2019

27/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2231 на ЕЦБ от 10 декември 2019 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2020 година  (ЕЦБ/2019/40), OВ L 333, 27.12.2019 г., стр. 149..
23/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2216 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/36), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 183..
23/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2215 На ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2019/35), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 168..
23/12/2019
Насоки (ЕС) 2019/2217 на ЕЦБ от 28 ноември 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/2249 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2019/34), OВ L 332, 23.12.2019 г., стр. 184..
20/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2195 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/39), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91..
20/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2194 на ЕЦБ от 29 ноември 2019 година относно предоставянето на пълномощия за подписване  (ЕЦБ/2019/33), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..
20/12/2019
Поправка на Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.) OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..
20/12/2019
Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.) OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 106..
17/12/2019
Становище относно платежните услуги и платежните системи  (CON/2019/45), България, 17.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
17/12/2019
Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси  (ЕЦБ/2019/38), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 99..Допълнителна информация
17/12/2019
Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси  (ЕЦБ/2019/37), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 70..Допълнителна информация
17/12/2019
Регламент (ЕС) 2014/1163 (ECB/2014/41). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 17.12.2019.
16/12/2019
Становище относно данъците върху активите на някои участници на финансовите пазари и допълнителното корпоративно подоходно облагане на някои кредитни институции (CON/2019/44), Литва, 16.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/43), 11.12.2019.Допълнителна информация
06/12/2019
Становище относно гаранционна схема за секюритизации на кредити, чиито инициатори са кредитни институции (CON/2019/42), Гърция, 6.12.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Становище относно изискването някои кредитни институции и клонове да предоставят касови услуги (CON/2019/41), Швеция, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2019
Становище относно увеличаването на специалния данък върху определени финансови институции (CON/2019/40), Словакия, 26.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2019
Становище относно данъчни мерки за възпиране на използването на пари в брой (CON/2019/39), Гърция, 20.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2019
Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/38), Испания, 11.11.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2019
Решение (ЕС) 2019/1848 На ЕЦБ от 29 октомври 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2019/32), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 57..
05/11/2019
Насоки (ЕС) 2019/1849 на ЕЦБ от 4 октомври 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2019/30), OВ L 283, 5.11.2019 г., стр. 64..
25/10/2019
Становище относно измененията на Закона за Latvijas Banka (CON/2019/36), Латвия, 25.10.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/35), OВ C 374, 23.10.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
21/10/2019
Решение (ЕС) 2019/1743 на ЕЦБ от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31), OВ L 267, 21.10.2019 г., стр. 12..Допълнителна информация
08/10/2019
Регламент (ЕС) 2019/1677 на ЕЦБ от 27 септември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2019/29), OВ L 257, 8.10.2019 г., стр. 18..
27/09/2019
Становище относно допълнителните макропруденциални инструменти за жилищните ипотечни кредити (CON/2019/34), Люксембург, 27.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2019
Становищe относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите (CON/2019/33), Люксембург, 23.9.2019.
16/09/2019
Решение (ЕС) 2019/1558 на ЕЦБ от 12 септември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/28), OВ L 238, 16.9.2019 г., стр. 2..
06/09/2019
Насоки (ЕС) 2019/1386 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2019/18), OВ L 232, 6.9.2019 г., стр. 1..
05/09/2019
Становище относно правилата, които финансовите предприятия трябва да следват, когато определят политиките за възнагражденията (CON/2019/32), Нидерландия, 5.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2019
Становище относно свободата на информацията (CON/2019/31), Нидерландия, 4.9.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1378 на ЕЦБ от 9 август 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2019/27), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 9..
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1377 на ЕЦБ от 31 юли 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции (ЕЦБ/2019/26), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 6..
28/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1376 на ЕЦБ от 23 юли 2019 година за делегиране на правомощието за приемане на решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции  (ЕЦБ/2019/23), OВ L 224, 28.8.2019 г., стр. 1..
21/08/2019
Препоръка на ЕЦБ от 25 юли 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2019/24), OВ C 283, 21.8.2019 г., стр. 1..
16/08/2019
Становище относно продажбата и закупуването на кредитни улеснения (CON/2019/30), Кипър, 16.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1349 на ЕЦБ от 26 юли 2019 година относно процедурата и условията за упражняване от страна на компетентен орган на определени правомощия във връзка с надзора върху системно важните платежни системи  (ЕЦБ/2019/25), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 16..
16/08/2019
Решение (ЕС) 2019/1348 на ЕЦБ от 18 юли 2019 година относно процедурата за признаване на държави членки извън еврозоната като отчетни държави членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск  (ЕЦБ/2019/20), OВ L 214, 16.8.2019 г., стр. 3..
09/08/2019
Становище относно ограниченията за прехвърляне на вземания по ипотечни кредити (CON/2019/29), Полша, 9.8.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/08/2019
Насоки (ЕС) 2019/1335 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2019/17), OВ L 2018, 8.8.2019 г., стр. 47..
08/08/2019
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 8.8.2019 г., стр. ..
05/08/2019
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 5.8.2019 г., стр. ..
29/07/2019
Решение (ЕС) 2019/1312 на ЕЦБ от 22 юли 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2019/22), 29.7.2019.
29/07/2019
Решение на ЕЦБ от 22 юли 2019 г. относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21), 29.7.2019.
26/07/2019
Насоки (ЕС) 2019/1265 на ЕЦБ от 10 юли 2019 година относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19), OВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8..
25/07/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на ЕЦБ (CON/2019/28), OВ C 258, 25.7.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/07/2019
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2019/27), Словения, 18.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2019
Становище относно изплащането на средства на неквалифицирани държатели на подчинени облигации и на миноритарни акционери, които притежават акции в банки, в които Република Словения има мажоритарен дял от акциите и които са засегнати от извънредните мерки на Banka Slovenije (CON/2019/26), Словения, 9.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2019
Становище относно националното законодателство, което да бъде прието с цел установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Хърватия, 8.7.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1034 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2019/13), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 79..
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1033 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/12), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 75..
24/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1032 на ЕЦБ от 10 май 2019 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2019/11), OВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 64..
24/06/2019
Становище относно структурата на собствеността на Banca d’Italia и собствеността върху резервите от злато (CON/2019/23), Италия, 24.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2019
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.6.2019.
21/06/2019
Становище на ЕЦБ относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus и относно изменения на Конституцията във връзка с Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Кипър, 21.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2019
Насоки (ЕС) 2019/1007 на Eвропейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/16), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 108..
20/06/2019
Решение (ЕС) 2019/1006 на ЕЦБ от 7 юни 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/20 за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — Securities  (ЕЦБ/2019/15), OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 103..
14/06/2019
Решение (ЕС) 2019/976 на ЕЦБ от 29 май 2019 година за установяване на принципите за определяне на цели и обмен на обратна информация в съвместни надзорни екипи и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/274 (ЕЦБ/2019/14), OВ L 157, 14.6.2019 г., стр. 61..Допълнителна информация
12/06/2019
Становище относно целите и управлението на Комисията по финансови и капиталови пазари в Латвия (CON/2019/22), Латвия, 12.6.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2019
Становище относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар (CON/2019/21), Австрия, 31.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2019
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/20), Словения, 28.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2019
Становище относно преразглеждането на правната рамка на португалската система за финансов надзор (CON/2019/19), Португалия, 21.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/05/2019
Становище относно данъка върху финансовите активи на банките и бенчмарка за лихвените проценти за договорите за потребителски кредити  (CON/2019/18), Румъния, 10.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2019
Решение (ЕС) 2019/685 на ЕЦБ от 18 април 2019 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2019 година (ЕЦБ/2019/10), OВ L 115, 2.5.2019 г., стр. 16..
02/05/2019
Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/17), Кипър, 2.5.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2019
Решение (ЕС) 2019/669 на ЕЦБ от 4 април 2019 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2019/9), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6..
29/04/2019
Насоки (ЕС) 2019/671 на ЕЦБ от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 11..Допълнителна информация
17/04/2019
Становище относно участие в Единния механизъм за преструктуриране  (CON/2019/16), България, 17.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
11/04/2019
Становище относно лобирането  (CON/2019/15), Чехия, 11.4.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2019
Становище относно изискването на съгласието на заемополучателите за прехвърлянето на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти (CON/2019/14), Ирландия, 29.3.2019.
27/03/2019
Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/13), Словения, 27.3.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/03/2019
Становище относно промени в структурата на управлението на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Белгия, 26.3.2019.
12/03/2019
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/11), OВ C 94, 12.3.2019 г., стр. 2..
08/03/2019
Кодекс за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ  OВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2..Допълнителна информация
06/03/2019
Становище относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (CON/2019/6), OВ C 84, 6.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
04/03/2019
Становище относно предложение за регламент по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (CON/2018/32), OВ C 79, 4.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
28/02/2019
Становище относно създаването на съвет за макропруденциален надзор (CON/2019/10), Испания, 28.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/02/2019
Становище относно законопроект за защитата на основните жилища (CON/2019/9), Гърция, 27.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2019
Решение (ЕС) 2019/323 на ЕЦБ от 12 февруари 2019 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право  (ЕЦБ/2019/5), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 16..
25/02/2019
Решение (ЕС) 2019/322 на ЕЦБ от 31 януари 2019 година за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право (ЕЦБ/2019/4), OВ L 55, 25.2.2019 г., стр. 7..
20/02/2019
Препоръка на ЕЦБ от 14 февруари 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2019/6), OВ C 67, 20.2.2019 г., стр. 1..
18/02/2019
Становище относно съдебните разпореждания за въвеждането във владение на основните частни жилища (CON/2019/8), Ирландия, 18.2.2019.
15/02/2019
Становище относно лицензирането и надзора на доставчиците на микрокредити (CON/2019/7), Гърция, 15.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2019
Становище относно забраната за използването на банкнотите с купюри от 500 евро и относно някои изменения на законодателството в областта на борбата срещу изпирането на пари (CON/2019/5), Дания, 12.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2019
Решение (ЕС) 2019/166 на ЕЦБ от 25 януари 2019 година относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/3), OВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14..Допълнителна информация
01/02/2019
Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2019/4), Испания, 1.2.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2019
Становище относно възнагражденията на ръководния персонал и висшето ръководство на Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Полша, 30.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2019
Регламент (ЕС) 2019/113 на ЕЦБ от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2018/33), OВ L 23, 25.1.2019 г., стр. 19..
23/01/2019
Решение (ЕС) 2019/137 на ЕЦБ от 23 януари 2019 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги за единния портал на пазарните инфраструктури на Евросистемата (ESMIG) (ЕЦБ/2019/2), OВ L 25, 23.1.2019 г., стр. 34..
21/01/2019
Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи (CON/2019/2), Малта, 21.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/01/2019
Препоръка на ЕЦБ от 7 декември 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/36), OВ C 21, 17.1.2019 г., стр. 1..
11/01/2019
Препоръка на ЕЦБ от 7 януари 2019 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2019/1), OВ C 11, 11.1.2019 г., стр. 1..
11/01/2019
Отменено: Решение (ЕС) 2019/48 на ЕЦБ от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31  (ЕЦБ/2018/32), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 196..
11/01/2019
Решение (ЕС) 2019/47 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2018/31), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 194..
11/01/2019
Отменено: Решение (ЕС) 2019/46 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Eвропейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26 (ЕЦБ/2018/30), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 190..
11/01/2019
Отменено: Решение (ЕС) 2019/45 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 183..
11/01/2019
Отменено: Решение (ЕС) 2019/44 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30  (ЕЦБ/2018/28), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 180..
11/01/2019
Отменено: Решение (ЕС) 2019/43 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 178..
03/01/2019
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2019/1), Естония, 3.1.2019.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language