Zawartość serwisu

  • Wszystkie akty prawne ESBC/EBC opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w podziale według tematu i daty.
  • Wielojęzyczna zawartość: akty prawne dostępne są w 22 językach.
  • Pełen kontekst: każdy akt prawny przedstawiony jest wraz ze sprostowaniami, uchylonymi przepisami, odnośnymi innymi aktami EBC i regulacjami wspólnotowymi oraz odpowiednimi innego rodzaju dokumentami, takimi jak np. komunikaty prasowe.
powrót na górę strony

Jak szukać

Według tematu

Należy wybrać jeden z tematów widocznych w menu z lewej strony. Akty prawne przedstawione są w kolejności od najstarszych do najnowszych, poza opiniami EBC, które są widoczne w odwrotnej kolejności. Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.

Image of the highlight function

Według chronologii

  1. Akty opublikowane w ciągu ostatnich siedmiu dni przedstawione są pod nagłówkiem „Ostatnio opublikowane”, w centralnej części  Strony głównej.
  2. Lista „Wszystkie według daty " (zob. ostatnią pozycję w menu po lewej stronie) zawiera wszystkie akty prawne oraz opinie EBC według daty publikacji w Dzienniku Urzędowym UE począwszy od roku 1992.

Używając wyszukiwarki

Możliwe jest przeszukiwanie obszaru „Ramy prawne” za pomocą wyszukiwarki Google. Należy w tym celu użyć przycisku „Szukaj w Aktach prawnych” w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

Image of the search engine

powrót na górę strony

Struktura treści

Menu z lewej strony

Ramy prawne dzielą się na dziewięć części odzwierciedlających dziedziny wchodzące w zakres kompetencji EBC na mocy Traktatu. Pełny indeks tematów przedstawiony jest na stronie  Katalog witryny.

Właściwe opinie EBC/EIW dostępne są w ramach poszczególnych tematów (zob. lewe menu na diagramie poniżej). Możliwe jest też dotarcie do treści opinii poprzez użycie przycisku „Wszystkie opinie EBC” w lewym panelu nawigacyjnym.

Lista aktów prawnych

Akty ułożone są chronologicznie w ramach poszczególnych tematów, od najstarszego do najnowszego. Zmiany i wersje ujednolicone również uszeregowane są chronologicznie: a, b, c itp. (zob. diagram poniżej). Wyjątkiem są opinie EBC, które są przedstawione w kolejności od najnowszej do najstarszej.

Image of the navigation and a content page

Informacje dodatkowe

W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej). Kliknięcie linku otwiera nową stronę zawierającą wszystkie dokonane sprostowania, uchylone przepisy EBC, uwagi i informacje kontekstowe.

Po prawej stronie takiej nowo otwartej strony (zob. diagram poniżej) zamieszczone są linki do przyjętych przepisów wspólnotowych, odnośnych przepisów EBC i innych powiązanych dokumentów, na przykład do komunikatów prasowych.

Image of a page with additional information

powrót na górę strony