2019

10/05/2019
Arvamus pankade finantsvara maksustamise ja tarbimislaenu lepingute intressi viitemäära kohta (CON/2019/18), Rumeenia, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Arvamus võrgu ja infosüsteemide turvalisuse kohta (CON/2019/17), Küpros, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2019
EKP otsus, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal (EKP/2019/10), 30.4.2019.
29/04/2019
EKP otsus (EL) 2019/669, 4. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta  (EKP/2019/9), ELT L 113, 29.4.2019, lk 6.
29/04/2019
EKP suunis (EL) 2019/671, 9. aprill 2019, riigi varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud)  (EKP/2019/7), ELT L 113, 29.4.2019, lk 11.
17/04/2019
Arvamus ühtses kriisilahenduskorras osalemise kohta (CON/2019/16), Bulgaaria, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Arvamus lobitöö kohta (CON/2019/15), Tšehhi Vabariik, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Arvamus kohustuse kohta saada laenusaaja nõusolek eluaseme hüpoteeklaenude ülekandmisel (CON/2019/14), Iirimaa, 29.3.2019.
27/03/2019
Arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta (CON/2019/13), Sloveenia, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique juhtimisstruktuuri muudatuste kohta (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
12/03/2019
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/11), ELT C 94, 12.3.2019, lk 2.
08/03/2019
EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhend  ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.Täiendav teave
06/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/06), ELT C 84, 6.3.2019, lk 1.Täiendav teave
04/03/2019
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse viivisnõuete kahju miinimumkatet käsitlevat määrust (CON/2018/32), ELT C 79, 4.3.2019, lk 1.Täiendav teave
28/02/2019
Arvamus makrotasandi usaldatavusnõuete nōukogu asutamise kohta (CON/2019/10), Hispaania, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
EKP arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb peamise elukoha kaitset (CON/2019/09), Kreeka, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/323, 12. veebruar 2019, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5), ELT L 55, 25.2.2019, lk 16.
25/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2019/4), ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.
20/02/2019
EKP soovitus, 14. veebruar 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta  (EKP/2019/6), ELT C 67, 20.2.2019, lk 1.
18/02/2019
Arvamus kohtuotsuste kohta, mis käsitlevad peamise elukoha omandit (CON/2019/08), Iirimaa, 18.2.2019.
15/02/2019
Arvamus mikrolaenu pakkujate tegevuslubade andmise ja järelevalve kohta (CON/2019/07), Kreeka, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Arvamus 500 euro nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelamise ja teatavate muudatuste kohta rahapesuvastastes õigusnormides (CON/2019/05), Taani, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
EKP otsus (EL) 2019/166, 25. jaanuar 2019, turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta  (EKP/2019/3), ELT L 32, 4.2.2019, lk 14.Täiendav teave
01/02/2019
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2019/04), Hispaania, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Arvamus Narodowy Bank Polski juhatuse ja tippjuhtide tasustamise kohta (CON/2019/03), Poola, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
EKP määrus (EL) 2019/113, 7. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2018/33), ELT L 23, 25.1.2019, lk 19.
23/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) (EKP/2019/2), ELT L 25, 23.1.2019, lk 34.
21/01/2019
Arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta poolt (CON/2019/02), Malta, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
EKP soovitus, 7. detsember 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta  (EKP/2018/36), ELT C 21, 17.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP soovitus, 7. jaanuar 2019, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2019/1), ELT C 11, 11.1.2019, lk 1.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/47, 29. november 2018, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2018/31), ELT L 9, 11.1.2019, lk 194.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30), ELT L 9, 11.1.2019, lk 190.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29  (EKP/2018/29), ELT L 9, 11.1.2019, lk 183.Täiendav teave
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/44, 29. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28), ELT L 9, 11.1.2019, lk 180.
11/01/2019
EKP otsus (EL) 2019/43, 29. november 2018, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/27), ELT L 9, 11.1.2019, lk 178.Täiendav teave
03/01/2019
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2019/01), Eesti, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave