2020

30/03/2020
EKP soovitus, 27. märts 2020, dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal ja soovituse EKP/2020/1 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/19), ELT C 63, 30.3.2020, lk 1.Täiendav teave
30/03/2020
Arvamus erakorralise likviidsusabi andmise kohta Lietuvos bankase poolt (CON/2020/11), Leedu, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/441, 24. märts 2020, millega muudetakse EKP otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta  (EKP/2020/18), ELT L 91, 25.3.2020, lk 5.
25/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/440, 24. märts 2020, pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta  (EKP/2020/17), ELT L 91, 25.3.2020, lk 1.
25/03/2020
EKP SOOVITUS, 19. märts 2020, Euroopa Liidu Nõukogule, Latvijas Banka välisaudiitorite kohta (EKP/2020/14), ELT C 98, 25.3.2020, lk 1.
25/03/2020
Arvamus tiheda koostöö kohta EKP ja Hrvatska narodna banka (HNB) vahel ühtses järelevalvemehhanismis ja HNB makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja meetmete kohta (CON/2020/10), Horvaatia, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Otsus EKP/2010/14. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 25.3.2020, lk .
23/03/2020
EKP suunis (EL) 2020/428, 5. märts 2020, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta  (EKP/2020/12), ELT L 87, 23.3.2020, lk 4.Täiendav teave
19/03/2020
Arvamus maksesüsteemide ja maksesüsteemide käitajate järelevaatamise kohta (CON/2020/9), Küpros, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Arvamus Hrvatska narodna banka kohta (CON/2020/8), Horvaatia, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/407, 16. märts 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta  (EKP/2020/13), ELT L 80, 17.3.2020, lk 23.
09/03/2020
EKP otsus (EL) 2020/380, 18. veebruar 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2020/10), ELT L 69, 9.3.2020, lk 41.
06/03/2020
EKP suunis (EL) 2020/381, 21. veebruar 2020, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta  (EKP/2020/11), ELT L 69, 6.3.2020, lk 46.
12/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/188, 3. veebruar 2020, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2020/9), ELT L 39, 12.2.2020, lk 12.Täiendav teave
12/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/187, 3. veebruar 2020, pandikirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)  (EKP/2020/8), ELT L 39, 12.2.2020, lk 6.Täiendav teave
10/02/2020
22. jaanuari 2020. aasta lepingu (EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis) parandus ( ELT C 032I, 1.2.2020 )  ELT C 42, 10.2.2020, lk 34.
05/02/2020
Arvamus Eesti Panga Nõukogu kohta (CON/2020/7), Eesti, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/141, 22. jaanuar 2020, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2020/7), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 21.
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/140, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/46  (EKP/2020/6), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 15.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/139, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/45  (EKP/2020/5), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/138, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/44 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/4), ELT L 27, 1.2.2020, lk 6.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/137, 22. jaanuar 2020, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse (EL) 2019/43 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/3), ELT L 27, 1.2.2020, lk 4.Täiendav teave
01/02/2020
EKP otsus (EL) 2020/136, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/48 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/2), ELT L 27, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
01/02/2020
Leping, 22. jaanuar 2020, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis  ELT C 63, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
03/02/2020
Arvamus muudatuste kohta De Nederlandsche Banki juhtimises ja finantsstabiilsuse komitee ametliku asutamise kohta (CON/2020/6), Madalmaad, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Arvamus BNB sanktsioonide kohaldamise volituste kohta tihedas koostöös ja Bulgaaria leevi ametliku vahetuskursi kohta (CON/2020/5), Bulgaaria, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Arvamus pankrotihaldurite ja krediidiasutuste likvideerijate õiguse kohta hoida vahendeid Latvijas Banka kontol (CON/2020/4), Läti, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Kehtivus lõppenud: EKP soovitus, 17. jaanuar 2020, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2020/1), ELT C 30, 29.1.2020, lk 1.
14/01/2020
Arvamus kesksete vastaspoolte maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2020/3), Saksamaa, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Arvamus meetmete kohta, mis vähendavad eluasemelaenude makrotasandi usaldatavusriske (CON/2020/1), Saksamaa, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Arvamus riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2), Eesti, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
30/12/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/46), Madalmaad, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language