ECB/2019/14

  1. ECB:s beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157, 14.6.2019, s. 61.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.