EBC/2019/38

  1. Decyzja EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych  (EBC/2019/38), Dz.U. L 327 z 17.12.2019, str. 99.

    Dodatkowe informacje

    1. Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.), Dz.U. L 330 z 20.12.2019, str. 105.