2019

06/09/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1386 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2019/18), EUT L 232, 6.9.2019, s. 1.
05/09/2019
Yttrande om de regler som finansiella företag ska följa när de tar fram regler för ersättningar (CON/2019/32), Nederländerna, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Yttrande om tillgången till information (CON/2019/31), Nederländerna, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1378 av den 9 augusti 2019 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2019/27), EUT L 224, 28.8.2019, s. 9.
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1377 av den 31 juli 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut  (ECB/2019/26), EUT L 224, 28.8.2019, s. 6.
28/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1376 av den 23 juli 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23), EUT L 224, 28.8.2019, s. 1.
21/08/2019
ECB:s rekommendation av den 25 juli 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), EUT C 283, 21.8.2019, s. 1.
16/08/2019
Yttrande om försäljning och köp av kreditfaciliteter  (CON/2019/30), Cypern, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1349 av den 26 juli 2019 om förfarandet och förutsättningarna för att en behörig myndighet utövar vissa befogenheter i samband med övervakningen av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2019/25), EUT L 214, 16.8.2019, s. 16.
16/08/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1348 av den 18 juli 2019 om ett förfarande för att erkänna medlemsstater utanför euroområdet som rapporterande medlemsstater enligt förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2019/20), EUT L 214, 16.8.2019, s. 3.
09/08/2019
Yttrande om begränsningar att transferera hypotekslån (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1335 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2018/876 om RIAD-data  (ECB/2019/17), EUT L 2018, 8.8.2019, s. 47.
08/08/2019
Riktlinje ECB/2014/60. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 8.8.2019, s. .
05/08/2019
Riktlinje ECB/2015/35. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 5.8.2019, s. .
29/07/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1312 av den 22 juli 2019 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB:s beslut av den 22 juli 2019 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1265 av den 10 juli 2019 om den korta euroräntan (€STR) (ECB/2019/19), EUT L 199, 26.7.2019, s. 8.
25/07/2019
Yttrande om rådets rekommendation om utnämning av ECB:s ordförande (CON/2019/28), EUT C 258, 25.7.2019, s. 2.Ytterligare information
18/07/2019
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2019/27), Slovenien, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Yttrande om betalningar till oinformerade innehavare av efterställda obligationer och minoritetsägare som innehaft aktier i banker där Republiken Slovenien varit majoritetsägare som påverkats av Banka Slovenijes extraordinarie åtgärder (CON/2019/26), Slovenien, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Yttrande om nationell lagstiftning som måste antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Kroatien, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1034 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2019/13), EUT L 167, 24.6.2019, s. 79.
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1033 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2019/12), EUT L 167, 24.6.2019, s. 75.
24/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1032 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2019/11), EUT L 167, 24.6.2019, s. 64.
24/06/2019
Yttrande om Banca d’Italias ägarstruktur och om äganderätten till guldreserven (CON/2019/23), Italien, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Riktlinje ECB/2014/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.6.2019.
21/06/2019
Yttrande om ledningsstruktur och finansiellt oberoende för Central Bank of Cyprus samt om ändringar i konstitutionen avseende Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypern, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/1007 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities  (ECB/2019/16), EUT L 163, 20.6.2019, s. 108.
20/06/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/1006 av den 7 juni 2019 om ändring av beslut ECB/2011/20 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som TARGET2-Securities erbjuder  (ECB/2019/15), EUT L 163, 20.6.2019, s. 103.
14/06/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14), EUT L 157, 14.6.2019, s. 61.Ytterligare information
12/06/2019
Yttrande om mål och styrelseformer för den lettiska finans- och kapitalmarknadskommissionen (CON/2019/22), Lettland, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Yttrande om ändringar av ramverket för banker och tillsynen över finansmarknaderna (CON/2019/21), Österrike, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/20), Slovenien, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
ECB:s yttrande om en översyn av det portugisiska regelverket för finansiell tillyn (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Yttrande om skatten på bankers finansiella tillgångar och riktvärden för räntan på konsumentkrediter (CON/2019/18), Rumänien, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/685 av den 18 april 2019 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 (ECB/2019/10), EUT L 115, 2.5.2019, s. 16.
02/05/2019
Yttrande om säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2019/17), Cypern, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/669 av den 4 april 2019 om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2019/9), EUT L 113, 29.4.2019, s. 6.
29/04/2019
ECB:s riktlinje (EU) 2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas förvaltningsåtgärder av inhemska tillgångar och skulder (omarbetning) (ECB/2019/7), EUT L 113, 29.4.2019, s. 11.
17/04/2019
Yttrande om deltagande i den gemensamma resolutionsmekanismen (CON/2019/16), Bulgarien, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Yttrande om lobbying  (CON/2019/15), Tjeckien, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Yttrande om ett krav om att gäldenärens samtycke krävs för att överföra lån som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet (CON/2019/14), Irland, 29.3.2019.
27/03/2019
Yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2019/13), Slovenien, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgien, 26.3.2019.
12/03/2019
Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/11), EUT C 94, 12.3.2019, s. 2.
08/03/2019
Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom ECB  EUT C 89, 8.3.2019, s. 2.Ytterligare information
06/03/2019
ECB:s yttrande av den 13 februari 2019 om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (CON/2019/06), EUT C 84, 6.3.2019, s. 1.Ytterligare information
04/03/2019
Yttrande om ett förslag till förordning om minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (CON/2018/32), EUT C 79, 4.3.2019, s. 1.Ytterligare information
28/02/2019
Yttrande om inrättandet av ett makrotillsynsråd (CON/2019/10), Spanien, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Yttrande om ett lagförslag om skydd för huvudbostäder (CON/2019/09), Grekland, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/323 av den 12 februari 2019 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/5), EUT L 55, 25.2.2019, s. 16.
25/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/322 av den 31 januari 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/4), EUT L 55, 25.2.2019, s. 7.
20/02/2019
ECB:s rekommendation av den 14 februari 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67, 20.2.2019, s. 1.
18/02/2019
Yttrande om regler som ska beaktas av inskrivningsmyndigheten när den beviljar fastighetsinteckning för huvudbostäder (CON/2019/08), Irland, 18.2.2019.
15/02/2019
Yttrande om tillstånd för, och tillsyn över, företag som lämnar mikrokrediter (CON/2019/07), Grekland, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Yttrande om ett förbud av 500-eurosedlar och ändringar av lagstiftningen avseende penningtvätt  (CON/2019/05), Danmark, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3), EUT L 32, 4.2.2019, s. 14.Ytterligare information
01/02/2019
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2019/04), Spanien, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Yttrande om den ersättning som utgår till ledningen och seniora chefer hos Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Polen, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB:s förordning (EU) 2019/113 av den 7 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2018/33), EUT L 23, 25.1.2019, s. 19.
23/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/137 av den 23 januari 2019 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG) (ECB/2019/2), EUT L 25, 23.1.2019, s. 34.
21/01/2019
Yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB:s rekommendation av den 7 december 2018 om RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data)  (ECB/2018/36), EUT C 21, 17.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB:s rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler  (ECB/2019/1), EUT C 11, 11.1.2019, s. 1.
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/48 av den 30 november 2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9, 11.1.2019, s. 196.Ytterligare information
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/47 av den 29 november 2018 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2018/31), EUT L 9, 11.1.2019, s. 194.
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/46 av den 29 november 2018 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9, 11.1.2019, s. 190.Ytterligare information
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29), EUT L 9, 11.1.2019, s. 183.Ytterligare information
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/44 av den 29 november 2018 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9, 11.1.2019, s. 180.
11/01/2019
ECB:s beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9, 11.1.2019, s. 178.Ytterligare information
03/01/2019
Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer (CON/2019/01), Estland, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language