All years
2019

11/01/2019
Препоръка на ЕЦБ от 7 януари 2019 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2019/1), OВ C 11, 11.1.2019 г., стр. 1..
03/01/2019
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2019/01), Естония, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Решение (ЕС) 2018/2049 на ЕЦБ от 12 декември 2018 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2019 година  (ЕЦБ/2018/35), OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 87..
21/12/2018
Становище относно макропруденциалните инструменти (CON/2018/58), Испания, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Становище относно организацията на работата на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции (CON/2018/57), Белгия, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Становище относно измененията в режима на отговорност на членовете на управителния съвет и служителите на Banca Naţională a României (CON/2018/56), Румъния, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Становище относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51), OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 11..Допълнителна информация
26/11/2018
Регламент (ЕС) 2018/1845 на ЕЦБ от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения  (ЕЦБ/2018/26), OВ L 299, 26.11.2018 г., стр. 55..
20/11/2018
Становище относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54), OВ C 444, 20.11.2018 г., стр. 15..Допълнителна информация
19/11/2018
Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
16/11/2018
Становище относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка (CON/2018/53), България, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/11/2018
Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи (CON/2018/47), Словения, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Решение (ЕС) 2018/1625 на ЕЦБ от 8 октомври 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2018/24), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 1..
09/11/2018
Насоки (ЕС) 2018/1626 на ЕЦБ от 3 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2018/20), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 40..
09/11/2018
Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
08/11/2018
Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Унгария, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank  (ЕЦБ/2018/25), OВ C 394, 30.10.2018 г., стр. 1..
26/10/2018
Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Становище относно правната уредба на Държавната сметна палата (CON/2018/45), Хърватия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно правилата, които кредитните институции със системно значение трябва да следват, когато определят политиките за постоянно възнаграждение (CON/2018/44), Нидерландия, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (CON/2018/38), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 7..Допълнителна информация
23/10/2018
Становище oтносно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (CON/2018/37), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/10/2018
Становище относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници (CON/2018/36), OВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
12/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 4 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2018/23), OВ C 370, 12.10.2018 г., стр. 1..
28/09/2018
Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
14/09/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 септември 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2018/22), OВ C 325, 14.9.2018 г., стр. 1..
11/09/2018
Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), Италия, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), Белгия, 4.9.2018.
03/09/2018
Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), Германия, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
20/08/2018
Насоки (ЕС) 2018/1151 на ЕЦБ от 2 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2018/19), OВ L 209, 20.8.2018 г., стр. 2..
17/08/2018
Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация
16/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35), OВ C 378, 16.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
27/07/2018
Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
24/07/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 юли 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2018/18), OВ C 260, 24.7.2018 г., стр. 1..
07/06/2018
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
05/07/2018
Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
25/06/2018
Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/877 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2018/17), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22..
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/876 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2018/16), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 3..
15/06/2018
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), Швеция, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/861 на ЕЦБ от 24 април 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика  (ЕЦБ/2018/13), OВ L 153, 15.6.2018 г., стр. 161..
08/06/2018
Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
28/05/2018
Препоръка на ЕЦБ от 18 май 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2018/15), OВ C 181, 28.5.2018 г., стр. 1..
18/05/2018
Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ирландия, 11.5.2018.
11/05/2018
Становище относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Кипър, 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Насоки на ЕЦБ от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Решение (ЕС) 2018/667 на ЕЦБ от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  13.4.2018.
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
09/04/2018
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/547 на ЕЦБ от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 110..
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/546 на ЕЦБ от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал  (ЕЦБ/2018/10), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 105..
06/04/2018
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Хърватия, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/04/2018
Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Препоръка на ЕЦБ от 9 март 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2018/9), OВ C 107, 22.3.2018 г., стр. 1..
21/03/2018
Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Насоки (ЕС) 2018/323 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/8), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 38..
05/03/2018
Регламент (ЕС) 2018/318 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/7), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 4..
05/03/2018
Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), Ирландия, 5.3.2018.
05/03/2018
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
05/03/2018
Регламент ЕЦБ/2012/24. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
OTHER LANGUAGES (2) +
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 56..
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
01/03/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/02/2018
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
15/02/2018
Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), Гърция, 15.2.2018.
14/02/2018
Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), Словения, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), Кипър, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), Унгария, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), Малта, 6.2.2018.
01/02/2018
Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
01/02/2018
Решение (ЕС) 2014/828 (ЕЦБ/2014/40). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2018 г., стр. ..
31/01/2018
Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), Словения, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
31/01/2018
Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
26/01/2018
Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), Белгия, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
11/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), Словения, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), Гърция, 9.1.2018.
05/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..

2017

23/12/2017
Препоръка на ЕЦБ от 15 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/42), OВ C 444, 23.12.2017 г., стр. 1..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2444 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/2332 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2017/41), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 63..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2443 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2018 година  (ЕЦБ/2017/40), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 61..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2442 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2164 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година  (ЕЦБ/2017/39), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 59..
15/12/2017
Насоки на ЕЦБ от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38), OВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 66..
06/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2239 на ЕЦБ от 16 ноември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/36), OВ L 320, 6.12.2017 г., стр. 18..
04/12/2017
Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
28/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2199 на ЕЦБ от 20 ноември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2017/37), OВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 92..
27/11/2017
Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/11/2017
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), 24.11.2017.
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2097 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/35), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 31..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2095 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (ЕЦБ/2017/34), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 22..
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2098 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно процедурните аспекти във връзка с налагането на корективни мерки за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2017/33), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 34..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2094 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/32), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 11..
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2193 на ЕЦБ от 27 октомври 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2017/31), OВ L 310, 14.11.2017 г., стр. 49..
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..Допълнителна информация
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2080 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 86..
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2082 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 97..
14/11/2017
Решение ЕЦБ/2010/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
14/11/2017
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
14/11/2017
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2017.
09/11/2017
Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Допълнителна информация
27/10/2017
Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Поправка на консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 313, 21.9.2017 г., стр. 5-5..
20/09/2017
Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 8 септември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2017/27), OВ C 310, 19.9.2017 г., стр. 1..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1539 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 212..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1538 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 1..
11/09/2017
Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 24 август 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2017/24), OВ C 292, 6.9.2017 г., стр. 1..
25/08/2017
Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Решение (ЕС) 2017/1493 на ЕЦБ от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2017/23), OВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23..
22/08/2017
Решение ЕЦБ/2014/29. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.8.2017 г., стр. ..
21/08/2017
Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Полша, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
29/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20), OВ L 199, 29.7.2017 г., стр. 24..Допълнителна информация
29/07/2017
Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1360 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 22..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
21/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
21/07/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
17/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
12/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..Допълнителна информация
11/07/2017
Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/06/2017
Решение (ЕС) 2017/1198 на ЕЦБ от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/21), OВ L 172, 30.6.2017 г., стр. 32..
23/06/2017
Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ (представена от ЕЦБ) (ЕЦБ/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Решение ЕЦБ/2012/6. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.6.2017 г., стр. ..
16/06/2017
Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
07/06/2017
Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/937 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 28..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/936 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/935 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 21..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/934 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица  (ЕЦБ/2016/41), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 18..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/933 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи  (ЕЦБ/2016/40), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14..
30/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Решение (ЕС) 2017/760 на ЕЦБ от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11), OВ  113, 28.4.2017 г., стр. 52..
24/04/2017
Становище относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи (CON/2017/15), 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9), OВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 156..Допълнителна информация
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 31 март 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ЕЦБ/2017/8), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 1..
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции  (ЕЦБ/2017/10), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 2..
12/04/2017
Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), 7.4.2017.
07/04/2017
Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Становище относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2017/10), 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Насоки (ЕС) 2017/469 на ЕЦБ от 7 февруари 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2017/7), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 4..
22/03/2017
Решение (ЕС) 2017/468 на ЕЦБ от 26 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2017/5), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 1..
21/03/2017
Становище относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой (CON/2017/8), 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), 15.3.2017.
08/03/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
01/03/2017
Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Решение ЕЦБ/2015/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.2.2017.
15/02/2017
Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Решение (ЕС) 2017/274 на ЕЦБ от 10 февруари 2017 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3  (ЕЦБ/2017/6), OВ L 40, 13.2.2017 г., стр. 72..Допълнителна информация
07/02/2017
Насоки ЕЦБ/2008/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.2.2017.
03/02/2017
Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2017 г., стр. ..
31/01/2017
Насоки (ЕС) 2017/148 на ЕЦБ от 16 декември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2016/45), OВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/103 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/4), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 57..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/102 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 55..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/101 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 53..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/100 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 51..
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2014/45. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2016/16. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
06/01/2017
Препоръка на ЕЦБ от 22 декември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece  (ЕЦБ/2016/46), OВ C 3, 6.1.2017 г., стр. 1..

2016

28/12/2016
Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
23/12/2016
Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
15/12/2016
Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
30/11/2016
Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
18/11/2016
Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
17/11/2016
Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
21/10/2016
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
10/11/2016
Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
31/10/2016
Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
28/10/2016
Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Полша, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
29/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
28/09/2016
Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
24/09/2016
Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
23/09/2016
Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
19/09/2016
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
07/09/2016
Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2016/23) OВ L 238, 6.9.2016 г., стр. 7..
31/08/2016
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..
17/08/2016
Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
17/08/2016
Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
29/07/2016
Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
12/07/2016
Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), OВ C 252, 12.7.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
11/07/2016
Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
11/07/2016
Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
28/06/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/1041 на ЕЦБ от 22 юни 2016 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18), OВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14..
28/06/2016
Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/06/2016
Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
16/06/2016
Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
16/06/2016
Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
15/06/2016
Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
15/06/2016
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Полша, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 357..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 355..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация относно Протокола относно позицията на Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 353..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 18) относно Франция  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 289..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 17) относно Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 288..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 287..