2020

05/02/2020
Γνώμη σχετικά με το εποπτικό συμβούλιο της Eesti Pank (CON/2020/7), Εσθονία, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/141 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2020/7), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 21.
01/02/2020
Α πόφαση (ΕΕ) 2020/140 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/46  (EKT/2020/6), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/139 της Ευρωπαϊκήσς Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/45  (EKT/2020/5), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/138 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και την κατάργηση της απόφασης (EE) 2019/44  (EKT/2020/4), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/137 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/43 (EKT/2020/3), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/136 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης (EE) 2019/48 (EKT/2020/2), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Συμφωνίατης 22ας Ιανουαρίου 2020 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  EE  C 63 της 1.2.2020, σ. 1.
03/02/2020
Γνώμη σχετικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση της De Nederlandsche Bank και την επίσημη ίδρυση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee) (CON/2020/6), Κάτω Χώρες, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της ΒΝΒ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και με την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του βουλγαρικού λεβ (CON/2020/5), Βουλγαρία, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα συνδίκων και εκκαθαριστών πιστωτικών ιδρυμάτων να διατηρούν κεφάλαια σε λογαριασμό στη Latvijas Banka (CON/2020/4), Λεττονία, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Σύσταση της EKT, της 17ης Ιανουαρίου 2020 ,σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (EKT/2020/1), EE  C 30 της 29.1.2020, σ. 1.
14/01/2020
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2020/3), Γερμανία, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τον περιορισμό των μακροπροληπτικών κινδύνων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για την αγορά κατοικίας (CON/2020/1), Γερμανία, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Γνώμη σχετικά με την εθνική άμυνα (CON/2020/2), Εσθονία, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/46), Κάτω Χώρες, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language