All years
2017

16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
09/11/2017
Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), 1. 11. 2017.Dodatočné informácie
27/10/2017
Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/10/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
11/09/2017
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/09/2017
Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2017/20), Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
17/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1404 z 23. júna 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Ú. v. EÚ L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1258 z 5. júla 2017 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (ECB/2017/22), Ú. v. EÚ L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/21), Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (predložené Európskou centrálnou bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11), Ú. v. EÚ 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9), Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017, s. 156.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/469 zo 7. februára 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2017/7), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/468 z 26. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2017/5), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
21/03/2017
Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
08/03/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), 8. 3. 2017.Dodatočné informácie
01/03/2017
Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutie ECB/2015/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3  (ECB/2017/6), Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2017, s. 72.Dodatočné informácie
07/02/2017
Usmernenie ECB/2008/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/148 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2016/45), Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/103 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/4), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/102 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2017/3), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/101 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/2), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2014/45. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2014/40. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2016/16. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 11. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 11. 1. 2017, s. .
06/01/2017
Odporúčanie ECB z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Ú. v. EÚ C 3, 6. 1. 2017, s. 1.

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
20/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Usmernenie ECB/2008/8 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 21. 10. 2016.
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
11/10/2016
Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
23/09/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
07/09/2016
Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23)  Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
17/08/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
17/08/2016
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ , 17. 8. 2016, s. .
29/07/2016
Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300  (ECB/2016/18), Ú. v. EÚ L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
16/06/2016
Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 14. 6. 2016, s. .
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 59, 7. 6. 2016, s. 1.
07/06/2016
Rozhodnutie ECB/2016/2 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 6. 2016.
03/06/2016
Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
31/05/2016
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
31/05/2016
Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
19/05/2016
Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/11), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/10), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/821 z 26. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Ú. v. EÚ L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7), Ú. v. EÚ L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB/2014/34 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatočné informácie
20/04/2016
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Ú. v. EÚ L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2015/44), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie  (ECB/2016/3), Ú. v. EÚ L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatočné informácie
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4), Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/457 zo 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika  (ECB/2016/5), Ú. v. EÚ L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
16/03/2016
Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2016/2), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatočné informácie
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/244 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2015/50), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2015/39), Ú. v. EÚ L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015 o prístupe ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní  (ECB/2015/47), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk  (ECB/2015/46), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmeny etického rámca ECB (Týmto textom sa nahrádza článok 36a v texte uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie C 204 EÚ z 20. júna 2015, s. 3)  Ú. v. EÚ C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov  (ECB/2015/40), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii)  (ECB/2015/34), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2015/51), Ú. v. EÚ L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu  (ECB/2015/36), Ú. v. EÚ L 1, 5. 1. 2016, s. 4.

2015

30/12/2015
Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2015/49), Ú. v. EÚ C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
30/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2464 zo 16 decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/48), Ú. v. EÚ L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
23/12/2015
Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Odporúčanie ECB z 10. decembra 2015 – Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2015/45), Ú. v. EÚ C 425, 18. 12. 2015, s. 1.
18/12/2015
Stanovisko k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Stanovisko k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015, s. 158.
14/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2330 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2015/41), Ú. v. EÚ L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2015/43), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016  (ECB/2015/42), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
10/12/2015
Stanovisko týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov (CON/2015/55), Írsko, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne (CON/2015/53), Nemecko, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2218 z 20. novembra 2015 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu (ECB/2015/38), Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
28/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2202 z 19. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2015/37), Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
26/11/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/33), Ú. v. EÚ L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
20/11/2015
Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Stanovisko k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku (CON/2015/49), Holandsko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k registru bankových účtov (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Stanovisko k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch (CON/2015/44), Írsko, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
04/11/2015
Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d´Italia (CON/2015/41), Taliansko, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Ú. v. EÚ L 282, 28. 10. 2015, s. 41.Dodatočné informácie
28/10/2015
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Stanovisko k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1613 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2015/31), Ú. v. EÚ L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
24/09/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30), Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
22/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1574 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2015/29), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 12.
22/09/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1575 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk  (ECB/2015/28), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 13.
22/09/2015
Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Usmernenie ECB/2014/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  22. 9. 2015.
18/09/2015
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk (CON/2015/31), Nemecko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Stanovisko k zmenám ústavy a zákona o Českej národnej banke (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Stanovisko k návrhu zákona o osobitných podmienkach reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných v cudzej mene (CON/2015/26), Poľsko, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2015/26), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 134.
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB  (ECB/2015/25), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
21/07/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2015/24), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
21/07/2015
Usmernenie ECB/2010/20. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ , 21. 7. 2015, s. .
20/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2016 Ú. v. EÚ C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
15/07/2015
Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Stanovisko k novému právnemu rámcu pre sporiteľne (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
25/06/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18), Ú. v. EÚ C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
20/06/2015
Etický rámec ECB Ú. v. EÚ C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
19/06/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/929 z 26. mája 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/948 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19), Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
19/06/2015
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Odporúčanie ECB z 10. júna 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Ú. v. EÚ C 201, 18. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k revízii úloh a organizácie Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2015/4), Ú. v. EÚ C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu  (ECB/2015/12), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB  (ECB/2015/11), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
29/05/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Ú. v. EÚ C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
28/05/2015
Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/05/2015
Neoficiálne konsolidované znenie nariadenia ECB (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)  Ú. v. EÚ , 27. 5. 2015, s. .
23/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/811 z 27. marca 2015 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB v držbe príslušných vnútroštátnych orgánov (ECB/2015/16), Ú. v. EÚ L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
21/05/2015
Stanovisko k regulácii otvorených pozícií na strane aktív súvah úverových inštitúcií (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/10), Ú. v. EÚ L 121, 14. 5. 2015, s. 20.
07/05/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/732 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o implementácii menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 22.
07/05/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 5.
06/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/839 z 27. apríla 2015, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
06/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/727 z 10. apríla 2015 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015  (ECB/2015/17), Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
06/05/2015
Odporúčanie ECB z 27. marca 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), Ú. v. EÚ C 149, 6. 5. 2015, s. 1.
05/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/716 z 12. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2015/8), Ú. v. EÚ L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
27/04/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (CON/2014/83), Ú. v. EÚ C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
25/04/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/656 zo 4. februára 2015 o podmienkach, za akých sú úverové inštitúcie oprávnené zahrnúť predbežné alebo koncoročné zisky do vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s článkom 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
17/04/2015
Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europolom) a Európskou centrálnou bankou Ú. v. EÚ C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
10/04/2015
Stanovisko k zákazu dražby nehnuteľného majetku, ktorý je hlavným obydlím dlžníka (CON/2015/14), Grécko, 10. 4. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/571 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/43), Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015, s. 82.
02/04/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/509 z 18. februára 2015, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
02/04/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
29/03/2015
Rozhodnutie ECB/2004/3. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 29. 3. 2015.
28/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7), Ú. v. EÚ L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
28/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/529 z 21. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (ECB/2015/1), Ú. v. EÚ 84, 28. 3. 2015, s. 64.
26/03/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13), Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
25/03/2015
Stanovisko k reforme družstevných bánk (banche popolari) (CON/2015/13), Taliansko, 25. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre mediátorov v oblasti úverových vzťahov (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy a hypotekárne banky (CON/2015/11), Poľsko, 20. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Kódex správania členov Rady pre dohľad ECB Ú. v. EÚ C 93, 20. 3. 2015, s. 2.
14/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59), Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
13/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2014/55), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
13/03/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
13/03/2015
Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad ECB z 15. decembra 2014 Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 88.