All years
2018

14/12/2018
Advies betreffende de werking van het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CON/2018/57), België, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/12/2018
Advies betreffende wijzigingen aan de aansprakelijkheidsregeling betreffende de leden van de raad van bestuur en werknemers van Banca Naţională a României (CON/2018/56), Roemenië, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.Aanvullende informatie
26/11/2018
Verordening (EU) 2018/1845 van de ECB van 21 november 2018 inzake de uitoefening van haar manoeuvreerruimte krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen  (ECB/2018/26), PB L 299 van 26.11.2018, blz. 55.
20/11/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (CON/2018/54), PB C 444 van 20.11.2018, blz. 15.Aanvullende informatie
19/11/2018
Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen  (CON/2018/52), Bulgarije, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Advies inzake de implementatie van de aanbevelingen van het convergentieverslag in de Wet op de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/53), Bulgarije, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Besluit (EU) 2018/1625 van de ECB van 8 oktober 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB, ECB/2018/24  (ECB/2018/24), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 1.
09/11/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1626 van de ECB van 3 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), ECB/2018/20  (ECB/2018/20), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 40.
09/11/2018
Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Hongarije, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), PB C 394 van 30.10.2018, blz. 1.
26/10/2018
Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer  (CON/2018/45), Kroatië, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Advies van de ECB inzake de te volgen regels door systeemrelevante kredietinstellingen bij de vaststelling van het vastebeloningsbeleid (CON/2018/44), Nederland, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 7.Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/10/2018
Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
12/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 4 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/23), PB C 370 van 12.10.2018, blz. 1.
28/09/2018
Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
14/09/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 september 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banco de España (ECB/2018/22), PB C 325 van 14.9.2018, blz. 1.
11/09/2018
Advies inzake wijzigingen aan de hervorming van popolari banken en cooperatieve banken (CON/2018/42), Italië, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro  (CON/2018/41), België, 4.9.2018.Aanvullende informatie
03/09/2018
Advies betreffende de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden (CON/2018/40), Duitsland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (CON/2018/33), PB C 303 van 29.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
20/08/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1151 van de ECB van 2 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2018/19), PB L 209 van 20.8.2018, blz. 2.
17/08/2018
Besluit (EU) 2018/1148 van de ECB van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU 2016/1041 (ECB/2018/21), PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91.Aanvullende informatie
16/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het „Pericles IV-programma”) (CON/2018/35), PB C 378 van 16.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
27/07/2018
Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
24/07/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 juli 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2018/18), PB C 260 van 24.7.2018, blz. 1.
07/06/2018
Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
05/07/2018
Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
25/06/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (CON/2018/20), PB C 220 van 25.6.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/877 van de ECB van 1 juni 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2018/17), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 22.
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/876 van de ECB van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/16), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3.
15/06/2018
Advies inzake hypotheekaflossingvereisten (CON/2018/30), Zweden, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/861 van de ECB 24 april 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2018/13), PB L 153 van 15.6.2018, blz. 161.
08/06/2018
Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
28/05/2018
Aanbeveling van de ECB van 18 mei 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/15), PB C 181 van 28.5.2018, blz. 1.
18/05/2018
Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/05/2018
Advies inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ierland, 11.5.2018.
11/05/2018
Advies inzake het bestuur en financiële onafhankelijkheid van de Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Richtsnoer (EU) 2018/797 van de ECB van 3 mei 2018 betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Besluit (EU) 2018/667 van de ECB van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/572 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2018/5), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 49.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/571 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2018/4), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 45.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/570 van de ECB van 7 februari 2018 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2018/3), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 23.
13/04/2018
Richtsnoer ECB/2014/60. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  13.4.2018.
13/04/2018
Richtsnoer ECB/2015/35. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 13.4.2018, blz. .
13/04/2018
Richtsnoer ECB/2014/31. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst  PB L  van 13.4.2018, blz. .
09/04/2018
Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/547 van de ECB van 27 maart 2018 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde eigenvermogenbesluiten (ECB/2018/11), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 110.
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/546 van de ECB van 15 maart 2018 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van eigenvermogenbesluiten  (ECB/2018/10), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 105.
06/04/2018
Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer (CON/2018/17), Kroatië, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
04/04/2018
Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Aanbeveling van de ECB van 9 maart 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2018/9), PB C 107 van 22.3.2018, blz. 1.
21/03/2018
Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/03/2018
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vicepresident van de ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
06/03/2018
Rectificatie van Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  PB L 63 van 6.3.2018, blz. 62.
05/03/2018
Richtsnoer (EU) 2018/323 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/8), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 38.
05/03/2018
Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/7), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 4.Aanvullende informatie
05/03/2018
Advies inzake de oplossing van hypotheekleningen met achterstallen  (CON/2018/13), Ierland, 5.3.2018.
05/03/2018
Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  5.3.2018.
05/03/2018
Verordening ECB/2012/24. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 5.3.2018.
02/03/2018
Rectificatie van Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt PB L 60 van 2.3.2018, blz. 56.
01/03/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1), PB C 77 van 1.3.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/02/2018
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Verordening (EU) 2018/231 van de ECB van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen  (ECB/2018/2), PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3.
16/02/2018
Besluit (EU) 2018/228 van de ECB van 13 februari 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/936 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten  (ECB/2018/6), PB L 43 van 16.2.2018, blz. 18.
15/02/2018
Advies inzake nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece (CON/2018/11), Griekenland, 15.2.2018.
14/02/2018
Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cyprus, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Aanbeveling van de ECB van 26 januari 2018 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), PB C 37 van 1.2.2018, blz. 1.
01/02/2018
Besluit (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2018, blz. .
31/01/2018
Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
31/01/2018
Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
26/01/2018
Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 28 december 2017 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2017/44), PB C 8 van 11.1.2018, blz. 1.
11/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
05/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), PB C 2 van 5.1.2018, blz. 1.

2017

23/12/2017
Aanbeveling van de ECB van 15 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB  (ECB/2017/42), PB C 444 van 23.12.2017, blz. 1.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2444 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2017/41), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 63.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2443 van de ECB van 8 december 2017 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018  (ECB/2017/40), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 61.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2442 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017  (ECB/2017/39), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 59.
15/12/2017
Richtsnoer van de ECB van 23 November 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38), PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66.
06/12/2017
Besluit (EU) 2017/2239 van de ECB van 16 november 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2017/36), PB L 320 van 6.12.2017, blz. 18.
04/12/2017
Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Besluit (EU) 2017/2199 van de ECB van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/37), PB L 312 van 28.11.2017, blz. 92.
27/11/2017
Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2097 van de ECB van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/35), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 31.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2095 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2017/34), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 22.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2098 van de ECB van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 34.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2094 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/32), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 11.
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2193 van de ECB van 27 oktober 2017 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2017/31), PB L 310 van 14.11.2017, blz. 49.
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.Aanvullende informatie
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2080 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 86.
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 97.
14/11/2017
Besluit ECB/2010/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 14.11.2017, blz. .
14/11/2017
Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  PB L  van 14.11.2017, blz. .
14/11/2017
Richtsnoer ECB/2012/27. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 14.11.2017.
09/11/2017
Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Aanvullende informatie
27/10/2017
Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Rectificatie van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 313 van 21.9.2017, blz. 5-5.
20/09/2017
Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 8 september 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2017/27), PB C 310 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1539 van de ECB van 25 augustus 2017 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn  (ECB/2017/26), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 212.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1538 van de ECB van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 1.
11/09/2017
Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 24 augustus 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal  (ECB/2017/24), PB C 292 van 6.9.2017, blz. 1.
25/08/2017
Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/08/2017
Besluit (EU) 2017/1493 van de ECB van 3 augustus 2017 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben  (ECB/2017/23), PB L 216 van 22.8.2017, blz. 23.
22/08/2017
Besluit (ECB/2014/29). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 22.8.2017, blz. .
21/08/2017
Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Besluit (EU) 2017/1403 van de ECB van 23 juni 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad (ECB/2017/20), PB L 199 van 29.7.2017, blz. 24.
29/07/2017
Richtsnoer (ECB/2012/13). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 29.7.2017, blz. .
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1361 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/15), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 24.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1360 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/14), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 22.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1359 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 20.
21/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1362 van de ECB van 18 mei 2017 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2017/12), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 26.
21/07/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
17/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1404 van de ECB van 23 juni 2017 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2017/19), PB L 199 van 17.7.2017, blz. 26.
12/07/2017
Besluit (EU) 2017/1258 van de ECB van 5 juli 2017 betreffende de delegatie van besluiten inzake de toezending van vertrouwelijke statistische gegevens aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (ECB/2017/22), PB L 179 van 12.7.2017, blz. 39.
11/07/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Besluit (EU) 2017/1198 van de ECB van 27 juni 2017 betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB  (ECB/2017/21), PB L 172 van 30.6.2017, blz. 32.
23/06/2017
Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (Ingediend door de ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Advies inzake een Wet op de Nationale Stichting voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling (CON/2017/26), Oostenrijk, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Besluit ECB/2012/6. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 23.6.2017, blz. .
16/06/2017
Advies inzake de eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten (CON/2017/25), Spanje, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenië, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
07/06/2017
Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/937 van de ECB van 23 mei 2017 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 28.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/936 van de ECB van 23 mei 2017 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 26.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/935 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 21.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/934 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 18.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/933 van de ECB van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 14.
30/05/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
26/05/2017
Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Advies inzake contante betalingen (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Zweden, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Advies inzake de Wet op rechtsbescherming voor houders van gekwalificeerd bankkrediet (CON/2017/16), Slovenië, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2017
Rectificatie van Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten PB L 113 van 29.4.2017, blz. 63.
28/04/2017
Besluit (EU) 2017/760 van de ECB van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11), PB  113 van 28.4.2017, blz. 52.
24/04/2017
Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/9), PB L 101 van 13.4.2017, blz. 156.Aanvullende informatie
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 31 maart 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België (ECB/2017/8), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 1.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 4 april 2017 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/10), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 2.
12/04/2017
Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
07/04/2017
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Richtsnoer (EU) 2017/469 van de ECB van 7 februari 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2017/7), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 4.
22/03/2017
Besluit (EU) 2017/468 van de ECB van 26 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2017/5), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 1.
21/03/2017
Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
08/03/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), 8.3.2017.Aanvullende informatie
01/03/2017
Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Besluit ECB/2015/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.2.2017.
15/02/2017
Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Besluit (EU) 2017/274 van de ECB van 10 februari 2017 houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), PB L 40 van 13.2.2017, blz. 72.Aanvullende informatie
07/02/2017
Richtsnoer ECB/2008/8. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 7.2.2017.
03/02/2017
Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Richtsnoer ECB/2014/15. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2017, blz. .
31/01/2017
Richtsnoer (EU) 2017/148 van de ECB van 16 december 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2016/45), PB L 26 van 31.1.2017, blz. 1.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/103 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/4), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 57.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/102 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/3), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 55.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/101 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/2), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 53.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/100 van de ECB van 11 januari 2017 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2017/1), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 51.
13/01/2017
Besluit ECB/2014/45. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Besluit ECB/2016/16. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
06/01/2017
Aanbeveling van de ECB van 22 december 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2016/46), PB C 3 van 6.1.2017, blz. 1.

2016

28/12/2016
Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
23/12/2016
Aanbeveling van de ECB van 13 december 2016 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44), PB C 481 van 23.12.2016, blz. 1.
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.Aanvullende informatie
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
20/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2016/33), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 123.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2016/32), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 117.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de ECB van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2016/31), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 102.
15/12/2016
Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/11/2016
Besluit (EU) 2016/2164 van de ECB 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017  (ECB/2016/43), PB L 333 van 30.11.2016, blz. 73.
30/11/2016
Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.Aanvullende informatie
17/11/2016
Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1994 van de ECB van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (ECB/2016/38), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 37.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1993 van de ECB van 4 november 2016 tot vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten (ECB/2016/37), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 32.
21/10/2016
Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Besluit ECB/2013/54 - niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  14.11.2016.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1975 van de ECB van 8 november 2016 betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie (ECB/2016/39), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 9.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1974 van de ECB van 31 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2016/30), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 7.
10/11/2016
Aanbeveling van de ECB van 28 oktober 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), PB C 413 van 10.11.2016, blz. 1.
31/10/2016
Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Besluit ECB/2016/10 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 31.10.2016.
28/10/2016
Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
11/10/2016
Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Aanbeveling van de ECB van 23 september 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia (ECB/2016/28), PB C 366 van 5.10.2016, blz. 1.
29/09/2016
Besluit (EU) 2016/1734 van de ECB van 21 september 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/25), PB L 262 van 29.9.2016, blz. 30.
28/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
24/09/2016
Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
23/09/2016
Verordening (EU) 2016/1705 van de ECB van 9 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2016/26), PB L 257 van 23.9.2016, blz. 10.
19/09/2016
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
07/09/2016
Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23)  PB L 238 van 6.9.2016, blz. 7.
31/08/2016
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Aanbeveling van de ECB van 2 augustus 2016 betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/24), PB C 297 van 17.8.2016, blz. 1.
17/08/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 85.Aanvullende informatie
17/08/2016
Verordening (EU) 2016/1384 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24.
29/07/2016
Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Aanbeveling van de ECB van 14 juli 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank  (ECB/2016/20), PB C 266 van 22.7.2016, blz. 1.
12/07/2016
Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), PB C 252 van 12.7.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
11/07/2016
Besluit (EU) 2016/1162 van de ECB van 30 juni 2016 inzake de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken  (ECB/2016/19), PB L 192 van 11.7.2016, blz. 73.
11/07/2016
Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1061 van de ECB van 26 mei 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15), PB L 173 van 30.6.2016, blz. 102.
28/06/2016
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer (EU) 2016/1041 van de ECB van 22 juni 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledige gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), PB L 169 van 28.6.2016, blz. 14.
28/06/2016
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/06/2016
Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/06/2016
Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/956 van de ECB van 7 juni 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/17), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 21.
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/955 van de ECB van 6 mei 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items  (ECB/2016/12), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 19.
15/06/2016
Besluit (EU) 2016/948 van de ECB van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2016/16), PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28.
15/06/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
08/06/2016
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 357.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 355.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 353.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 289.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 288.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 287.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 284.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 279.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 266.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 265.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.Aanvullende informatie
07/06/2016
Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 59 van 7.6.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
07/06/2016
Besluit ECB/2016/2 - Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  7.6.2016.
03/06/2016
Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Besluit (EU) 2016/868 van de ECB van 18 mei 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/14), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 99.
01/06/2016
Verordening (EU) 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2016/13), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44.
19/05/2016
Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Besluit (EU) 2016/702 van de ECB van 18 april 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2016/8), PB L 121 van 11.5.2016, blz. 24.