All years
2019

11/01/2019
Zalecenie EBC z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2019/1), Dz.U. C 11 z 11.1.2019, str. 1.
03/01/2019
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2019/01), Estonia, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35), Dz.U. L 327 z 21.12.2018, str. 87.
21/12/2018
Opinia w sprawie narzędzi makroostrożnościowych (CON/2018/58), Hiszpania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Opinia w sprawie organizacji funkcjonowania centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Opinia w sprawie zmian w odniesieniu do zasad dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i pracowników Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (CON/2018/51), Dz.U. C 444 z 10.12.2018, str. 11.Dodatkowe informacje
26/11/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/1845 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych  (EBC/2018/26), Dz.U. L 299 z 26.11.2018, str. 55.
20/11/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (CON/2018/54), Dz.U. C 444 z 20.11.2018, str. 15.Dodatkowe informacje
19/11/2018
Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi (CON/2018/52), Bułgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Opinia w sprawie wdrożenia zaleceń Raportu o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii) (CON/2018/53), Bułgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (CON/2018/50), Polska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/11/2018
Opinia w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (CON/2018/47), Słowenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1625 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2018/24), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 1.
09/11/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 40.
09/11/2018
Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bugarii) (CON/2018/49), Bułgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Węgry, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25), Dz.U. C 394 z 30.10.2018, str. 1.
26/10/2018
Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących chorwackiego biura kontroli państwowej (CON/2018/45), Chorwacja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie zasad definiowania polityki dotyczącej stałych składników wynagrodzenia przez instytucje kredytowe o znaczeniu systemowym (CON/2018/44), Holandia, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (CON/2018/38), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 7.Dodatkowe informacje
23/10/2018
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (CON/2018/37), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/10/2018
Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
12/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 4 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/23), Dz.U. C 370 z 12.10.2018, str. 1.
28/09/2018
Opinia w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych (CON/2018/43), Irlandia, 28.9.2018.
14/09/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2018/22), Dz.U. C 325 z 14.9.2018, str. 1.
11/09/2018
Opinia w sprawie zmian reformy banków spółdzielczych (banche popolari i banche di credito cooperativo) (CON/2018/42), Włochy, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Opinia w sprawie nowych zasad zaokrąglania płatności w euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Opinia w sprawie przekazywania danych administracyjnych na potrzeby statystyczne (CON/2018/40), Niemcy, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (CON/2018/33), Dz.U. C 303 z 29.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
20/08/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1151 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2018/19), Dz.U. L 209 z 20.8.2018, str. 2.
17/08/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21), Dz.U. L 208 z 17.8.2018, str. 91.Dodatkowe informacje
16/08/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) (CON/2018/35), Dz.U. C 378 z 16.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
27/07/2018
Opinia w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu  (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
24/07/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 lipca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2018/18), Dz.U. C 260 z 24.7.2018, str. 1.
07/06/2018
Opinia w sprawie zmiany sposobu oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2018/28), Francja, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
05/07/2018
Opinia w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt (CON/2018/31), Irlandia, 5.7.2018.
25/06/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (CON/2018/20), Dz.U. C 220 z 25.6.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/877 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2018/17), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 22.
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych  (EBC/2018/16), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 3.
15/06/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2018/30), Szwecja, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/861 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2018/13), Dz.U. L 153 z 15.6.2018, str. 161.
08/06/2018
Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
Zalecenie EBC z dnia 18 maja 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/15), Dz.U. C 181 z 28.5.2018, str. 1.
18/05/2018
Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Opinia w sprawie sankcji administracyjnych i przepisów karnych dotyczących przekazywania Central Bank of Ireland nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji  (CON/2018/24), Irlandia, 11.5.2018.
11/05/2018
Opinia w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus  (CON/2018/23), Cypr, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Opinia w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CON/2018/21), Słowenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/572 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2018/5), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 49.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/571 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/4), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 45.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/570 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/3), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 23.
13/04/2018
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  13.4.2018.
13/04/2018
Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 13.4.2018, str. .
13/04/2018
Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 13.4.2018, str. .
09/04/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2018/18), Republika Czeska, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/547 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane w przedmiocie funduszy własnych (EBC/2018/11), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 110.
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/546 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie funduszy własnych  (EBC/2018/10), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 105.
06/04/2018
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka oraz w ustawie o państwowym biurze kontroli (CON/2018/17), Chorwacja, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2018/12), Dz.U. C 120 z 6.4.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
04/04/2018
Opinia w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji (CON/2018/16), Cypr, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Zalecenie EBC z dnia 9 marca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2018/9), Dz.U. C 107 z 22.3.2018, str. 1.
21/03/2018
Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/323 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/8), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 38.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/318 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/7), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 4.
05/03/2018
Opinia w sprawie restrukturyzacji zaległości hipotecznych (CON/2018/13), Irlandia, 5.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC/2013/7. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  5.3.2018.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC/2012/24. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 5.3.2018.
02/03/2018
Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 56.
01/03/2018
Opinia w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1), Dz.U. C 77 z 1.3.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/02/2018
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych  (EBC/2018/2), Dz.U. L 45 z 17.2.2018, str. 3.
16/02/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2018/6), Dz.U. L 43 z 16.2.2018, str. 18.
15/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Bank of Greece nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/11), Grecja, 15.2.2018.
14/02/2018
Opinia w sprawie zwrotu Republice Słowenii środków pieniężnych z określonych rajów podatkowych (CON/2018/8), Słowenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/10), Cypr, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie korzystania przez instytucje kredytowe ze środków pochodzących od przedsiębiorstw finansowych (CON/2018/7), Węgry, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie źródeł finansowania i struktury zarządzania maltańskiego organu nadzoru finansowego  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Zalecenie EBC z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1), Dz.U. C 37 z 1.2.2018, str. 1.
01/02/2018
Decyzja (UE) 2014/828 (EBC/2014/40). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2018, str. .
31/01/2018
Opinia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  (CON/2018/5), Słowenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 17.Dodatkowe informacje
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
26/01/2018
Opinia w sprawie organizacji centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44), Dz.U. C 8 z 11.1.2018, str. 1.
11/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/3), Słowenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/2), Grecja, 9.1.2018.
05/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus  (EBC/2017/43), Dz.U. C 2 z 5.1.2018, str. 1.

2017

23/12/2017
Zalecenie EBC z dnia 15 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2017/42), Dz.U. C 444 z 23.12.2017, str. 1.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2444 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2017/41), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 63.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2443 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2018 r.  (EBC/2017/40), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 61.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2442 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2164 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2017/39), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 59.
15/12/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38), Dz.U. L 333 z 15.12.2017, str. 66.
06/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2239 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2017/36), Dz.U. L 320 z 6.12.2017, str. 18.
04/12/2017
Opinia EBC w sprawie ograniczenia liczby centralnych spółdzielni kredytowych (CON/2017/54), Litwa, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Opinia w sprawie powierzenia Lietuvos bankas funkcji agenta fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2017/53), Litwa, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Opinia w sprawie wskaźników referencyjnych w instrumentach i kontraktach finansowych (CON/2017/52), Bułgaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2199 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2017/37), Dz.U. L 312 z 28.11.2017, str. 92.
27/11/2017
Opinia w sprawie zmian zasad podejmowania decyzji przez Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (CON/2017/51), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Opinia w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CON/2017/50), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2017/49), Irlandia, 24.11.2017.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/35), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 31.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2017/34), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 22.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 34.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/32), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 11.
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji  (CON/2017/42), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (CON/2017/39), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2193 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2017/31), Dz.U. L 310 z 14.11.2017, str. 49.
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2017/30), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 89.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2080 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania  (EBC/2017/29), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 86.
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 97.
14/11/2017
Decyzja EBC/2010/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 14.11.2017, str. .
14/11/2017
Decyzja EBC/2007/7. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 14.11.2017, str. .
14/11/2017
Wytyczne EBC/2012/27. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 14.11.2017.
09/11/2017
Opinia w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (CON/2017/48), Polska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
06/11/2017
Opinia w sprawie tymczasowego zamrożenia wysokości oprocentowania francuskich rachunków oszczędnościowych typu livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2017/45), Francja, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38), 1.11.2017.Dodatkowe informacje
27/10/2017
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2017/44), Cypr, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad działalnością edukacyjną na rzecz pośredników i agentów finansowych (CON/2017/43), Słowacja, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2017/41), Słowenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/40), Cypr, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Opinia w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37), Polska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
19/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 8 września 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska  (EBC/2017/27), Dz.U. C 310 z 19.9.2017, str. 1.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości  (EBC/2017/26), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 212.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 1.
11/09/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 24 sierpnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2017/24), Dz.U. C 292 z 6.9.2017, str. 1.
25/08/2017
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Opinia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014  (EBC/2017/23), Dz.U. L 216 z 22.8.2017, str. 23.
22/08/2017
Decyzja (EBC/2014/29). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.8.2017, str. .
21/08/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Opinia w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32), Cypr, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej infrastruktury krytycznej (CON/2017/31), Słowenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej przez Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorwacja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie dodatkowych wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2017/29), Szwecja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Opinia w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2017/28), Bułgaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20), Dz.U. L 199 z 29.7.2017, str. 24.
29/07/2017
Wytyczne (EBC/2012/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 29.7.2017, str. .
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1361 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami  (EBC/2017/15), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 24.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1360 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/14), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 22.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1359 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2017/13), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 20.
21/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1362 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2017/12), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 26.
21/07/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22), Dz.U. C 236 z 21.7.2017, str. 2.Dodatkowe informacje
17/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2017/19), Dz.U. L 199 z 17.7.2017, str. 26.
12/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1258 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych (EBC/2017/22), Dz.U. L 179 z 12.7.2017, str. 39.
11/07/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych. (CON/2017/27), Bułgaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych  (EBC/2017/21), Dz.U. L 172 z 30.6.2017, str. 32.
23/06/2017
Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (przedstawione przez Europejski Bank Centralny) (EBC/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Please insert the title. (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Decyzja EBC/2012/6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.6.2017, str. .
16/06/2017
Opinia w sprawie uprawnień właścicielskich do podmiotu specjalnego przeznaczenia zajmującego się wytwarzaniem banknotów euro (CON/2017/25), Hiszpania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2017/24), Słowenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Opinia o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego  (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/937 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 28.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/936 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2017/16), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 26.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)  (EBC/2016/42), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 21.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)  (EBC/2016/41), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 18.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)  (EBC/2016/40), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 14.
30/05/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Opinia w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych (CON/2017/19), Hiszpania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank (CON/2017/17), Szwecja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2017/16), Słowenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11), Dz.U.  113 z 28.4.2017, str. 52.
24/04/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.Dodatkowe informacje
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
12/04/2017
Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/03/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
22/03/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
21/03/2017
Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
08/03/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), 8.3.2017.Dodatkowe informacje
01/03/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/02/2017
Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decyzja EBC/2015/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.2.2017.
15/02/2017
Opinia w sprawie rachunków płatniczych (CON/2017/2), Cypr, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3  (EBC/2017/6), Dz.U. L 40 z 13.2.2017, str. 72.Dodatkowe informacje
07/02/2017
Wytyczne EBC/2008/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.2.2017.
03/02/2017
Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2017, str. .
31/01/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2016/45), Dz.U. L 26 z 31.1.2017, str. 1.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/103 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/4), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 57.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/102 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/3), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 55.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/101 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/2), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 53.
20/01/2017
Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2017/1), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 51.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/45. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2016/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
06/01/2017
Zalecenie EBC z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece  (EBC/2016/46), Dz.U. C 3 z 6.1.2017, str. 1.

2016

28/12/2016
Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
Zalecenie EBC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2016/44), Dz.U. C 481 z 23.12.2016, str. 1.
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro  (EBC/2016/36), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 26.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2016/34), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2300 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2016/33), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 123.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/32), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 117.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2298 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/31), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 102.
15/12/2016
Opinia w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym (CON/2016/60), Republika Czeska, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2016/59), Słowenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinia w sprawie przekazania zadań publicznych dotyczących monet De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Holandia, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2016/43), Dz.U. L 333 z 30.11.2016, str. 73.
30/11/2016
Opinia w sprawie zwrotu kosztów działania centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2016/57), Bułgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinia w sprawie stopy reserwy obowiązkowej (CON/2016/56), Węgry, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinia w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych (CON/2016/54), Irlandia, 17.11.2016.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1994 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (EBC/2016/38), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 37.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1993 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje (EBC/2016/37), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 32.
21/10/2016
Opinia w sprawie modyfikacji zasad wyliczania oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego typu livret A  (CON/2016/51), Francja, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Decyzja EBC/2013/54 - nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  14.11.2016.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1975 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień do udzielania akredytacji tymczasowych  (EBC/2016/39), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 9.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1974 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/30), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 7.
10/11/2016
Zalecenie EBC z dnia 28 października 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2016/29), Dz.U. C 413 z 10.11.2016, str. 1.
31/10/2016
Opinia w sprawie reorganizacji zadań niemieckiej federalnej agencji ds. stabilizacji rynku finansowego oraz wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń (CON/2016/53), Niemcy, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Decyzja EBC/2016/10 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.10.2016.
28/10/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorwacja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy o zasadach zwrotu określonych kwot spreadów walutowych pobieranych w przypadku kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2016/50), Polska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/10/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Dodatkowe informacje
11/10/2016
Opinia w sprawie obsługi nieruchomości i udziałów w kapitale zakładowym nabytych przez instytucję kredytową w wyniku przeprowadzenia przez dłużnika postępowania układowego  (CON/2016/48), Cypr, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Zalecenie EBC z dnia 23 września 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia (EBC/2016/28), Dz.U. C 366 z 5.10.2016, str. 1.
29/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25), Dz.U. L 262 z 29.9.2016, str. 30.
28/09/2016
Opinia w sprawie zmiany ustawy o Latvijas Banka zmniejszającej liczbę członków Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Łotwa, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2016/46), Słowenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1717 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2016/27), Dz.U. L 258 z 24.9.2016, str. 17.
24/09/2016
Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.9.2016.
23/09/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/1705 z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2016/26), Dz.U. L 257 z 23.9.2016, str. 10.
19/09/2016
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych (CON/2016/45), Słowacja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinia EBC z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44), 12.9.2016.Dodatkowe informacje
07/09/2016
Opinia w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych (CON/2016/43), Finlandia, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniających wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23) Dz.U. L 238 z 6.9.2016, str. 7.
31/08/2016
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinia w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych  (CON/2016/41), Włochy, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinia w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40), Rumunia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Zalecenie EBC z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/24), Dz.U. C 297 z 17.8.2016, str. 1.
17/08/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 85.Dodatkowe informacje
17/08/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/1384 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/22), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 24.
29/07/2016
Opinia o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (CON/2016/39), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
29/07/2016
Opinia w sprawie nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi (CON/2016/38), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/07/2016
Zalecenie EBC z dnia 14 lipca 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank (EBC/2016/20), Dz.U. C 266 z 22.7.2016, str. 1.
12/07/2016
Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/26), Dz.U. C 252 z 12.7.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
11/07/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1162 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych  (EBC/2016/19), Dz.U. L 192 z 11.7.2016, str. 73.
11/07/2016
Opinia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania banknotów i monet (CON/2016/36), Polska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/06/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1061 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2016/15), Dz.U. L 173 z 30.6.2016, str. 102.
28/06/2016
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18), Dz.U. L 169 z 28.6.2016, str. 14.
28/06/2016
Opinia w sprawie udostępnienia centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinia w sprawie umów o kredyt konsumencki związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (CON/2016/34), Grecja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (CON/2016/27), Dz.U. C 223 z 21.6.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/06/2016
Opinia EBC z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie a) wniosku dotyczącego ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz b) wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2016/11), Dz.U. C 219 z 17.6.2016, str. 2.Dodatkowe informacje
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 21.
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro  (EBC/2016/12), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 19.
15/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2016/16), Dz.U. L 157 z 15.6.2016, str. 28.
15/06/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorwacja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego w sektorze publicznym i publiczno-prywatnym (CON/2016/32), Holandia, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2016/31), Słowenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 357.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 355.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 353.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 18) w sprawie Francji  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 289.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 17) w sprawie Danii Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 288.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 16) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 287.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 15) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 284.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 281.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 279.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 266.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 6) w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 265.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 230.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.U. C 59 z 7.6.2016, str. 1.
07/06/2016
Decyzja EBC/2016/2 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.6.2016.
03/06/2016
Opinia w sprawie audytu wewnętrznego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) (CON/2016/30), Bułgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/868 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 99.
01/06/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 44.