1. Κώδικας συμπεριφοράς ανωτάτων λειτουργών της EKT , EE  C 89 της 8.3.2019, σ. 2.

  Πρόσθετες πληροφορίες

  1. Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου, EE  C 123 της 24.5.2002, σ. 9.
  2. Μνημόνιο συνεννόησης για την τροποποίηση του μνημονίου συνεννόησης σχετικά με ορισμένο κώδικα συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου, EE  C 10 της 16.1.2007, σ. 6.
  3. Ανεπίσημη ενοποιημένη απόδοση του κώδικα δεοντολογίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου , 10.3.2008.
  4. Δεν ισχύει πλέον: Συμπληρωματικός κώδικας κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της EKT, EE  C 104 της 23.4.2010, σ. 8.
   1. Δεν ισχύει πλέον: Συμπληρωματικός κώδικας κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της EKT, EE  C 230 της 23.9.2006, σ. 46.
  5. Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της EKT , EE  C 93 της 20.3.2015, σ. 2.