Menu

All years
2020

25/05/2020
Arvamus sularaha piirangute kohta posti makseteenuste kasutamisel ja rahapesu tõkestamise meetmete kohta  (CON/2020/17), Belgia, 25.5.2020.
12/05/2020
EKP otsus (EL) 2020/637, 27. aprill 2020, euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2020/24), ELT L 149, 12.5.2020, lk 12.
11/05/2020
EKP suunis (EL) 2020/634, 7. mai 2020, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2020/29), ELT L 148, 11.5.2020, lk 10.
11/05/2020
Arvamus Läti riigikaitse seaduse, hädaolukorra seaduse ja mobilisatsiooni seaduse muutmise kohta (CON/2020/15), Läti, 11.5.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/05/2020
EKP otsus (EL) 2020/628, 4. mai 2020, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik  (EKP/2020/27), ELT L 146, 8.5.2020, lk 11.
07/05/2020
EKP otsus (EL) 2020/655, 5. mai 2020, millega võetakse vastu EKP andmekaitse rakendussätted ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2007/1  (EKP/2020/28), 7.5.2020.
07/05/2020
EKP määrus (EL) 2020/605, 9. aprill 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta  (EKP/2020/22), ELT L 145, 7.5.2020, lk 1.
05/05/2020
EKP otsus (EL) 2020/614, 30. aprill 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2020/25), ELT L 141, 5.5.2020, lk 28.
04/05/2020
Suunis EKP/2014/60. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 4.5.2020, lk .
20/04/2020
Arvamus Sveriges riksbanki ümberkorralduse kohta (CON/2020/13), Rootsi, 20.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2020
Suunis EKP/2014/31. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 20.4.2020, lk .
20/04/2020
Suunis EKP/2015/35. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L 109I, 20.4.2020, lk .
17/04/2020
EKP määrus (EL) 2020/533, 15. aprill 2020, statistilise teabe aruandluse tähtaegade pikendamise kohta  (EKP/2020/23), ELT L 119, 17.4.2020, lk 15.
17/04/2020
Arvamus, mis käsitleb säästukontodel hoiustatud summade kasutuse tuvastamist ja selle aruandlust finantseerimisasutuste poolt (CON/2020/12), Belgia, 17.4.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
08/04/2020
EKP suunis (EL) 2020/515, 7. aprill 2020, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2020/21), ELT L 110, 8.4.2020, lk 26.
08/04/2020
EKP otsus (EL) 2020/506, 7. aprill 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta ja suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2020/20), ELT L 109, 8.4.2020, lk 1.
06/04/2020
EKP suunis (EL) 2020/497, 20. märts 2020, teatavate andmete kandmise kohta asutuste ja filiaalide andmete registrisse riiklike pädevate asutuste poolt  (EKP/2020/16), ELT L 106, 6.4.2020, lk 3.
06/04/2020
EKP suunis (EL) 2020/496, 19. märts 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2019/1265 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta  (EKP/2020/15), ELT L 106, 6.4.2020, lk 1.Täiendav teave
06/04/2020
EKP 19. märtsi 2020. aasta suunise (EL) 2020/496 (millega muudetakse suunist (EL) 2019/1265 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) (EKP/2020/15) parandus  ELT L 116, 6.4.2020, lk 14.
30/03/2020
EKP soovitus, 27. märts 2020, dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal ja soovituse EKP/2020/1 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/19), ELT C 63, 30.3.2020, lk 1.Täiendav teave
30/03/2020
Arvamus erakorralise likviidsusabi andmise kohta Lietuvos bankase poolt (CON/2020/11), Leedu, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/441, 24. märts 2020, millega muudetakse EKP otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2020/18), ELT L 91, 25.3.2020, lk 5.
25/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/440, 24. märts 2020, pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta  (EKP/2020/17), ELT L 91, 25.3.2020, lk 1.
25/03/2020
EKP SOOVITUS, 19. märts 2020, Euroopa Liidu Nõukogule, Latvijas Banka välisaudiitorite kohta (EKP/2020/14), ELT C 98, 25.3.2020, lk 1.
25/03/2020
Arvamus tiheda koostöö kohta EKP ja Hrvatska narodna banka (HNB) vahel ühtses järelevalvemehhanismis ja HNB makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja meetmete kohta (CON/2020/10), Horvaatia, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Otsus EKP/2010/14. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 25.3.2020, lk .
23/03/2020
EKP suunis (EL) 2020/428, 5. märts 2020, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta  (EKP/2020/12), ELT L 87, 23.3.2020, lk 4.Täiendav teave
19/03/2020
Arvamus maksesüsteemide ja maksesüsteemide käitajate järelevaatamise kohta (CON/2020/9), Küpros, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Arvamus Hrvatska narodna banka kohta (CON/2020/8), Horvaatia, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/407, 16. märts 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2020/13), ELT L 80, 17.3.2020, lk 23.
09/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/380, 18. veebruar 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2020/10), ELT L 69, 9.3.2020, lk 41.
06/03/2020
EKP suunis (EL) 2020/381, 21. veebruar 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta  (EKP/2020/11), ELT L 69, 6.3.2020, lk 46.
06/03/2020
Otsus (EL) 2016/245 (EKP/2016/2). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 6.3.2020.
06/03/2020
EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  6.3.2020.Täiendav teave
12/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/188, 3. veebruar 2020, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2020/9), ELT L 39, 12.2.2020, lk 12.Täiendav teave
12/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/187, 3. veebruar 2020, pandikirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)  (EKP/2020/8), ELT L 39, 12.2.2020, lk 6.Täiendav teave
10/02/2020
22. jaanuari 2020. aasta lepingu (EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis) parandus ( ELT C 032I, 1.2.2020 )  ELT C 42, 10.2.2020, lk 34.
05/02/2020
Arvamus Eesti Panga Nõukogu kohta (CON/2020/7), Eesti, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/141, 22. jaanuar 2020, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2020/7), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 21.
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/140, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/46  (EKP/2020/6), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 15.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/139, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/45  (EKP/2020/5), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/138, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/44 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/4), ELT L 27, 1.2.2020, lk 6.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/137, 22. jaanuar 2020, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse (EL) 2019/43 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/3), ELT L 27, 1.2.2020, lk 4.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/136, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/48 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/2), ELT L 27, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
01/02/2020
Leping, 22. jaanuar 2020, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis  ELT C 63, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
03/02/2020
Arvamus muudatuste kohta De Nederlandsche Banki juhtimises ja finantsstabiilsuse komitee ametliku asutamise kohta (CON/2020/6), Madalmaad, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Arvamus BNB sanktsioonide kohaldamise volituste kohta tihedas koostöös ja Bulgaaria leevi ametliku vahetuskursi kohta (CON/2020/5), Bulgaaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Arvamus pankrotihaldurite ja krediidiasutuste likvideerijate õiguse kohta hoida vahendeid Latvijas Banka kontol (CON/2020/4), Läti, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Kehtivus lõppenud: EKP soovitus, 17. jaanuar 2020, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2020/1), ELT C 30, 29.1.2020, lk 1.
14/01/2020
Arvamus kesksete vastaspoolte maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2020/3), Saksamaa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Arvamus meetmete kohta, mis vähendavad eluasemelaenude makrotasandi usaldatavusriske (CON/2020/1), Saksamaa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Arvamus riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2), Eesti, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
30/12/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/46), Madalmaad, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2231, 10. detsember 2019, müntide emissiooni 2020. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2019/40), ELT L 333, 27.12.2019, lk 149.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2216, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2019/36), ELT L 332, 23.12.2019, lk 183.
23/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2215, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2019/35), ELT L 332, 23.12.2019, lk 168.
23/12/2019
EKP suunis (EL) 2019/2217, 28. november 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2019/34), ELT L 332, 23.12.2019, lk 184.
20/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta  (EKP/2019/39), ELT L 330, 20.12.2019, lk 91.
20/12/2019
EKP otsus (EL)2019/2194, 29. november 2019, allkirjaõiguse andmise kohta  (EKP/2019/33), ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2158 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 105.
20/12/2019
EKP 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 327, 17. detsember 2019) ELT L 330, 20.12.2019, lk 106.
17/12/2019
Arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta (CON/2019/45), Bulgaaria, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
EKP otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta  (EKP/2019/38), ELT L 327, 17.12.2019, lk 99.Täiendav teave
17/12/2019
EKP määrus (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta  (EKP/2019/37), ELT L 327, 17.12.2019, lk 70.Täiendav teave
17/12/2019
Määrus (EL) 2014/1163 (EKP/2014/41). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 17.12.2019.
16/12/2019
Arvamus teatavate finantsturul osalejate varade maksustamise kohta ja täiendava ettevõtte tulumaksu kohaldamise kohta teatavate krediidiasutuste suhtes (CON/2019/44), Leedu, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/43), 11.12.2019.Täiendav teave
06/12/2019
Arvamus krediidiasutuste poolt algatatud laenude väärtpaberistamise garantiiskeemide kohta (CON/2019/42), Kreeka, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus seoses nõudega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid (CON/2019/41), Rootsi, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu suurendamise kohta  (CON/2019/40), Slovakkia, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel (CON/2019/39), Kreeka, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Arvamus sidevõrkude ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/38), Hispaania, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
EKP otsus (EL) 2019/1848, 29. oktoober 2019, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2019/32), ELT L 283, 5.11.2019, lk 57.
05/11/2019
EKP suunis (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2019/30), ELT L 283, 5.11.2019, lk 64.
25/10/2019
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta  (CON/2019/36), Läti, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2019/35), ELT C 374, 23.10.2019, lk 2.Täiendav teave
21/10/2019
EKP otsus (EL) 2019/1743 15. oktoober 2019, ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31), ELT L 267, 21.10.2019, lk 12.Täiendav teave
08/10/2019
EKP määrus (EL) 2019/1677, 27. september 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2019/29), ELT L 257, 8.10.2019, lk 18.
27/09/2019
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2019
EKP 10. juuli 2019. aasta suunise (EL) 2019/1265 (euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) (EKP/2019/19) parandus 26.9.2019.
23/09/2019
Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
16/09/2019
EKP otsus (EL) 2019/1558, 12. september 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/28), ELT L 238, 16.9.2019, lk 2.
06/09/2019
EKP suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2019/18), ELT L 232, 6.9.2019, lk 1.
05/09/2019
Arvamus reeglite kohta, mida finantsettevõtted peavad järgima tasustamispoliitika kehtestamisel (CON/2019/32), Madalmaad, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Arvamus teabevabaduse kohta (CON/2019/31), Madalmaad, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1378, 9. august 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta  (EKP/2019/27), ELT L 224, 28.8.2019, lk 9.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1377, 31. juuli 2019, millega nimetatakse ametisse tööüksuse juhid delegeeritud otsuste tegemiseks krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas  (EKP/2019/26), ELT L 224, 28.8.2019, lk 6.
28/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1376, 23. juuli 2019, krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/23), ELT L 224, 28.8.2019, lk 1.
21/08/2019
EKP soovitus, 25. juuli 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta (EKP/2019/24), ELT C 283, 21.8.2019, lk 1.
16/08/2019
Arvamus krediidiinstrumentide müügi ja ostu kohta (CON/2019/30), Küpros, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1349, 26. juuli 2019, pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega  (EKP/2019/25), ELT L 214, 16.8.2019, lk 16.
16/08/2019
EKP otsus (EL) 2019/1348, 18. juuli 2019, euroalaväliste liikmesriikide tunnustamise kohta andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2019/20), ELT L 214, 16.8.2019, lk 3.
09/08/2019
Arvamus hüpoteeknõuete üleandmise piirangute kohta (CON/2019/29), Poola, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
EKP suunis (EL) 2019/1335, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2019/17), ELT L 2018, 8.8.2019, lk 47.
29/07/2019
EKP otsus, 22. juuli 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
EKP otsus (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
EKP suunis (EL) 2019/1265, 10. juuli 2019, euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta (EKP/2019/19), ELT L 199, 26.7.2019, lk 8.Täiendav teave
25/07/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2019/28), ELT C 258, 25.7.2019, lk 2.Täiendav teave
18/07/2019
Arvamus Šveitsi frankides laenude konverteerimise kohta (CON/2019/27), Sloveenia, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Arvamus väljamaksete kohta mitteteadlikele allutatud võlakirjade omanikele ja vähemusaktsionäridele, kellele kuuluvad aktsiaosalused pankades, kus Sloveenia Vabariik oli enamusaktsionär ja mida mõjutavad Banca Slovenije erakorralised meetmed (CON/2019/26), Sloveenia, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Arvamus riigi õigusaktide vastuvõtmise kohta eesmärgiga alustada tihedat koostööd EKP ja Hrvatska narodna banka vahel (CON/2019/25), Horvaatia, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1034, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2019/13), ELT L 167, 24.6.2019, lk 79.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1033, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2019/12), ELT L 167, 24.6.2019, lk 75.
24/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1032, 10. mai 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2019/11), ELT L 167, 24.6.2019, lk 64.
24/06/2019
Arvamus Banca d’Italia omandistruktuuri ja kullareservi omandi kohta (CON/2019/23), Itaalia, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2019
Arvamus Central Bank of Cypruse juhtimise ja finantssõltumatuse kohta ning põhiseaduse muudatuste kohta Central Bank of Cypruse osas (CON/2019/24), Küpros, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
EKP suunis (EL) 2019/1007, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta  (EKP/2019/16), ELT L 163, 20.6.2019, lk 108.
20/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/1006, 7. juuni 2019, millega muudetakse otsust EKP/2011/20, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord  (EKP/2019/15), ELT L 163, 20.6.2019, lk 103.
14/06/2019
EKP otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14), ELT L 157, 14.6.2019, lk 61.Täiendav teave
12/06/2019
Arvamus Läti finantsjärelevalve asutuse eesmärkide ja juhtimise kohta (CON/2019/22), Läti, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Arvamus panga- ja finantsturujärelevalve reformi kohta (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/20), Sloveenia, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Arvamus Portugali finantsjärelevalvesüsteemi õigusraamistiku läbivaatamise kohta (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Arvamus pankade finantsvara maksustamise ja tarbimislaenu lepingute intressi viitemäära kohta (CON/2019/18), Rumeenia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
EKP otsus (EL) 2019/685, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal  (EKP/2019/10), ELT L 115, 2.5.2019, lk 16.
02/05/2019
Arvamus võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/17), Küpros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
EKP otsus (EL) 2019/669, 4. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta  (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6.
29/04/2019
EKP suunis (EL) 2019/671, 9. aprill 2019, riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud)  (EKP/2019/7), ELT L 113, 29.4.2019, lk 11.Täiendav teave
17/04/2019
Arvamus ühtses kriisilahenduskorras osalemise kohta (CON/2019/16), Bulgaaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Arvamus lobitöö kohta (CON/2019/15), Tšehhi Vabariik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Arvamus kohustuse kohta saada laenusaaja nõusolek eluaseme hüpoteeklaenude ülekandmisel (CON/2019/14), Iirimaa, 29.3.2019.
27/03/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/13), Sloveenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique juhtimisstruktuuri muudatuste kohta (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/11), ELT C 94, 12.3.2019, lk 2.
08/03/2019
EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend  ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.Täiendav teave
06/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/6), ELT C 84, 6.3.2019, lk 1.Täiendav teave
04/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse viivisnõuete kahju miinimumkatet käsitlevat määrust (CON/2018/32), ELT C 79, 4.3.2019, lk 1.Täiendav teave
28/02/2019
Arvamus makrotasandi usaldatavusnõuete nōukogu asutamise kohta (CON/2019/10), Hispaania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb peamise elukoha kaitset (CON/2019/9), Kreeka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/323, 12. veebruar 2019, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5), ELT L 55, 25.2.2019, lk 16.
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/4), ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.
20/02/2019
EKP soovitus, 14. veebruar 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta  (EKP/2019/6), ELT C 67, 20.2.2019, lk 1.
18/02/2019
Arvamus kohtuotsuste kohta, mis käsitlevad peamise elukoha omandit (CON/2019/8), Iirimaa, 18.2.2019.
15/02/2019
Arvamus mikrolaenu pakkujate tegevuslubade andmise ja järelevalve kohta (CON/2019/7), Kreeka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Arvamus 500 euro nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelamise ja teatavate muudatuste kohta rahapesuvastastes õigusnormides (CON/2019/5), Taani, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2019/3), ELT L 32, 4.2.2019, lk 14.Täiendav teave
01/02/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/4), Hispaania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Arvamus Narodowy Bank Polski juhatuse ja tippjuhtide tasustamise kohta (CON/2019/3), Poola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP määrus (EL) 2019/113, 7. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2018/33), ELT L 23, 25.1.2019, lk 19.
23/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) (EKP/2019/2), ELT L 25, 23.1.2019, lk 34.
21/01/2019
Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP soovitus, 7. detsember 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta  (EKP/2018/36), ELT C 21, 17.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2019/1), ELT C 11, 11.1.2019, lk 1.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2018/31), ELT L 9, 11.1.2019, lk 194.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30), ELT L 9, 11.1.2019, lk 190.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28), ELT L 9, 11.1.2019, lk 180.
11/01/2019
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.
03/01/2019
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2019/1), Eesti, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave

2018

21/12/2018
EKP otsus (EL) 2018/2049, 12. detsember 2018, müntide emissiooni 2019. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2018/35), ELT L 327, 21.12.2018, lk 87.
21/12/2018
Arvamus makrotasandi järelevalvemeetmete kohta (CON/2018/58), Hispaania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Arvamus Banca Naţională a României juhatuse liikmete ja töötajate vastutuse korra muutmise kohta (CON/2018/56), Rumeenia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (CON/2018/51), ELT C 444, 10.12.2018, lk 11.Täiendav teave
07/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte  (CON/2018/55), 7.12.2018.Täiendav teave
26/11/2018
EKP määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust  (EKP/2018/26), ELT L 299, 26.11.2018, lk 55.
20/11/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta  (CON/2018/54), ELT C 444, 20.11.2018, lk 15.Täiendav teave
19/11/2018
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) makrotasandi järelevalvepädevuse kohta ja krediidiasutuste juhtimise kohta  (CON/2018/52), Bulgaaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Arvamus lähenemisaruande soovituste ülevõtmise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seadusesse (CON/2018/53), Bulgaaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Arvamus finantsjärelevalve ja investorikaitse tugevdamise kohta (CON/2018/50), Poola, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Arvamus võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eesmärgil oluliste teenuste ja oluliste teenuste operaatorite määramise kohta (CON/2018/47), Sloveenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKP otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2018/24), ELT L 280, 9.11.2018, lk 1.
09/11/2018
EKP suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20), ELT L 280, 9.11.2018, lk 40.
09/11/2018
Arvamus riigi õigusaktide kohta, mis võetakse vastu tiheda koostöö loomiseks EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel  (CON/2018/49), Bulgaaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 9.11.2018, lk .
09/11/2018
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 9.11.2018, lk .
08/11/2018
Arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2018/48), Ungari, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
EKP soovitus, 19. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/25), ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.
26/10/2018
Arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust (CON/2018/46), Soome, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Arvamus riigikontrolli õigusraamistiku kohta (CON/2018/45), Horvaatia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus reeglite kohta, mida süsteemselt olulised krediidiasutused peavad järgima fikseeritud tasu poliitika määratlemisel (CON/2018/44), Madalmaad, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (CON/2018/38), ELT C 382, 23.10.2018, lk 7.Täiendav teave
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (CON/2018/37), ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.Täiendav teave
19/10/2018
Arvamus investeerimisühingute usaldatavusnõuete läbivaatamise kohta (CON/2018/36), ELT C 378, 19.10.2018, lk 5.Täiendav teave
12/10/2018
EKP soovitus, 4. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/23), ELT C 370, 12.10.2018, lk 1.
28/09/2018
Arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta (CON/2018/43), Iirimaa, 28.9.2018.
14/09/2018
EKP soovitus, 6. september 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta (EKP/2018/22), ELT C 325, 14.9.2018, lk 1.
11/09/2018
Arvamus popolari pankade ja ühistupankade reformi muudatuste kohta (CON/2018/42), Itaalia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Arvamus haldusandmete statistilistel eesmärkidel edastamise kohta (CON/2018/40), Saksamaa, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride, küberturvalisuse ja tagatud võlakirjade kohta (CON/2018/39), Slovakkia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (CON/2018/33), ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.Täiendav teave
20/08/2018
EKP suunis (EL) 2018/1151, 2. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2018/19), ELT L 209, 20.8.2018, lk 2.
17/08/2018
EKP otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks EKP otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21), ELT L 208, 17.8.2018, lk 91.Täiendav teave
16/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“) (CON/2018/35), ELT C 378, 16.8.2018, lk 2.Täiendav teave
27/07/2018
Arvamus Luksemburgi makrotasandi usaldatavusmeetmete kõigipoolse rakendamise kohta (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu direktiivi kohta, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks (CON/2018/25), ELT C 261, 25.7.2018, lk 1.Täiendav teave
24/07/2018
EKP soovitus, 6. juuli 2018, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta (EKP/2018/18), ELT C 260, 24.7.2018, lk 1.
07/06/2018
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise valemi muutmise kohta  (CON/2018/28), Prantsusmaa, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (CON/2018/19), ELT C 255, 20.7.2018, lk 2.Täiendav teave
18/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud akte, ning seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (CON/2018/26), ELT C 251, 18.7.2018, lk 2.Täiendav teave
05/07/2018
Arvamus omandatud krediidilepingute äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2018/31), Iirimaa, 5.7.2018.
25/06/2018
Avamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Valuutafond (CON/2018/20), ELT C 220, 25.6.2018, lk 2.Täiendav teave
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17), ELT L 154, 18.6.2018, lk 22.
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/876, 1. juuni 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), ELT L 154, 18.6.2018, lk 3.
15/06/2018
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2018/30), Rootsi, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/861, 24. aprill 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13), ELT L 153, 15.6.2018, lk 161.
15/06/2018
Suunis (EKP/2013/23). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 15.6.2018, lk .
08/06/2018
Arvamus mõnede finantsõiguse sätete kohta (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
EKP soovitus, 18. mai 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/15), ELT C 181, 28.5.2018, lk 1.
18/05/2018
Arvamus üldist huvi pakkuvate võrgu ja infosüsteemide turvalisuse raamistiku kehtestamise kohta  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Arvamus haldussanktsioonide ja kriminaalkuritegude kohta seoses vale- või eksitava teabe andmisega Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile (CON/2018/24), Iirimaa, 11.5.2018.
07/05/2018
EKP suunis , 3. mai 2018, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (uuesti sõnastatud) (EKP/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Euroopa Kespanga (EL) 2018/667, 19.aprilli 2018. aasta otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks (CON/2018/22), Eesti, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/04/2018
Arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta  (CON/2018/21), Sloveenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/572, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2018/5), ELT L 95, 13.4.2018, lk 49.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/571, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2018/4), ELT L 95, 13.4.2018, lk 45.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/570, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2018/3), ELT L 95, 13.4.2018, lk 23.
09/04/2018
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2018/18), Tšehhi Vabariik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11), ELT L 90, 6.4.2018, lk 110.
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2018/10), ELT L 90, 6.4.2018, lk 105.
06/04/2018
Arvamus Hrvatska Narodna Banka ja Riigikontrolli seaduse muudatuste kohta (CON/2018/17), Horvaatia, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (CON/2018/12), ELT C 120, 6.4.2018, lk 2.Täiendav teave
04/04/2018
Arvamus väärtpaberistamise raamistiku loomise kohta (CON/2018/16), Küpros, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
EKP soovitus, 9. märts 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France’i välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/9), ELT C 107, 22.3.2018, lk 1.
21/03/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse ja kaitse kohta (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
EKP suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  (EKP/2018/8), ELT L 62, 5.3.2018, lk 38.
05/03/2018
EKP määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7), ELT L 62, 5.3.2018, lk 4.
05/03/2018
Arvamus hüpoteeklaenude makseviivituste kriisilahenduse kohta (CON/2018/13), Iirimaa, 5.3.2018.
05/03/2018
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  5.3.2018.
05/03/2018
Määrus EKP/2012/24. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.3.2018.
02/03/2018
EKP 10. oktoobri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2081 (millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP 3. novembri 2016. aasta suunise (EL) 2016/2249 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP suunise (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ELT L 60, 2.3.2018, lk 56.
01/03/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1), ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.Täiendav teave
19/02/2018
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
16/02/2018
EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
16/02/2018
Otsus (EL) 2017/963 (EKP/2017/16). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.2.2018, lk .
15/02/2018
Arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/11), Kreeka, 15.2.2018.
14/02/2018
Arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest (CON/2018/8), Sloveenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/10), Küpros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisele, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt (CON/2018/7), Ungari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
01/02/2018
Otsus (EL) 2014/828 (EKP/2014/40). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 1.2.2018, lk .
31/01/2018
Arvamus kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (CON/2018/5), Sloveenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/47), ELT C 34, 31.1.2018, lk 17.Täiendav teave
31/01/2018
Arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/46), ELT C 34, 31.1.2018, lk 5.Täiendav teave
26/01/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
11/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/3), Sloveenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/2), Kreeka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.

2017

23/12/2017
EKP soovitus, 15. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta (EKP/2017/42), ELT C 444, 23.12.2017, lk 1.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2444, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2017/41), ELT L 344, 23.12.2017, lk 63.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2443, 8. detsember 2017, müntide emissiooni 2018. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2017/40), ELT L 344, 23.12.2017, lk 61.
23/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2442, 8. detsember 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2164 müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2017/39), ELT L 344, 23.12.2017, lk 59.
15/12/2017
EKP suunis, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38), ELT L 333, 15.12.2017, lk 66.
06/12/2017
EKP otsus (EL) 2017/2239, 16. november 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2017/36), ELT L 320, 6.12.2017, lk 18.
04/12/2017
EKP arvamus kesksete krediidiühistute arvu piiramise kohta (CON/2017/54), Leedu, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Arvamus Lietuvos bankasile Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalagendi volituste andmise kohta (CON/2017/53), Leedu, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Arvamus finantsinstrumentide ja -lepingute võrdlusaluste kohta  (CON/2017/52), Bulgaaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2199, 20. november 2017, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta  (EKP/2017/37), ELT L 312, 28.11.2017, lk 92.
27/11/2017
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) otsuste tegemise raamistiku muutmise kohta  (CON/2017/51), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Arvamus tehingute kohta seotud osapooltega  (CON/2017/50), Bulgaaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2017/49), Iirimaa, 24.11.2017.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2097, 3. november 2017, sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega  (EKP/2017/35), ELT L 299, 16.11.2017, lk 31.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2095, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2017/34), ELT L 299, 16.11.2017, lk 22.
16/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2098, 3. november 2017, parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral (EKP/2017/33), ELT L 299, 16.11.2017, lk 34.
16/11/2017
EKP määrus (EL) 2017/2094, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta  (EKP/2017/32), ELT L 299, 16.11.2017, lk 11.
16/11/2017
Määrus EKP/1999/4. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.11.2017, lk .
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega  (CON/2017/42), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
15/11/2017
EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega  (CON/2017/39), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2193, 27. oktoober 2017, millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta (EKP/2017/31), ELT L 310, 14.11.2017, lk 49.
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2081, 10. oktoober 2017, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2017/30), ELT L 295, 14.11.2017, lk 89.Täiendav teave
14/11/2017
EKP otsus (EL) 2017/2080, 22. september 2017, millega muudetakse otsust EKP/2010/9 teatavatele TARGET2 andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta (EKP/2017/29), ELT L 295, 14.11.2017, lk 86.
14/11/2017
EKP suunis (EL) 2017/2082, 22. september 2017, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2017/28), ELT L 295, 14.11.2017, lk 97.
14/11/2017
Otsus EKP/2010/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 14.11.2017, lk .
09/11/2017
Arvamus toetuse kohta raskustes olevatele eluasemelaenu võtjatele ja toetuse kohta võõrvääringus nomineeritud või indekseeritud eluasemelaenude vabatahtlikule restruktureerimisele (CON/2017/48), Poola, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise ajutise külmutamise kohta (CON/2017/45), Prantsusmaa, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
EKP arvamus, 20. september 2017, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (CON/2017/38), ELT C 372, 1.11.2017, lk 6.Täiendav teave
27/10/2017
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2017/44), Küpros, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsvahendusettevõtjate ja finantsagentide koolituse järelevalves  (CON/2017/43), Slovakkia, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2017/41), Sloveenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2017/40), Küpros, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Arvamus pankadevaheliste kliirimis- ja arveldustehingute kohta (CON/2017/37), Poola, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
EKP soovitus, 8. september 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/27), ELT C 310, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26), ELT L 240, 19.9.2017, lk 212.
19/09/2017
EKP määrus (EL) 2017/1538, 25. august 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), ELT L 240, 19.9.2017, lk 1.
19/09/2017
Määrus (EL) 2015/534 (EKP/2015/13). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 19.9.2017, lk .