ECB/2019/37

  1. Nariadenie ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad  (ECB/2019/37), Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019, s. 70.

    Dodatočné informácie

    1. Korigendum k nariadeniu ECB (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019), Ú. v. EÚ L 330, 20. 12. 2019, s. 106.