All years
2018

26/11/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/1845 av den 21 november 2018 om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är  (ECB/2018/26), EUT L 299, 26.11.2018, s. 55.
19/11/2018
Yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Yttrande om genomförandet av konvergensrapportens rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1625 av den 8 oktober 2018 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280, 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1626 av den 3 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2018/20), EUT L 280, 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks kassakrav (CON/2018/48), Ungern, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB:s rekommendation av den 19 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394, 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Yttrande om regelverket för den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om de regler som systemviktiga kreditinstitut ska följa när de fastställer en policy för fasta ersättningar (CON/2018/44), Nederländerna, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till förordning om vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (CON/2018/38), EUT C 382, 23.10.2018, s. 7.Ytterligare information
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37), EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.Ytterligare information
19/10/2018
Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.Ytterligare information
12/10/2018
ECB:s rekommendation av den 4 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370, 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB:s rekommendation av den 6 september 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325, 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Yttrande om ändringar i reformen av s.k. popolari banker och kooperativa banker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Yttrande om nya avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
03/09/2018
Yttrande om överföring av administrativa uppgifter för statistiska ändamål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (CON/2018/33), EUT C 303, 29.8.2018, s. 2.Ytterligare information
20/08/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1151 av den 2 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2018/19), EUT L 209, 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), EUT L 208, 17.8.2018, s. 91.Ytterligare information
16/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Perikles IV-programmet) (CON/2018/35), EUT C 378, 16.8.2018, s. 2.Ytterligare information
27/07/2018
Yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
24/07/2018
ECB:s rekommendation av den 6 juli 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2018/18), EUT C 260, 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Yttrande om en ändring av formeln som styr avkastningen från den franska sparformen "livret A" och vissa andra ändringar av reglerade sparkonton i Frankrike (CON/2018/28), Frankrike, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
05/07/2018
Yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
25/06/2018
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden  (CON/2018/20), EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.Ytterligare information
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/877 av den 1 juni 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154, 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data  (ECB/2018/16), EUT L 154, 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
15/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13), EUT L 153, 15.6.2018, s. 161.
08/06/2018
Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB:s rekommendation av den 18 maj 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2018/15), EUT C 181, 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Yttrande om administrativa sanktioner och brottsliga handlingar i samband med att felaktig eller vilseledande information tillhandahålls Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
11/05/2018
Yttrande om Central Bank of Cyprus ledning och finansiella oberoende (CON/2018/23), Cypern, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
ECB:s riktlinje av den 3 maj 2018 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB:s beslut EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/572 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2018/5), EUT L 95, 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/571 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/4), EUT L 95, 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/570 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/3), EUT L 95, 13.4.2018, s. 23.
13/04/2018
Riktlinje ECB/2014/60. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  13.4.2018.
13/04/2018
Riktlinje ECB/2015/35. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 13.4.2018, s. .
13/04/2018
Riktlinje ECB/2014/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 13.4.2018, s. .
09/04/2018
Yttrande om regelverket för täckta obligationer (CON/2018/18), Tjeckien, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/547 av den 27 mars 2018 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/11), EUT L 90, 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/546 av den 15 mars 2018 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/10), EUT L 90, 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka och lagen om den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (CON/2018/12), EUT C 120, 6.4.2018, s. 2.Ytterligare information
04/04/2018
Yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB:s rekommendation av den 9 mars 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107, 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Yttrande om rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/323 av den 22 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/8), EUT L 62, 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/7), EUT L 62, 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
05/03/2018
Riktlinje ECB/2013/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  5.3.2018.
05/03/2018
Förordning ECB/2012/24. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 5.3.2018.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB  EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut EUT L 60, 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.Ytterligare information
19/02/2018
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2), EUT L 45, 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/228 av den 13 februari 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2018/6), EUT L 43, 16.2.2018, s. 18.
15/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
14/02/2018
Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB:s rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37, 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Beslut (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
26/01/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB:s rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44), EUT C 8, 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB:s rekommendation av den 19 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2, 5.1.2018, s. 1.

2017

23/12/2017
ECB:s rekommendation av den 15 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2017/42), EUT C 444, 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2444 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2017/41), EUT L 344, 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2443 av den 8 december 2017 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344, 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2442 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2164 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344, 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38), EUT L 333, 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2239 av den 16 november 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut (ECB/2017/36), EUT L 320, 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
Yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2199 av den 20 november 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/37), EUT L 312, 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Yttrande om transaktioner med relaterade parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2097 av den 3 november 2017 om en metod för att beräkna de sanktioner som utgår om övervakningskraven avseende systemviktiga betalningssystem åsidosätts  (ECB/2017/35), EUT L 299, 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2095 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299, 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2098 av den 3 november 2017 om förfarandetekniska aspekter för förelägganden om korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299, 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2094 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2017/32), EUT L 299, 16.11.2017, s. 11.
15/11/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
15/11/2017
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2193 av den 27 oktober 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/280 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2017/31), EUT L 310, 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), EUT L 295, 14.11.2017, s. 89.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2080 av den 22 september 2017 om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter (ECB/2017/29), EUT L 295, 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2017/28), EUT L 295, 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Beslut ECB/2010/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 14.11.2017, s. .
14/11/2017
Beslut ECB/2007/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 14.11.2017, s. .
14/11/2017
Riktlinje ECB/2012/27. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.11.2017.
09/11/2017
Yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Yttrande om en tillfällig frysning av den ränta som utgår för det franska s.k. ”livret A” och vissa andra reglerade franska sparkonton (CON/2017/45), Frankrike, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Ytterligare information
27/10/2017
Yttrande om betaltjänster (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare (CON/2017/43), Slovakien, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Yttrande om rättsliga åtgärder till förmån för innehavare av kvalificerad bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Yttrande om begränsningar avseende kontantbetalningar (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB:s rekommendation av den 8 september 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), EUT C 310, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1539 av den 25 augusti 2017 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26), EUT L 240, 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25), EUT L 240, 19.9.2017, s. 1.
11/09/2017
Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB:s rekommendation av den 24 augusti 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2017/24), EUT C 292, 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna (CON/2017/35), Österrike, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (ECB/2017/23), EUT L 216, 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Beslut (ECB/2014/29). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Yttrande om lagen om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
02/08/2017
Yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1403 av den 23 juni 2017 om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (ECB/2017/20), EUT L 199, 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Riktlinje (ECB/2012/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 29.7.2017, s. .
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1361 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar  (ECB/2017/15), EUT L 190, 21.7.2017, s. 24.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1360 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/14), EUT L 190, 21.7.2017, s. 22.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1359 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2017/13), EUT L 190, 21.7.2017, s. 20.
21/07/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/1362 av den 18 maj 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2017/12), EUT L 190, 21.7.2017, s. 26.
21/07/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.Ytterligare information
17/07/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/1404 av den 23 juni 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om Target2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199, 17.7.2017, s. 26.
12/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1258 av den 5 juli 2017 om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden (ECB/2017/22), EUT L 179, 12.7.2017, s. 39.
11/07/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till ECB  (ECB/2017/21), EUT L 172, 30.6.2017, s. 32.
23/06/2017
Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (framlagd av ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Beslut ECB/2012/6. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 23.6.2017, s. .
16/06/2017
Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
07/06/2017
Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17), EUT L 141, 1.6.2017, s. 28.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/936 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2017/16), EUT L 141, 1.6.2017, s. 26.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), EUT L 141, 1.6.2017, s. 21.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), EUT L 141, 1.6.2017, s. 18.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
30/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
12/05/2017
Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/760 av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11), EUT  113, 28.4.2017, s. 52.
24/04/2017
Yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
13/04/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut  (ECB/2017/9), EUT L 101, 13.4.2017, s. 156.Ytterligare information
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 31 mars 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), EUT C 120, 13.4.2017, s. 1.
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10), EUT C 120, 13.4.2017, s. 2.
13/04/2017
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2016/9) EUT L 98, 13.4.2017, s. 44.
12/04/2017
Yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret (CON/2017/13), Lettland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
07/04/2017
Yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/469 av den 7 februari 2017 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2017/7), EUT L 77, 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2017/5), EUT L 77, 22.3.2017, s. 1.
21/03/2017
Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
08/03/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), 8.3.2017.Ytterligare information
01/03/2017
Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Beslut ECB/2015/10. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.2.2017.
15/02/2017
Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.Ytterligare information
07/02/2017
Riktlinje ECB/2008/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 7.2.2017.
03/02/2017
Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Riktlinje ECB/2014/15. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 1.2.2017, s. .
31/01/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/148 av den 16 december 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2016/45), EUT L 26, 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/103 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2017/4), EUT L 16, 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/102 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2017/3), EUT L 16, 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/101 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16, 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2017/1), EUT L 16, 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/45. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2016/16. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
06/01/2017
ECB:s rekommendation av den 22 december 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece  (ECB/2016/46), EUT C 3, 6.1.2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB:s rekommendation av den 13 december 2016 om utdelningsregler (ECB/2016/44), EUT C 481, 23.12.2016, s. 1.
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2016/34), EUT L 347, 20.12.2016, s. 3.Ytterligare information
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2300 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33), EUT L 344, 17.12.2016, s. 123.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/32), EUT L 344, 17.12.2016, s. 117.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2298 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/31), EUT L 344, 17.12.2016, s. 102.
15/12/2016
Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederländerna, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2016/43), EUT L 333, 30.11.2016, s. 73.
30/11/2016
Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Yttrande om kassakravsprocent (CON/2016/56), Ungern, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
17/11/2016
Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1994 av den 4 november 2016 om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål genom nationella behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306, 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1993 av den 4 november 2016 om principer för samordningen av bedömningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, och om övervakningen av institutionella skyddssystem inklusive betydande och mindre betydande institut  (ECB/2016/37), EUT L 306, 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A” (CON/2016/51), Frankrike, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Beslut ECB/2013/54 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.11.2016.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1975 av den 8 november 2016 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering (ECB/2016/39), EUT L 304, 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1974 av den 31 oktober 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2016/30), EUT L 304, 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
ECB:s rekommendation av den 28 oktober 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413, 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Beslut ECB/2016/10 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 31.10.2016.
28/10/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (CON/2016/49), 12.10.2016.Ytterligare information
11/10/2016
Yttrande om hanteringen av fast egendom eller aktiekapital som förvärvas av ett kreditinstitut efter en skuldsanering (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB:s rekommendation av den 23 september 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366, 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1734 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt (ECB/2016/25), EUT L 262, 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om kontoföring (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1717 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2016/27), EUT L 258, 24.9.2016, s. 17.
24/09/2016
Beslut ECB/2004/2. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.9.2016.
23/09/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1705 av den 9 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26), EUT L 257, 23.9.2016, s. 10.
19/09/2016
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
07/09/2016
Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/23) EUT L 238, 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB:s rekommendation av den 2 augusti 2016 om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/24), EUT C 297, 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/23), EUT L 222, 17.8.2016, s. 85.Ytterligare information
17/08/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22), EUT L 222, 17.8.2016, s. 24.
29/07/2016
Yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Yttrande om översynen av betalsystem (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB:s rekommendation av den 14 juli 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266, 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (CON/2016/26), EUT C 252, 12.7.2016, s. 1.Ytterligare information
11/07/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1162 av den 30 juni 2016 om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar  (ECB/2016/19), EUT L 192, 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
Yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1061 av den 26 maj 2016 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2016/15), EUT L 173, 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169, 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Yttrande om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27), EUT C 223, 21.6.2016, s. 3.Ytterligare information
17/06/2016
Yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/11), EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.Ytterligare information
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/956 av den 7 juni 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) om regler för upphandling  (ECB/2016/17), EUT L 159, 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/955 av den 6 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt  (ECB/2016/12), EUT L 159, 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
ECB:s beslut av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2016/16), EUT L 157, 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen  EUT C 202, 7.6.2016, s. 357.Ytterligare information
07/06/2016
Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om Europeiska unionens symboler  EUT C 202, 7.6.2016, s. 355.Ytterligare information
07/06/2016
Förklaring om protokollet om Danmarks ställning  EUT C 202, 7.6.2016, s. 353.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 18) om Frankrike  EUT C 202, 7.6.2016, s. 289.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 17) om Danmark  EUT C 202, 7.6.2016, s. 288.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 16) om vissa bestämmelser angående Danmark  EUT C 202, 7.6.2016, s. 287.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland  EUT C 202, 7.6.2016, s. 284.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier  EUT C 202, 7.6.2016, s. 281.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott  EUT C 202, 7.6.2016, s. 279.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier  EUT C 202, 7.6.2016, s. 266.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 6) om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter  EUT C 202, 7.6.2016, s. 265.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 202, 7.6.2016, s. 230.Ytterligare information
07/06/2016
Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUT C 59, 7.6.2016, s. 1.
07/06/2016
PLEASE TRANSLATE: Beslut ECB/2016/2 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  7.6.2016.
03/06/2016
Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/868 av den 18 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2016/14), EUT L 144, 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13), EUT L 144, 1.6.2016, s. 44.
19/05/2016
Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/702 av den 18 april 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8), EUT L 121, 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/811 av den 28 april 2016 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/11), EUT L 132, 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/10), EUT L 132, 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136, 2.5.2016, s. 12.Ytterligare information
28/04/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/661 av den 15 april 2016 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2016  (ECB/2016/7), EUT L 114, 28.4.2016, s. 14.
28/04/2016
Beslut ECB/2014/34 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 28.4.2016.