ESB/2019/38

  1. Odluka (EU) 2019/2158 ESB od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor  (ESB/2019/38), SL L 327, 17.12.2019., str. 99.

    1. Ispravak Odluke (EU) 2019/2158 ESB od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38) (Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.), SL L 330, 20.12.2019., str. 105.