Всички становища на ЕЦБ

 1. Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 2. Становище относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка (CON/2018/53), България, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 3. Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 5. Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Унгария, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи (CON/2018/47), Словения, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно правната уредба на Държавната сметна палата (CON/2018/45), Хърватия, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно правилата, които кредитните институции със системно значение трябва да следват, когато определят политиките за постоянно възнаграждение (CON/2018/44), Нидерландия, 23.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
 11. Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), Италия, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), Белгия, 4.9.2018.
 13. Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), Германия, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (CON/2018/38), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 7..Допълнителна информация
 15. Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище oтносно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (CON/2018/37), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 17. Становище относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници (CON/2018/36), OВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 18. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35), OВ C 378, 16.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 19. Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
 20. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 21. Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
 22. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), Швеция, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
 24. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 26. Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ирландия, 11.5.2018.
 27. Становище относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Кипър, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 31. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 32. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Хърватия, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2018/14), 7.3.2018.
 37. Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), Ирландия, 5.3.2018.
 38. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 39. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), Гърция, 15.2.2018.
 41. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), Кипър, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), Словения, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), Унгария, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), Малта, 6.2.2018.
 45. Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), Словения, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), Белгия, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), Словения, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), Гърция, 9.1.2018.
 49. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 50. Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), Литва, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), Литва, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 53. Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 55. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), Ирландия, 24.11.2017.
 56. Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
 57. Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
 58. Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), Полша, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), Франция, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), Кипър, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), Словакия, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
 63. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), Словения, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), Кипър, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
 66. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Допълнителна информация
 67. Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), Полша, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), Словакия, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), Австрия, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), Белгия, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), Австрия, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), Кипър, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), Словения, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Хърватия, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), Швеция, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 77. Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 78. Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), Австрия, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), Испания, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), Словения, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), Белгия, 8.6.2017.
 82. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
 83. Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), Австрия, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), Белгия, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 85. Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), Испания, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), Португалия, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), Швеция, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), Словения, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи (CON/2017/15), Словения, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), Швеция, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), Латвия, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), Германия, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), Ирландия, 7.4.2017.
 94. Становище относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2017/10), Германия, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), Полша, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой (CON/2017/8), Дания, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), Гърция, 15.3.2017.
 98. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
 99. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), Полша, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), Италия, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), Кипър, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), Кипър, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), Италия, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), Белгия, 28.12.2016.
 105. Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), Чехия, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), Словения, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Нидерландия, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 109. Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), Унгария, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), Белгия, 17.11.2016.
 111. Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), Ирландия, 17.11.2016.
 112. Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), Германия, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Хърватия, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), Франция, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), Полша, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
 117. Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), Кипър, 11.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), Латвия, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), Словения, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), Словакия, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
 122. Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), Финландия, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), Словения, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), Италия, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), Полша, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), Полша, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), Франция, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), Полша, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), Белгия, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 131. Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), Гърция, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Хърватия, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), Нидерландия, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), Словения, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), Австрия, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), Словения, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
 139. Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), Италия, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), OВ C 252, 12.7.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 141. Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), Словения, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), Словения, 13.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 144. Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), Австрия, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), Франция, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), Швеция, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 148. Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), Италия, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), Кипър, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
 151. Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), Франция, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
 155. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 156. Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Кипър, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), Франция, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), Унгария, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), Словения, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), Кипър, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), Австрия, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), Гърция, 21.1.2016.
 163. Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), Литва, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), Полша, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), Австрия, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), Словения, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ (CON/2015/55), Ирландия, 10.12.2015.
 169. Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), Чехия, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), Германия, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), Нидерландия, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), Португалия, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), Белгия, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 174. Становище относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Нидерландия, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), Люксембург, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), Австрия, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 178. Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), Кипър, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), Ирландия, 11.11.2015.
 180. Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), Словакия, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), Белгия, 4.11.2015.
 182. Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), Италия, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), Ирландия, 29.10.2015.
 184. Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), Унгария, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), Унгария, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), Кипър, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), Италия, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), Чехия, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), Словения, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), Литва, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Хърватия, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), Германия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), Австрия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), Чехия, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), Чехия, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Австрия, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Становище относно проект на закон във връзка със специални условия за преструктурирането на жилищни кредити, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2015/26), Полша, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), Гърция, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), Гърция, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Становище относно нова правна рамка за спестовните банки (CON/2015/23), Португалия, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), Словакия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), Чехия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), Малта, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), Испания, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (CON/2015/18), OВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3..
 206. Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), Полша, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), Словения, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Становище относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции (CON/2015/15), Унгария, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Становище относно забраната за продажба на търг на основното жилище (CON/2015/14), Гърция, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), Италия, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), Португалия, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации и ипотечни банки (CON/2015/11), Полша, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10), OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 214. Становище относно правната рамка на Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Полша, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Становище относно независимостта на Banka Slovenije и на членовете на органите ѝ за вземане на решение (CON/2015/8), Словения, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), Литва, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Становище относно изменения в Устава на Eesti Pank (CON/2015/6), Естония, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), Литва, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Становище относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4), OВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1..
 220. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), Словакия, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Становище относно Колегията за преструктуриране (CON/2015/2), Белгия, 21.1.2015.
 222. Становище относно искания за упражняване на дейност като дружество за ликвидация на активи (CON/2015/1), Австрия, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Становище относно вноската на Румъния в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд (CON/2014/92), Румъния, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), Австрия, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 226. Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), Ирландия, 19.12.2014.
 227. Становище относно кредитни изисквания (CON/2014/88), Естония, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Становище относно преобразуването на кредити в чуждестранна валута (CON/2014/87), Унгария, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 230. Становище относно общите условия на договорите за потребителски кредит (CON/2014/85), Унгария, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции във връзка с даването на делегирани и изпълнителни пълномощия на Комисията за вземането на определени мерки (CON/2014/84), OВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3..
 232. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83), OВ C 137, 27.4.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
 233. Становище относно производството на евробанкноти от дружество със специална инвестиционна цел (CON/2014/82), Испания, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Становище относно безналични ценни книжа (CON/2014/81), Словения, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Становище относно преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/80), Унгария, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), Словения, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Становище относно правната рамка за кооперативните банки (CON/2014/78), Полша, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Становище относно определено данъчно облекчение, предоставено на финансови институции (CON/2014/77), Унгария, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Становище относно определени правила за уреждане на вземания, свързани с договори за потребителски кредит (CON/2014/76), Унгария, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Становище относно определянето на среднопретеглената доходност за федералните кредити и назначаването на външни одитори (CON/2014/75), Австрия, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Становище относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари (CON/2014/74), Дания, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Становище относно правилата при конфликт на интереси, приложими спрямо членовете на управителните органи и ръководния персонал на Banca d’Italia (CON/2014/73), Италия, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Становище относно допълнителни правила, приложими към определени договори за потребителски кредит (CON/2014/72), Унгария, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Становище относно публикуването на годишния процент на разходите за договорите за потребителски кредити (CON/2014/71), Естония, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Становище относно разделението и регулирането на банкови дейности (CON/2014/70), Франция, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Становище относно прилагането на европейската Директива за възстановяване и преструктуриране на банки (CON/2014/67), Германия, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), Ирландия, 12.9.2014.
 248. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2014/68), Литва, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Становище относно отсрочени данъчни активи (CON/2014/66), Португалия, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Становище относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние (CON/2014/65), Литва, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Становище относно спестовни банки, свързани с взаимоспомагателни асоциации (CON/2014/64), Португалия, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Становище относно преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/62), Унгария, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Становище относно реденоминацията на капитала и ценни книжа на дружества (CON/2014/63), Литва, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Становище относно мерки по преобразуване и ликвидация по отношение на Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Австрия, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Становище относно нови общи мерки, произтичащи от решението на Върховния съд относно договори за потребителски кредити (CON/2014/59), Унгария, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (CON/2014/58), OВ C 352, 7.10.2014 г., стр. 4..Допълнителна информация
 257. Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), Кипър, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), Португалия, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Становище относно компетентността за сечене на монети (CON/2014/56), Кипър, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Становище относно възпроизвеждането на евро и форинт банкноти и монети в Унгария (CON/2014/55), Унгария, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Становище относно правилата, уреждащи консултирането с ЕЦБ (CON/2014/54), Словакия, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Становище относно одобряване на платежни системи (CON/2014/53), Малта, 10.7.2014.
 263. Становище относно правната рамка за кредитни институции (CON/2014/52), Полша, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва (CON/2014/50), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 1..
 265. Становище относно възрастовата граница и срока на мандата на управителя и заместник-управителя на Banque de France (CON/2014/51), Франция, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Становище относно обработката, разпространението и защитата срещу фалшифициране на банкноти и монети в Унгария (CON/2014/48), Унгария, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), Полша, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), Люксембург, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49), OВ C 336, 26.9.2014 г., стр. 5..Допълнителна информация
 270. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 271. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), Австрия, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Становище относно изисквания за отговорно кредитиране (CON/2014/44), Унгария, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Становище относно олихвяване на минимални резерви (CON/2014/42), Литва, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Становище относно изискванията за краткосрочна ликвидност на кредитните институции (CON/2014/41), Унгария, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), Испания, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Становище относно публичния достъп до конкретна информация за лошите кредити на някои банки (CON/2014/39), Словения, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Становище относно възнаграждението на служителите и членовете на органите за вземане на решения на Banca d’Italia и данъчното облагане на нейните преоценени акции (CON/2014/38), Италия, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Становище относно ограничения за извършване и получаване на плащания в брой (CON/2014/37), Румъния, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Становище относно предложение за регламент относно фондовете на паричния пазар  (CON/2014/36), OВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
 280. Становище относно ограничения на пенсионни права (CON/2014/35), Австрия, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), Португалия, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Становище относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2014/33), Литва, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Становище относно някои банкноти и монети, които престават да бъдат законно платежно средство (CON/2014/32), Швеция, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), Финландия, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Становище относно публични финанси (CON/2014/30), Литва, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), Гърция, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Становище относно наблюдение на използването на кредитни рейтинги от участници на пазара (CON/2014/28), Литва, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Становище относно операторите на обмен на валута (CON/2014/27), Литва, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Становище относно операции, свързани с държавни ценни книжа (CON/2014/26), Румъния, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Становище относно независимостта на Banka Slovenije (CON/2014/25), Словения, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Становище относно управление на кризи (CON/2014/24), Литва, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), Австрия, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Становище относно правилата за конфликт на интереси за висши служители на Banco de España (CON/2014/22), Испания, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), Естония, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Становище относно несъответствието между матуритетните и валутните позиции на кредитните институции (CON/2014/15), Унгария, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Становище относно промени в управлението на Banca d’Italia (CON/2014/19), Италия, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), Полша, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), Белгия, 14.2.2014.
 300. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), Белгия, 13.2.2014.
 301. Становище относно въвеждането на еврото в Литва (CON/2014/14), Литва, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), Белгия, 12.2.2014.
 303. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на висши държавни служители в публичния и частично публичния сектор (CON/2014/12), Нидерландия, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), Полша, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (CON/2014/9), 5.2.2014.Допълнителна информация
 306. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2014/10), OВ C 193, 5.2.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
 307. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Унгария, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Становище относно възнаграждения за държавни служители по време на отпуск по болест (CON/2014/7), Ирландия, 28.1.2014.
 309. Становище относно закръгляването на плащания, деноминирани в евро (CON/2014/6), Белгия, 23.1.2014.
 310. Становище относно предложение за регламент относно отлагане на датата за преминаване към ЕЗПЕ (CON/2014/3), OВ C 80, 19.3.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 311. Становище относно публичен достъп до информация за финансовото състояние на длъжностни лица (CON/2014/5), Словения, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2014/4), Литва, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2014/1), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 3..
 314. Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
 315. Становище относно увеличение на капитала на Banca d’Italia (CON/2013/96), Италия, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Становище относно променливи възнаграждения за служители на търговци на ценни книжа (CON/2013/95), Дания, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Становище относно кредитния регистър (CON/2013/93), Латвия, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Становище относно ограничаването на публични разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2013/92), Италия, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Становище относно публичните финанси в Естония (CON/2013/91), Естония, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Становище относно публичните финанси в Люксембург (CON/2013/90), Люксембург, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Становище относно обработката и разпространението на банкноти и защитата им срещу фалшифициране в Унгария (CON/2013/89), Унгария, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Становище относно задълженията за отчетност на данни, подпомагащи надзорните задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Унгария, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), Словения, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), Португалия, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), Франция, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Становище относно управлението на Органа за финансов надзор (CON/2013/83), Дания, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Становище относно правния статус на активите на Lietuvos bankas и обхвата на публичния ѝ одит (CON/2013/85), Литва, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), Финландия, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), Кипър, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Становище относно задължение за поддържане на резерви за кредитни институции (CON/2013/79), Литва, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Становище относно промени в правомощията за вземане на решения на Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Кипър, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (CON/2013/77), OВ C 51, 22.2.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
 335. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (CON/2013/76), OВ C 109, 11.4.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
 336. Становище относно финансовото преструктуриране на дружества (CON/2013/75), Словения, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Становище относно прехвърлянето на управлението на държавни имоти на Banca Naţională a României (CON/2013/74), Румъния, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), Словения, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72), OВ C 14, 16.10.2013 г., стр. 5..Допълнителна информация
 340. Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), Унгария, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), Словения, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Становище относно изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Малта, 13.9.2013.
 343. Становище относно нова стратегическа задача на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Белгия, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Становище относно макропруденциалния мандат на Banco de Portugal (CON/2013/66), Португалия, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Становище относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети (CON/2013/65), Латвия, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Становище относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети (CON/2013/64), Полша, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), Литва, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Становище относно предоставянето на платежни услуги от Banka Slovenije на субекти на бюджетна издръжка (CON/2013/62), Словения, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Становище относно автономията на Banco de España по въпроси, свързани с персонала и относно прекратяване на мандата на управителя  (CON/2013/61), Испания, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), Словения, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), Дания, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), Белгия, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 353. Становище относно регистър на финансовите отчети (CON/2013/58), Словакия, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), Гърция, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), Унгария, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Становище относно мерки за стимулиране на дългосрочното кредитиране (CON/2013/55), Белгия, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 357. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), Кипър, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2013/53), Швеция, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), Кипър, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), Испания, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Становище относно клонове на кредитни институции, установени извън ЕИП (CON/2013/49), Ирландия, 9.7.2013.
 363. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (CON/2013/48), OВ C 204, 18.7.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
 364. Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2013/47), Латвия, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Становище относно реформи, свързани с възнаграждения и пенсии (CON/2013/46), Ирландия, 28.6.2013.
 366. Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), Литва, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Становище относно специален данък върху кредитните институции (CON/2013/44), Кипър, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Становище относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба (CON/2013/43), Белгия, 12.6.2013.
 369. Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), Белгия, 10.6.2013.
 370. Становище относно промени в управлението на Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Кипър, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Становище относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Унгария, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Становище относно Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2013/38), Гърция, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (CON/2013/37), OВ C 179, 25.6.2013 г., стр. 9..Допълнителна информация
 375. Становище относно статута на кредитните институции и създаването на дружества за финансиране (CON/2013/36), Франция, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35), OВ C 176, 21.6.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
 377. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2013/34), Гърция, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), Испания, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Становище относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи (CON/2013/32), OВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 380. Становище относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României (CON/2013/31), Румъния, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Становище относно макропруденциална политика (CON/2013/30), Малта, 30.4.2013.
 382. Становище относно регистър на потребителски кредити (CON/2013/29), Франция, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Становище относно защита от рискове и отделяне на банкови дейности (CON/2013/28), Германия, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Становище относно рамката за държавни гаранции и относно държавните гаранции за Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Белгия, 15.4.2013.
 385. Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), Австрия, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Становище относно Фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/25), Испания, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), Малта, 5.4.2013.Допълнителна информация
 388. Становище относно специални ипотечни сделки (CON/2013/23), Словакия, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), Австрия, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), Словения, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Становище относно спящи депозитни сметки в кредитни институции (CON/2013/20), Гърция, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), Португалия, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Становище относно ограниченията за плащания в брой (CON/2013/18), Белгия, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 394. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/17), Гърция, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Становище относно вноските на Oesterreichische Nationalbank в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд и двустранен договор за заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Австрия, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Становище относно разпределянето на печалба от Bank of Greece  (CON/2013/15), Гърция, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/14), Полша, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Становище относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност (CON/2013/13), Белгия, 18.2.2013.
 399. Становище относно приемане на депозити и управление на сметка за ценни книжа от хазната (CON/2013/12), Унгария, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Становище относно ограничения за плащания в брой в контекста на изплащането на заплати (CON/2013/11), Финландия, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), Кипър, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2013/9), Дания, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2013/8), Франция, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Становище относно операции по кредитен превод и директен дебит (CON/2013/7), Италия, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Становище относно нови компетенции, предоставени на Banca Naţională a României, относно държавния дълг и суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти (CON/2013/6), Румъния, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), Полша, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Становище на ЕЦБ от 11 януари 2013 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (CON/2013/4), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18..
 408. Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), Испания, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Становище относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото (CON/2013/2), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
 410. Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/1), Полша, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), Ирландия, 21.12.2012.
 412. Становище относно изискванията за минимални резерви за кредитни институции (CON/2012/110), Литва, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Становище относно създаването на капиталови буфери за Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Италия, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), Испания, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Становище относно високочестотна търговия (CON/2012/107), Германия, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), Франция, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти  (CON/2012/103), OВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
 418. Становище относно изпълнението на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз  (CON/2012/105), Литва, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Становище относно финансово законодателство (CON/2012/104), Дания, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Становище относно някои условия за отпускането на кредити (CON/2012/102), Румъния, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Становище относно Закона за банките (CON/2012/101), Словения, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2012/100), Белгия, 30.11.2012.
 423. Становище относно предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници  (CON/2012/99), OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
 424. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2012/98), Ирландия, 29.11.2012.
 425. Становище година относно различни проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на Комисията, за да бъдат приети под формата на делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (CON/2012/95), OВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 1..
 426. Становище относно въвеждането на еврото (CON/2012/97), Латвия, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Становище относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96), OВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6..Допълнителна информация
 428. Становище относно изменения на Закона за данъка върху финансовите сделки (CON/2012/94), Унгария, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Становище относно данък върху финансови услуги и относно данък върху общата стойност на баланса на банка  (CON/2012/93), Словения, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Становище относно обезпечени облигации (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Германия, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Становище относно фонд за стабилизиране за банки  (CON/2012/91), Полша, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Становище относно изменения на рамката за рекапитализацията на кредитни институции  (CON/2012/90), Гърция, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Становище относно евробанкноти и монети и относно изменения на Устава на Banco de España (CON/2012/89), Испания, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Становище относно стабилизирането на финансовия пазар (CON/2012/88), Германия, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Становище относно изписването на единната парична единица (CON/2012/87), Латвия, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Становище относно възнагражденията на персонала на Banco de Portugal и бюджета (CON/2012/86), Португалия, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84), OВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 438. Становище относно държавни гаранции за кредитни институции (CON/2012/85), Кипър, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2012/83), Словакия, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Становище относно проверката на парични наличности (CON/2012/82), Германия, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Становище относно разпределяне на печалба между Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и белгийската държава (CON/2012/81), Белгия, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 442. Становище относно изменения в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2012/80), Латвия, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Становище относно фискални правила и относно обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации (CON/2012/79), България, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 444. Становище относно операции на открития пазар и ликвидни улеснения с постоянен достъп (CON/2012/78), Румъния, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците, и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (CON/2012/77), OВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 5..
 446. Становище относно свободата на информацията (CON/2012/76), Ирландия, 19.10.2012.
 447. Становище относно европейска финансова помощ (CON/2012/75), Испания, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/74), Ирландия, 5.10.2012.
 449. Становище относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото (CON/2012/73), Латвия, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Становище относно консолидирана правна рамка за платежни услуги (CON/2012/72), Полша, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), Словения, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Становище относно мерки, свързани с личната неплатежоспособност (CON/2012/70), Ирландия, 14.9.2012.
 453. Становище относно увеличаване на капитала на Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Люксембург, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), Ирландия, 4.9.2012.
 455. Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), Австрия, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), Германия, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Становище относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд (CON/2012/65), Австрия, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Италия, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Становище относно стабилизиране на бюджетната политика и създаването на сметка за антикризисни държавни резерви в Lietuvos bankas (CON/2012/63), Литва, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Становище относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа (CON/2012/62), OВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12..
 461. Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), Италия, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Становище относно държавните гаранции (CON/2012/60), Испания, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Становище относно данъка върху финансовите сделки (CON/2012/59), Унгария, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Становище относно фонд за стабилизиране за банки (CON/2012/58), Полша, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Становище относно Словенския държавен холдинг (CON/2012/57), Словения, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2012/56), OВ C 218, 24.7.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
 467. Становище относно засилване на финансовия надзор и създаване на комитет за финансова стабилност  (CON/2012/55), Германия, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Становище относно определени стари банкноти, които престават да бъдат законно платежно средство  (CON/2012/54), Швеция, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), Ирландия, 16.7.2012.
 470. Становище относно банков налог и вноски в схемата за гарантиране на депозитите  (CON/2012/53), Словакия, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Становище относно закони за Central Bank of Cyprus от 2002 г. до 2007 г.  (CON/2012/51), Кипър, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Кипър, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Становище относно Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Унгария, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), Словения, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Становище относно предотвратяване на забавени плащания (CON/2012/47), Словения, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), Испания, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Становище относно увеличаването на квотата на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2012/45), Унгария, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Становище относно Закон за Česká národní banka  (CON/2012/44), Чехия, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Становище относно Закон за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Унгария, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Становище година относно проект на делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (CON/2012/42), OВ C 47, 19.2.2013 г., стр. 1..
 481. Становище относно въвеждането на правна рамка за дейността на централни контрагенти (CON/2012/41), Полша, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица  (CON/2012/40), Гърция, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), Гърция, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Становище относно надзор върху услугите и системите за плащания на дребно (CON/2012/38), Италия, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/37), Дания, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Становище относно защитата срещу фалшифициране и качеството на паричната маса (CON/2012/34), Германия, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Становище относно оперативни разходи, свързани с надзор (CON/2012/35), Белгия, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 488. Становище относно ограничения за сетълмент на пари в брой (CON/2012/36), Литва, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Становище относно ограничения за плащания в брой (CON/2012/33), Испания, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Становище на ЕЦБ от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2012/32), OВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11..
 491. Становище относно фонд за гарантиране на депозитите и режим за преструктуриране на банки (CON/2012/30), Дания, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), Гърция, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Становище относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (CON/2012/29), България, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 494. Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Унгария, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Становище относно ипотеки в чуждестранна валута и договори за кредити за жилищни имоти (CON/2012/27), Унгария, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), Белгия, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 497. Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), Гърция, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги  (CON/2012/24), OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 499. Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), Португалия, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), Словения, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Становище относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента (EMIR) за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара; и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  (CON/2012/21), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 3..Допълнителна информация
 502. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза  (CON/2012/20), Италия, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Становище относно назначаването на членовете на Управителния съвет на Latvijas Banka (CON/2012/19), Латвия, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Становище относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18), OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
 505. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)  (CON/2012/17), OВ C 137, 12.5.2012 г., стр. 7..Допълнителна информация
 506. Становище относно изискванията за минимални резерви  (CON/2012/16), Латвия, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Становище относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2012/15), Гърция, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Становище относно рекапитализацията и оздравяването на кредитните институции в Гърция (CON/2012/14), Гърция, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Становище относно държавните гаранции  (CON/2012/13), Испания, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), Гърция, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), Испания, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Становище относно управлението на ликвидността по сметките на министерството на финансите в Banca d’Italia и избора на контрагенти за свързани с това операции  (CON/2012/9), Италия, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 2..Допълнителна информация
 514. Становище относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа  (CON/2012/8), Гърция, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Становище относно режима на минималните резерви (CON/2012/7), Румъния, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Становище относно пенсионната реформа в публичния сектор (CON/2012/6), Ирландия, 26.1.2012.
 517. Становище относно предложение за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и предложение за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2012/5), OВ C 105, 11.4.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
 518. Становище относно дематериализирани ценни книжа (CON/2012/3), Люксембург, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Становище относно мерките за стабилизиране на финансовия пазар (CON/2012/2), Германия, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Становище относно схема за гарантиране на задълженията на италианските банки и обмяната на банкноти в лири (CON/2012/4), Италия, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Становище относно заплатите на държавните служители (CON/2012/1), Кипър, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), Гърция, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Становище относно независимостта на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Унгария, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Унгария, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), Белгия, 12.12.2011.
 526. Становище относно истинност на евромонети, обработката на негодни за обращение евромонети, както и налагането на административни мерки и санкции (CON/2011/105), Малта, 9.12.2011.
 527. Становище относно плащането във връзка с увеличаването на румънската квота в Международния валутен фонд (CON/2011/102), Румъния, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Становище относно законодателство за пазарите на ценни книжа (CON/2011/101), Финландия, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/100), OВ C 364, 14.12.2011 г., стр. 7..Допълнителна информация
 530. Становище относно преработените изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/99), Литва, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Становище относно законодателното уреждане на финансирането на централния регистър на номерата на банкови сметки (CON/2011/98), Белгия, 7.12.2011.
 532. Становище относно фискалната отговорност (CON/2011/96), Словакия, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Становище относно представителство и плащането на квоти в Международния валутен фонд (CON/2011/97), Естония, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Становище относно рекапитализирането на кредитните институции от държавата  (CON/2011/95), Португалия, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/94), Италия, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Становище относно управлението на финансови кризи и създаването на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/93), Кипър, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение  (CON/2011/92), Германия, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Становище относно изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/91), Литва, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2011/89), Португалия, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Становище относно гаранция за покриване на загуби във връзка с разширена схема за обезщетение (CON/2011/90), Дания, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Становище относно удължаването на ирландската държавна гаранция за допустими задължения на кредитни институции (CON/2011/88), Ирландия, 7.11.2011.
 542. Становище относно ипотечните кредити в чуждестранна валута и договорите за кредити за жилищни имоти (CON/2011/87), Унгария, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Становище относно мерките за стабилизиране и мостовите банки (CON/2011/86), Румъния, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Франция, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), Ирландия, 21.10.2011.
 546. Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), Португалия, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Люксембург, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Становище относно промените на приложимите правила към ипотечните и общинските облигации в Словения (CON/2011/81), Словения, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Становище относно регистъра за финансови отчети (CON/2011/80), Словакия, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Становище относно държавните гаранции обезпечаващи определени кредити, предоставени на Dexia SA и Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Белгия, 13.10.2011.
 551. Становище относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране (CON/2011/78), Словения, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/77), OВ C 301, 12.10.2011 г., стр. 2..Допълнителна информация
 553. Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), Нидерландия, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Становище относно минималните резерви (CON/2011/75), Чехия, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Становище относно предоставянето на кредити на физически лица (CON/2011/74), Румъния, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Становище относно измененията в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции (CON/2011/72), Гърция, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Становище относно категориите посредници, които са лицензирани да поддържат сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута или разчетни единици (CON/2011/71), Белгия, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 559. Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), Словения, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), Ирландия, 9.9.2011.
 561. Становище относно ратифицирането от страна на Италия на изменението в Учредителния договор на Международния валутен фонд и увеличаването на квотата (CON/2011/68), Италия, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), Литва, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Становище относно предложение за регламент относно емитирането на евромонети и предложение за регламент относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети  (CON/2011/65), OВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 2..
 564. Становище относно специалната такса за финансовите институции извършващи дейност в Словакия (CON/2011/66), Словакия, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2011/64), Белгия, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 566. Становище относно въвеждането на омнибусни сметки в правната рамка на системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/63), Полша, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Становище относно измененията в правната рамка за платежните системи и системите за клиринг и сетълмент (CON/2011/62), Полша, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Становище относно промените в Закана за предотвратяване на късни плащания (CON/2011/61), Словения, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), Нидерландия, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Становище относно обработката на банкноти за последваща употреба и защитата на национално и чуждестранно законно платежно средство срещу фалшифициране (CON/2011/59), Унгария, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти  (CON/2011/58), OВ C 240, 18.8.2011 г., стр. 3..
 572. Становище относно преобразуването на клонове на чуждестранни кредитни институции в дъщерни дружества (CON/2011/57), Полша, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Становище относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз (CON/2011/56), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 21..Допълнителна информация
 574. Становище относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги (CON/2011/55), Словения, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), Испания, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Становище относно унгарската Държавна служба за одит във връзка с нейния одит на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Унгария, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 578. Становище относно обращението на банкноти и монети  (CON/2011/51), Чехия, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 580. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит (CON/2011/49), Словакия, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на ЕЦБ (CON/2011/48), OВ C 182, 23.6.2011 г., стр. 6..
 582. Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), Латвия, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), Литва, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Становище относно въвеждането на схема за обезщетение за затруднени банкови институции (CON/2011/45), Дания, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз  (CON/2011/44), OВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3..Допълнителна информация
 586. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Малта, 18.5.2011.
 587. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (CON/2011/42), OВ C 159, 28.5.2011 г., стр. 10..Допълнителна информация
 588. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/41), Белгия, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 589. Становище относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи  (CON/2011/40), Словения, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), Ирландия, 26.4.2011.
 591. Становище относно изменения на структурата на управление на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Австрия, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Становище относно управлението на De Nederlandsche Bank и органа за финансовите пазари (CON/2011/37), Нидерландия, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), Гърция, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Становище относно процедурата за управление на риска при сетълмент за системи за нетен сетълмент (CON/2011/35), Румъния, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), Гърция, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Становище относно проекта за Конституция във връзка с Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Унгария, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Становище относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32), OВ C 155, 25.5.2011 г., стр. 1..Допълнителна информация
 598. Становище относно данък върху общата стойност на баланса на банка (CON/2011/31), Словения, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Становище относно финансирането на централен регистър на номера на банкови сметки (CON/2011/30), Белгия, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 600. Становище относно специален данък върху банки и относно създаване на независим фонд за финансова стабилност (CON/2011/29), Кипър, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Становище относно премахването на функцията на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique да действа като централен депозитар за протести на менителници (CON/2011/28), Белгия, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 602. Становище относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения (CON/2011/26), Румъния, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Становище относно законодателството, свързано с обезпечени облигации (CON/2011/27), Кипър, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Становище относно предотвратяване на забавянето на плащания (CON/2011/25), Словения, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
 606. Становище относно платежните услуги (CON/2011/23), Полша, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Становище относно препоръка за решение на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми (CON/2011/22), OВ C 213, 20.7.2011 г., стр. 16..
 608. Становище относно Централния корпоративен кредитен регистър (CON/2011/20), Белгия, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 609. Становище относно връщането в обращение на евробанкноти (CON/2011/19), Франция, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language