ЕЦБ/2019/38

  1. Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси  (ЕЦБ/2019/38), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 99..

    Допълнителна информация

    1. Поправка на Решение (ЕС) 2019/2158 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 105..