2019

14/06/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/976 της EKT, της 29ης Μαΐου 2019, για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης εντός των μεικτών εποπτικών ομάδων και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/274 (EKT/2019/14), EE  L 157 της 14.6.2019, σ. 61.Πρόσθετες πληροφορίες
12/06/2019
Γνώμη σχετικά με τους στόχους και τη διακυβέρνηση της λετονικής επιτροπής χρηματοπιστωτικών αγορών και κεφαλαιαγορών (CON/2019/22), Λεττονία, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εποπτείας της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2019/21), Αυστρία, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση πρώην κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού (CON/2019/20), Σλοβενία, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του πορτογαλικού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2019/19), Πορτογαλία, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Γνώμη σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και τον δείκτη αναφοράς επιτοκίου για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (CON/2019/18), Ρουμανία, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Γνωμη σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (CON/2019/17), Κύπρος, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
30/04/2019
Απόφαση της EKT, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2019 (EKT/2019/10), 30.4.2019.
29/04/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της EKT, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2019/9), EE  L 113 της 29.4.2019, σ. 6.
29/04/2019
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/671 της EKT, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (αναδιατύπωση)  (EKT/2019/7), EE  L 113 της 29.4.2019, σ. 11.
17/04/2019
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (CON/2019/16), Βουλγαρία, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2019
Γνώμη σχετικά με τις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων (CON/2019/15), Τσεχική Δημοκρατία, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Γνώμη σχετικά με τη συναίνεση των δανειοληπτών σε μεταβίβαση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη επί οικιστικών ακινήτων (CON/2019/14), Ιρλανδία, 29.3.2019.
27/03/2019
Γνώμη σχετικά με την αποζημίωση κατόχων επιλέξιμων τραπεζικών υποχρεώσεων δια της δικαστικής οδού  (CON/2019/13), Σλοβενία, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Γνώμη σχετικά με μεταβολές στη δομή διακυβέρνησης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Βέλγιο, 26.3.2019.
12/03/2019
Γνωμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της EKT (CON/2019/11), EE  C 94 της 12.3.2019, σ. 2.
08/03/2019
Κώδικας συμπεριφοράς ανωτάτων λειτουργών της EKT  EE  C 89 της 8.3.2019, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
06/03/2019
Γνώμη αναφορικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (CON/2019/06), EE  C 84 της 6.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
04/03/2019
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (CON/2018/32), EE  C 79 της 4.3.2019, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
28/02/2019
Γνώμη σχετικά με τη σύσταση συμβουλίου μακροπροληπτικής αρχής (CON/2019/10), Ισπανία, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας  (CON/2019/09), Ελλάδα, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/323 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων (EKT/2019/5), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 16.
25/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/322 της EKT, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες βάσει εθνικής νομοθεσίας (EKT/2019/4), EE  L 55 της 25.2.2019, σ. 7.
20/02/2019
Σύσταση της EKT, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2019/6), EE  C 67 της 20.2.2019, σ. 1.
18/02/2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάσχεση της κύριας κατοικίας με δικαστική απόφαση (CON/2019/08), Ιρλανδία, 18.2.2019.
15/02/2019
Γνωμη σχετικά με την αδειοδότηση και εποπτεία των φορέων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (CON/2019/07), Ελλάδα, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
12/02/2019
Γνώμη σχετικά με την κατάργηση της χρήσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ και ορισμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2019/05), Δανία, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/166 της EKT, της 25ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με το συμβούλιο υποδομών αγοράς και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/6 σχετικά με τη σύσταση του συμβουλίου του TARGET2- Securities  (EKT/2019/3), EE  L 32 της 4.2.2019, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2019
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2019/04), Ισπανία, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Γνώμη σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Πολωνία, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/113 της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών  (EKT/2018/33), EE  L 23 της 25.1.2019, σ. 19.
23/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/137 της EKT, της 23ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την επιλογή παρόχων υπηρεσιών δικτύου του Ενιαίου Διαύλου Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος (ESMIG) (EKT/2019/2), EE  L 25 της 23.1.2019, σ. 34.
21/01/2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και την επίβλεψη των υπηρεσιών πληρωμών από την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/02), Μάλτα, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Σύσταση της EKT, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων  (EKT/2018/36), EE  C 21 της 17.1.2019, σ. 1.
11/01/2019
Σύσταση της EKT, της 7ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2019/1), EE  C 11 της 11.1.2019, σ. 1.
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/48 της EKT, της 30ής Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/31 (EKT/2018/32), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 196.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (EE) 2019/47 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2018/31), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 194.
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/46 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (EKT/2018/30), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 190.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/45 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/29 (EKT/2018/29), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 183.Πρόσθετες πληροφορίες
11/01/2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/44 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2014/61 και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/30  (EKT/2018/28), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 180.
11/01/2019
Απόφαση (EE) 2019/43 της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/28 (EKT/2018/27), EE  L 9 της 11.1.2019, σ. 178.Πρόσθετες πληροφορίες
03/01/2019
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο των καλυμμένων ομολογιών (CON/2019/01), Εσθονία, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language