2019

27/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2231 της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2020  (EKT/2019/40), EE  L 333 της 27.12.2019, σ. 149.
23/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2216 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT (EKT/2019/36), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 183.
23/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2215 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2019/35), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 168.
23/12/2019
Kατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/2217 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2019/34), EE  L 332 της 23.12.2019, σ. 184.
20/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2195 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία  (EKT/2019/39), EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 91.
20/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2194 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  (EKT/2019/33), EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 105.
20/12/2019
Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2019/2158 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2019/38) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327 της 17ης Δεκεμβρίου 2019) EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 105.
20/12/2019
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2155 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2019/37) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327 της 17ης Δεκεμβρίου 2019) EE  L 330 της 20.12.2019, σ. 106.
17/12/2019
Γνώμη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2019/45), Βουλγαρία, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/2158 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη  (EKT/2019/38), EE  L 327 της 17.12.2019, σ. 99.Πρόσθετες πληροφορίες
17/12/2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2155 της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη  (EKT/2019/37), EE  L 327 της 17.12.2019, σ. 70.Πρόσθετες πληροφορίες
16/12/2019
Γνώμη σχετικά με τη φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων ορισμένων συμμετεχόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και με την πρόσθετη φορολόγηση του εισοδήματος εταιρειών όσον αφορά ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2019/44), Λιθουανία, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/43), 11.12.2019.Πρόσθετες πληροφορίες
06/12/2019
Γνώμη σχετικά με πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2019/42), Ελλάδα, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
26/11/2019
Γνώμη σχετικά με την υποχρέωση ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων να παρέχουν υπηρεσίες μετρητών (CON/2019/41), Σουηδία, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Γνώμη σχετικά με την αύξηση του ειδικού τέλους για επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  (CON/2019/40), Σλοβακία, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Γνώμη σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών (CON/2019/39), Ελλάδα, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
11/11/2019
Γνώμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών  (CON/2019/38), Ισπανία, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1848 της EKT της 29ης Οκτωβρίου 2019 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT  (EKT/2019/32), EE  L 283 της 5.11.2019, σ. 57.
05/11/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1849 της EKT της 4ης Οκτωβρίου 2019 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)  (EKT/2019/30), EE  L 283 της 5.11.2019, σ. 64.
25/10/2019
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Latvijas Banka (CON/2019/36), Λεττονία, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT  (CON/2019/35), EE  C 374 της 23.10.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
21/10/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 της EKT της 15ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (EKT/2019/31), EE  L 267 της 21.10.2019, σ. 12.Πρόσθετες πληροφορίες
08/10/2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1677 της EKT της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (EKT/2019/29), EE  L 257 της 8.10.2019, σ. 18.
27/09/2019
Γνώμη σχετικά με πρόσθετα μακροπροληπτικά εργαλεία όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια (CON/2019/34), Λουξεμβούργο, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ (CON/2019/33), Λουξεμβούργο, 23.9.2019.
16/09/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1558 της EKT, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με τη τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  (EKT/2019/28), EE  L 238 της 16.9.2019, σ. 2.
06/09/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1386 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2019/18), EE  L 232 της 6.9.2019, σ. 1.
06/09/2019
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 της EKT, της 10ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (EΚΤ/2019/19) ( ΕΕ L 199 της 26.7.2019 )  EE  L 230 της 6.9.2019, σ. 11.
05/09/2019
Γνώμη όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό πολιτικών αποδοχών (CON/2019/32), Κάτω Χώρες, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Γνώμη σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης (CON/2019/31), Κάτω Χώρες, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1378 της EKT, της 9ης Αυγούστου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του  (EKT/2019/27), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 9.
28/08/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1377 της EKT, της 31ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2019/26), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 6.
28/08/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1376 της EKT, της 23ης Ιουλίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη χορήγηση διαβατηρίου, την απόκτηση ειδικών συμμετοχών και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων  (EKT/2019/23), EE  L 224 της 28.8.2019, σ. 1.
21/08/2019
Σύσταση της EKT, της 25ης Ιουλίου 2019, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank of Malta (EKT/2019/24), EE  C 283 της 21.8.2019, σ. 1.
16/08/2019
Γνώμη σχετικά με την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων  (CON/2019/30), Κύπρος, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
16/08/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349 της EKT, της 26ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές  (EKT/2019/25), EE  L 214 της 16.8.2019, σ. 16.
16/08/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1348 της EKT, της 18ης Ιουλίου 2019, αναφορικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ ως κρατών μελών παροχής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου  (EKT/2019/20), EE  L 214 της 16.8.2019, σ. 3.
09/08/2019
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση ενυπόθηκων απαιτήσεων (CON/2019/29), Πολωνία, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1335 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΕ/2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (EKT/2019/17), EE  L 2018 της 8.8.2019, σ. 47.
08/08/2019
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 8.8.2019, σ. .
05/08/2019
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/35. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 5.8.2019, σ. .
29/07/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1312 της EKT, της 22ας Ιουλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10) σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  (EKT/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Απόφαση της ΕΚΤ, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  (EKT/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 της EKT, της 10ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR)  (EKT/2019/19), EE  L 199 της 26.7.2019, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
25/07/2019
Γνωμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό προέδρου της EKT (CON/2019/28), EE  C 258 της 25.7.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
18/07/2019
Γνώμη σχετικά με την επανέκφραση των δανείων ελβετικού φράγκου  (CON/2019/27), Σλοβενία, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση μη ειδικών κατηγοριών ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης και μετόχων μειοψηφίας τραπεζών στις οποίες η Δημοκρατία της Σλοβενίας είχε πλειοψηφική συμμετοχή που μεταβλήθηκε λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων από την Banka Slovenije  (CON/2019/26), Σλοβενία, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Γνώμη σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Κροατία, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1034 της EKT, της 10ης Μαΐου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών  (EKT/2019/13), EE  L 167 της 24.6.2019, σ. 79.
24/06/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1033 της EKT, της 10ης Μαΐου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2019/12), EE  L 167 της 24.6.2019, σ. 75.
24/06/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1032 της EKT, της 10ης Μαΐου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2019/11), EE  L 167 της 24.6.2019, σ. 64.
24/06/2019
Γνώμη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Banca d’Italia και την ιδιοκτησία των αποθεμάτων χρυσού (CON/2019/23), Ιταλία, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/31. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  24.6.2019.
21/06/2019
Γνωμη σχετικά με τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τροποποιήσεις του Συντάγματος που αφορούν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CON/2019/24), Κύπρος, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
20/06/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1007 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 σχετικά με το TARGET2-Securities  (EKT/2019/16), EE  L 163 της 20.6.2019, σ. 108.
20/06/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1006 της EKT, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/20 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής των κριτηρίων επιλεξιμότητας όσον αφορά την πρόσβαση κεντρικών αποθετηρίων τίτλων στις υπηρεσίες του TARGET2-Securities  (EKT/2019/15), EE  L 163 της 20.6.2019, σ. 103.
14/06/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/976 της EKT, της 29ης Μαΐου 2019, για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (EKT/2019/14), EE  L 157 της 14.6.2019, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
12/06/2019
Γνώμη σχετικά με τους στόχους και τη διακυβέρνηση της λετονικής επιτροπής χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγορών (CON/2019/22), Λεττονία, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εποπτείας της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2019/21), Αυστρία, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση πρώην κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού (CON/2019/20), Σλοβενία, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του πορτογαλικού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2019/19), Πορτογαλία, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και τον δείκτη αναφοράς επιτοκίου για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2019/18), Ρουμανία, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/685 της EKT, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 (EKT/2019/10), EE  L 115 της 2.5.2019, σ. 16.
02/05/2019
Γνωμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (CON/2019/17), Κύπρος, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
29/04/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της EKT, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2019/9), EE  L 113 της 29.4.2019, σ. 6.
29/04/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/671 της EKT, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (αναδιατύπωση)  (EKT/2019/7), EE  L 113 της 29.4.2019, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
17/04/2019
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (CON/2019/16), Βουλγαρία, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Γνώμη σχετικά με τις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων (CON/2019/15), Τσεχική Δημοκρατία, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Γνώμη σχετικά με τη συναίνεση των δανειοληπτών σε μεταβίβαση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη επί οικιστικών ακινήτων (CON/2019/14), Ιρλανδία, 29.3.2019.
27/03/2019
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2019/13), Σλοβενία, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Γνώμη σχετικά με μεταβολές στη δομή διακυβέρνησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Βέλγιο, 26.3.2019.
12/03/2019
Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/11), EE  C 94 της 12.3.2019, σ. 2.
08/03/2019
Κώδικας συμπεριφοράς ανωτάτων λειτουργών της EKT  EE  C 89 της 8.3.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
06/03/2019
Γνώμη αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (CON/2019/06), EE  C 84 της 6.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
04/03/2019
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (CON/2018/32), EE  C 79 της 4.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
28/02/2019
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση συμβουλίου μακροπροληπτικής αρχής (CON/2019/10), Ισπανία, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας  (CON/2019/09), Ελλάδα, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/323 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2019/5), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 16.
25/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/322 της EKT, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας (EKT/2019/4), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 7.
20/02/2019
Σύσταση της EKT, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2019/6), EE  C 67 της 20.2.2019, σ. 1.
18/02/2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας με δικαστική απόφαση (CON/2019/08), Ιρλανδία, 18.2.2019.
15/02/2019
Γνωμη σχετικά με την αδειοδότηση και εποπτεία των φορέων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (CON/2019/07), Ελλάδα, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
12/02/2019
Γνώμη σχετικά με την κατάργηση της χρήσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ και ορισμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2019/05), Δανία, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της EKT, της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το συμβούλιο υποδομών αγοράς και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2- Securities  (EKT/2019/3), EE  L 32 της 4.2.2019, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2019
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/04), Ισπανία, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Πολωνία, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/113 της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών  (EKT/2018/33), EE  L 23 της 25.1.2019, σ. 19.
23/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/137 της EKT, της 23ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την επιλογή παρόχων υπηρεσιών δικτύου του Ενιαίου Διαύλου Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος (ESMIG) (EKT/2019/2), EE  L 25 της 23.1.2019, σ. 34.
21/01/2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και την επίβλεψη των υπηρεσιών πληρωμών από την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/02), Μάλτα, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Σύσταση της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων  (EKT/2018/36), EE  C 21 της 17.1.2019, σ. 1.
11/01/2019
Σύσταση της EKT, της 7ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2019/1), EE  C 11 της 11.1.2019, σ. 1.
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/48 της EKT, της 30ής Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/31 (EKT/2018/32), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 196.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (EE) 2019/47 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2018/31), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 194.
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/46 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (EKT/2018/30), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 190.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/45 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/29 (EKT/2018/29), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 183.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/44 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2014/61 και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/30  (EKT/2018/28), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 180.
11/01/2019
Απόφαση (EE) 2019/43 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/28 (EKT/2018/27), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 178.Πρόσθετες πληροφορίες
03/01/2019
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο των καλυμμένων ομολογιών (CON/2019/01), Εσθονία, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language