Menu

CON/2018/54

  1. Становище относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54), OВ C 444, 20.11.2018 г., стр. 15..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (COM(2018) 135)