Тук можете да намерите

  • Всички правни актове на ЕСЦБ/ЕЦБ, както са публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” (ОВ), подредени по тема и дата.
  • Многоезични: на 22 езика.
  • Целия контекст: всеки правен акт е представен с неговите поправки, отменено законодателство, свързани с него актове на ЕЦБ, свързаното с него законодателство на Общността, и друга сходна информация, като например прессъобщения.
нагоре

Как да търсите

По тема

Изберете тема от лявата страна на екрана. Най-старите актове се намират в горната част на екрана. Изключение правят становищата на ЕЦБ, при които последното становище се появява първо. Функцията „Маркирай думите” (вижте изображението по-долу) Ви помага при търсенето.

Image of the highlight function

По хронологичен ред

  1. Актовете, публикувани през последните седем дни, са представени в рубриката „Последни публикации” в центъра на  началната страница.
  2. Рубриката „Всички по дата” (вижте последната рубрика от менюто от лявата страна) изброява всички правни актове и становища на ЕЦБ от 1992 г. по дата на публикуване в ОВ.

Като използвате търсачка

Можете да използвате търсачката на Google в правната рамка, като щракнете „Търсете в правната рамка“ в менюто от лявата страна.

Image of the search engine

нагоре

Съдържание

Меню от лявата страна

Правната рамка има девет раздела, които отразяват областите на компетентност на ЕЦБ съгласно Договора. За цялото навигационно дърво, вижте  директорията на сайта.

Становища на ЕЦБ/ЕПИ са представени под всяка тема (вижте менюто от лявата страна на изображението по-долу). За достъп до становищата можете също така да щракнете на „Всички становища на ЕЦБ“ в менюто от лявата страна.

Списък на правните актове

В рамките на една тема актовете са представени по хронологичен ред, като най-отгоре се намира най-старият акт. Измененията и консолидираните версии също са номерирани по хронологичен ред: а, б, в и т.н. (вижте изображението по-долу). По изключение становищата на ЕЦБ са представени така, че най-новото да се намира най-отгоре.

Image of the navigation and a content page

Допълнителна информация

Ако е необходимо се предоставя интернет връзка към „Допълнителна информация” (вижте изображението по-горе). При щракване се появява нова страница с всички поправки, отменено законодателство на ЕЦБ, забележки и съпътстваща информация.

нагоре