Obsah

  • Všetky právne akty ESCB/ECB tak, ako boli uverejnené v “Úradnom vestníku Európskej únie” (Ú. v. EÚ), rozdelené podľa témy a chronologicky.
  • Viacjazyčne: dostupné v 22 jazykoch.
  • Úplný kontext: v prípade každého právneho aktu je uvedené korigendum, zrušené právne predpisy, súvisiace akty ECB, súvisiace prijaté právne predpisy Spoločenstva a iné súvisiace informácie, ako sú tlačové správy.
návrat hore

Vyhľadávanie

Podľa témy

Možno zvoliť tému uvedenú na ľavej strane. Navrchu sú zobrazené najstaršie právne akty s výnimkou stanovísk ECB, v prípade ktorých sú navrchu zobrazené najnovšie stanoviská. Pomocou funkcie “označiť slová” (pozri obrázok dole) možno vyhľadať zoznam.

Image of the highlight function

Chronologicky

  1. Akty uverejnené počas posledných siedmych dní sú zobrazené pod “Najnovšie uverejnené” v strede  Domovskej stránky.
  2. Pod “Všetko podľa dátumu” (pozri poslednú položku navigačnej lišty na ľavej strane) sú zobrazené všetky právne akty a stanoviská ECB podľa dátumu uverejnenia v Ú. v. ES alebo Ú. v. EÚ od roku 1992.

Pomocou vyhľadávača

Na vyhľadávanie v právnom rámci možno použiť vyhľadávač Google, a to kliknutím na „Hľadať v právnom rámci“ na ľavej strane navigačnej lišty.

Image of the search engine

návrat hore

Štruktúra

Navigačná lišta na ľavej strane

Právny rámec má deväť sekcií, ktoré zobrazujú oblasti právomoci ECB podľa zmluvy. Prehľad celého navigačného stromu možno zobraziť kliknutím na  adresár stránky.

Stanoviská ECB/EMI sú dostupné v rámci každej témy (pozri ľavú stranu na obrázku dole). Na ľavej strane navigačnej lišty možno tiež kliknúť na “Všetky stanoviská ECB” za účelom ich sprístupnenia.

Zoznam právnych aktov

V rámci každej témy sú akty usporiadané chronologicky tak, že najstaršie sú zobrazené navrchu. Zmeny a doplnenia, ako aj úplné znenia sú tiež číslované chronologicky: a, b, c, a pod. (pozri obrázok dole). Výnimku predstavujú len stanoviská ECB, ktoré sú rozdelené tak, že najnovšie sú zobrazené navrchu.

Image of the navigation and a content page

Dodatočné informácie

Ak sú k dispozícii, zobrazí sa linka “Dodatočné informácie” (pozri obrázok hore). Kliknutím na túto linku sa zobrazí nová stránka, kde sa nachádzajú všetky korigendá, zrušené právne predpisy ECB, poznámky a ďalšie informácie.

Na pravej strane tejto stránky (pozri obrázok dole) možno nájsť linky na prijaté právne predpisy Spoločenstva, súvisiace právne predpisy ECB a iné súvisiace informácie, napríklad tlačové správy.

Image of a page with additional information

návrat hore