών όσον αφορά την Banca d’Italia (CON/2010/58), Ιταλία, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση καθηκόντων προληπτικής εποπτείας στην αρχή χρηματοπιστωτικής αγοράς της Αυστρίας (CON/2010/57), Αυστρία, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Magyar Nemzeti Bank με τις οποίες θεσπίζονται μειώσεις μισθών (CON/2010/56), Ουγγαρία, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Γνώμη σχετικά με την παροχή πληροφοριών και άλλες υποχρεώσεις της Banka Slovenije ως παρόχου υπρεσιών πληρωμής για χρήστες του προϋπολογισμού  (CON/2010/55), Σλοβενία, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Γνώμη σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2010/54), Ελλάδα, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 581. Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις ανοικτές πωλήσεις (CON/2010/53), Γερμανία, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά την Εσθονία (CON/2010/52), EE  C 190 της 14.7.2010, σ. 1.
 583. Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banca Naţională a României (CON/2010/51), Ρουμανία, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Γνώμη σχετικά με την παράταση των κρατικών εγγυήσεων σε τράπεζες και λοιπά ιδρύματα και του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων  (CON/2010/50), Σουηδία, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Γνώμη σχετικά με την αναδιάρθρωση της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ιρλανδία, 17.6.2010.
 586. Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα της Sveriges Riksbank να συλλέγει πληοροφορίες από σουηδούς εκδότες τίτλων  (CON/2010/49), Σουηδία, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τις καλυμμένες ομολογίες (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Γερμανία, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις διαφόρων διατάξεων του τραπεζικού νόμου (CON/2010/46), Σλοβενία, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καθεστώτος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2010/45), Δανία, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Γνώμη σχετικά με στατιστικά στοιχεία, διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίμων και με τις αρμοδιότητες της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Βουλγαρία, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Γνώμη σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν την Banque de France (CON/2010/44), Γαλλία, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Γνώμη σχετικά με το νομικό καθεστώς των στοιχείων του ενεργητικού της Lietuvos bankas, τη θητεία και την αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προστασία των συναλλαγματικών διαθεσίμων αλλοδαπών κεντρικών τραπεζών και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Lietuvos bankas (CON/2010/42), Λιθουανία, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Γνώμη σχετικά με συστήματα αποζημίωσης ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών (CON/2010/41), Γερμανία, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Γνώμη σχετικά με διμερές δάνειο μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Αυστρία, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Γνώμη σχετικά με τη μεταφορά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν την έκδοση, διάθεση και αποπληρωμή του δημόσιου χρέους (CON/2010/39), Κύπρος, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 596. Γνώμη σχετικά με νέες ονομαστικές αξίες κερμάτων και τραπεζογραμματίων (CON/2010/38), Σουηδία, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των κανόνων που διασφαλίζουν τη συνέχιση της θητείας του προέδρου της Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Πολωνία, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36), Ελλάδα, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 599. Γνώμη σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Εσθονία (CON/2010/35), Εσθονία, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2010/34), Ελλάδα, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 601. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις  (CON/2010/33), Ελλάδα, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 602. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των κανόνων που διέπουν το σχηματισμό προβλέψεων της Narodowy Bank Polski έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου  (CON/2010/32), Πολωνία, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του νόμου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με την οποία εισάγονται περαιτέρω μέτρα σταθεροποίησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2010/31), Ουγγαρία, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Γνώμη σχετικά με την αναδιοργάνωση της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Ιρλανδία, 7.4.2010.
 605. Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τραπεζικά και λοιπά ιδρύματα (CON/2010/29), Σουηδία, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2010/28), EE  C 103 της 22.4.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 607. Γνώμη σχετικά την εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου περί ακεραιότητας και πρόληψης της διαφθοράς στη Banka Slovenije και στα όργανα λήψης αποφάσεων αυτής (CON/2010/27), Σλοβενία, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου όσον αφορά την επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων (CON/2010/26), Φινλανδία, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία, την εμπιστευτικότητα και την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης (CON/2010/25), Βουλγαρία, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Danmarks Nationalbank όσον αφορά την αρμοδιότητα συλλογής πληροφοριών για την κατάρτιση στατιστικών (CON/2010/24), Δανία, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών  (CON/2010/23), EE  C 87 της 1.4.2010, σ. 1.
 612. Γνώμη σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο καταπιστευτικό ταμείο του ΔΝΤ για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (CON/2010/22), Αυστρία, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (CON/2010/21), Ελλάδα, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 614. Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το καταστατικό της Eesti Pank (CON/2010/20), Εσθονία, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του αντιπροέδρου της EKT (CON/2010/19), EE  C 58 της 10.3.2010, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
 616. Γνώμη σχετικά με την εισαγωγή διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων επτά ημερών (CON/2010/18), Λεττονία, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Γνώμη σχετικά με την προετοιμασία για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2010/16), Εσθονία, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ανεξάρτητης στατιστικής αρχής (CON/2010/17), Ελλάδα, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 619. Γνώμη σχετικά με τη διμερή συμφωνία δανεισμού μεταξύ της Ιρλανδίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (CON/2010/15), Ιρλανδία, 9.2.2010.
 620. Γνώμη σχετικά με μέτρα στήριξης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις (CON/2010/14), Πολωνία, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Γνώμη σχετικά με την κίνηση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης από την Banca Naţională a României όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία (CON/2010/12), Ρουμανία, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Γνώμη σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank όσον αφορά τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2010/13), Ουγγαρία, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Γνώμη σχετικά με τη δεύτερη παράταση του κρατικού προγράμματος για την αναδιάρθρωση κεφαλαίων (CON/2010/11), Σουηδία, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Γνώμη σχετικά με τα καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank, τη διάρθρωση και το νομικό καθεστώς της εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και την ίδρυση συμβουλίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2010/10), Ουγγαρία, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Γνώμη σχετικά με την ενοποίηση των τραπεζών καταθέσεων  (CON/2010/9), Φινλανδία, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς  (CON/2010/8), Ελλάδα, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Πρόσθετες πληροφορίες
 627. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/ΕΚ  (CON/2010/6), EE  C 19 της 26.1.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 628. Γνώμη σχετικά με μέτρα ανάκαμψης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και με το καταστατικό της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Βέλγιο, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 629. Γνώμη αναφορικά με τρεις προτάσεις κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (CON/2010/5), EE  C 13 της 20.1.2010, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 630. Γνώμη σχετικά με τη συγχώνευση των αδειοδοτικών και εποπτικών αρχών του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου (CON/2010/4), Γαλλία, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Γνώμη σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη ρύθμιση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα (CON/2010/3), Γαλλία, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής εθνικών στατιστικών (CON/2010/2), Εσθονία, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Γνώμη σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ουγγρικών φιορινιών και ευρώ (CON/2010/1), Ουγγαρία, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Γνώμη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Banka Slovenije όσον αφορά τη συμμετοχή της Σλοβενίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (CON/2009/100), Σλοβενία, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των αυστριακών κρατικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διατραπεζική αγορά (CON/2009/99), Αυστρία, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Γνώμη σχετικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με τις λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης στο σύστημα πληρωμών της Ουγγαρίας  (CON/2009/98), Ουγγαρία, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για το εξωτερικό εμπόριο (CON/2009/97), Γερμανία, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία  (CON/2009/95), EE  C 284 της 25.11.2009, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
 639. Γνώμη σχετικά με τη ρευστοποίηση των ασφαλειών που παρέχονται στην Banco de España, σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ή στην EKT κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (CON/2009/96), Ισπανία, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (CON/2009/94), EE  C 291 της 12.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 641. Γνώμη σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2009/93), Λιθουανία, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Γνώμη σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2009/92), Ιρλανδία, 9.11.2009.
 643. Γνώμη σχετικά με τις συστάσεις για αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με το Κράτος της Πόλεως του Βατικανού (Αγία Έδρα) καθώς και για τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση της νομισματικής συμφωνίας με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου (CON/2009/91), EE  C 284 της 25.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 644. Γνώμη σχετικά με την κατάταξη της απαίτησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique στο πλαίσιο εμπράγματης εξασφάλισής της (CON/2009/90), Βέλγιο, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 645. Γνώμη σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland και τη συμμετοχή στην Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ιρλανδία, 4.11.2009.
 646. Γνώμη σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για την προσκόμιση ορισμένων τραπεζογραμματίων με σκοπό την ανταλλαγή τους (CON/2009/87), Ουγγαρία, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Γνώμη σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της ρευστότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2009/86), Αυστρία, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Národná banka Slovenska  (CON/2009/85), Σλοβακία, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Γνώμη της EKT, της 26ης Οκτωβρίου 2009, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην EKT όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου  (CON/2009/88), EE  C 270 της 11.11.2009, σ. 1.
 650. Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού από την De Nederlandsche Bank  (CON/2009/84), Κάτω Χώρες, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Γνώμη σχετικά με την επέκταση στήριξης του Δημοσίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2009/82), Πολωνία, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Γνώμη σχετικά με τη διανομή των κερδών της Lietuvos bankas (CON/2009/83), Λιθουανία, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ (CON/2009/81), EE  C 272 της 13.11.2009, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
 654. Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της De Nederlandsche Bank στο νομισματικό σύστημα των νήσων Μποναίρ, Αγίου Ευσταθίου και Σάμπα  (CON/2009/80), Κάτω Χώρες, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 655. Γνώμη σχετικά με την επέκταση των κρατικών εγγυήσεων σε τραπεζικά και λοιπά ιδρύματα (CON/2009/79), Σουηδία, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Οδηγία σχετικά με την έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων με αποδέκτες πιστωτικά ιδρύματα  (CON/2009/78), Κύπρος, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 657. Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εισαγωγή του ευρώ (Κωδικοποιημένη έκδοση) (CON/2009/76), EE  C 246 της 14.10.2009, σ. 1.
 658. Γνώμη σχετικά με τον έλεγχο της Lietuvos bankas από την κρατική ελεγκτική αρχή (CON/2009/77), Λιθουανία, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών  (CON/2009/75), Σλοβακία, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language