All years
2019

11/01/2019
Odporúčanie ECB z 7. januára 2019 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2019/1), Ú. v. EÚ C 11, 11. 1. 2019, s. 1.
03/01/2019
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2019/01), Estónsko, 3. 1. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/2049 z 12. decembra 2018 o schválení objemu emisie mincí v roku 2019  (ECB/2018/35), Ú. v. EÚ L 327, 21. 12. 2018, s. 87.
21/12/2018
Stanovisko k makroprudenciálnym nástrojom (CON/2018/58), Španielsko, 21. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Stanovisko k organizácii fungovania centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/57), Belgicko, 14. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Stanovisko k zmenám ustanovení o zodpovednosti členov bankovej rady a zamestnancov Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatočné informácie
26/11/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti  (ECB/2018/26), Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018, s. 55.
20/11/2018
Stanovisko k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (CON/2018/54), Ú. v. EÚ C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatočné informácie
19/11/2018
Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Stanovisko k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov (CON/2018/50), Poľsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov  (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1625 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2018/24), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 1.
09/11/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1626 z 3. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2018/20), Ú. v. EÚ L 280, 9. 11. 2018, s. 40.
09/11/2018
Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Odporúčanie ECB z 19. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2018/25), Ú. v. EÚ C 394, 30. 10. 2018, s. 1.
26/10/2018
Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Stanovisko k právnemu rámcu pre Štátny kontrolný úrad (CON/2018/45), Chorvátsko, 26. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať systémovo významné úverové inštitúcie pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa pevných zložiek odmeňovania (CON/2018/44), Holandsko, 23. 10. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 7.Dodatočné informácie
23/10/2018
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37), Ú. v. EÚ C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
19/10/2018
Stanovisko k preskúmaniu prudenciálneho zaobchádzania s investičnými spoločnosťami (CON/2018/36), Ú. v. EÚ C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
12/10/2018
Odporúčanie ECB zo 4. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Ú. v. EÚ C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
28/09/2018
Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Odporúčanie ECB zo 6. septembra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2018/22), Ú. v. EÚ C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
11/09/2018
Stanovisko k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín (CON/2018/42), Taliansko, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Stanovisko k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách (CON/2018/41), Belgicko, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Stanovisko k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely (CON/2018/40), Nemecko, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
29/08/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (CON/2018/33), Ú. v. EÚ C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
20/08/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1151 z 2. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2018/19), Ú. v. EÚ L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
17/08/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21), Ú. v. EÚ L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatočné informácie
16/08/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Ú. v. EÚ C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
27/07/2018
Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
24/07/2018
Odporúčanie ECB zo 6. júla 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Ú. v. EÚ C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
07/06/2018
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
05/07/2018
Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu  (CON/2018/20), Ú. v. EÚ C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/877 z 1. júna 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2018/17), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/876 z 1. júna 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2018/16), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
15/06/2018
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/861 z 24. apríla 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2018/13), Ú. v. EÚ L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
08/06/2018
Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Odporúčanie ECB z 18. mája 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Ú. v. EÚ C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
18/05/2018
Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Stanovisko k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Írsko, 11. 5. 2018.
11/05/2018
Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Usmernenie ECB z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/667 z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/572 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2018/5), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/571 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/570 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
13/04/2018
Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  13. 4. 2018.
13/04/2018
Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 4. 2018, s. .
13/04/2018
Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 4. 2018, s. .
09/04/2018
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/547 z 27. marca 2018 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch  (ECB/2018/10), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
06/04/2018
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade (CON/2018/17), Chorvátsko, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
04/04/2018
Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Odporúčanie ECB z 9. marca 2018 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2018/9), Ú. v. EÚ C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
21/03/2018
Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/323 z 22. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/8), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
05/03/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/318 z 22. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/7), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
05/03/2018
Stanovisko k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov (CON/2018/13), Írsko, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  5. 3. 2018.
05/03/2018
Nariadenie ECB/2012/24. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 5. 3. 2018.
02/03/2018
Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 56.
01/03/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1), Ú. v. EÚ C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
19/02/2018
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2), Ú. v. EÚ L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
16/02/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/228 z 13. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/936 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti  (ECB/2018/6), Ú. v. EÚ L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
15/02/2018
Stanovisko k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/11), Grécko, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Stanovisko k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/10), Cyprus, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k zdrojom financovania a správe Maltského úradu pre finančné služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Odporúčanie ECB z 26. januára 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), Ú. v. EÚ C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
01/02/2018
Rozhodnutie (EÚ) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2018, s. .
31/01/2018
Stanovisko k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
31/01/2018
Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
26/01/2018
Stanovisko k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/4), Belgicko, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Odporúčanie ECB z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44), Ú. v. EÚ C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Odporúčanie ECB z 19. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43), Ú. v. EÚ C 2, 5. 1. 2018, s. 1.

2017

23/12/2017
Odporúčanie ECB z 15. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2017/42), Ú. v. EÚ C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2444 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2017/41), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2443 z 8. decembra 2017 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018  (ECB/2017/40), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2442 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017  (ECB/2017/39), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Usmernenie ECB z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38), Ú. v. EÚ L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2017/36), Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2199 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/37), Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2193 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2017/31), Ú. v. EÚ L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatočné informácie
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB/2010/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 14. 11. 2017, s. .
14/11/2017
Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 14. 11. 2017, s. .
14/11/2017
Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 14. 11. 2017.
09/11/2017
Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatočné informácie
27/10/2017
Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/10/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
11/09/2017
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/09/2017
Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2017/20), Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
17/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1404 z 23. júna 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Ú. v. EÚ L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1258 z 5. júla 2017 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (ECB/2017/22), Ú. v. EÚ L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/21), Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (predložené Európskou centrálnou bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutie ECB/2012/6. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11), Ú. v. EÚ 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9), Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatočné informácie
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/469 zo 7. februára 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2017/7), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/468 z 26. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2017/5), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
21/03/2017
Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatočné informácie
01/03/2017
Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutie ECB/2015/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3  (ECB/2017/6), Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2017, s. 72.Dodatočné informácie
07/02/2017
Usmernenie ECB/2008/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/148 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2016/45), Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/103 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/4), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/102 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2017/3), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/101 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/2), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2014/45. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2016/16. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
06/01/2017
Odporúčanie ECB z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Ú. v. EÚ C 3, 6. 1. 2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
20/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
11/10/2016
Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
23/09/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
07/09/2016
Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23)  Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
17/08/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
29/07/2016
Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), Ú. v. EÚ C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
11/07/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300  (ECB/2016/18), Ú. v. EÚ L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
16/06/2016
Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 18), ktorý sa týka Francúzska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 289.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 17), ktorý sa týka Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 288.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 16) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 287.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 284.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 281.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 279.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 266.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 265.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 230.Dodatočné informácie
07/06/2016
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 59, 7. 6. 2016, s. 1.
07/06/2016
Rozhodnutie ECB/2016/2 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 6. 2016.
03/06/2016
Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
19/05/2016
Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.