2020

05/02/2020
Становище относно Надзорния съвет на Eesti Pank (CON/2020/7), Естония, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/141 на Европейската централна Банка от 22 януари 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2020/7), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 21..
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/140 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/46  (ЕЦБ/2020/6), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 15..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/139 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/45 (ЕЦБ/2020/5), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/138 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/44  (ЕЦБ/2020/4), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 6..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/137 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/43 (ЕЦБ/2020/3), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 4..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/136 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/48 (ЕЦБ/2020/2), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
01/02/2020
Споразумение от 22 януари 2020 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз  OВ C 63, 1.2.2020 г., стр. 1..
03/02/2020
Становище относно промените в управлението на De Nederlandsche Bank и официалното създаване на комитета за финансова стабилност (CON/2020/6), Нидерландия, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Становище относно правомощията на БНБ за налагане на санкции в рамките на тясното сътрудничество и официалния валутен курс на българския лев (CON/2020/5), България, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/01/2020
Становище относно правото на синдиците в производството по несъстоятелност и ликвидаторите на кредитни институции да държат средства по сметка в Latvijas Banka (CON/2020/4), Латвия, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Препоръка на ЕЦБ от 17 януари 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2020/1), OВ C 30, 29.1.2020 г., стр. 1..
14/01/2020
Становище относно възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти (CON/2020/3), Германия, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Становище относно мерките за ограничаване на макропруденциалните рискове при жилищните кредити (CON/2020/1), Германия, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Становище относно Закона за националната отбрана (CON/2020/2), Естония, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/46), Нидерландия, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language