All years
2018

19/02/2018
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
15/02/2018
Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), 15.2.2018.
14/02/2018
Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), 6.2.2018.
01/02/2018
Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
31/01/2018
Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
31/01/2018
Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
26/01/2018
Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
11/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), 9.1.2018.
05/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..

2017

23/12/2017
Препоръка на ЕЦБ от 15 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/42), OВ C 444, 23.12.2017 г., стр. 1..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2444 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/2332 относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2017/41), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 63..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2443 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2018 година  (ЕЦБ/2017/40), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 61..
23/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2442 на ЕЦБ от 8 декември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2164 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година  (ЕЦБ/2017/39), OВ L 344, 23.12.2017 г., стр. 59..
15/12/2017
Насоки на ЕЦБ от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38), OВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 66..
06/12/2017
Решение (ЕС) 2017/2239 на ЕЦБ от 16 ноември 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/36), OВ L 320, 6.12.2017 г., стр. 18..
04/12/2017
Становище на ЕЦБ относно ограничаването на броя на централните кредитни съюзи (CON/2017/54), 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
28/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2199 на ЕЦБ от 20 ноември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации  (ЕЦБ/2017/37), OВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 92..
27/11/2017
Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Становище относно сделки със свързани лица (CON/2017/50), България, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/11/2017
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), 24.11.2017.
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2097 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/35), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 31..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2095 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (ЕЦБ/2017/34), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 22..
16/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2098 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година относно процедурните аспекти във връзка с налагането на корективни мерки за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2017/33), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 34..
16/11/2017
Регламент (ЕС) 2017/2094 на ЕЦБ от 3 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2017/32), OВ L 299, 16.11.2017 г., стр. 11..
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции  (CON/2017/42), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
15/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави  (CON/2017/39), OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10..Допълнителна информация
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2193 на ЕЦБ от 27 октомври 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2017/31), OВ L 310, 14.11.2017 г., стр. 49..
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/30), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 89..
14/11/2017
Решение (ЕС) 2017/2080 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 86..
14/11/2017
Насоки (ЕС) 2017/2082 на ЕЦБ от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28), OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 97..
09/11/2017
Становище относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/48), 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365  (CON/2017/38), 1.11.2017.Допълнителна информация
27/10/2017
Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/40), 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Поправка на консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 313, 21.9.2017 г., стр. 5-5..
20/09/2017
Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 8 септември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2017/27), OВ C 310, 19.9.2017 г., стр. 1..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1539 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 212..
19/09/2017
Регламент (ЕС) 2017/1538 на ЕЦБ от 25 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25), OВ L 240, 19.9.2017 г., стр. 1..
11/09/2017
Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Препоръка на ЕЦБ от 24 август 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2017/24), OВ C 292, 6.9.2017 г., стр. 1..
25/08/2017
Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Решение (ЕС) 2017/1493 на ЕЦБ от 3 август 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/29 относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2017/23), OВ L 216, 22.8.2017 г., стр. 23..
22/08/2017
Решение ЕЦБ/2014/29. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.8.2017 г., стр. ..
21/08/2017
Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Становище относно Закон за критичната инфраструктура (CON/2017/31), 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно проект на решение за провеждането на паричната политика на Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Полша, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Становище относно допълнително изискване за погасяване на ипотечните кредити (CON/2017/29), 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
29/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20), OВ L 199, 29.7.2017 г., стр. 24..
29/07/2017
Насоки ЕЦБ/2012/13. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 29.7.2017 г., стр. ..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1361 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2017/15), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 24..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1360 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 22..
21/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1359 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/13), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 20..
21/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1362 на ЕЦБ от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12), OВ L 190, 21.7.2017 г., стр. 26..
21/07/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
17/07/2017
Насоки (ЕС) 2017/1404 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2017/19), OВ L 199, 17.7.2017 г., стр. 26..
12/07/2017
Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..
11/07/2017
Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/06/2017
Решение (ЕС) 2017/1198 на ЕЦБ от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2017/21), OВ L 172, 30.6.2017 г., стр. 32..
23/06/2017
Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ (представена от ЕЦБ) (ЕЦБ/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Решение ЕЦБ/2012/6. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.6.2017 г., стр. ..
16/06/2017
Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
07/06/2017
Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/937 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно значимостта на поднадзорните лица (ЕЦБ/2017/17), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 28..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/936 на ЕЦБ от 23 май 2017 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността (ЕЦБ/2017/16), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 26..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/935 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на правомощието за приемане на решения относно надеждността и пригодността и оценката на изискванията за надеждност и пригодност (ЕЦБ/2016/42), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 21..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/934 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година за делегирането на решения относно значимостта на поднадзорните лица  (ЕЦБ/2016/41), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 18..
01/06/2017
Решение (ЕС) 2017/933 на ЕЦБ от 16 ноември 2016 година относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи  (ЕЦБ/2016/40), OВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14..
30/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/18), 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Решение (ЕС) 2017/760 на ЕЦБ от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11), OВ  113, 28.4.2017 г., стр. 52..
24/04/2017
Становище относно Закона за платежните услуги, услугите по издаване на електронни пари и платежните системи (CON/2017/15), 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти (CON/2017/14), 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9), OВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 156..
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 31 март 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ЕЦБ/2017/8), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 1..
13/04/2017
Препоръка на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции  (ЕЦБ/2017/10), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 2..
12/04/2017
Становище относно разширяването на обхвата на данните в кредитния регистър (CON/2017/13), 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), 7.4.2017.
07/04/2017
Становище относно изменението на Закона за финансов надзор (CON/2017/11), 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Становище относно установяването на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2017/10), 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Становище относно кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута (CON/2017/9), 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Насоки (ЕС) 2017/469 на ЕЦБ от 7 февруари 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2  (ЕЦБ/2017/7), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 4..
22/03/2017
Решение (ЕС) 2017/468 на ЕЦБ от 26 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2017/5), OВ L 77, 22.3.2017 г., стр. 1..
21/03/2017
Становище относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой (CON/2017/8), 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Становище относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция (CON/2017/7), 15.3.2017.
08/03/2017
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
01/03/2017
Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Решение ЕЦБ/2015/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.2.2017.
15/02/2017
Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Решение (ЕС) 2017/274 на ЕЦБ от 10 февруари 2017 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от националните компетентни органи и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/3  (ЕЦБ/2017/6), OВ L 40, 13.2.2017 г., стр. 72..Допълнителна информация
07/02/2017
Насоки ЕЦБ/2008/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.2.2017.
03/02/2017
Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2017 г., стр. ..
31/01/2017
Насоки (ЕС) 2017/148 на ЕЦБ от 16 декември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2016/45), OВ L 26, 31.1.2017 г., стр. 1..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/103 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2017/4), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 57..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/102 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/3), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 55..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/101 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/2), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 53..
20/01/2017
Решение (ЕС) 2017/100 на ЕЦБ от 11 януари 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2017/1), OВ L 16, 20.1.2017 г., стр. 51..
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2014/45. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Решение ЕЦБ/2016/16. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 13.1.2017.
13/01/2017
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 13.1.2017 г., стр. ..
11/01/2017
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 11.1.2017 г., стр. ..
11/01/2017
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 11.1.2017 г., стр. ..
06/01/2017
Препоръка на ЕЦБ от 22 декември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece  (ЕЦБ/2016/46), OВ C 3, 6.1.2017 г., стр. 1..

2016

28/12/2016
Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
23/12/2016
Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
15/12/2016
Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
30/11/2016
Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
18/11/2016
Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
17/11/2016
Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
21/10/2016
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
10/11/2016
Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
31/10/2016
Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
28/10/2016
Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Полша, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Насоки ЕЦБ/2008/8 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 21.10.2016.
13/10/2016
Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
29/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
28/09/2016
Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
24/09/2016
Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
23/09/2016
Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
19/09/2016
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
07/09/2016
Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2016/23) OВ L 238, 6.9.2016 г., стр. 7..
31/08/2016
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..
17/08/2016
Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
17/08/2016
Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
17/08/2016
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ  , 17.8.2016 г., стр. ..
29/07/2016
Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
12/07/2016
Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
11/07/2016
Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
28/06/2016
Решение (ЕС) 2016/1041 на ЕЦБ от 22 юни 2016 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18), OВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14..
28/06/2016
Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/06/2016
Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
16/06/2016
Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
16/06/2016
Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
15/06/2016
Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
15/06/2016
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Полша, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 14.6.2016 г., стр. ..
13/06/2016
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 357..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 355..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация относно Протокола относно позицията на Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 353..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 18) относно Франция  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 289..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 17) относно Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 288..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 287..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 284..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 281..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 279..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 266..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 265..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230..Допълнителна информация
07/06/2016
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 59, 7.6.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
07/06/2016
Решение ЕЦБ/2016/2 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.6.2016.
03/06/2016
Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Решение (ЕС) 2016/868 на ЕЦБ от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 99..
01/06/2016
Регламент (ЕС) 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
19/05/2016
Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
03/05/2016
Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
28/04/2016
Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
28/04/2016
Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
20/04/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), 20.4.2016.Допълнителна информация
20/04/2016
Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
13/04/2016
Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/450 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2015/44), OВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42..
30/03/2016
Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..Допълнителна информация
30/03/2016
Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
24/03/2016
Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/03/2016
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
17/03/2016
Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
16/03/2016
Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
23/02/2016
Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
20/02/2016
Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
18/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година относно достъпа до електронните приложения, системи, платформи и услуги на ЕНМ и тяхното използване от ЕЦБ и националните компетентни органи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/47), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 104..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/46), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 100..
03/02/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
25/01/2016
Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
21/01/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
20/01/2016
Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..
05/01/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/3 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/36), OВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4..

2015

30/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2015/49), OВ C 438, 30.12.2015 г., стр. 1..
30/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2464 на ЕЦБ от 16 декември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/48), OВ L 344, 30.12.2015 г., стр. 1..
23/12/2015
Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 10 декември 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2015/45), OВ C 425, 18.12.2015 г., стр. 1..
18/12/2015
Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2330 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2015/41), OВ L 328, 14.12.2015 г., стр. 119..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2332 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2015/43), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 123..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2331 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2016 година  (ЕЦБ/2015/42), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 121..
10/12/2015
Становище относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ (CON/2015/55), 10.12.2015.
09/12/2015
Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2218 на ЕЦБ от 20 ноември 2015 година относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция (ЕЦБ/2015/38), OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 66..
28/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2202 на ЕЦБ от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37), OВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42..
26/11/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2101 на ЕЦБ от 5 ноември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33), OВ L 303, 20.11.2015 г., стр. 106..
20/11/2015
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
12/11/2015
Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), 11.11.2015.
06/11/2015
Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), 4.11.2015.
30/10/2015
Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), 29.10.2015.
28/10/2015
Насоки (ЕС) 2015/1938 на ЕЦБ от 27 август 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/27), OВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 41..
28/10/2015
Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1613 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2015/31), OВ L 249, 25.9.2015 г., стр. 28..
24/09/2015
Регламент (ЕС) 2015/1599 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30), OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 45..
22/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1574 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2015/29), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 12..
22/09/2015
Насоки (ЕС) 2015/1575 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2015/28), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 13..
22/09/2015
Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Насоки ЕЦБ/2014/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 22.9.2015.
18/09/2015
Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Полша, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +