All years
2020

14/01/2020
Становище относно възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти (CON/2020/3), Германия, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Становище относно мерките за ограничаване на макропруденциалните рискове при жилищните кредити (CON/2020/1), Германия, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Становище относно Закона за националната отбрана (CON/2020/2), Естония, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/46), Нидерландия, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2019

27/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2231 на ЕЦБ от 10 декември 2019 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2020 година  (ЕЦБ/2019/40), OВ L 333, 27.12.2019 г., стр. 149..
23/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2216 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/36), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 183..
23/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2215 На ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/35), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 168..
23/12/2019
Насоки (ЕС) 2019/2217 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/2249 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2019/34), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 184..
20/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2195 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/39), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91..
20/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2194 на ЕЦБ от 29 ноември 2019 година относно предоставянето на пълномощия за подписване  (ЕЦБ/2019/33), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..
20/12/2019
Поправка на Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.) OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..
20/12/2019
Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.) OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 106..
17/12/2019
Становище относно платежните услуги и платежните системи  (CON/2019/45), България, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
17/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси  (ЕЦБ/2019/38), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 99..Допълнителна информация
17/12/2019
Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси  (ЕЦБ/2019/37), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 70..Допълнителна информация
16/12/2019
Становище относно данъците върху активите на някои участници на финансовите пазари и допълнителното корпоративно подоходно облагане на някои кредитни институции (CON/2019/44), Литва, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/43), 11.12.2019.Допълнителна информация
06/12/2019
Становище относно гаранционна схема за секюритизации на кредити, чиито инициатори са кредитни институции (CON/2019/42), Гърция, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Становище относно изискването някои кредитни институции и клонове да предоставят касови услуги (CON/2019/41), Швеция, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Становище относно увеличаването на специалния данък върху определени финансови институции (CON/2019/40), Словакия, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Становище относно данъчни мерки за възпиране на използването на пари в брой (CON/2019/39), Гърция, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/38), Испания, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Решение (ЕС) 2019/1848 На ЕЦБ от 29 октомври 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2019/32), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 57..
05/11/2019
Насоки (ЕС) 2019/1849 на ЕЦБ от 4 октомври 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2019/30), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 64..
25/10/2019
Становище относно измененията на Закона за Latvijas Banka (CON/2019/36), Латвия, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/35), OВ C 374, 23.10.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
21/10/2019
Решение (ЕС) 2019/1743 на ЕЦБ от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31), OВ L 267, 21.10.2019 г., стр. 12..Допълнителна информация
08/10/2019
Регламент (ЕС) 2019/1677 на ЕЦБ от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2019/29), OВ L 257, 8.10.2019 г., стр. 18..
27/09/2019
Становище относно допълнителните макропруденциални инструменти за жилищните ипотечни кредити (CON/2019/34), Люксембург, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Становищe относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2019/33), Люксембург, 23.9.2019.
16/09/2019
Решение (ЕС) 2019/1558 на ЕЦБ от 12 септември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/28), OВ L 238, 16.9.2019 г., стр. 2..
06/09/2019
Насоки (ЕС) 2019/1386 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2019/18), OВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1..
05/09/2019
Становище относно правилата, които финансовите предприятия трябва да следват, когато определят политиките за възнагражденията (CON/2019/32), Нидерландия, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Становище относно свободата на информацията (CON/2019/31), Нидерландия, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1378 на ЕЦБ от 9 август 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 9..
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1377 на ЕЦБ от 31 юли 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции (ЕЦБ/2019/26), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 6..
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1376 на ЕЦБ от 23 юли 2019 година за делегиране на правомощието за приемане на решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции  (ЕЦБ/2019/23), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 1..
21/08/2019
Препоръка на ЕЦБ от 25 юли 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2019/24), OВ C 283, 21.8.2019 г., стр. 1..
16/08/2019
Становище относно продажбата и закупуването на кредитни улеснения (CON/2019/30), Кипър, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1349 на ЕЦБ от 26 юли 2019 година относно процедурата и условията за упражняване от страна на компетентен орган на определени правомощия във връзка с надзора върху системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2019/25), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 16..
16/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1348 на ЕЦБ от 18 юли 2019 година относно процедурата за признаване на държави членки извън еврозоната като отчетни държави членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск  (ЕЦБ/2019/20), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 3..
09/08/2019
Становище относно ограниченията за прехвърляне на вземания по ипотечни кредити (CON/2019/29), Полша, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Насоки (ЕС) 2019/1335 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2019/17), OВ L 2018, 8.8.2019 г., стр. 47..
08/08/2019
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 8.8.2019 г., стр. ..
05/08/2019
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 5.8.2019 г., стр. ..
29/07/2019
Решение (ЕС) 2019/1312 на ЕЦБ от 22 юли 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Решение на ЕЦБ от 22 юли 2019 г. относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Насоки (ЕС) 2019/1265 на ЕЦБ от 10 юли 2019 година относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19), OВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8..
25/07/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на ЕЦБ (CON/2019/28), OВ C 258, 25.7.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/07/2019
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2019/27), Словения, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Становище относно изплащането на средства на неквалифицирани държатели на подчинени облигации и на миноритарни акционери, които притежават акции в банки, в които Република Словения има мажоритарен дял от акциите и които са засегнати от извънредните мерки на Banka Slovenije (CON/2019/26), Словения, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Становище относно националното законодателство, което да бъде прието с цел установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Хърватия, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1034 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2019/13), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 79..
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1033 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/12), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 75..
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1032 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/11), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 64..
24/06/2019
Становище относно структурата на собствеността на Banca d’Italia и собствеността върху резервите от злато (CON/2019/23), Италия, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.6.2019.
21/06/2019
Становище на ЕЦБ относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus и относно изменения на Конституцията във връзка с Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Кипър, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1007 на Eвропейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/16), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 108..
20/06/2019
Решение (ЕС) 2019/1006 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities  (ЕЦБ/2019/15), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 103..
14/06/2019
Решение (ЕС) 2019/976 на ЕЦБ от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14), OВ L 157, 14.6.2019 г., стр. 61..Допълнителна информация
12/06/2019
Становище относно целите и управлението на Комисията по финансови и капиталови пазари в Латвия (CON/2019/22), Латвия, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Становище относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар (CON/2019/21), Австрия, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/20), Словения, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Становище относно преразглеждането на правната рамка на португалската система за финансов надзор (CON/2019/19), Португалия, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Становище относно данъка върху финансовите активи на банките и бенчмарка за лихвените проценти за договорите за потребителски кредити  (CON/2019/18), Румъния, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Решение (ЕС) 2019/685 на ЕЦБ от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10), OВ L 115, 2.5.2019 г., стр. 16..
02/05/2019
Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/17), Кипър, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Решение (ЕС) 2019/669 на ЕЦБ от 4 април 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/9), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6..
29/04/2019
Насоки (ЕС) 2019/671 на ЕЦБ от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 11..Допълнителна информация
17/04/2019
Становище относно участие в Единния механизъм за преструктуриране  (CON/2019/16), България, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
11/04/2019
Становище относно лобирането  (CON/2019/15), Чехия, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Становище относно изискването на съгласието на заемополучателите за прехвърлянето на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти (CON/2019/14), Ирландия, 29.3.2019.
27/03/2019
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/13), Словения, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Становище относно промени в структурата на управлението на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Белгия, 26.3.2019.
12/03/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/11), OВ C 94, 12.3.2019 г., стр. 2..
08/03/2019
Кодекс за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ  OВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
06/03/2019
Становище относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (CON/2019/06), OВ C 84, 6.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
04/03/2019
Становище относно предложение за регламент по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (CON/2018/32), OВ C 79, 4.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
28/02/2019
Становище относно създаването на съвет за макропруденциален надзор (CON/2019/10), Испания, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Становище относно законопроект за защитата на основните жилища (CON/2019/09), Гърция, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Решение (ЕС) 2019/323 на ЕЦБ от 12 февруари 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право  (ЕЦБ/2019/5), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 16..
25/02/2019
Решение (ЕС) 2019/322 на ЕЦБ от 31 януари 2019 година за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право (ЕЦБ/2019/4), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 7..
20/02/2019
Препоръка на ЕЦБ от 14 февруари 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2019/6), OВ C 67, 20.2.2019 г., стр. 1..
18/02/2019
Становище относно съдебните разпореждания за въвеждането във владение на основните частни жилища (CON/2019/08), Ирландия, 18.2.2019.
15/02/2019
Становище относно лицензирането и надзора на доставчиците на микрокредити (CON/2019/07), Гърция, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Становище относно забраната за използването на банкнотите с купюри от 500 евро и относно някои изменения на законодателството в областта на борбата срещу изпирането на пари (CON/2019/05), Дания, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Решение (ЕС) 2019/166 на ЕЦБ от 25 януари 2019 година относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/3), OВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14..Допълнителна информация
01/02/2019
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/04), Испания, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Становище относно възнагражденията на ръководния персонал и висшето ръководство на Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Полша, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Регламент (ЕС) 2019/113 на ЕЦБ от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2018/33), OВ L 23, 25.1.2019 г., стр. 19..
23/01/2019
Решение (ЕС) 2019/137 на ЕЦБ от 23 януари 2019 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги за единния портал на пазарните инфраструктури на Евросистемата (ESMIG) (ЕЦБ/2019/2), OВ L 25, 23.1.2019 г., стр. 34..
21/01/2019
Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи (CON/2019/02), Малта, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Препоръка на ЕЦБ от 7 декември 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/36), OВ C 21, 17.1.2019 г., стр. 1..
11/01/2019
Препоръка на ЕЦБ от 7 януари 2019 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2019/1), OВ C 11, 11.1.2019 г., стр. 1..
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/48 на ЕЦБ от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31  (ЕЦБ/2018/32), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 196..Допълнителна информация
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/47 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2018/31), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 194..
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/46 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Eвропейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26 (ЕЦБ/2018/30), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 190..Допълнителна информация
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/45 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 183..Допълнителна информация
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/44 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30  (ЕЦБ/2018/28), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 180..
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/43 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 178..Допълнителна информация
03/01/2019
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2019/01), Естония, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

2018

21/12/2018
Решение (ЕС) 2018/2049 на ЕЦБ от 12 декември 2018 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2019 година  (ЕЦБ/2018/35), OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 87..
21/12/2018
Становище относно макропруденциалните инструменти (CON/2018/58), Испания, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Становище относно организацията на работата на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции (CON/2018/57), Белгия, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Становище относно измененията в режима на отговорност на членовете на управителния съвет и служителите на Banca Naţională a României (CON/2018/56), Румъния, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Становище относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51), OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 11..Допълнителна информация
07/12/2018
Становище относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове  (CON/2018/55), 7.12.2018.Допълнителна информация
26/11/2018
Регламент (ЕС) 2018/1845 на ЕЦБ от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения  (ЕЦБ/2018/26), OВ L 299, 26.11.2018 г., стр. 55..
20/11/2018
Становище относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54), OВ C 444, 20.11.2018 г., стр. 15..Допълнителна информация
19/11/2018
Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
16/11/2018
Становище относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка (CON/2018/53), България, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/11/2018
Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи (CON/2018/47), Словения, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Решение (ЕС) 2018/1625 на ЕЦБ от 8 октомври 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2018/24), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 1..
09/11/2018
Насоки (ЕС) 2018/1626 на ЕЦБ от 3 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2018/20), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 40..
09/11/2018
Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/11/2018
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
09/11/2018
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
08/11/2018
Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Унгария, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank  (ЕЦБ/2018/25), OВ C 394, 30.10.2018 г., стр. 1..
26/10/2018
Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Становище относно правната уредба на Държавната сметна палата (CON/2018/45), Хърватия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно правилата, които кредитните институции със системно значение трябва да следват, когато определят политиките за постоянно възнаграждение (CON/2018/44), Нидерландия, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (CON/2018/38), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 7..Допълнителна информация
23/10/2018
Становище oтносно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (CON/2018/37), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/10/2018
Становище относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници (CON/2018/36), OВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
12/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 4 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2018/23), OВ C 370, 12.10.2018 г., стр. 1..
28/09/2018
Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
14/09/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 септември 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2018/22), OВ C 325, 14.9.2018 г., стр. 1..
11/09/2018
Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), Италия, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), Белгия, 4.9.2018.
03/09/2018
Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), Германия, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
20/08/2018
Насоки (ЕС) 2018/1151 на ЕЦБ от 2 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2018/19), OВ L 209, 20.8.2018 г., стр. 2..
17/08/2018
Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация
16/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35), OВ C 378, 16.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
27/07/2018
Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
25/07/2018
Становище относно предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (CON/2018/25), OВ C 261, 25.7.2018 г., стр. 1..Допълнителна информация
24/07/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 юли 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2018/18), OВ C 260, 24.7.2018 г., стр. 1..
07/06/2018
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и други правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (CON/2018/26), OВ C 251, 18.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
05/07/2018
Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
25/06/2018
Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/877 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2018/17), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22..
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/876 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2018/16), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 3..
15/06/2018
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), Швеция, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/861 на ЕЦБ от 24 април 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика  (ЕЦБ/2018/13), OВ L 153, 15.6.2018 г., стр. 161..
15/06/2018
Насоки (ЕЦБ/2013/23). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 15.6.2018 г., стр. ..
08/06/2018
Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
28/05/2018
Препоръка на ЕЦБ от 18 май 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2018/15), OВ C 181, 28.5.2018 г., стр. 1..
18/05/2018
Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ирландия, 11.5.2018.
07/05/2018
Насоки на ЕЦБ от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Решение (ЕС) 2018/667 на ЕЦБ от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
09/04/2018
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/547 на ЕЦБ от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 110..
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/546 на ЕЦБ от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал  (ЕЦБ/2018/10), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 105..
06/04/2018
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Хърватия, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/04/2018
Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Препоръка на ЕЦБ от 9 март 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2018/9), OВ C 107, 22.3.2018 г., стр. 1..
21/03/2018
Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Насоки (ЕС) 2018/323 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/8), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 38..
05/03/2018
Регламент (ЕС) 2018/318 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/7), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 4..
05/03/2018
Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), Ирландия, 5.3.2018.
05/03/2018
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
05/03/2018
Регламент ЕЦБ/2012/24. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
OTHER LANGUAGES (2) +
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 56..
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
01/03/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/02/2018
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2017/936 (ЕЦБ/2017/16). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 16.2.2018 г., стр. ..
15/02/2018
Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), Гърция, 15.2.2018.
14/02/2018
Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), Словения, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), Кипър, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), Унгария, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), Малта, 6.2.2018.
01/02/2018
Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
01/02/2018
Решение (ЕС) 2014/828 (ЕЦБ/2014/40). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2018 г., стр. ..
31/01/2018
Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), Словения, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
31/01/2018
Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
26/01/2018
Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), Белгия, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
11/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), Словения, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), Гърция, 9.1.2018.
05/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..

2017

23/12/2017
Препоръка на ЕЦБ от 15 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/42), OВ C 444, 23.12.2017 г., стр. 1..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2444 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/2332 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2017/41), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 63..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2443 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2018 година  (ЕЦБ/2017/40), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 61..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2442 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2164 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година  (ЕЦБ/2017/39), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 59..
15/12/2017
Насоки на ЕЦБ от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38), OВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 66..
06/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2239 на ЕЦБ от 16 ноември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/36), OВ L 320, 6.12.2017 г., стр. 18..
04/12/2017
Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), Литва, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), Литва, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
28/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2199 на ЕЦБ от 20 ноември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2017/37), OВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 92..
27/11/2017
Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/11/2017
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), Ирландия, 24.11.2017.
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2097 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/35), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 31..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2095 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (ЕЦБ/2017/34), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 22..
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2098 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно процедурните аспекти във връзка с налагането на корективни мерки за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2017/33), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 34..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2094 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/32), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 11..
16/11/2017
Регламент ЕЦБ/1999/4. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 16.11.2017 г., стр. ..
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2193 на ЕЦБ от 27 октомври 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2017/31), OВ L 310, 14.11.2017 г., стр. 49..
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..Допълнителна информация
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2080 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 86..
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2082 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 97..
14/11/2017
Решение ЕЦБ/2010/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 14.11.2017 г., стр. ..
09/11/2017
Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), Полша, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), Франция, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), OВ C 372, 1.11.2017 г., стр. 6..Допълнителна информация
27/10/2017
Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), Кипър, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), Словакия, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), Словения, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), Кипър, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Поправка на консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 313, 21.9.2017 г., стр. 5-5..
20/09/2017
Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), Полша, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 8 септември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2017/27), OВ C 310, 19.9.2017 г., стр. 1..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1539 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 212..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1538 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 1..
19/09/2017
Регламент (EU) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 19.9.2017 г., стр. ..
11/09/2017
Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), Словакия, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 24 август 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2017/24), OВ C 292, 6.9.2017 г., стр. 1..
25/08/2017
Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), Австрия, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), Белгия, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Решение (ЕС) 2017/1493 на ЕЦБ от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2017/23), OВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23..
22/08/2017
Решение ЕЦБ/2014/29. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.8.2017 г., стр. ..
21/08/2017
Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), Австрия, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), Кипър, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), Словения, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Хърватия, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), Швеция, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
29/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20), OВ L 199, 29.7.2017 г., стр. 24..
29/07/2017
Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1360 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 22..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
21/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
21/07/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
17/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
12/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..Допълнителна информация
11/07/2017
Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/06/2017
Решение (ЕС) 2017/1198 на ЕЦБ от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/21), OВ L 172, 30.6.2017 г., стр. 32..
23/06/2017
Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ (представена от ЕЦБ) (ЕЦБ/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), Австрия, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Решение ЕЦБ/2012/6. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.6.2017 г., стр. ..
16/06/2017
Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), Испания, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), Словения, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), Белгия, 8.6.2017.
07/06/2017
Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), Австрия, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/937 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 28..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/936 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/935 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 21..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/934 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица  (ЕЦБ/2016/41), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 18..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/933 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи  (ЕЦБ/2016/40), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14..
30/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), Белгия, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), Испания, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), Португалия, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), Швеция, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), Словения, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +