All years
2018

11/01/2018
Priporočilo ECB z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2017/44), UL C 8, 11. 1. 2018, str. 1.
11/01/2018
Mnenje o trgu finančnih instrumentov (CON/2018/3), Slovenija, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2018
Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2018/2), Grčija, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.

2017

23/12/2017
Priporočilo ECB z dne 15. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2017/42), UL C 444, 23. 12. 2017, str. 1.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2444 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev  (ECB/2017/41), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 63.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2443 z dne 8. decembra 2017 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018  (ECB/2017/40), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 61.
23/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2442 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2164 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017  (ECB/2017/39), UL L 344, 23. 12. 2017, str. 59.
15/12/2017
Smernica ECB z dne 23. novembra 2017 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2017/38), UL L 333, 15. 12. 2017, str. 66.
06/12/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2239 z dne 16. novembra 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2017/36), UL L 320, 6. 12. 2017, str. 18.
04/12/2017
Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Mnenje o prenosu funkcije fiskalnega agenta Mednarodnega denarnega sklada na centralno banko Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Mnenje o referenčnih vrednostih v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2017/52), Bolgarija, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2199 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2017/37), UL L 312, 28. 11. 2017, str. 92.
27/11/2017
Mnenje o spremembah okvira za odločanje centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2017/51), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Mnenje o poslih s povezanimi osebami (CON/2017/50), Bolgarija, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2017/49), Irska, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/35), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 31.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2095 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2017/34), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 22.
16/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 34.
16/11/2017
Uredba ECB (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme  (ECB/2017/32), UL L 299, 16. 11. 2017, str. 11.
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov  (CON/2017/42), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
15/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav  (CON/2017/39), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2193 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/280 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2017/31), UL L 310, 14. 11. 2017, str. 49.
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2081 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 89.
14/11/2017
Sklep ECB (EU) 2017/2080 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/9 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi (ECB/2017/29), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 86.
14/11/2017
Smernica ECB (EU) 2017/2082 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2017/28), UL L 295, 14. 11. 2017, str. 97.
09/11/2017
Mnenje o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti (CON/2017/48), Poljska, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatne informacije
27/10/2017
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2017/44), Ciper, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov  (CON/2017/43), Slovaška, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/41), Slovenija, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
06/10/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/40), Ciper, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Mnenje o medbančnem kliringu in poravnavah (CON/2017/37), Poljska, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Priporočilo ECB z dne 8. septembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), UL C 310, 19. 9. 2017, str. 1.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 212.
19/09/2017
Uredba ECB (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25), UL L 240, 19. 9. 2017, str. 1.
11/09/2017
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Priporočilo ECB z dne 24. avgusta 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal (ECB/2017/24), UL C 292, 6. 9. 2017, str. 1.
25/08/2017
Mnenje o spremembah ureditve nadzora finančnega trga (CON/2017/35), Avstrija, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Mnenje o predlogu zakona o spremembi statuta centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique glede števila direktorjev v njenem upravnem odboru (CON/2017/34), Belgija, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1493 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2017/23), UL L 216, 22. 8. 2017, str. 23.
22/08/2017
Sklep (ECB/2014/29). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 8. 2017, str. .
21/08/2017
Mnenje o poročanju podatkov o kreditih (CON/2017/33), Avstrija, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Mnenje o določitvi centralne banke Central Bank of Cyprus za informacijski organ in uvedbi ustrezne izjeme od zahteve po varovanju bančne tajnosti (CON/2017/32), Ciper, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Mnenje o zakonu o kritični infrastrukturi  (CON/2017/31), Slovenija, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
04/08/2017
Mnenje o predlogu sklepa o izvajanju denarne politike centralne banke Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Hrvaška, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Mnenje o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2017/29), Švedska, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Mnenje o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2017/28), Bolgarija, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1403 z dne 23. junija 2017 o spremembi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2017/20), UL L 199, 29. 7. 2017, str. 24.
29/07/2017
Smernica (ECB/2012/13). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 29. 7. 2017, str. .
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1361 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/15), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 24.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1360 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/14), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 22.
21/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1359 z dne 18. maja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/13), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 20.
21/07/2017
Smernica ECB (EU) 2017/1362 z dne 18. maja 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2017/12), UL L 190, 21. 7. 2017, str. 26.
21/07/2017
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), UL C 236, 21. 7. 2017, str. 2.Dodatne informacije
17/07/2017
Smernica ECB (EU) 2017/1404 z dne 23. junija 2017 o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19), UL L 199, 17. 7. 2017, str. 26.
12/07/2017
Sklep ECB (EU) 2017/1258 z dne 5. julija 2017 o prenosu pooblastila za odločanje o prenosu zaupnih statističnih informacij Enotnemu odboru za reševanje (ECB/2017/22), UL L 179, 12. 7. 2017, str. 39.
11/07/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/27), Bolgarija, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Sklep (EU) 2017/1198 ECB z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21), UL L 172, 30. 6. 2017, str. 32.
23/06/2017
Priporočilo za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (predlaga Evropska centralna banka) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Mnenje o zakonu o Nacionalni ustanovi za raziskave, tehnologijo in razvoj (CON/2017/26), Avstrija, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Sklep ECB/2012/6. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 6. 2017, str. .
16/06/2017
Mnenje o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev (CON/2017/25), Španija, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2017/24), Slovenija, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
08/06/2017
Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Mnenje o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj (CON/2017/21), Avstrija, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/937 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2017/17), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 28.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/936 z dne 23. maja 2017 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o sposobnosti in primernosti (ECB/2017/16), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 26.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/935 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o sposobnosti in primernosti ter o ocenjevanju izpolnjevanja zahtev glede sposobnosti in primernosti (ECB/2016/42), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 21.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/934 z dne 16. novembra 2016 o prenosu pooblastila za odločanje o pomembnosti nadzorovanih subjektov (ECB/2016/41), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 18.
01/06/2017
Sklep ECB (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40), UL L 141, 1. 6. 2017, str. 14.
30/05/2017
Mnenje o omejitvi gotovinskih plačil (CON/2017/20), Belgija, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Mnenje o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov (CON/2017/19), Španija, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2017/18), Portugalska, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Mnenje o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švedska, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Mnenje o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2017/16), Slovenija, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
28/04/2017
Sklep ECB (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11), UL 113, 28. 4. 2017, str. 52.
24/04/2017
Mnenje o zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (CON/2017/15), Slovenija, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
20/04/2017
Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih (CON/2017/14), Švedska, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Smernica ECB (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9), UL L 101, 13. 4. 2017, str. 156.
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 31. marca 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 1.
13/04/2017
Priporočilo ECB z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 2.
12/04/2017
Mnenje o povečanju obsega podatkov v kreditnem registru (CON/2017/13), Latvija, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Mnenje o ponujanju zavarovanja pred poplavami (CON/2017/12), Irska, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Mnenje o spremembi zakonov o finančnem nadzoru (CON/2017/11), Nemčija, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Mnenje o določitvi kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2017/10), Nemčija, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Mnenje o posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2017/9), Poljska, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Smernica ECB (EU) 2017/469 z dne 7. februarja 2017 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2017/7), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 4.
22/03/2017
Sklep ECB (EU) 2017/468 z dne 26. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2017/5), UL L 77, 22. 3. 2017, str. 1.
21/03/2017
Mnenje o omejitvi obveznosti prejemanja gotovinskih plačil (CON/2017/8), Danska, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Mnenje o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji  (CON/2017/7), Grčija, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatne informacije
01/03/2017
Mnenje o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov  (CON/2017/5), Poljska, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi (CON/2017/4), Italija, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Mnenje o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Ciper, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sklep ECB/2015/10. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 2. 2017.
15/02/2017
Mnenje o plačilnih računih (CON/2017/2), Ciper, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Sklep ECB (EU) 2017/274 z dne 10. februarja 2017 o določitvi načel za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), UL L 40, 13. 2. 2017, str. 72.Dodatne informacije
07/02/2017
Smernica ECB/2008/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 2. 2017.
03/02/2017
Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 1. 2. 2017, str. .
31/01/2017
Smernica ECB (EU) 2017/148 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2016/45), UL L 26, 31. 1. 2017, str. 1.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/103 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2017/4), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 57.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/102 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/3), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 55.
20/01/2017
Sklep ECB (EU) 2017/101 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2017/2), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 53.
20/01/2017
Sklep ECB z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2017/1), UL L 16, 20. 1. 2017, str. 51.
13/01/2017
Sklep ECB/2014/45. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Sklep ECB/2016/16. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 13. 1. 2017.
13/01/2017
Smernica ECB/2014/60. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 13. 1. 2017, str. .
11/01/2017
Smernica ECB/2015/35. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 11. 1. 2017, str. .
11/01/2017
Smernica ECB/2014/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 11. 1. 2017, str. .
06/01/2017
Priporočilo ECB z dne 22. decembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2016/46), UL C 3, 6. 1. 2017, str. 1.

2016

28/12/2016
Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Priporočilo ECB z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44), UL C 481, 23. 12. 2016, str. 1.
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.Dodatne informacije
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.Dodatne informacije
20/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 123.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 117.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 102.
15/12/2016
Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
05/12/2016
Mnenje o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43), UL L 333, 30. 11. 2016, str. 73.
30/11/2016
Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 37.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 32.
21/10/2016
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sklep ECB/2013/54 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2016.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1975 z dne 8. novembra 2016 o prenosu pooblastil za podelitev začasne akreditacije (ECB/2016/39), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 9.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1974 z dne 31. oktobra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/30), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 7.
10/11/2016
Priporočilo ECB z dne 28. oktobra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), UL C 413, 10. 11. 2016, str. 1.
31/10/2016
Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sklep ECB/2016/10 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 10. 2016.
28/10/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Smernica ECB/2008/8 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 21. 10. 2016.
13/10/2016
Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
11/10/2016
Mnenje o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga (CON/2016/48), Ciper, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Priporočilo ECB z dne 23. septembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2016/28), UL C 366, 5. 10. 2016, str. 1.
29/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1734 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/25), UL L 262, 29. 9. 2016, str. 30.
28/09/2016
Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
24/09/2016
Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
23/09/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1705 z dne 9. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2016/26), UL L 257, 23. 9. 2016, str. 10.
19/09/2016
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
07/09/2016
Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23) UL L 238, 6. 9. 2016, str. 7.
31/08/2016
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/08/2016
Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Priporočilo ECB z dne 2. avgusta 2016 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/24), UL C 297, 17. 8. 2016, str. 1.
17/08/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.Dodatne informacije
17/08/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 24.
17/08/2016
Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL , 17. 8. 2016, str. .
29/07/2016
Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Priporočilo ECB z dne 14. julija 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2016/20), UL C 266, 22. 7. 2016, str. 1.
12/07/2016
Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj  (ECB/2016/19), UL L 192, 11. 7. 2016, str. 73.
11/07/2016
Mnenje o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev (CON/2016/36), Poljska, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1061 z dne 26. maja 2016 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2016/15), UL L 173, 30. 6. 2016, str. 102.
28/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), UL L 169, 28. 6. 2016, str. 14.
28/06/2016
Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/06/2016
Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
16/06/2016
Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
16/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/955 z dne 6. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/12), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 19.
15/06/2016
Sklep ECB z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16), UL L 157, 15. 6. 2016, str. 28.
15/06/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Sklep ECB/2007/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 14. 6. 2016, str. .
13/06/2016
Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 357.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 355.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 353.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 18) o Franciji  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 289.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 17) o Danski  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 288.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 287.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 284.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 281.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 279.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 266.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 265.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 202, 7. 6. 2016, str. 230.Dodatne informacije
07/06/2016
Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije  UL C 59, 7. 6. 2016, str. 1.
07/06/2016
Sklep ECB/2016/2 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 7. 6. 2016.
04/06/2016
Popravek Sklepa ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank UL L 148, 4. 6. 2016, str. 9.
03/06/2016
Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2016/30), Bolgarija, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 99.Dodatne informacije
01/06/2016
Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 44.
31/05/2016
Smernica ECB/2014/15. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 31. 5. 2016, str. .
31/05/2016
Smernica ECB/2012/27. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 31. 5. 2016, str. .
19/05/2016
Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/702 z dne 18. aprila 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2016/8), UL L 121, 11. 5. 2016, str. 24.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/811 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/11), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 129.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/810 z dne 28. aprila 2016 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/10), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 107.
03/05/2016
Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
02/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/821 z dne 26. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2016/9), UL L 136, 2. 5. 2016, str. 12.
28/04/2016
Sklep ECB (EU) 2016/661 z dne 15. aprila 2016 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2016 (ECB/2016/7), UL L 114, 28. 4. 2016, str. 14.
28/04/2016
Sklep ECB/2014/34 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 4. 2016.
20/04/2016
Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatne informacije
20/04/2016
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku (CON/2016/25), Italija, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/24), Slovenija, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
15/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/579 z dne 16. marca 2016 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2016/6), UL L 99, 15. 4. 2016, str. 21.
13/04/2016
Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (CON/2016/10), UL C 130, 13. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/22), UL C 216, 6. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/21), Avstrija, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44), UL L 86, 1. 4. 2016, str. 42.
30/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/456 z dne 4. marca 2016 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije  (ECB/2016/3), UL L 79, 30. 3. 2016, str. 34.Dodatne informacije
30/03/2016
Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Uredba ECB (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4), UL L 78, 24. 3. 2016, str. 60.
24/03/2016
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2016/18), Švedska, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/457 z dne 16. marca 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2016/5), UL L 79, 17. 3. 2016, str. 41.
17/03/2016
Mnenje o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin (CON/2016/16), Ciper, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (CON/2016/15), 17. 3. 2016.
16/03/2016
Mnenje o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve (CON/2016/13), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o finančnih instrumentih, primernih za operacije denarne politike (CON/2016/12), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/256 z dne 5. februarja 2016 o razširitvi skupnih pravil in minimalnih standardov za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank, na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic in Evropsko centralno banko v nadzorni funkciji (ECB/2016/1), UL L 47, 25. 2. 2016, str. 16.
23/02/2016
Mnenje o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Ciper, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Mnenje o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij (CON/2016/7), Francija, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Mnenje o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil (CON/2016/8), Madžarska, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Sklep ECB (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 15.Dodatne informacije
20/02/2016
Sklep ECB (EU) 2016/244 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2015/50), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 13.
18/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39), UL L 41, 18. 2. 2016, str. 28.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o dostopu do elektronskih aplikacij, sistemov, platform in storitev EMN ter njihovi uporabi s strani ECB in pristojnih nacionalnih organov v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/47), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 104.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2013/1 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank (ECB/2015/46), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 100.
03/02/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
01/02/2016
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Spremembe okvira poklicne etike ECB (To besedilo nadomešča člen 36a besedila, objavljenega v Uradnem listu C 204 z dne 20. junija 2015, str. 3) UL C 31, 28. 1. 2016, str. 3.
25/01/2016
Mnenje o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice (CON/2016/4), Avstrija, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 36.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 30.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/64 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 25.
21/01/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Mnenje o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Mnenje o davku za nekatere finančne institucije (CON/2016/1), Poljska, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Sklep ECB (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51), UL L 6, 9. 1. 2016, str. 5.
05/01/2016
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/3 z dne 18. novembra 2015 o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (ECB/2015/36), UL L 1, 5. 1. 2016, str. 4.

2015

30/12/2015
Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/49), UL C 438, 30. 12. 2015, str. 1.
30/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2464 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/48), UL L 344, 30. 12. 2015, str. 1.
23/12/2015
Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Priporočilo ECB z dne 10. decembra 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), UL C 425, 18. 12. 2015, str. 1.
18/12/2015
Mnenje o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
18/12/2015
Mnenje o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine (CON/2015/56), Romunija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Popravek Smernice ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema UL L 332, 18. 12. 2015, str. 158.
14/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2330 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41), UL L 328, 14. 12. 2015, str. 119.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 123.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 121.
10/12/2015
Mnenje o dajatvi za dvige gotovine na bankomatih (CON/2015/55), Irska, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2015/54), Češka republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Mnenje o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice (CON/2015/53), Nemčija, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38), UL L 314, 1. 12. 2015, str. 66.
28/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37), UL L 313, 28. 11. 2015, str. 42.
26/11/2015
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Mnenje o proizvodnji eurobankovcev (CON/2015/51), Portugalska, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2101 z dne 5. novembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/33), UL L 303, 20. 11. 2015, str. 106.
20/11/2015
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2015/50), Belgija, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o pregledu nemotenega delovanja plačilnega prometa („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Nizozemska, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o registru bančnih računov (CON/2015/46), Bolgarija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2015/44), Irska, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca d'Italia (CON/2015/41), Italija, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27), UL L 282, 28. 10. 2015, str. 41.Dodatne informacije
28/10/2015
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2015/39), Madžarska, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Mnenje o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/38), Madžarska, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o centralnem registru bančnih računov (CON/2015/36), Češka republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1613 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2015/31), UL L 249, 25. 9. 2015, str. 28.
24/09/2015
Uredba ECB (EU) 2015/1599 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov  (ECB/2015/30), UL L 248, 24. 9. 2015, str. 45.
22/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1574 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/29), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 12.
22/09/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1575 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/28), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 13.
22/09/2015
Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Smernica ECB/2014/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 22. 9. 2015.
18/09/2015
Mnenje o pretvorbi posojil v švicarskih frankih  (CON/2015/32), Hrvaška, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o reševanju bank (CON/2015/31), Nemčija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2015/29), Češka republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Mnenje o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2015/28), Češka republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Mnenje o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti (CON/2015/26), Poljska, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1196 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2015/26), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 134.
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB  (ECB/2015/25), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 133.
21/07/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1197 z dne 2. julija 2015 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2015/24), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 147.
21/07/2015
Smernica ECB/2010/20. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL , 21. 7. 2015, str. .
20/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2016 UL C 227, 16. 7. 2015, str. 4.
15/07/2015
Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Mnenje o novem pravnem okviru za hranilnice (CON/2015/23), Portugalska, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18), UL C 209, 25. 6. 2015, str. 3.
20/06/2015
Okvir poklicne etike ECB  UL C 204, 20. 6. 2015, str. 3.Dodatne informacije
19/06/2015
Sklep ECB (EU) 2015/929 z dne 26. maja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 1.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/948 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19), UL L 157, 19. 6. 2015, str. 15.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/930 z dne 2. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2015/15), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 38.
19/06/2015
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Priporočilo ECB z dne 10. junija 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2015/23), UL C 201, 18. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o pregledu poslanstva in organizacije Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2015/4), UL C 192, 10. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora  (ECB/2015/12), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 29.
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB  (ECB/2015/11), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 23.
29/05/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10), UL C 175, 29. 5. 2015, str. 2.Dodatne informacije
28/05/2015
Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
27/05/2015
Neuradna prečiščena verzija Uredbe (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24)  UL , 27. 5. 2015, str. .
23/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/811 z dne 27. marca 2015 o dostopu javnosti do dokumentov ECB, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16), UL L 128, 23. 5. 2015, str. 27.
21/05/2015
Mnenje o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij (CON/2015/15), Madžarska, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/774 z dne 4. marca 2015 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/10), UL L 121, 14. 5. 2015, str. 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (22) +
Select your language