2019

27/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2231 (2019. gada 10. decembris) par 2020. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2019/40), OV L 333, 27.12.2019, 149. lpp..
23/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2216 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (ECB/2019/36), OV L 332, 23.12.2019, 183. lpp..
23/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2215 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2019/35), OV L 332, 23.12.2019, 168. lpp..
23/12/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/2217 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2019/34), OV L 332, 23.12.2019, 184. lpp..
20/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2195 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā  (ECB/2019/39), OV L 330, 20.12.2019, 91. lpp..
20/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2194 (2019. gada 29. novembris) par paraksta tiesību piešķiršanu  (ECB/2019/33), OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..
20/12/2019
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris) OV L 330, 20.12.2019, 105. lpp..
20/12/2019
Labojums ECB Regulā (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 327, 2019. gada 17. decembris) OV L 330, 20.12.2019, 106. lpp..
17/12/2019
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām (CON/2019/45), Bulgārija, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/2158 (2019. gada 5. decembris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2019/38), OV L 327, 17.12.2019, 99. lpp..Papildus informācija
17/12/2019
ECB Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām  (ECB/2019/37), OV L 327, 17.12.2019, 70. lpp..Papildus informācija
16/12/2019
Atzinums par nodokļiem attiecībā uz dažu tirgus dalībnieku aktīviem un papildu uzņēmumu ienākuma nodokļiem attiecībā uz dažām kredītiestādēm (CON/2019/44), Lietuva, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/43), 11.12.2019.Papildus informācija
06/12/2019
Atzinums par kredītiestāžu iniciēto kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu (CON/2019/42), Grieķija, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Atzinums par prasību noteiktām kredītiestādēm un filiālēm nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus (CON/2019/41), Zviedrija, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Atzinums par īpašās nodevas palielināšanu atsevišķām finanšu iestādēm  (CON/2019/40), Slovākija, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Atzinums par negatīviem nodokļu stimuliem skaidrās naudas izmantošanai (CON/2019/39), Grieķija, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/38), Spānija, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1848 (2019. gada 29. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2019/32), OV L 283, 5.11.2019, 57. lpp..
05/11/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1849 (2019. gada 4. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2019/30), OV L 283, 5.11.2019, 64. lpp..
25/10/2019
Atzinums par grozījumiem likumā “Par Latvijas Banku” (CON/2019/36), Latvija, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
23/10/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2019/35), OV C 374, 23.10.2019, 2. lpp..Papildus informācija
21/10/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/31), OV L 267, 21.10.2019, 12. lpp..Papildus informācija
08/10/2019
ECB Regula (ES) 2019/1677 (2019. gada 27. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2019/29), OV L 257, 8.10.2019, 18. lpp..
27/09/2019
Atzinums par mājokļu hipotēku makroprudenciālās uzraudzības instrumentiem (CON/2019/34), Luksemburga, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentificēšanu (CON/2019/33), Luksemburga, 23.9.2019.
16/09/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1558 (2019. gada 12. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu  (ECB/2019/28), OV L 238, 16.9.2019, 2. lpp..
06/09/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1386 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2019/18), OV L 232, 6.9.2019, 1. lpp..
06/09/2019
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR) (ECB/2019/19) ( OV L 199, 26.7.2019. )  OV L 230, 6.9.2019, 11. lpp..
05/09/2019
Atzinums par noteikumiem, kurus finanšu uzņēmumiem jāievēro, nosakot atalgojuma politiku (CON/2019/32), Nīderlande, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Atzinums par informācijas brīvību (CON/2019/31), Nīderlande, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1378 (2019. gada 9. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2019/27), OV L 224, 28.8.2019, 9. lpp..
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1377 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm (ECB/2019/26), OV L 224, 28.8.2019, 6. lpp..
28/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23), OV L 224, 28.8.2019, 1. lpp..
21/08/2019
ECB ieteikums (2019. gada 25. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem (ECB/2019/24), OV C 283, 21.8.2019, 1. lpp..
16/08/2019
Atzinums par kredīta darījumu pirkšanu un pārdošanu (CON/2019/30), Kipra, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1349 (2019. gada 26. jūlijs) par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2019/25), OV L 214, 16.8.2019, 16. lpp..
16/08/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1348 (2019. gada 18. jūlijs) par procedūru ārpus euro zonas dalībvalstu atzīšanai par datu sniedzējām dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu  (ECB/2019/20), OV L 214, 16.8.2019, 3. lpp..
09/08/2019
Atzinums par hipotekāro prasījumu nodošanas ierobežojumiem (CON/2019/29), Polija, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1335 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2019/17), OV L 2018, 8.8.2019, 47. lpp..
08/08/2019
Pamatnostādne ECB/2014/60. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  OV L , 8.8.2019, . lpp..
05/08/2019
Pamatnostādne ECB/2015/35. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 5.8.2019, . lpp..
29/07/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1312 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu  (ECB/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
ECB Lēmums (2019. gada 22. jūlijs) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1265 (2019. gada 10. jūlijs) par euro īstermiņa procentu likmi (EURSTR)  (ECB/2019/19), OV L 199, 26.7.2019, 8. lpp..Papildus informācija
25/07/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2019/28), OV C 258, 25.7.2019, 2. lpp..Papildus informācija
18/07/2019
Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2019/27), Slovēnija, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Atzinums par līdzekļu izmaksu nekvalificētiem subordinēto obligāciju turētājiem un mazākuma akcionāriem, kuriem piederēja akcijas bankās, kurās Slovēnijas Republikai bija akciju kontrolpakete un kuras ietekmēja Banka Slovenije ārkārtas pasākumi (CON/2019/26), Slovēnija, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kurus pieņem nolūkā īstenot Eiropas Centrālas bankas un Hrvatska narodna banka ciešu sadarbību (CON/2019/25), Horvātija, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1034 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2019/13), OV L 167, 24.6.2019, 79. lpp..
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1033 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2019/12), OV L 167, 24.6.2019, 75. lpp..
24/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1032 (2019. gada 10. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2019/11), OV L 167, 24.6.2019, 64. lpp..
24/06/2019
Atzinums par Banca d'Italia īpašumtiesību struktūru un zelta rezervju īpašumtiesībām (CON/2019/23), Itālija, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Pamatnostādne ECB/2014/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs  24.6.2019.
21/06/2019
Atzinums par Central Bank of Cyprus pārvaldību un finanšu neatkarību, un grozījumiem konstitūcijā attiecībā uz Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Kipra, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/1007 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2019/16), OV L 163, 20.6.2019, 108. lpp..
20/06/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/1006 (2019. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2011/20, ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem  (ECB/2019/15), OV L 163, 20.6.2019, 103. lpp..
14/06/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/976 (2019. gada 29. maijs), ar ko nosaka mērķu noteikšanas un novērtējuma sniegšanas principus kopējās uzraudzības komandās un atceļ Lēmumu (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OV L 157, 14.6.2019, 61. lpp..Papildus informācija
12/06/2019
Atzinums par Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mērķiem un pārvaldību (CON/2019/22), Latvija, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
31/05/2019
Atzinums par banku un finanšu tirgus uzraudzības režīma reformu (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Atzinums par noteiktu banku saistību bijušajiem turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/20), Slovēnija, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Atzinums par Portugāles finanšu uzraudzības sistēmas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (CON/2019/19), Portugāle, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Atzinums par banku finanšu aktīvu nodokli un patēriņa kredīta līgumu atsauces procentu likmi (CON/2019/18), Rumānija, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/685 (2019. gada 18. aprīlis) par 2019. gada uzraudzības maksu kopējo summu  (ECB/2019/10), OV L 115, 2.5.2019, 16. lpp..
02/05/2019
Atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību (CON/2019/17), Kipra, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/669 (2019. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2019/9), OV L 113, 29.4.2019, 6. lpp..
29/04/2019
ECB Pamatnostādne (ES) 2019/671 (2019. gada 9. aprīlis) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (pārstrādāta versija)  (ECB/2019/7), OV L 113, 29.4.2019, 11. lpp..Papildus informācija
17/04/2019
Atzinums par piedalīšanos Vienotajā noregulējuma mehānismā (CON/2019/16), Bulgārija, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Atzinums par lobēšanu (CON/2019/15), Čehijas Republika, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Atzinums par aizņēmēju piekrišanas pieprasīšanu ar mājokļa nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātu kredītu pārvedumiem (CON/2019/14), Īrija, 29.3.2019.
27/03/2019
Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2019/13), Slovēnija, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Atzinums par izmaiņām Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pārvaldības struktūrā (CON/2019/12), Beļģija, 26.3.2019.
12/03/2019
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2019/11), OV C 94, 12.3.2019, 2. lpp..
08/03/2019
Augsta līmeņa ECB amatpersonu ētikas kodekss  OV C 89, 8.3.2019, 2. lpp..Papildus informācija
06/03/2019
ECB Atzinums (2019. gada 13. februāris) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (CON/2019/6), OV C 84, 6.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
04/03/2019
Atzinums par priekšlikumu regulai par zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem (CON/2018/32), OV C 79, 4.3.2019, 1. lpp..Papildus informācija
28/02/2019
Atzinums par makroprudenciālās padomes izveidošanu (CON/2019/10), Spānija, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Atzinums par likumprojektu par galvenās dzīvesvietas aizsardzību (CON/2019/9), Grieķija, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/323 (2019. gada 12. februāris), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām (ECB/2019/5), OV L 55, 25.2.2019, 16. lpp..
25/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/322 (2019. gada 31. janvāris) par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām deleģēšanu (ECB/2019/4), OV L 55, 25.2.2019, 7. lpp..
20/02/2019
ECB Ieteikums (2019. gada 14. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem  (ECB/2019/6), OV C 67, 20.2.2019, 1. lpp..
18/02/2019
Atzinums par tiesas nolēmumiem attiecībā uz mājokļu, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta, atsavināšanu (CON/2019/8), Īrija, 18.2.2019.
15/02/2019
Atzinums par mikrokredītu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību (CON/2019/7), Grieķija, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Atzinums par banknošu ar 500 euro nominālvērtību izmantošanas aizliegumu un dažiem grozījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktos (CON/2019/5), Dānija, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/166 (2019. gada 25. janvāris) par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2019/3), OV L 32, 4.2.2019, 14. lpp..Papildus informācija
01/02/2019
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/4), Spānija, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Atzinums par Narodowy Bank Polski valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju atlīdzību (CON/2019/3), Polija, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
ECB Regula (ES) 2019/113 (2018. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2018/33), OV L 23, 25.1.2019, 19. lpp..
23/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/137 (2019. gada 23. janvāris) par Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārtejas (ESMIG) tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi  (ECB/2019/2), OV L 25, 23.1.2019, 34. lpp..
21/01/2019
Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
ECB Ieteikums (2018. gada 7. decembris) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/36), OV C 21, 17.1.2019, 1. lpp..
11/01/2019
ECB Ieteikums (2019. gada 7. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2019/1), OV C 11, 11.1.2019, 1. lpp..
11/01/2019
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu  (ECB/2018/32), OV L 9, 11.1.2019, 196. lpp..
11/01/2019
ECB Lēmums (ES) 2019/47 (2018. gada 29. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju (ECB/2018/31), OV L 9, 11.1.2019, 194. lpp..
11/01/2019
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2019/46 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OV L 9, 11.1.2019, 190. lpp..
11/01/2019
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OV L 9, 11.1.2019, 183. lpp..
11/01/2019
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2019/44 (2018. gada 29. novembris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, kā arī par Lēmuma ECB/2014/61 grozīšanu un Lēmuma ECB/2013/30 atcelšanu (ECB/2018/28), OV L 9, 11.1.2019, 180. lpp..
11/01/2019
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27), OV L 9, 11.1.2019, 178. lpp..
03/01/2019
Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2019/1), Igaunija, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language