2020

30/03/2020
Препоръка на ЕЦБ от 27 март 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1 (ЕЦБ/2020/19), OВ C 63, 30.3.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
30/03/2020
Становище относно предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от Lietuvos bankas (CON/2020/11), Литва, 30.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Решение (ЕС) 2020/441 на ЕЦБ от 24 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2020/18), OВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 5..
25/03/2020
Решение (ЕС) 2020/440 на ЕЦБ от 24 март 2020 година относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия  (ЕЦБ/2020/17), OВ L 91, 25.3.2020 г., стр. 1..
25/03/2020
Препоръка на ЕЦБ от 19 март 2020 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2020/14), OВ C 98, 25.3.2020 г., стр. 1..
25/03/2020
Становище относно тясното сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka в рамките на единния надзорен механизъм и относно макропруденциалните правомощия и инструменти на Hrvatska narodna banka (CON/2020/10), Хърватия, 25.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2020
Решение ЕЦБ/2010/14. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 25.3.2020 г., стр. ..
23/03/2020
Насоки (ЕС) 2020/428 на ЕЦБ от 5 март 2020 година за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/16 относно обмена на данни за касови услуги  (ЕЦБ/2020/12), OВ L 87, 23.3.2020 г., стр. 4..Допълнителна информация
19/03/2020
Становище относно надзора върху платежните системи и операторите на платежни системи (CON/2020/9), Кипър, 19.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2020
Становище относно Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Хърватия, 18.3.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2020
Решение (ЕС) 2020/407 на ЕЦБ от 16 март 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2020/13), OВ L 80, 17.3.2020 г., стр. 23..
09/03/2020
Решение (ЕС) 2020/380 на ЕЦБ от 18 февруари 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2020/10), OВ L 69, 9.3.2020 г., стр. 41..
06/03/2020
Насоки (ЕС) 2020/381 на ЕЦБ от 21 февруари 2020 година за изменение на Насоки (ЕС) 2017/2335 относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск  (ЕЦБ/2020/11), OВ L 69, 6.3.2020 г., стр. 46..
12/02/2020
Решение (ЕС) 2020/188 на ЕЦБ от 3 февруари 2020 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари  (ЕЦБ/2020/9), OВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 12..Допълнителна информация
12/02/2020
Решение (ЕС) 2020/187 На ЕЦБ от 3 февруари 2020 година относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (преработен текст)  (ЕЦБ/2020/8), OВ L 39, 12.2.2020 г., стр. 6..Допълнителна информация
07/02/2020
Поправка на Споразумение от 22 януари 2020 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз ( OB C 032I, 1.2.2020 г. )  OВ C 42, 7.2.2020 г., стр. 34..
05/02/2020
Становище относно Надзорния съвет на Eesti Pank (CON/2020/7), Естония, 5.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/141 на Европейската централна Банка от 22 януари 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2020/7), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 21..
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/140 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/46  (ЕЦБ/2020/6), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 15..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/139 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/45 (ЕЦБ/2020/5), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/138 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/44  (ЕЦБ/2020/4), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 6..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/137 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/43 (ЕЦБ/2020/3), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 4..Допълнителна информация
01/02/2020
Решение (ЕС) 2020/136 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/48 (ЕЦБ/2020/2), OВ L 27, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
01/02/2020
Споразумение от 22 януари 2020 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз  OВ C 63, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация
03/02/2020
Становище относно промените в управлението на De Nederlandsche Bank и официалното създаване на комитета за финансова стабилност (CON/2020/6), Нидерландия, 3.2.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2020
Становище относно правомощията на БНБ за налагане на санкции в рамките на тясното сътрудничество и официалния валутен курс на българския лев (CON/2020/5), България, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
30/01/2020
Становище относно правото на синдиците в производството по несъстоятелност и ликвидаторите на кредитни институции да държат средства по сметка в Latvijas Banka (CON/2020/4), Латвия, 30.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2020
Отменено: Препоръка на ЕЦБ от 17 януари 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2020/1), OВ C 30, 29.1.2020 г., стр. 1..
14/01/2020
Становище относно възстановяването и преструктурирането на централни контрагенти (CON/2020/3), Германия, 14.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/01/2020
Становище относно мерките за ограничаване на макропруденциалните рискове при жилищните кредити (CON/2020/1), Германия, 8.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/01/2020
Становище относно Закона за националната отбрана (CON/2020/2), Естония, 7.1.2020.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2019
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/46), Нидерландия, 30.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language