2020

08/04/2020
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/515 της EKT, της 7ης Απριλίου 2020, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών  (EKT/2020/21), EE  L 110 της 8.4.2020, σ. 26.
08/04/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/506 της EKT, της 7ης Απριλίου 2020, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (EKT/2020/20), EE  L 109 της 8.4.2020, σ. 1.
06/04/2020
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/497 της EKT, της 20ής Μαρτίου 2020,σχετικά με την καταχώριση ορισμένων δεδομένων στο μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (EKT/2020/16), EE  L 106 της 6.4.2020, σ. 3.
06/04/2020
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/496 της EKT, της 19ης Μαρτίου 2020, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (EKT/2020/15), EE  L 106 της 6.4.2020, σ. 1.
30/03/2020
Σύσταση της EKT, της 27ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1 (EKT/2020/19), EE  C 63 της 30.3.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
30/03/2020
Γνώμη σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας από την Lietuvos bankas (CON/2020/11), Λιθουανία, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Απόφαση (EΕ) 2020/441 της EKT, της 24ης Μαρτίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2020/18), EE  L 91 της 25.3.2020, σ. 5.
25/03/2020
Απόφαση (EΕ) 2020/440 της EKT, της 24ης Μαρτίου 2020, σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας  (EKT/2020/17), EE  L 91 της 25.3.2020, σ. 1.
25/03/2020
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 19ης Μαρτίου 2020, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2020/14), EE  C 98 της 25.3.2020, σ. 1.
25/03/2020
Γνώμη σχετικά με τη στενή συνεργασία μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (ΗΝΒ) στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και με την εντολή και τα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας της ΗΝΒ (CON/2020/10), Κροατία, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Απόφαση ΕΚΤ/2010/14. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 25.3.2020, σ. .
23/03/2020
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/428 της EKT, της 5ης Μαρτίου 2020, που καταργεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/16 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού  (EKT/2020/12), EE  L 87 της 23.3.2020, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
19/03/2020
Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των διαχειριστών συστημάτων πληρωμών (CON/2020/9), Κύπρος, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
18/03/2020
Γνώμη σχετικά με την Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Κροατία, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/407 της EKT, της 16ης Μαρτίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  (EKT/2020/13), EE  L 80 της 17.3.2020, σ. 23.
09/03/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/380 της EKT, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/245 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2020/10), EE  L 69 της 9.3.2020, σ. 41.
06/03/2020
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/381της EKT ,της 21ης Φεβρουαρίου 2020, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου  (EKT/2020/11), EE  L 69 της 6.3.2020, σ. 46.
12/02/2020
Απόφαση (EΕ) 2020/188 της EKT, της 3ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές  (EKT/2020/9), EE  L 39 της 12.2.2020, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
12/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/187 της EKT, της 3ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (αναδιατύπωση)  (EKT/2020/8), EE  L 39 της 12.2.2020, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
05/02/2020
Γνώμη σχετικά με το εποπτικό συμβούλιο της Eesti Pank (CON/2020/7), Εσθονία, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/141 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2020/7), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 21.
01/02/2020
Α πόφαση (ΕΕ) 2020/140 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/46  (EKT/2020/6), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/139 της Ευρωπαϊκήσς Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/45  (EKT/2020/5), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/138 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και την κατάργηση της απόφασης (EE) 2019/44  (EKT/2020/4), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/137 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/43 (EKT/2020/3), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Απόφαση (ΕΕ) 2020/136 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης (EE) 2019/48 (EKT/2020/2), EE  L 27 της 1.2.2020, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2020
Συμφωνίατης 22ας Ιανουαρίου 2020 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  EE  C 63 της 1.2.2020, σ. 1.
03/02/2020
Γνώμη σχετικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση της De Nederlandsche Bank και την επίσημη ίδρυση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee) (CON/2020/6), Κάτω Χώρες, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Γνώμη σχετικά με τις εξουσίες επιβολής κυρώσεων της ΒΝΒ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας και με την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του βουλγαρικού λεβ (CON/2020/5), Βουλγαρία, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Γνώμη σχετικά με το δικαίωμα συνδίκων και εκκαθαριστών πιστωτικών ιδρυμάτων να διατηρούν κεφάλαια σε λογαριασμό στη Latvijas Banka (CON/2020/4), Λεττονία, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Δεν ισχύει πλέον: Σύσταση της EKT, της 17ης Ιανουαρίου 2020 ,σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (EKT/2020/1), EE  C 30 της 29.1.2020, σ. 1.
14/01/2020
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CON/2020/3), Γερμανία, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Γνώμη σχετικά με μέτρα για τον περιορισμό των μακροπροληπτικών κινδύνων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για την αγορά κατοικίας (CON/2020/1), Γερμανία, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Γνώμη σχετικά με την εθνική άμυνα (CON/2020/2), Εσθονία, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/46), Κάτω Χώρες, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language