2019

10/05/2019
Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
2019 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. (ECB/2019/10), 2019 4 30.
29/04/2019
2019 m. balandžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2019/669, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos  (ECB/2019/9), OL L 113, 2019 4 29, p. 6.
29/04/2019
2019 m. balandžio 9 d. ECB gairės (ES) 2019/671 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (nauja redakcija)  (ECB/2019/7), OL L 113, 2019 4 29, p. 11.
17/04/2019
Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Nuomonė dėl lobistinės veiklos (CON/2019/15), Čekija, 2019 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
27/03/2019
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų  (CON/2019/12), Belgija, 2019 3 26.
12/03/2019
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/11), OL C 94, 2019 3 12, p. 2.
08/03/2019
ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas  OL C 89, 2019 3 8, p. 2.Papildoma informacija
06/03/2019
2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/06), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
04/03/2019
Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio (CON/2018/32), OL C 79, 2019 3 4, p. 1.Papildoma informacija
28/02/2019
Nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo (CON/2019/10), Ispanija, 2019 2 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto  (CON/2019/09), Graikija, 2019 2 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
2019 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5), OL L 55, 2019 2 25, p. 16.
25/02/2019
2019 m. sausio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4), OL L 55, 2019 2 25, p. 7.
20/02/2019
2019 m. vasario 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2019/6), OL C 67, 2019 2 20, p. 1.
18/02/2019
Nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą (CON/2019/08), Airija, 2019 2 18.
15/02/2019
Nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros (CON/2019/07), Graikija, 2019 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų (CON/2019/05), Danija, 2019 2 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
2019 m. sausio 25 d. ECB sprendimas (ES) 2019/166 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo  (ECB/2019/3), OL L 32, 2019 2 4, p. 14.Papildoma informacija
01/02/2019
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/04), Ispanija, 2019 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio (CON/2019/03), Lenkija, 2019 1 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB reglamentas (ES) 2019/113, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos  (ECB/2018/33), OL L 23, 2019 1 25, p. 19.
23/01/2019
2019 m. sausio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2019/137 dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos (ESMIG) tinklo paslaugų teikėjų atrankos (ECB/2019/2), OL L 25, 2019 1 23, p. 34.
21/01/2019
Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/02), Malta, 2019 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
2018 m. gruodžio 7 d. ECB rekomendacija dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/36), OL C 21, 2019 1 17, p. 1.
11/01/2019
2019 m. sausio 7 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2019/1), OL C 11, 2019 1 11, p. 1.
11/01/2019
2018 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2019/48 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo  (ECB/2018/32), OL L 9, 2019 1 11, p. 196.Papildoma informacija
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2018/31), OL L 9, 2019 1 11, p. 194.
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OL L 9, 2019 1 11, p. 190.Papildoma informacija
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OL L 9, 2019 1 11, p. 183.Papildoma informacija
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/44 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30 (ECB/2018/28), OL L 9, 2019 1 11, p. 180.
11/01/2019
2018 m. lapkričio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo  (ECB/2018/27), OL L 9, 2019 1 11, p. 178.Papildoma informacija
03/01/2019
Nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinės sistemos (CON/2019/01), Estija, 2019 1 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language