2020

25/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/441 z 24. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2020/18), Ú. v. EÚ L 91, 25. 3. 2020, s. 5.
25/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/440 z 24. marca 2020 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív  (ECB/2020/17), Ú. v. EÚ L 91, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
ODPORÚČANIE ECB z 19. marca 2020 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2020/14), Ú. v. EÚ C 98, 25. 3. 2020, s. 1.
25/03/2020
Stanovisko k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci Jendotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka  (CON/2020/10), Chorvátsko, 25. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Rozhodnutie ECB/2010/14. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 25. 3. 2020, s. .
23/03/2020
Usmernenie ECB (EÚ) 2020/428 z 5. marca 2020, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách  (ECB/2020/12), Ú. v. EÚ L 87, 23. 3. 2020, s. 4.
19/03/2020
Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov (CON/2020/9), Cyprus, 19. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvátsko, 18. 3. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/407 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2020/13), Ú. v. EÚ L 80, 17. 3. 2020, s. 23.
09/03/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/380 z 18. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2020/10), Ú. v. EÚ L 69, 9. 3. 2020, s. 41.
06/03/2020
Usmernenie ECB (EÚ) 2020/381 z 21. februára 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2020/11), Ú. v. EÚ L 69, 6. 3. 2020, s. 46.
12/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) [2020/188] z 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2020/9), Ú. v. EÚ L 39, 12. 2. 2020, s. 12.Dodatočné informácie
12/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/187 z 3. februára 2020 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (prepracované znenie)  (ECB/2020/8), Ú. v. EÚ L 39, 12. 2. 2020, s. 6.Dodatočné informácie
07/02/2020
Korigendum k dohode z 22. januára 2020 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie ( Ú. v. EÚ C 032I, 1.2.2020 )  Ú. v. EÚ C 42, 7. 2. 2020, s. 34.
05/02/2020
Stanovisko k dozornej rade Eesti Pank (CON/2020/7), Estónsko, 5. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/141 z 22. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek  (ECB/2020/7), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 21.
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/140 z 22. januára 2020 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/46  (ECB/2020/6), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 15.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/139 z 22. januára 2020 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/45  (ECB/2020/5), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/138 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/44 (ECB/2020/4), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 6.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/137 z 22. januára 2020 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/43 (ECB/2020/3), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 4.Dodatočné informácie
01/02/2020
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/136 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/48  (ECB/2020/2), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
01/02/2020
Dohoda z 22. januára 2020 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie  Ú. v. EÚ C 63, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
03/02/2020
Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu (CON/2020/6), Holandsko, 3. 2. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k právomociam BNB ukladať sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu výmennému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Stanovisko k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverových inštitúcií držať peňažné prostriedky na účte v Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Už nie je účinné: Odporúčanie ECB zo 17. januára 2020 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2020/1), Ú. v. EÚ C 30, 29. 1. 2020, s. 1.
14/01/2020
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Stanovisko k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti (CON/2020/1), Nemecko, 8. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Stanovisko k zákonu o obrane štátu (CON/2020/2), Estónsko, 7. 1. 2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti  (CON/2019/46), Holandsko, 30. 12. 2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language