All years
2018

11/01/2018
Odporúčanie ECB z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44), Ú. v. EÚ C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Odporúčanie ECB z 19. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43), Ú. v. EÚ C 2, 5. 1. 2018, s. 1.

2017

23/12/2017
Odporúčanie ECB z 15. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2017/42), Ú. v. EÚ C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2444 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2017/41), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2443 z 8. decembra 2017 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018  (ECB/2017/40), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2442 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017  (ECB/2017/39), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Usmernenie ECB z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38), Ú. v. EÚ L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2017/36), Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2199 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/37), Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2193 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2017/31), Ú. v. EÚ L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
09/11/2017
Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatočné informácie
27/10/2017
Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/10/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
11/09/2017
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/09/2017
Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2017/20), Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
17/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1404 z 23. júna 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Ú. v. EÚ L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1258 z 5. júla 2017 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (ECB/2017/22), Ú. v. EÚ L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/21), Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (predložené Európskou centrálnou bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutie ECB/2012/6. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11), Ú. v. EÚ 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9), Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017, s. 156.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/469 zo 7. februára 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2017/7), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/468 z 26. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2017/5), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
21/03/2017
Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatočné informácie
01/03/2017
Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutie ECB/2015/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3  (ECB/2017/6), Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2017, s. 72.Dodatočné informácie
07/02/2017
Usmernenie ECB/2008/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/148 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2016/45), Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/103 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/4), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/102 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2017/3), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/101 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/2), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2014/45. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2016/16. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 11. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 11. 1. 2017, s. .
06/01/2017
Odporúčanie ECB z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Ú. v. EÚ C 3, 6. 1. 2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
20/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Usmernenie ECB/2008/8 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 21. 10. 2016.
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
11/10/2016
Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
23/09/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
07/09/2016
Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23)  Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
17/08/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
17/08/2016
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ , 17. 8. 2016, s. .
29/07/2016
Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300  (ECB/2016/18), Ú. v. EÚ L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
16/06/2016
Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 14. 6. 2016, s. .
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 18), ktorý sa týka Francúzska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 289.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 17), ktorý sa týka Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 288.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 16) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 287.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 284.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 281.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 279.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 266.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 265.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 230.Dodatočné informácie
07/06/2016
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 59, 7. 6. 2016, s. 1.
07/06/2016
Rozhodnutie ECB/2016/2 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 6. 2016.
03/06/2016
Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
31/05/2016
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
31/05/2016
Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
19/05/2016
Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/11), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/10), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/821 z 26. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Ú. v. EÚ L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7), Ú. v. EÚ L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB/2014/34 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatočné informácie
20/04/2016
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Ú. v. EÚ L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2015/44), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie  (ECB/2016/3), Ú. v. EÚ L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatočné informácie
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4), Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/457 zo 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika  (ECB/2016/5), Ú. v. EÚ L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
16/03/2016
Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2016/2), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatočné informácie
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/244 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2015/50), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2015/39), Ú. v. EÚ L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015 o prístupe ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní  (ECB/2015/47), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk  (ECB/2015/46), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmeny etického rámca ECB (Týmto textom sa nahrádza článok 36a v texte uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie C 204 EÚ z 20. júna 2015, s. 3)  Ú. v. EÚ C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov  (ECB/2015/40), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii)  (ECB/2015/34), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2015/51), Ú. v. EÚ L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu  (ECB/2015/36), Ú. v. EÚ L 1, 5. 1. 2016, s. 4.

2015

30/12/2015
Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2015/49), Ú. v. EÚ C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
30/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2464 zo 16 decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/48), Ú. v. EÚ L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
23/12/2015
Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Odporúčanie ECB z 10. decembra 2015 – Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2015/45), Ú. v. EÚ C 425, 18. 12. 2015, s. 1.
18/12/2015
Stanovisko k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Stanovisko k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015, s. 158.
14/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2330 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2015/41), Ú. v. EÚ L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2015/43), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016  (ECB/2015/42), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
10/12/2015
Stanovisko týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov (CON/2015/55), Írsko, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne (CON/2015/53), Nemecko, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2218 z 20. novembra 2015 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu (ECB/2015/38), Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
28/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2202 z 19. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2015/37), Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
26/11/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/33), Ú. v. EÚ L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
20/11/2015
Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Stanovisko k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku (CON/2015/49), Holandsko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k registru bankových účtov (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Stanovisko k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch (CON/2015/44), Írsko, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
04/11/2015
Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d´Italia (CON/2015/41), Taliansko, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Ú. v. EÚ L 282, 28. 10. 2015, s. 41.Dodatočné informácie
28/10/2015
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Stanovisko k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1613 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2015/31), Ú. v. EÚ L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
24/09/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30), Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
22/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1574 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2015/29), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 12.
22/09/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1575 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk  (ECB/2015/28), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 13.
22/09/2015
Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Usmernenie ECB/2014/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  22. 9. 2015.
18/09/2015
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk (CON/2015/31), Nemecko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Stanovisko k zmenám ústavy a zákona o Českej národnej banke (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Stanovisko k návrhu zákona o osobitných podmienkach reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných v cudzej mene (CON/2015/26), Poľsko, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2015/26), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 134.
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB  (ECB/2015/25), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
21/07/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2015/24), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
21/07/2015
Usmernenie ECB/2010/20. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ , 21. 7. 2015, s. .
20/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2016 Ú. v. EÚ C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
15/07/2015
Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Stanovisko k novému právnemu rámcu pre sporiteľne (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
25/06/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18), Ú. v. EÚ C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
20/06/2015
Etický rámec ECB Ú. v. EÚ C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
19/06/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/929 z 26. mája 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/948 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19), Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
19/06/2015
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Odporúčanie ECB z 10. júna 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Ú. v. EÚ C 201, 18. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k revízii úloh a organizácie Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2015/4), Ú. v. EÚ C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu  (ECB/2015/12), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB  (ECB/2015/11), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
29/05/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Ú. v. EÚ C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
28/05/2015
Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Neoficiálne konsolidované znenie nariadenia ECB (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)  Ú. v. EÚ , 27. 5. 2015, s. .