Šeit var atrast

  • Visus ECBS/ECB tiesību aktus, kādi tie publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV), sakārtotus pēc tēmas un datuma.
  • Daudzvalodību: tiesību akti pieejami 22 valodās.
  • Pilnu kontekstu: kopā ar katru tiesību aktu publicēti kļūdu labojumi, atceltie tiesību akti, saistītie ECB akti, pieņemtie Kopienas tiesību akti un cita atbilstoša informācija, piemēram, informācija presei.
atpakaļ uz sākumu

Kā meklēt?

Pēc tēmas

Izvēlieties tēmu lapas kreisajā malā. Vecākie tiesību akti ir sākumā, izņemot ECB atzinumus, kuri sākas ar jaunāko atzinumu. ”Iezīmēšanas” funkcija (skatīt attēlu) atvieglo meklēšanu tiesību aktu sarakstā.

Image of the highlight function

Hronoloģiskā kārtībā

  1. Pēdējo septiņu dienu laikā publicētie akti norādīti sadaļā “Jaunākās publikācijas”  ECB interneta lapas centrā.
  2. Sadaļā "Visi pēc datuma" (sk. pēdējo sadaļu lapas kreisajā malā) uzskaitīti visi kopš 1992. gada pieņemtie tiesību akti un ECB atzinumi, kas sakārtoti pēc to publikācijas dienas OV.

Izmantojot meklētāju

Lapas kreisajā malā noklikšķinot taustiņu ”Meklēt tiesiskajā regulējumā”, Jūs tiesiskā regulējuma ietvaros varat izmantot Google meklētāju.

Image of the search engine

atpakaļ uz sākumu

Satura izklāsts

Lapas kreisās malas sadaļas

Tiesiskajam regulējumam ir deviņas sadaļas, kas atspoguļo Līgumam atbilstošās ECB kompetences jomas. Pilnam sadaļu pārskatam skatīt  lapas direktoriju.

Katras tēmas ietvaros ir pieejami ECB/EMI atzinumi (sk. attēla kreiso malu). Piekļūt ECB/EMI atzinumiem Jūs varat arī uzklikšķinot uz ”Visi ECB atzinumi” lapas kreisajā malā.

Tiesību aktu saraksts

Tēmas ietvaros akti sakārtoti hronoloģiskā kārtībā, sākot ar vecākajiem. Grozījumi un konsolidētās versijas ir numurētas arī hronoloģiski: a, b, c, utt. (sk. attēlu). Izņēmuma kārtā, ECB atzinumi sakārtoti, sākot ar jaunāko.

Image of the navigation and a content page

Papildu informācija

Attiecīgā gadījumā tiek piedāvāta saite uz “Papildu informāciju” (sk. attēlu). Saite norāda uz jaunu lapu, kurā ir visi kļūdu labojumi, atceltie ECB tiesību akti, piezīmes un vispārējā informācija.

Šādas lapas labajā malā (sk. attēlu) ir saite uz pieņemtajiem Kopienas tiesību aktiem, saistītajiem ECB tiesību aktiem un citu atbilstošu informāciju, piemēram, informāciju presei.

Image of a page with additional information

atpakaļ uz sākumu