All years
2020

30/03/2020
Odporúčanie ECB z 27. marca 2020 o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2020/1 (ECB/2020/19), Ú. v. EÚ C 63, 30. 3. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
30/03/2020
Stanovisko k núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity poskytovanej Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/441 z 24. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2020/18), Ú. v. EÚ L 91, 25. 3. 2020, s. 5.
25/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/440 z 24. marca 2020 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív  (ECB/2020/17), Ú. v. EÚ L 91, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
ODPORÚČANIE ECB z 19. marca 2020 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2020/14), Ú. v. EÚ C 98, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
Stanovisko k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci Jendotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka  (CON/2020/10), Chorvátsko, 25. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Rozhodnutie ECB/2010/14. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 25. 3. 2020, s. .
23/03/2020
Usmernenie ECB (EÚ) 2020/428 z 5. marca 2020, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách  (ECB/2020/12), Ú. v. EÚ L 87, 23. 3. 2020, s. 4.Dodatočné informácie
19/03/2020
Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov (CON/2020/9), Cyprus, 19. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvátsko, 18. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/407 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2020/13), Ú. v. EÚ L 80, 17. 3. 2020, s. 23.
09/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/380 z 18. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2020/10), Ú. v. EÚ L 69, 9. 3. 2020, s. 41.
06/03/2020
Usmernenie ECB (EÚ) 2020/381 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2020/11), Ú. v. EÚ L 69, 6. 3. 2020, s. 46.
12/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) [2020/188] z 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2020/9), Ú. v. EÚ L 39, 12. 2. 2020, s. 12.Dodatočné informácie
12/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/187 z 3. februára 2020 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (prepracované znenie)  (ECB/2020/8), Ú. v. EÚ L 39, 12. 2. 2020, s. 6.Dodatočné informácie
07/02/2020
Korigendum k dohode z 22. januára 2020 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie ( Ú. v. EÚ C 032I, 1.2.2020 )  Ú. v. EÚ C 42, 7. 2. 2020, s. 34.
05/02/2020
Stanovisko k dozornej rade Eesti Pank (CON/2020/7), Estónsko, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/141 z 22. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek  (ECB/2020/7), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 21.
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/140 z 22. januára 2020 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/46  (ECB/2020/6), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 15.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/139 z 22. januára 2020 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/45  (ECB/2020/5), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/138 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/44 (ECB/2020/4), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 6.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/137 z 22. januára 2020 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/43 (ECB/2020/3), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 4.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/136 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/48  (ECB/2020/2), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
01/02/2020
Dohoda z 22. januára 2020 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie  Ú. v. EÚ C 63, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
03/02/2020
Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu (CON/2020/6), Holandsko, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k právomociam BNB ukladať sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu výmennému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverových inštitúcií držať peňažné prostriedky na účte v Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Už nie je účinné: Odporúčanie ECB zo 17. januára 2020 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2020/1), Ú. v. EÚ C 30, 29. 1. 2020, s. 1.
14/01/2020
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Stanovisko k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti (CON/2020/1), Nemecko, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Stanovisko k zákonu o obrane štátu (CON/2020/2), Estónsko, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti  (CON/2019/46), Holandsko, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2231 z 10. decembra 2019 o schválení objemu emisie mincí v roku 2020  (ECB/2019/40), Ú. v. EÚ L 333, 27. 12. 2019, s. 149.
23/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2216 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (ECB/2019/36), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 183.
23/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2215 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2019/35), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 168.
23/12/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/2217 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/2249 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2019/34), Ú. v. EÚ L 332, 23. 12. 2019, s. 184.
20/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu  (ECB/2019/39), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 91.
20/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2194 z 29. novembra 2019 o udelení podpisových práv  (ECB/2019/33), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019) Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.
20/12/2019
Korigendum k nariadeniu ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019) Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 106.
17/12/2019
Stanovisko k platobným službám a platobným systémom (CON/2019/45), Bulharsko, 17. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad  (ECB/2019/38), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 99.Dodatočné informácie
17/12/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad  (ECB/2019/37), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 70.Dodatočné informácie
17/12/2019
Nariadenie (EÚ) č. 2014/1163 (ECB/2014/41). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 12. 2019.
16/12/2019
Stanovisko k daniam z aktív niektorých účastníkov finančného trhu a k dodatočným daniam z príjmov právnických osôb pre niektoré úverové inštitúcie (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatočné informácie
06/12/2019
Stanovisko k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorých pôvodcami sú úverové inštitúcie (CON/2019/42), Grécko, 6. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko k požiadavke poskytovať hotovostné služby niektorými úverovými inštitúciami a pobočkami (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Stanovisko k zvýšeniu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
20/11/2019
Stanovisko k daňovým znevýhodneniam používania hotovosti (CON/2019/39), Grécko, 20. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1848 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2019/32), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 57.
05/11/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1849 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2019/30), Ú. v. EÚ L 283, 5. 11. 2019, s. 64.
25/10/2019
Stanovisko k zmenám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2019/35), Ú. v. EÚ C 374, 23. 10. 2019, s. 2.
21/10/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31), Ú. v. EÚ L 267, 21. 10. 2019, s. 12.Dodatočné informácie
08/10/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/1677 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2019/29), Ú. v. EÚ L 257, 8. 10. 2019, s. 18.
27/09/2019
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2019/34), Luxembursko, 27. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí (CON/2019/33), Luxembursko, 23. 9. 2019.
16/09/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1558 z 12. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/28), Ú. v. EÚ L 238, 16. 9. 2019, s. 2.
06/09/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1386 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2019/18), Ú. v. EÚ L 232, 6. 9. 2019, s. 1.
05/09/2019
Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať finančné inštitúcie pri tvorbe politík odmeňovania (CON/2019/32), Holandsko, 5. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Stanovisko k slobodnému prístupu k informáciám (CON/2019/31), Holandsko, 4. 9. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 9.
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1377 z 31. júla 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 6.
28/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23), Ú. v. EÚ L 224, 28. 8. 2019, s. 1.
21/08/2019
Odporúčanie ECB z 25. júla 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), Ú. v. EÚ C 283, 21. 8. 2019, s. 1.
16/08/2019
Stanovisko k predaju a nákupu kreditných facilít (CON/2019/30), Cyprus, 16. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1349 z 26. júla 2019 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2019/25), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 16.
16/08/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1348 z 18. júla 2019 o postupe uznávania členských štátov mimo eurozóny za vykazujúce členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2019/20), Ú. v. EÚ L 214, 16. 8. 2019, s. 3.
09/08/2019
Stanovisko k obmedzeniu prevodov hypotekárnych pohľadávok (CON/2019/29), Poľsko, 9. 8. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1335 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2018/876 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2019/17), Ú. v. EÚ L 2018, 8. 8. 2019, s. 47.
08/08/2019
Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 8. 8. 2019, s. .
05/08/2019
Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 5. 8. 2019, s. .
29/07/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1312 z 22. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/22), 29. 7. 2019.
29/07/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2019/21), 29. 7. 2019.
26/07/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1265 z 10. júla 2019 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2019/19), Ú. v. EÚ L 199, 26. 7. 2019, s. 8.
25/07/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidentky ECB (CON/2019/28), Ú. v. EÚ C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
18/07/2019
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Stanovisko k výplate peňažných prostriedkov nekvalifikovaným držiteľom podriadených dlhopisov a menšinovým akcionárom bánk, v ktorých mala Slovinská republika väčšinový vlastnícky podiel a ktoré boli dotknuté mimoriadnymi opatreniami Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Chorvátsko, 8. 7. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1034 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2019/13), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 79.
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1033 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/12), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 75.
24/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1032 z 10. mája 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2019/11), Ú. v. EÚ L 167, 24. 6. 2019, s. 64.
24/06/2019
Stanovisko k vlastníckej štruktúre Banca d’Italia a k vlastníctvu zlatých rezerv (CON/2019/23), Taliansko, 24. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 6. 2019.
21/06/2019
Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus a k zmenám ústavy týkajúcim sa Central bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/1007 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 108.
20/06/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/1006 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2019/15), Ú. v. EÚ L 163, 20. 6. 2019, s. 103.
14/06/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14), Ú. v. EÚ L 157, 14. 6. 2019, s. 61.Dodatočné informácie
12/06/2019
Stanovisko k cieľom a riadeniu lotyšskej komisie pre finančné a kapitálové trhy (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Stanovisko k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/685 z 18. apríla 2019 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2019  (ECB/2019/10), Ú. v. EÚ L 115, 2. 5. 2019, s. 16.
02/05/2019
Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2019/9), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
29/04/2019
Usmernenie ECB (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 11.Dodatočné informácie
17/04/2019
Stanovisko k účasti na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Stanovisko k lobingu (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie (CON/2019/14), Írsko, 29. 3. 2019.
27/03/2019
Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia v Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgicko, 26. 3. 2019.
12/03/2019
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2019/11), Ú. v. EÚ C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
08/03/2019
Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov ECB Ú. v. EÚ C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatočné informácie
06/03/2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (CON/2019/6), Ú. v. EÚ C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
04/03/2019
Stanovisko k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách (CON/2018/32), Ú. v. EÚ C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
28/02/2019
Stanovisko k vytvoreniu makroprudenciálnej rady (CON/2019/10), Španielsko, 28. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Stanovisko k návrhu zákona o ochrane hlavného bydliska (CON/2019/9), Grécko, 27. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/323 z 12. februára 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/5), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 16.
25/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/322 z 31. januára 2019 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2019/4), Ú. v. EÚ L 55, 25. 2. 2019, s. 7.
20/02/2019
Odporúčanie ECB zo 14. februára 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Ú. v. EÚ C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
18/02/2019
Stanovisko k súdnym príkazom na odovzdanie hlavného súkromného obydlia (CON/2019/8), Írsko, 18. 2. 2019.
15/02/2019
Stanovisko k udeľovaniu povolení poskytovateľom mikropôžičiek a k dohľadu nad nimi (CON/2019/7), Grécko, 15. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Stanovisko k zákazu používania bankoviek v nominálnej hodnote 500 EUR a k niektorým zmenám právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (CON/2019/5), Dánsko, 12. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2019, s. 14.Dodatočné informácie
01/02/2019
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2019/4), Španielsko, 1. 2. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Stanovisko k odmeňovaniu členov riadiacich orgánov a vyšších riadiacich pracovníkov v Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poľsko, 30. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Nariadenie ECB (EÚ) 2019/113 zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33), Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019, s. 19.
23/01/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/137 z 23. januára 2019 o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2), Ú. v. EÚ L 25, 23. 1. 2019, s. 34.
21/01/2019
Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Odporúčanie ECB zo 7. decembra 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2018/36), Ú. v. EÚ C 21, 17. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Odporúčanie ECB z 7. januára 2019 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2019/1), Ú. v. EÚ C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 196.
11/01/2019
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/47 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2018/31), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 194.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/46 z 29. novembra 2018 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 (ECB/2018/30), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 190.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 183.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/44 z 29. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30  (ECB/2018/28), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 180.
11/01/2019
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 178.
03/01/2019
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2019/1), Estónsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/2049 z 12. decembra 2018 o schválení objemu emisie mincí v roku 2019  (ECB/2018/35), Ú. v. EÚ L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
21/12/2018
Stanovisko k makroprudenciálnym nástrojom (CON/2018/58), Španielsko, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Stanovisko k organizácii fungovania centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/57), Belgicko, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Stanovisko k zmenám ustanovení o zodpovednosti členov bankovej rady a zamestnancov Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatočné informácie
07/12/2018
Stanovisko k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatočné informácie
26/11/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti  (ECB/2018/26), Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
20/11/2018
Stanovisko k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (CON/2018/54), Ú. v. EÚ C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatočné informácie
19/11/2018
Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Stanovisko k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov (CON/2018/50), Poľsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov  (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1625 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2018/24), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
09/11/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1626 z 3. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
09/11/2018
Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 9. 11. 2018, s. .
09/11/2018
Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 9. 11. 2018, s. .
08/11/2018
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Odporúčanie ECB z 19. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2018/25), Ú. v. EÚ C 394, 30. 10. 2018, s. 1.
26/10/2018
Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Stanovisko k právnemu rámcu pre Štátny kontrolný úrad (CON/2018/45), Chorvátsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať systémovo významné úverové inštitúcie pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa pevných zložiek odmeňovania (CON/2018/44), Holandsko, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatočné informácie
23/10/2018
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
19/10/2018
Stanovisko k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami (CON/2018/36), Ú. v. EÚ C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
12/10/2018
Odporúčanie ECB zo 4. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Ú. v. EÚ C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
28/09/2018
Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Odporúčanie ECB zo 6. septembra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2018/22), Ú. v. EÚ C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
11/09/2018
Stanovisko k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín (CON/2018/42), Taliansko, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Stanovisko k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách (CON/2018/41), Belgicko, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Stanovisko k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely (CON/2018/40), Nemecko, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
29/08/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (CON/2018/33), Ú. v. EÚ C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
20/08/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1151 z 2. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2018/19), Ú. v. EÚ L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
17/08/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21), Ú. v. EÚ L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatočné informácie
16/08/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Ú. v. EÚ C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
27/07/2018
Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
25/07/2018
Stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch (CON/2018/25), Ú. v. EÚ C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatočné informácie
24/07/2018
Odporúčanie ECB zo 6. júla 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Ú. v. EÚ C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
07/06/2018
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
18/07/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ako aj súvisiace právne predpisy; a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (CON/2018/26), Ú. v. EÚ C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
05/07/2018
Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu  (CON/2018/20), Ú. v. EÚ C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/877 z 1. júna 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2018/17), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/876 z 1. júna 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2018/16), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
15/06/2018
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/861 z 24. apríla 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2018/13), Ú. v. EÚ L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
15/06/2018
Usmernenie (ECB/2013/23). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 15. 6. 2018, s. .
08/06/2018
Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Odporúčanie ECB z 18. mája 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Ú. v. EÚ C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
18/05/2018
Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Stanovisko k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Írsko, 11. 5. 2018.
07/05/2018
Usmernenie ECB z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/667 z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/572 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2018/5), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/571 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/570 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
09/04/2018
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/547 z 27. marca 2018 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch  (ECB/2018/10), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
06/04/2018
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade (CON/2018/17), Chorvátsko, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
04/04/2018
Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Odporúčanie ECB z 9. marca 2018 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2018/9), Ú. v. EÚ C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
21/03/2018
Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/323 z 22. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/8), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
05/03/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/318 z 22. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/7), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
05/03/2018
Stanovisko k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov (CON/2018/13), Írsko, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  5. 3. 2018.
05/03/2018
Nariadenie ECB/2012/24. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 5. 3. 2018.
02/03/2018
Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 56.
01/03/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1), Ú. v. EÚ C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
19/02/2018
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2), Ú. v. EÚ L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
16/02/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/228 z 13. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/936 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti  (ECB/2018/6), Ú. v. EÚ L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
16/02/2018
Rozhodnutie (EÚ) 2017/936 (ECB/2017/16). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 16. 2. 2018, s. .
15/02/2018
Stanovisko k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/11), Grécko, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Stanovisko k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/10), Cyprus, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k zdrojom financovania a správe Maltského úradu pre finančné služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Odporúčanie ECB z 26. januára 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), Ú. v. EÚ C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
01/02/2018
Rozhodnutie (EÚ) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2018, s. .
31/01/2018
Stanovisko k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
31/01/2018
Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
26/01/2018
Stanovisko k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/4), Belgicko, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Odporúčanie ECB z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44), Ú. v. EÚ C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Odporúčanie ECB z 19. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43), Ú. v. EÚ C 2, 5. 1. 2018, s. 1.

2017

23/12/2017
Odporúčanie ECB z 15. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2017/42), Ú. v. EÚ C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2444 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2017/41), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2443 z 8. decembra 2017 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018  (ECB/2017/40), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2442 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017  (ECB/2017/39), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Usmernenie ECB z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38), Ú. v. EÚ L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2017/36), Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2199 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/37), Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
16/11/2017
Nariadenie ECB/1999/4. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 16. 11. 2017, s. .
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2193 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2017/31), Ú. v. EÚ L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatočné informácie
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB/2010/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 14. 11. 2017, s. .
09/11/2017
Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), Ú. v. EÚ C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatočné informácie
27/10/2017
Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/10/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 19. 9. 2017, s. .
11/09/2017
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/09/2017
Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2017/20), Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.