ECB/2019/38

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad  (ECB/2019/38), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 99.

    Dodatočné informácie

    1. Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 105.